NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica

Općina Rugvica

591

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17), te članka 22. Statuta Općine Rugvica (»Službeni glasnik Općine Rugvica« broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Rugvica na 24. sjednici održanoj 20. veljače 2020. g. donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE RUGVICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Rugvica plaća se po stopi od 3 %.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Članak 4.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 3. stavak 1. ove odluke je prodajna cijena pića po kojoj se prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja na području Općine Rugvica pruža ugostiteljske usluge.

Članak 5.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu porezni obveznik iskazuje na obrascima propisanim za porez na potrošnju i predaje ga do 20.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski (uključujući i klijeti u kojima vlasnik nema prijavljeno stalno prebivalište).

Kućom za odmor, u smislu Zakona ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Rugvica.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 12 kn/m2 korisne površine kuće za odmor i prihod je proračuna Općine Rugvica.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu objekta, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje korisne površine, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20 % na utvrđenu osnovicu.

Osnovica poreza za korištenje javnih površina je plaćena zakupnina za kioske i pokretne naprave, a zakupodavac je dužan sklopljeni ugovor ili izdano odobrenje u roku od 15 dana dostaviti poreznoj upravi radi obračuna poreza na korištenje javnih površina.

Članak 10.

Javnim površinama u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja su sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji namijenjena općoj uporabi (ulice, igrališta, zelene površine i sl.).

Članak 11.

Uplatu poreza na korištenje javnih površina obveznik je dužan izvršiti u roku od 15 dana od dobivanja rješenja Porezne uprave kojim mu je propisan razrez.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Općina Rugvica poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom odlukom, u cijelosti prenosi na poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezni obveznik dužan je Poreznoj upravi dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za poreze iz članka 2. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 13.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 14.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, smisleno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica (»Narodne novine« broj: 62/17 i »Službeni glasnik Općine Rugvica« broj: 4/17) i Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica (»Narodne novine« broj: 4/18 i »Službeni glasnik Općine Rugvica« broj: 9/17).

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Rugvica«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine

Klasa: 023-01/20-01/169

Urbroj: 238/26-20-1

Rugvica, 20. veljače 2020.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Rugvica
Ana Munić, v. r.