NN 33/2020 (20.3.2020.), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

717

Na temelju članka 7. stavka 7. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13, 121/19 i 22/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.

Posebni porez na kavu

Članak 2.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13, 121/19 i 22/20; u daljnjem tekstu: Zakon) plaća se prema netomasi kave i iznosi:

Predmet oporezivanjaIznos u kn/kg kave
1.pržena kava6,00
2.ekstrakti, esencije i koncentrati od kave20,00


(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. točaka 3. i 4. Zakona plaća se prema netomasi kave sadržane u gotovom proizvodu i iznosi:

Predmet oporezivanjaIznos u kn/kg kave sadržane u gotovom proizvodu
1.pripravci na osnovi kave6,00
2.pripravci na osnovi ekstrakata, esencija i koncentrata od kave20,00
3.nadomjesci kave što sadrže kavu6,00


Posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu

Članak 3.

Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića, i to:

1. na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona u iznosu od 20,00 kuna/hektolitar i

2. na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona u iznosu od 140,00 kuna/hektolitar.

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera

Članak 4.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

Predmeti oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurinSadržaj šećera u g/100 ml
bezalkoholnog pića
Iznos u kn/hl
bezalkoholnog pića prema sadržaju šećera
prva skupinado 20,00
druga skupina2,001-510,00
treća skupina5,001-830,00
četvrta skupina8,001-60,00


(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

Predmeti oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin

Sadržaj šećera u

g/100 ml sirupa ili koncentrata

Iznos u kn/hl sirupa ili koncentrata
prema sadržaju šećera
prva skupinado 140,00
druga skupina14,001-3570,00
treća skupina35,001-56210,00
četvrta skupina56,001-420,00


Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina

Članak 5.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 200,00 kuna/hl bezalkoholnog pića.

(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 1.400,00 kuna/hl sirupa ili koncentrata.

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju
metil-ksantina

Članak 6.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 80,00 kuna/hl bezalkoholnog pića. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda posebni porez se plaća prema sadržaju šećera.

(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 560,00 kuna/hl sirupa ili koncentrata. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda u odgovarajućem omjeru razrijeđenog bezalkoholnog pića posebni porez plaća se prema sadržaju šećera.

Utvrđivanje volumena predmeta oporezivanja koji se dobiva iz prašaka i granula

Članak 7.

Volumen predmeta oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 3. Zakona koji se dobiva iz prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića utvrđuje se prema volumenu pripremljenog proizvoda sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi.

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/20-03/08

Urbroj: 50301-25/16-20-3

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.