NN 28/2020 (13.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije

Ministarstvo turizma

656

Na temelju članka 70. stavka 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17, 25/19 i 98/19), a u vezi s člankom 16. stavkom 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 82/15 i 70/19) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA TURISTIČKOG VODIČA I VODITELJA POSLOVA TURISTIČKE AGENCIJE

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (»Narodne novine«, broj 58/19) u članku 5. stavku 4. podstavku 1. riječi: »je kandidat poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi zahtjev i da« zamjenjuje se s riječju: »kandidat«.

U podstavku 6. iza riječi: »iskustvu«, dodaje se zarez i riječi: »gdje je to primjereno«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. podstavku 6. iza riječi: »iskustvu«, dodaje se zarez i riječi: »gdje je to primjereno«.

U stavku 5. podstavku 1. riječi: »je kandidat poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi zahtjev i da« zamjenjuje se riječju: »kandidat«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 4. podstavku 6. iza riječi: »iskustvu«, dodaje se zarez i riječi: »gdje je to primjereno«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 4. podstavku 6. iza riječi: »iskustvu«, dodaje se zarez i riječi: »gdje je to primjereno«.

Članak 5.

Prilog I. iz Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (»Narodne novine«, broj 58/19) zamjenjuje se Prilogom I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/1

Urbroj: 529-06-01-01/2-20-6

Zagreb, 3. ožujka 2020.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

OBRAZAC – PRILOG I.

Izjava o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi/Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan

Declaration pursuant to provision of services on a temporary and occasional basis/Application for the recognition of foreign professional qualifications for the purpose of exercising the right of establishment

1. Ova izjava/zahtjev odnosi se na/This declaration/application concerns:

☐ Prvo pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u državi članici domaćinu (molimo ispunite pitanja 2 do 6, 10 i 11)/A first provision of services on a temporary and occasional basis in the host Member State (please complete sections 2 to 6, 10 and 11), [1](Molimo sačuvajte kopiju ove izjave. Morat ćete je priložiti prilikom godišnje obnove izjave o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi./Please keep a copy of this declaration. You will be required to produce it for the provision of future services.)

☐ Godišnju obnovu prijave za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u državi članici domaćinu (molimo ispunite pitanja 2 do 5, 7, 10 i 11)/An annual renewal of the declaration (please complete sections 2 to 5, 7, 10 and 11) for provision of services on a temporary and occasional basis in host Member State, [2](Molimo priložite prijašnju izjavu i prijavu za prvo pružanje usluga./Please attach a copy of the previous declaration and of the first declaration made .)

☐ Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan (molimo ispunite pitanja 2 do 5, 9 do 11)/Application for the recognition of foreign professional qualifications for the purpose of exercising the right of establishment (please complete sections 2 to 5, 9 to 11).

2. Osobni podaci/Identity of applicant:

2.1. Ime i prezime/First name(s) and surname(s) ..............................

2.2. Državljanstvo/Nationality(ies)

☐ AT☐ BE☐ CY☐ CZ☐ DE☐ DK☐ EE☐ GR☐ ES☐ FI☐ CH
☐ FR☐ HU☐ IE☐ IT☐ LT☐ LV☐ LU☐ MT☐ NL☐ PL☐ NO
☐ PT☐ SI☐ SK☐ SE☐ UK☐ BG☐ RO☐ IS☐ LI


Drugo/Other(s) ........................................

2.3. Broj putovnice/Passport number ...................................................

Država/Country .......................................................................................

Država/Country .......................................................................................

Država/Country .......................................................................................

2.4. Spol/Gender: ☐ Muški/Male ☐ Ženski/Female

2.5. Datum rođenja/Date of birth: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

2.6. Mjesto rođenja/Place of birth:Grad/Town: ..................


☐ AT☐ BE☐ CY☐ CZ☐ DE☐ DK☐ EE☐ GR☐ ES☐ FI☐ CH
☐ FR☐ HU☐ IE☐ IT☐ LT☐ LV☐ LU☐ MT☐ NL☐ PL☐ NO
☐ PT☐ SI☐ SK☐ SE☐ UK☐ BG☐ RO☐ IS☐ LI


Drugo/Other ………………………

2.7. Podaci o kontaktu u državi članici poslovnog nastana/Contact details in Member State of establishment (obvezno/compulsory):

Adresa/Address: ………………………

Telefon/Telephone (s pozivnim brojevima/with dialling codes): .........

Fax (s pozivnim brojevima/with dialling codes): .................................

E-mail: ......................................................................................................

2.8. Podaci o kontaktu u državi domaćinu/Contact details in the host Member State (neobvezno/facultative):

Adresa/Address: .......................................................................................

Telefon/Telephone (s pozivnim brojevima/with dialling codes): .........

Fax (s pozivnim brojevima/with dialling codes): .................................

E-mail: ......................................................................................................

3. Profesija na koju se izjava/zahtjev odnosi/Profession concerned:

3.1. Profesija na koju se izjava/zahtjev odnosi u državi članici u kojoj imate poslovni nastan/Profession pursued[3](Molimo naznačite naziv profesije na jeziku države poslovnog nastana i jeziku države domaćina ili na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku/Please indicate the title of the profession in the language of the Member State in which you are established and in the language of the host Member State or, if not, in English, French or German.) in the Member State in which you are established:[4](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

.....................................

.....................................

.....................................

3.2. Profesija za koju dajete izjavu/podnosite zahtjev u državi članici domaćinu/Profession for which you are applying to gain access to in the host Member State:

.....................................

4. Poslovni nastan u jednoj ili više država članica/Legal establishment in one or more Member States:

Za potrebe ove izjave, »poslovni nastan« se odnosi na obavljanje profesije u skladu s pravilima koja se odnose na stručnu spremu, uključujući i praksu, i sva pravila specifična za obavljanje profesije. Poslovni nastan isključuje svaku zabranu, i privremenu, za obavljanje profesije. Za nositelja kvalifikacija trećih država, poslovni nastan koji može dovesti do prava na pružanje usluga također obuhvaća profesionalno iskustvo od najmanje tri godine na području države članice koja je priznala kvalifikacije u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, te je ovjerena od strane te države (usp članak 3. stavak 3. Direktive 2005/36 / EZ)./For the purposes of this declaration, »legal establishment« refers to the pursuit of the profession in compliance with the rules relating to professional qualifications, including the related training conditions, and all the rules specific to the pursuit of the profession. Legal establishment precludes any prohibition, albeit temporary, from pursuing the profession. For holders of third country qualifications, the legal establishment which may give rise to the provision of services also entails professional experience of at least three years on the territory of a Member State which has recognised the qualifications in accordance with its national legislation, and certified by it (cf Article 3(3) of Directive 2005/36/EC).

4.1. Imate li poslovni nastan u državi članici za profesiju iz točke 3.1.?/Are you legally established in a Member State to pursue the profession referred to in 3.1? [5](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Ako ste odgovorili da, u kojoj državi članici imate poslovni nastan?/If you answered yes, in which Member State are you legally established?[6](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ AT☐ BE☐ CY☐ CZ☐ DE☐ DK☐ EE☐ GR☐ ES☐ FI☐ CH
☐ FR☐ HU☐ IE☐ IT☐ LT☐ LV☐ LU☐ MT☐ NL☐ PL☐ NO
☐ PT☐ SI☐ SK☐ SE☐ UK☐ BG☐ RO☐ IS☐ LI


Ako ne, molimo objasnite/If no, please explain: ………………………

4.2. Da li je profesija regulirana u državi članici u kojoj imate poslovni nastan?/Is this profession regulated in the Member State in which you are established?[7](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Ako je regulirana, molimo prijeđite na pitanje 4.4./If it is regulated, please go to question 4.4.

Napomene/Any comments: ....................................................................

4.3. Ako profesija iz točke 3.1. nije regulirana u državi članici u kojoj imate poslovni nastan i niste imali propisano obrazovanje i osposobljavanje za struku iz točke 3.1., da li za tu profesiju imate profesionalnog iskustva od najmanje godine dana tijekom posljednjih deset godina na teritoriju te države članice?/If the profession referred to in 3.1 is not regulated in the Member State in which you are established and you have not undergone regulated education and training leading to the profession in 3.1[8](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.), have you acquired for that profession professional experience of at least one year during the last ten years on the territory of that Member State?

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Napomene/Any comments: ....................................................................

4.4. Jeste li član strukovne udruge ili druge slične organizacije?/Do you belong to a professional association or an equivalent body? [9](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Ako ste odgovorili da, molimo podatke o tijelu s važećim kontakt podacima i Vašem registracijskom broju/If your answer was yes, please indicate which one, giving the relevant contact details and your registration number.

.....................................

.....................................

.....................................

Imate li rješenje/odobrenje nadležnog tijela za obavljanje profesije?/Are you subject to authorisation or supervision by a competent administrative authority? [10](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Ako ste odgovorili da, molimo podatke o tijelu s važećim kontakt podacima/If your answer was yes, please indicate which one, giving the relevant contact details.

.....................................

.....................................

.....................................

5. Profesionalno osiguranje/Professional insurance

Imate li neku policu osiguranja ili drugu osobnu ili kolektivnu zaštitu s obzirom na profesionalnu odgovornost koja se odnosi na profesiju iz točke 3.1?/Do you have any insurance cover or other means of personal or collective protection with regard to professional liability arising from the pursuit of the profession referred to in 3.1.? [11](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Ako je odgovor da, molimo Vas podatke o osiguranju/If yes, please provide the following details of your insurance cover:

Naziv osiguravajućeg društva/Name of the insurance company: .........

Kontakt/Number of contract: ................................................................

Primjedbe/Any comments: .....................................................................

6. Dokumenti priloženi izjavi o privremenom i povremenom pružanju usluga/Supporting documents annexed to this declaration[12](Priložiti potrebne dokumente ukoliko se usluga pruža prvi puta u državi domaćinu/To be completed concerning relevant documents that are required by the legislation of the host Member State and only with a view to a first provision of services.)

Molimo označite dokumente koji su priloženi uz izjavu/Please tick the document(s) which accompany this declaration:

☐ Dokaz o državljanstvu/Proof of nationality

☐ EU potvrda odnosno potvrda kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu/EU certifikate/Attestation of legal establishment and evidence that there is no restriction on pursuing the profession

☐ Dokaz o stručnim kvalifikacijama/Evidence of professional qualifications

☐ Dokaz o jednogodišnjem iskustvu/Proof of one-year professional experience [13](Priložiti samo ukoliko profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana/To be completed only if the profession is not regulated in the Member State of establishment)

☐ Ostali dokumenti/Other documents

7. Informacije o godišnjoj obnovi izjave/Renewal Information[14](Ovu informaciju koristit će nadležna tijela za praćenje pružanja usluga/This information will be retained by the competent authority to monitor service provision.)

7.1. U kojem razdoblju ste pružali usluge u državi domaćinu?/What period(s) did you provide services in the host Member State?

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Napomene/Any comments: ………………………

7.2. Molimo navedite usluge koje ste pružali u razdoblju koje ste naveli/Please indicate the professional activities carried out during the periods you provided services.

......................................................................................................................................................................................................................................

8. Ostale primjedbe/Other comments

......................................................................................................................................................................................................................................

9. Dokumenti priloženi zahtjevu za priznavanje kvalifikacije/Supporting documents annexed to application for recognition of qualifications

Molimo označite dokumente koji su priloženi uz zahtjev/Please tick the document(s) which accompany this application:

☐ Dokaz o državljanstvu/Proof of nationality

☐ Potvrda kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku podnošenja zahtjeva nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu/ evidence of certifying that at the moment of the submission of application there is no restriction on pursuing the profession the candidate applied for

☐ Dokaz o prethodno završenom obrazovanju/Evidence of previous education

☐ Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju/Evidence of professional qualifications or other evidence of completion of formal education

☐ Uvjerenje o položenom stručnom ispitu/Certificate of completion of state qualifying exam or state license exam

☐ Dokaz o stručnim kvalifikacijama/Evidence of professional qualifications

☐ Dokaz o stručnom iskustvu, gdje je to primjereno/Evidence of professional experience, if appropriate

☐ Potvrda o kompetencijama/Evidence of knowledge and skills

☐ Dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)/A diploma supplement containing educational program (courses, lessons, exercises, lectures)

☐ Dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnesen zahtjev/Evidence of certifying that at the moment of the submission of application there is no restriction on pursuing the profession the candidate applied for

☐ Ostali dokumenti/Other documents

10. Suglasnost/Agreement

10.1. Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdala/I grant permission to the competent administrative body to make inquiries about my educational documents

☐ Da/Yes☐ Ne/No


10.2. Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti kontrolu autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdala/I grant permission to the competent administrative body to investigate the authenticity of the documents submitted.

☐ Da/Yes☐ Ne/No


11. Potpis/Signature

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti i da su priloženi dokumenti u kopijama identični izvorniku/I declare that I completed this document truth-fully and that the enclosed documents are rightfully awarded to and received by me.

Mjesto/Place ...................................

Datum/Date ...................................

Vlastoručni potpis/Applicants signature