NN 27/2020 (11.3.2020.), Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 20 19. godine

KOLEKTIVNI UGOVORI

642

Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14, 127/17, 98/19) i članka 7. Zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14 i 26/15) SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE, Zagreb, Trg Petra Krešimira IV/2, zastupan po predsjedniku Eduardu Andriću, SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, Pula, Danteov trg 5, zastupan po predsjednici Marini Cvitić, i HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA, Zagreb, Radnička cesta 52, zastupana po predsjedniku Željku Kukurinu, sklopili su 4. veljače 2020. godine

DODATAK I.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA SKLOPLJENOG
20. PROSINCA 2019. GODINE

Članak 1.

Članak 3. mijenja se na način da sada glasi:

(1) Zaključujući ovaj kolektivni ugovor, ugovorne strane obvezuju se u dobroj vjeri poštivati njegove odredbe.

(2) Ugovorne strane obvezuju se da neće kolektivnim ugovorima na razini regija, županija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovačkog društva/obrta, određena prava urediti u manjem opsegu od utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom.

(3) Ovaj Kolektivni ugovor ne obvezuje poslodavce za radnike s posebnim ovlastima.

(4) Pod radnicima s posebnim ovlastima razumijevaju se radnici kojima, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno, te je poslodavac, sukladno Zakonu, s ovim radnicima ugovorio samostalnost u njihovu određivanju, primjerice kao što su poslovi: direktora hotela, voditelja poslovnih i organizacijskih jedinica, voditelja službi, radnika sa specijalističkim znanjima i slično.

Članak 2.

Smatra se da je ovaj Dodatak I o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana te se od dana potpisa i primjenjuje.

Članak 3.

Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva dostavit će se na evidenciju i objaviti na način kako je to utvrđeno pozitivnim propisima.

Hrvatska udruga poslodavaca

Udruga ugostiteljstva i turizma

Željko Kukurin, v. r.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske

Eduard Andrić, v. r.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije

Marina Cvitić, v. r.