NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

708

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/35
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 95. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. te stavci 3. i 4. koji glase:

»(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.

(3) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 2. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. ovoga Zakona.

(4) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 2. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 91. ovoga Zakona.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/43

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.