NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o porezima Općine Vidovec

Općina Vidovec

592

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 04/18), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 20. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE VIDOVEC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Općini Vidovec (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu 7,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

Javnom površinom, u smislu ove Odluke, smatraju se javne površine određene posebnim zakonskim odredbama te utvrđene Odlukom o komunalnom redu kao i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine.

Članak 8.

Za korištenje javnih površina utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina kako slijedi:

– za korištenu javnu površinu do 6 m2180,00 kn dnevno
– za svaki daljnji m2 korištene javne površine20,00 kn dnevno.


Porez na korištenje javnih površina za prodaju putem pokretnih trgovina utvrđuje se u iznosu od 450,00 kn mjesečno po svakom vozilu kojim se obavlja djelatnost pokretne trgovine.

Članak 9.

Za korištenje javne površine podnosi se zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, koji rješenjem odobrava korištenje javne površine.

Ako podnositelj zahtjeva ima dospjelog dugovanja prema Općini Vidovec s bilo koje osnove, ne može se odobriti korištenje javne površine.

Poslove u vezi s naplatom poreza na korištenje javne površine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec.

Članak 10.

Iznimno, općinski načelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine i osloboditi obveznika plaćanja poreza na korištenje javne površine, u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne, sportske i druge akcije, te obilježavanje određenih datuma koji su od interesa za Općinu Vidovec kao i za manifestacije kojima je Općina Vidovec organizator i pokrovitelj.

III. NADLEŽNOST

Članak 11.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine propisanih člankom 2. točkom 1., točkom 2. i točkom 3. ove Odluke uz prethodnu suglasnost ministra financija prenose se na obavljanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine propisanih člankom 2. točkom 4. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec (»Narodne novine« broj 70/17 i 02/18 i »Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 33/09 i 73/17).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama» i »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/19-01/08
Urbroj: 2186/10-01/1-19-01
Vidovec, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC

Predsjednik
Zdravko Pizek, v. r.