NN 31/2020 (18.3.2020.), Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

674

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O POSTUPKU, NAČINU I UVJETIMA ZA DOBIVANJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U KAMPOVIMA U SUVLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 12/11, 145/12 i 55/19), u članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od rokova iz stavka 1. ovoga članka uplata stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu i promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu, vrši se najkasnije do 30. studenoga 2020. godine.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/21

Urbroj: 50301-27/25-20-3

Zagreb, 17. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.