NN 36/2020 (25.3.2020.), Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

Općina Dvor

773

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. točke 2., 3. i 4. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE DVOR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Dvor, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu navedenih poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Dvor su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članka 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 2 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 5,00 kuna/m² korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Dvor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se javne površine utvrđene Odlukom o komunalnom redu Općine Dvor.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u iznosu od 10,00 kuna/m² zauzete površine. Porez na korištenje javnih površina plaća se u godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na korištenje javnih površina. Ako u tijeku kalendarske godine pravna ili fizička osoba počinje ili prestaje koristiti javnu površinu, plaća porez za dio godine u kojoj je koristila javnu površinu.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 8.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Započeti postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 49/17, 72/17 i 49/18).

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 49/17, 72/17 i 49/18).

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/19-01/07

Urbroj: 2176/08-02-19-01

Dvor, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v. r.