NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Općina Lišane Ostrovičke

590

Na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke (»Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke«, broj 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke na svojoj 17. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Članak 1.

Članak 1. Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke (»Narodne novine« broj 124/19) mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom se utvrđuju lokalni porezi koji su izvor prihoda Općine Lišane Ostrovičke, stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće ze odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor«.

Članak 2.

Briše se članak 3.

Članak 3.

Briše se članak 4.

Članak 4.

Briše se članak 5. stavak 1.

Članak 5.

Briše se članak 6.

Članak 6.

Briše se članak 7.

Članak 7.

Briše se članak 8.

Članak 8.

U članku 9. dodaje se stavak 2. koji glasi.

»Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava«.

Članak 9.

Briše se članak 10.

Članak 10.

Briše se članak 11.

Članak 11.

Briše se članak 13. stavak 1.

Članak 12.

Briše se članak 14.

Članak 13.

Briše se članak 15.

Članak 14.

Briše se članak 16.

Članak 15.

Briše se članak 17.

Članak 16.

Briše se članak 18.

Članak 17.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke«.

Klasa: 021-05/19-05/36
Urbroj: 2198/29-20-2
Lišane Ostrovičke, 27. veljače 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Nimac, bacc. oec., v. r.