NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

HRVATSKI SABOR

699

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/26
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 44/17. i 90/18.) iza članka 114.b. dodaje se članak 114.c koji glasi:

»Članak 114.c

Plaćanje spomeničke rente temeljem članaka 114. i 114.a ovoga Zakona može se za fizičke i pravne osobe koje su obveznici spomeničke rente privremeno obustaviti kada nastupe posebne okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Odluku kojom utvrđuje obustavu plaćanja spomeničke rente iz stavka 1. ovoga članka u određenom razdoblju donosi ministar kulture uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Trajanje privremene obustave plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti za vrijeme dok traju razlozi zbog kojih je ova mjera utvrđena.

Kada razlozi zbog kojih je donesena odluka iz stavka 2. ovoga članka prestanu postojati, prestat će primjena utvrđene privremene obustave plaćanja spomeničke rente i prije roka na koji je ona određena stavljanjem izvan snage navedene odluke.

Odluku iz stavka 2. ovoga članka pružatelji medijskih usluga obvezni su na zahtjev Ministarstva kulture objaviti bez naknade, kao i službena priopćenja vezana uz provedbu ove odluke.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/34
Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.