NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

694

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/21
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19.) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

(1) Sredstva za saniranje posljedica epidemije koronavirusa mogu se odlukom Vlade, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, tijekom proračunske godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja, odnosno u iznosu većem od propisanoga zakonom kojim se uređuje proračun.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka moguće je izvršiti preraspodjelu sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika.

(3) Preraspodjela sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se izvršiti na postojećim, kao i na naknadno utvrđenim proračunskim stavkama, aktivnostima i projektima za koja se sredstva osiguravaju.

(4) O izvršenim preraspodjelama iz stavaka od 1. do 3. ovoga članka, ministar je dužan svaka dva tjedna izvještavati Odbor Hrvat­skog sabora nadležan za poslove financija.«.

Članak 2.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

(1) Ako se povratom odnosno odgodom plaćanja i/ili obročnom otplatom poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, smanje prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Republika Hrvatska će osigurati sredstva za isplatu beskamatnog zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(2) Beskamatni zajam iz stavka 1. ovoga članka može se isplatiti do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata.

(3) Ministar financija može za provedbu ovoga članka donijeti poseban naputak.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/29
Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.