NN 37/2020 (27.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

805

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/19) u članku 10. stavku 1. iza točke r) dodaje se točka s) koja glasi:

»s) korisnik je isključen iz postupka dodjele potpore i traje mu razdoblje isključenja sukladno članku 11. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 18. stavku 4. iza riječi: »Upravljačko tijelo objavljuje« dodaje se riječ: »tekst«, a riječ: »nacrt« zamjenjuje se riječju: »nacrta«.

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Način postavljanja pitanja i davanja odgovora bit će propisan natječajem.«

Članak 4.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja zahtjeva za isplatu u natječajima u kojima se ne podnosi zahtjev za potporu.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izmjena natječaja koja se odnosi na izmjene raspoloživih sredstava natječaja, izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za potporu/isplatu te sve izmjene natječaja u kojem su korisnici isključivo LAG-ovi moguće su i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za potporu.«

Članak 5.

U članku 28. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, natječajem se može propisati da se kontrola prihvatljivosti i/ili opravdanost troškova te postupak nabave može provoditi i prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. iza riječi: »koji je sastavni dio ovoga Pravilnika« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »osim ako natječajem nije drugačije propisano«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. briše se točka i dodaju riječi: »koji se propisuju natječajem«.

Dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Agencija za plaćanja može za pojedine troškove/tipove operacija/mjere propisati sustav prikupljanja više ponuda natječajem.«

Članak 6.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Agencija za plaćanja će u roku koji će se propisati natječajem donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole

b) Odluku o dodjeli sredstava kada natječajem nije propisano izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole

c) Odluku o odbijanju.«

Članak 7.

U članku 35. stavku 3. točki a) riječ: »povrede« zamjenjuje se riječju: »nepravilnosti«.

Članak 8.

U članku 37. stavku 5. riječi: »do 31. prosinca 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2021. godine«.

Članak 9.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici, u skladu s Programom i natječajem, mogu tražiti isplatu sredstava u jednoj ili više rata.

(2) Korisnici, u skladu s Programom i natječajem, mogu tražiti isplatu predujma.

(3) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem te ako je primjenjivo ugovorom o financiranju ili drugim aktom kojim se dodjeljuje potpora.

(4) Rok za dostavu zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka može se promijeniti natječajem u skladu sa člankom 20. stavkom 2. ovoga Pravilnika ili na osnovu zahtjeva za produženjem rokova u skladu s člankom 50. ovoga Pravilnika.

(5) U slučajevima promjene natječaja u skladu sa člankom 20. stavkom 2. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će izraditi dodatak ugovoru o financiranju odnosno izmjenu Odluke o dodjeli sredstava kojom se utvrđuju novi rokovi za dostavu zahtjeva.«

Članak 10.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora se isplaćuje korisniku na temelju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu koji korisnik podnosi u Agenciju za plaćanja, osim ako natječajem nije drugačije propisano.«

Stavak 2. briše se, a dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 11.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Način i uvjeti po kojima Agencija za plaćanja nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, donosi Odluku o povratu sredstava i slučajevi u kojima Agencija za plaćanja može tražiti poravnanje povrata sredstava, te plaćanje duga na rate propisani su člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18).«

Članak 12.

U članku 48. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako korisnik ne podnese zahtjev za potporu/isplatu u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od zahtjeva te će mu biti izdana Izjava o raskidu ugovora/Odluka o poništenju obveze.

(4) U slučaju odustajanja korisnika nakon što su mu sredstva djelomično ili u cijelosti isplaćena, Agencija za plaćanja izdat će Odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 47. ovoga Pravilnika.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 13.

Iza POGLAVLJA IV. dodaje se POGLAVLJE V. s naslovom i člankom 52.a koji glase:

»POGLAVLJE V.
NACIONALNA RURALNA MREŽA

Članak 52.a

(1) Nacionalna ruralna mreža okuplja pravne i fizičke osobe uključene u ruralni razvoj s ciljem povećanja sudjelovanja dionika u provedbi Programa, poboljšanja kvalitete provedbe Programa, informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata i poticanja inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

(2) Nacionalna ruralna mreža djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske, a čine ju Upravljački odbor Nacionalne ruralne mreže (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor), tajništvo Nacionalne ruralne mreže i članovi Nacionalne ruralne mreže.

(3) Čelnik Upravljačkog tijela, koji je ujedno predsjednik Upravljačkog odbora, donosi akte kojima propisuje organizaciju aktivnosti, funkcioniranje tijela, osnivanje i rad tematskih radnih grupa Nacionalne ruralne mreže.

(4) Akcijski plan Nacionalne ruralne mreže 2014. – 2020., kojim se ispunjavaju zadaci iz stavka 1. ovoga članka, usvaja čelnik Upravljačkog tijela.

(5) Na temelju Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2014. – 2020. izrađuje se Godišnji provedbeni akcijski plan Nacionalne ruralne mreže kojeg usvaja Upravljački odbor.

(6) Čelnik Upravljačkog tijela odobrava Poziv za sufinanciranje aktivnosti u provedbi Godišnjeg provedbenog akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže.

(7) Pozivom iz stavka 6. ovoga članka propisat će se postupak dodjele sredstava, rokovi, uvjeti i način podnošenja prijava, uvjeti prihvatljivosti, aktivnosti, troškovi, iznosi potpore, uvjeti isključenja prijavitelja, provedba, kontrola, odustajanje prijavitelja, podnošenje zahtjeva za isplatu, povrat sredstava kao i izdavanje te način dostave akata članovima Nacionalne ruralne mreže.

(8) Odluke koje se donose po Pozivu iz stavka 7. ovoga članka donosi čelnik Upravljačkog tijela, koji je ujedno predsjednik Upravljačkog odbora.«.

Članak 14.

Prilozi I., III. i IV. zamjenjuju se novim Prilozima I., III. i IV. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 67/18) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 67/18).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/29

Urbroj: 525-08/0243-20-2

Zagreb, 25. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

TIPOVI OPERACIJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA PREMA VRSTAMA DODJELE

Šifra tipa operacijeNaziv tipa operacijeVrsta dodjele potpore
01.01.01Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgojIZRAVNA DODJELA
01.01.02Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA
01.01.03Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA
01.01.04Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijeIZRAVNA DODJELA
01.02.01Demonstracijske aktivnostiIZRAVNA DODJELA
02.01.01Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«IZRAVNA DODJELA
02.01.02Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaIZRAVNA DODJELA
02.01.03Savjetovanje šumoposjednikaIZRAVNA DODJELA
02.01.04Savjetovanje mladih poljoprivrednikaIZRAVNA DODJELA
02.03.01Potpora za osposobljavanje savjetnikaIZRAVNA DODJELA
03.01.01Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvaliteteNATJEČAJ
03.02.01Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranjaNATJEČAJ
04.01.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
04.F1.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišNATJEČAJ
04.F1.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.03Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F1.03Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaNATJEČAJ
04.F2.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.02Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F2.02Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.03.01Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanjaNATJEČAJ
04.03.02Komasacija poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
04.03.03Ulaganje u šumsku infrastrukturuNATJEČAJ
04.04.01Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaNATJEČAJ
05.02.01Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaNATJEČAJ
05.02.02Razminiranje poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
06.01.01Potpora mladim poljoprivrednicimaNATJEČAJ
06.02.01Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostiNATJEČAJ
06.03.01Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
06.04.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaNATJEČAJ
06.F4.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
07.01.01Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samoupraveNATJEČAJ
07.02.01Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih vodaNATJEČAJ
07.02.02Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cestaNATJEČAJ
07.04.01Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturuNATJEČAJ
08.05.01Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaNATJEČAJ
08.05.02Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastruktureNATJEČAJ
08.06.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaNATJEČAJ
08.F6.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaNATJEČAJ
08.F6.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.03Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodaNATJEČAJ
09.01.01Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaNATJEČAJ
10.02.01Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivrediNATJEČAJ
16.01.01Potpora za osnivanje operativnih skupinaNATJEČAJ
16.01.02Operativne skupineNATJEČAJ
16.04.01Kratki lanci opskrbe i lokalna tržištaNATJEČAJ
17.01.01Osiguranje usjeva, životinja i biljakaNATJEČAJ
19.01.01Pripremna potporaNATJEČAJ
19.02.01Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajedniceNATJEČAJ
19.03.01Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.03.02Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.04.01Tekući troškovi i animacijaNATJEČAJ
20.01.01Tehnička pomoć – PRRIZRAVNA DODJELA
20.02.01Tehnička pomoć – Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mrežeIZRAVNA DODJELA/POZIVPRILOG III.

PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju situacije u kojima se primjenjuju financijske korekcije za projekte koji se financiraju u okviru Programa.

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je Agencija za plaćanja kao nadležno tijelo utvrdila nepravilnost koju je počinio korisnik, određuju financijske korekcije dodijeljenih sredstava.

U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka primijenjena financijska korekcija bude prikladna učinjenoj pogrešci.

Podnošenjem zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija određuje se nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama administrativne obrade.

Primjena financijske korekcije može se provoditi i u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, odnosno u petogodišnjem razdoblju nakon izvršene konačne isplate.

Agencija za plaćanja ovlaštena je:

– primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovi naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

3. PRIMJENA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Primijenjena financijska korekcija s obrazloženjem sastavni je dio odluka koje donosi Agencija za plaćanja i sadrži:

– opis i oznaku nepravilnosti (u skladu s popisom nepravilnosti koje su sastavni dio ovih Pravila) u odnosu na koju se financijska korekcija određuje

– naznaku visine (postotak) financijske korekcije i/ili točan iznos izrečene korekcije (jednostavna financijska korekcija) kada je nepravilnost moguće izraziti u apsolutnom iznosu i

– obrazloženje.

4. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA I NAČIN IZVRŠENJA

Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

Jednostavna financijska korekcija označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice kada je tu posljedicu moguće točno odrediti

Paušalna financijska korekcija označava stopu (točan postotak) korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće točno odrediti financijske posljedice.

Financijske korekcije određuju se u tri faze:

1. Prilikom sklapanja ugovora o financiranju/donošenja Odluke o dodjeli sredstava

U zahtjevima za potporu u kojima je prilikom provjere postupka nabave utvrđena financijska korekcija, ista će biti navedena u tekstu ugovora o financiranju/obrazloženju Odluke o dodjeli sredstava i u odgovarajućim prilozima u postotnom i/ili apsolutnom iznosu. Kada se financijska korekcija primjenjuje samo na određenu nabavu ili na pojedini trošak, u tekstu ugovora o financiranju/obrazloženju Odluke o dodjeli sredstava će biti jasno navedeno na što se točno odnosi financijska korekcija.

2. Prilikom odobrenja isplate potpore

Prilikom utvrđivanja iznosa za isplatu potpore u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu, izračunati prihvatljivi iznos potpore umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije određene Odlukom o dodjeli sredstava.

Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost za koju je potrebno primijeniti višu stopu korekcije od one određene Odlukom o dodjeli sredstava, primijenit će se viša stopa korekcije.

U ovoj fazi je također moguća primjena financijskih korekcija za slučajeve kada korisnik nije poštivao propise koji uređuju postupak javne nabave, odnosno pravila prikupljanja ponuda. U Odluci o isplati biti će jasno navedeni iznosi financijske korekcije i na što se točno odnose.

3. U petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

Ako se u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate utvrdi da korisnik nije ostvario planiranu razinu pokazatelja i ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju i/ili natječajem i/ili aktom kojim se dodjeljuje potpora, na ukupno isplaćeni iznos sredstava primijenit će se financijska korekcija za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ostvari i/ili ispuni. U natječaju i ugovoru o financiranju propisat će se visina korekcije koja će se primjenjivati.

Izvršenje financijske korekcije obavlja se na sljedeći način:

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore, koji su opravdani odgovarajućim dokazima, potraživanog u zahtjevu za potporu

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore određenog za isplatu

– zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava.

U skladu sa člankom 49. ovoga Pravilnika, korisniku će se umanjiti prihvatljiv iznos potpore za kašnjenje u podnošenju zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma i dostavljanja dokumentacije temeljem zaprimljenog zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje do najviše 30 dana kašnjenja u određenom postotku od iznosa ugovora o financiranju, ugovora o javnoj nabavi ili Odluke o dodjeli sredstava, ovisno što je primjenjivo:

a) do 5 dana kašnjenja – 1 %

b) od 6 do 15 dana kašnjenja – 2 %

c) od 16 do 30 dana kašnjenja – 5 %

d) više od 30 dana kašnjenja izdaje se Odluka o odbijanju.

Ako se dokumentacija zatražena u zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje odnosi na cjelokupni zahtjev potporu/isplatu, financijska korekcija primjenjuje se na cjelokupni iznos potpore.

Ako se dokumentacija zatražena u zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje odnosi na pojedini trošak/ugovor o javnoj nabavi, financijska korekcija primjenjuje se na iznos potpore za navedeni trošak/ugovor o javnoj nabavi.

5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija se određuje kao jednostavna financijska korekcija ili paušalna financijska korekcija.

Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu.

Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu primjenom Tablice 1., 2. i 3. koje su sastavni dio ovih Pravila.

Vrste nepravilnosti opisane u Tablici 1., 2. i 3. ovih Pravila su najčešće vrste nepravilnosti. Ostale nepravilnosti, koje nisu navedene u Tablici 1., 2. i 3. ovih Pravila utvrđuju se zasebno te se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu nepravilnosti iz Tablice 1., 2. i 3. ovih Pravila, primjenjujući načelo proporcionalnosti.

Financijske korekcije u postupcima javne nabave Agencija za plaćanja primjenjuje u skladu s Odlukom Komisije broj C(2019) 3452 od 14. svibnja 2019. o određivanju i odobrenju smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija. Odluka i Smjernice su objavljene na mrežnoj stranici Europske komisije te su dostupne putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/.

Ako Agencija za plaćanja smatra da okolnosti slučaja to opravdavaju, može donijeti odluku o smanjenju stope financijske korekcije uz obrazloženje.

Ako se u odnosu na jedan postupak (javne) nabave utvrde brojne nepravilnosti, stope financijskih korekcija nisu kumulativne, već se u svrhu određivanja visine (stope) financijske korekcije uzima najozbiljnija nepravilnost.

Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje korisnika u odnosu na sljedeće stavke:

– načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su opisani u pravilima javne nabave, odnosno u pravilima koje primjenjuju korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

– prekogranični interes ugovora o (javnoj) nabavi

– ozbiljnost kršenja propisa

– financijske posljedice na proračun

– razina tržišnog natjecanja

– odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima (javnih) nabava

– je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima (javne) nabave sklapanje pravnog posla s ponuditeljem, s kojim pravni posao inače ne bi bio sklopljen

– posljedice nepravilnosti tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo

– ponavljanje nepravilnosti u odnosu na istog korisnika i/ili

– ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele potpore i postupak izvršavanja ugovornih obveza.

Kada je nepravilnost samo formalne prirode bez stvarnog ili potencijalnog financijskog učinka, neće se primijeniti financijska korekcija.

Financijska korekcija se primjenjuje na iznos potpore za prihvatljive troškove projekta koji se financiraju iz Programa.

Tablica 1.     Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – obveznici Zakona o javnoj nabavi[1](Naručitelji su korisnici, odnosno gospodarski subjekti koje su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi i podzakonske akte donesene na temelju tog zakona.) i neobveznici Zakona o javnoj nabavi

Br.NepravilnostOpis/Primjeri (opis nije konačan već služi isključivo kao najučestaliji primjer i orijentir za procjenu sličnih nepravilnosti temeljem čega se analogno primjenjuje na slične situacije)Financijska korekcija
1.Sukob interesaRelevantne su odredbe kojima se uređuje područje javne nabave (Zakon o javnoj nabavi).100 % od ugovorenog iznosa
2.PrijevaraPrijevara je utvrđena na temelju pravomoćne odluke nadležnog pravosudnog tijela.100 % od ugovorenog iznosa


Tablica 2.     Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi i obveznici Zakona o javnoj nabavi koji provode jednostavnu nabavu čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

Br.NepravilnostOpis/Primjeri (opis nije konačan već služi isključivo kao najučestaliji primjer i orijentir za procjenu sličnih nepravilnosti temeljem čega se analogno primjenjuje na slične situacije)Visina korekcije
1.Izostanak objave Poziva na dostavu ponuda/ponuda nije prikupljena putem mrežne stranice Agencije za plaćanjaObjava Poziva na dostavu ponuda nije objavljena na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (AGRONET).

100 % korekcije

Stope ispravka odnose se na pojedinačne troškove nabave koja nije provedena putem mrežne stranice Agencije, a trebala je sukladno odredbama Pravilnika/natječaja.

2.Skraćivanje rokova za dostavu ponudaKorisnik je okončao postupak nabave prije isteka roka za prikupljanje ponuda.

Za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja:

100 % ako je smanjenje >= 85 %

25 % ako je smanjenje >= 50 % (ali manje od 85 %)

10 % ako je smanjenje >= 30 % (ali manje od 50 %)

5 % ako je smanjenje manje od 30 %

3.Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraćeni od nadmetanja zbog diskriminirajućih, ograničavajućih ili netransparentnih kriterija za odabir ponuditelja u pozivu na dostavu ponuda

Radi se o povredi načela transparentnosti, zaštite tržišnog natjecanja, jednakog postupanja i nediskriminacije

Npr.:

– kriteriji za odabir ponuditelja propisani su na način da zahtijevaju potencijalne ponuditelje točno određene nacionalnosti, zemljopisnog podrijetla ili radno iskustvo koje je moguće ostvariti samo na užem području;

– kriteriji za odabir ponuditelja nameću zahtjeve u pogledu pravnog statusa ponuditelja, npr. zabranjuje se fizičkim osobama da osnivaju društva ili da fizičke osobe sudjeluju u određenom nadmetanju.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može umanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

4.Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji nisu povezani s predmetom nabave i nisu razmjerni predmetu nabave.Minimalne razine sposobnosti za određenu nabavu nisu povezane s predmetom nabave niti su razmjerne predmetu nabave, pri čemu se ne osigurava jednak pristup ponuditeljima ili to ima učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

5.Diskriminirajuće tehničke specifikacije

Određivanje tehničkih standarda koji su specifični tako da se njima ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.

Npr.

– tehničke specifikacije sadrže naziv robne marke

– tehničke specifikacije ne sadrže naziv robne marke, ali sadrže tehničke i funkcionalne zahtjeve koji su definirani na način da samo određena robna marka iste može ispuniti;

– navođenje normi i njihovo određivanje u pozivu na dostavu ponude bez oznake »ili jednakovrijedno« odnosno nenavođenje da će se osim zahtijevanih normi, prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete (npr. ako naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, uključujući pristupačnost za osobe s invaliditetom, obvezan je uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela, a naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama te mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete).

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

6.Nedostatna definicija predmeta nabaveOpis u pozivu na dostavu ponuda/tehničkoj specifikaciji nedostatan je potencijalnim ponuditeljima za određivanje predmeta nabave.

10 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

7.Izmjena kriterija za odabir ponuditelja/ponude nakon završetka postupka prikupljanja ponuda i uvida u pristigle ponude koja dovodi do različitog rezultata ocjenjivanja od onoga koji bi nastao da je primijenjen prvotni kriterij za odabir ponuda

Kriterij za odabir ponude (ili podkriterij ili vrijednost pojedinog kriterija) je izmijenjen ili dodan tijekom ocjene ponude što je dovelo do rezultata koji se razlikuju od onih koji bi nastali da se koristio prvotni kriterij za odabir ponude objavljen u pozivu na nadmetanje.

Izmjena kriterija ENP ili njihovih vrijednosti nakon završetka postupka prikupljanja ponuda i uvida u pristigle ponude s ciljem favoriziranja određene ponude.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

8.Neopravdano davanje veće važnosti pojedinim kriterijima za odabir ENP i/ili bodovanje kriterija za odabir ponuditelja i/ili nepoštivanje cjenovnog kriterija s udjelom 50%

Pojedinom kriteriju je pridana veća relativna vrijednost u odnosu na njegovu relativnu važnost.

Kriteriji za sposobnost ponuditelja bodovani su kroz kriterije za odabir ponude.

Cijena kao kriterij odabira ENP ne sudjeluje s udjelom od najmanje 50 %.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

9.Poništavanje i/ili ponavljanje postupka prikupljanja ponuda za nabavu bez opravdanog razlogaPoništavanje i/ili ponavljanje postupka prikupljanja ponuda za nabavu bez opravdanog razloga s ciljem ograničavanja tržišta, pogodovanja ponuditeljima i sl.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

10.Nejednako postupanje prema ponuditeljima tijekom pregleda i ocjene ponudaPrilikom pregleda i ocjene ponuda nije postupano jednako prema svim ponuditeljima, npr. nije zatražena dopuna/obrazloženje ponuda od svih ponuditelja, na jednak način.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

11.Ponuditelj/ponuda nije odabran u skladu s kriterijima odabira navedenim u Pozivu na dostavu ponudaKorisnik je odabrao ponuditelja koji ne zadovoljava sve uvjete propisane u Pozivu na dostavu ponuda.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

12.Ponuda odabranog ponuditelja nije u skladu s tehničkim specifikacijama iz Poziva na dostavu ponuda.

Korisnik je odabrao ponudu koja ne zadovoljava sve uvjete propisane u Pozivu na dostavu ponuda.

Financijska korekcija za ovu vrstu nepravilnosti može iznositi 100% za pojedinačni trošak nabave, odnosno trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje ako je propisano natječajem.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

13.Nepoštivanje odredbi Upute za prikupljanje ponuda, osim gore navedenih situacija10 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave provedene putem mrežne stranice Agencije za plaćanja
Tablica 3. Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – u fazi kontrole zahtjeva za isplatu

Br.NepravilnostOpis nepravilnostiVisina korekcije
1.Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobrenoKorisnik je realizirao troškove projekta u vrijednosti manjoj od 50 %.100 % korekcije
2.Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobrenoKorisnik je realizirao troškove projekta u vrijednosti od 50 % do 80 %.5 % korekcije
3.Promjena uvjeta za mlade poljoprivrednike (podmjera 4.1)*

a) Korisnici koji su ostvarili uvećan intenzitet potpore za 20 % kao mladi poljoprivrednici:

• Fizičke osobe – prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu ne počnu plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

• Pravne osobe – prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu ne bude zaposleni u pravnoj osobi

20 % korekcije

b) Korisnici koji su ostvarili bodove temeljem kriterija za mlade poljoprivrednike:

• Fizičke osobe koje prestanu biti nositelji poljoprivrednog gospodarstva

• Koji više ne budu zaposleni u pravnoj osobi-korisniku i/ili nisu više vlasnici najmanje 50 % temeljnog kapitala društva i/ili nisu odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

Uvjete navedene pod točkom a) i b) korisnici su obvezni ispuniti i u periodu od pet godina od datuma konačne isplate.

100 % korekcije
4.Obveza ispunjavanja Izvješća o napretku/Upitnika za provjeru upravljanja projektom u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate*Ako korisnik ne ispuni obvezu popunjavanja Izvješća o napretku/ Upitnika za provjeru upravljanja projektom u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.0,1 % za svako nepopunjeno izvješće
5.Smanjena realizacija aktivnosti iz poslovnog plana (tip operacije 9.1.1.)Korisnik nije realizirao aktivnosti navedene u poslovnom planu za jednu poslovnu godinu.30 % na utvrđeni iznos za isplatu uz obvezu realizacije tih aktivnosti tijekom sljedeće poslovne godine.
6.Smanjena realizacija poslovnog plana projekta (tip operacije 16.1.2.)Korisnik je realizirao troškove u vrijednosti većoj od 30 %, a manjoj od 80 % prihvatljivog iznosa potpore.5 %
7.Neispunjena obveza preuzeta sklapanjem ugovora o financiranju*Korisnik nije ispunio obvezu propisanu ugovorom o financiranju i/ili aktom kojim se dodjeljuje potpora.

do 100 % na utvrđeni iznos za isplatu.

Natječajem i ugovorom o financiranju propisana je visina korekcije koja se primjenjuje za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ispuni.


*osim u fazi zahtjeva za isplatu ova korekcija može se primijeniti i u ex post fazi

Napomena: Osim nabrojenih financijskih korekcija u Tablici 3., u fazi kontrole zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu u skladu sa člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Naime, ako korisnik u zahtjevu za isplatu potražuje iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore iz Odluke o dodjeli sredstva te nakon administrativne obrade zahtjeva za isplatu omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova bude veći od 10 %, Agencija za plaćanja može primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna se primjenjuje u iznosu zatraženog neprihvatljivog troška. U skladu sa člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 administrativna kazna se ne primjenjuje ako korisnik može dokazati Agenciji za plaćanja da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se Agencija za plaćanja na drugi način uvjeri da korisnik nije kriv.

PRILOG IV.

UPUTA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

POJMOVI

Pojedini pojmovi u smislu ove upute za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave imaju sljedeće značenje:

a) jednostavna nabava – nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

b) AGRONET zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR za upis u Evidenciju korisnika, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje/prikupljanje ponuda te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene/Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

c) Portal ponuda – elektronička nabava, aplikacija u kojoj se prikazuju objavljeni pozivi za prikupljanje ponuda, a ponuditelji učitavaju ponude

d) ekonomski najpovoljnija ponuda (u daljnjem tekstu: ENP) – korisnik bira ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene kriterije kako bi dobio »najbolju vrijednost za uloženi novac«

e) valjana ponuda – ponuda koja zadovoljava sve propisane uvjete ovom uputom/natječajem/pozivom za dostavu ponuda

f) maksimalni iznosi troškova – najviši iznos prihvatljivih troškova propisani natječajem ili prilozima natječaja

1. PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNE STRANICE AGENCIJE ZA PLAĆANJA

Korisnik putem mrežne stranice AGRONET-a objavljuje Poziv za dostavu ponuda (u daljnjem tekstu Poziv), određuje rok trajanja Poziva i učitava dokumentaciju nabave roba/radova/usluga. Nakon objave Poziva dokumentacija za nabavu postaje javno vidljiva u Portalu ponuda svim potencijalnim ponuditeljima. Ponuditelji mogu učitavati svoje ponude do isteka roka trajanja Poziva. Nakon isteka roka Poziva u Portalu ponuda, Poziv nije vidljiv ponuditeljima. Sustav nakon isteka roka automatski zatvara nabavu.

Minimalni rok trajanja Poziva određuje sustav AGRONET.

Maksimalni rok trajanja Poziva određuje korisnik.

Elektronička nabava preko mrežne stranice Agencije za plaćanja povećava transparentnost i omogućuje svim gospodarskim subjektima da bez ikakvih troškova sudjeluju u nabavi, a korisniku olakšava prikupljanje ponuda i odabir ponude.

Javna objava Poziva preko mrežne stranice Agencija za plaćanja korisniku služi kao jedan od alata da istraži tržište, prikupi više ponuda i time zadovolji načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti te dobije najbolju vrijednost za novac.

Korisnik je dužan obavijestiti najmanje 3 gospodarska subjekta putem elektroničke pošte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača.

Agencija za plaćanja može od korisnika za određene predmete nabave zatražiti obrazloženje o načinu istraživanja tržišta s ciljem provjere opravdanosti visine troškova. Korisnik je dužan poslati obrazloženje i na zahtjev dostaviti dokaz (e-pošta, izjava ponuditelja i drugo…) da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja te da je na taj način aktivno sudjelovao u istraživanju tržišta. Ako je korisnikovo obrazloženje neprihvatljivo i/ili se utvrdi da nije istražio tržište na način da je slao upite ponuditeljima Agencija za plaćanja će za te troškove primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom III.

Ako korisnik putem Poziva prikupi više ponuda različitih proizvođača/ponuditelja koje zadovoljavaju uvjete iz Poziva za dostavu ponuda i tehničke specifikacije/troškovnika, Agencija za plaćanja može navedeni trošak proglasiti opravdanim i bez usporedbe s cijenama iz drugih izvora, što će se propisati natječajem za pojedine troškove/tipove operacija/mjere.

Korisnik je obavezan obavijestiti putem elektroničke pošte sve ponuditelje koji su poslali ponude za ista ulaganja temeljem prethodnog Poziva da je objavljen novi Poziv za dostavu ponuda za ta ista ulaganja. Elektroničku poštu kao dokaz potrebno je učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu. Ako korisnik nije obavijestio ponuditelje da je za ista ulaganja objavljen novi Poziv za dostavu ponuda, Agencija za plaćanja će za te troškove primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom III.

Obveza objavljivanja Poziva putem mrežne stranice Agencije za plaćanja za određene vrijednosti nabave biti će propisana natječajem.

Za vrijednosti nabave za koje nije propisana obveza objavljivanja Poziva na dostavu ponuda putem mrežne stranice Agencije za plaćanja, a korisnik je prikupio ponude putem objavljenog Poziva, vrijede ista pravila kao i za nabave za koje je obvezno objavljivanje Poziva putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korisnik je u Pozivu dužan napisati da stavke u ponudama treba iskazati po jedinici mjere, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj cijeni stavke. Ako u ponudama osim osnovne/standardne opreme ima i dodatne opreme potrebno je za sve stavke dodatne opreme iskazati jediničnu cijenu, količinu i ukupnu cijenu stavke.

Ako u ponudama nije iskazana cijena stavaka dodatne opreme Agencija za plaćanja će cijenu ponude smatrati kao cijenu za osnovnu/standardnu opremu.

Korisnik je dužan u Pozivu od ponuditelja tražiti da za ponuđenu opremu napišu naziv proizvođača, tip/model i ako je moguće šifru proizvoda iz kataloga (kataloška oznaka) proizvođača u svrhu točne identifikacije opreme.

Ako se kao posebna stavka u ponudama iskazuju usluge kao što su prijevoz, montaža i obuka, moraju se iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge (npr. km, sati itd.).

Agencija za plaćanja može zatražiti od korisnika dodatne informacije/obrazloženja/dopunu u vezi Poziva, a korisnik je dužan dostaviti tražene informacije/obrazloženja/dopunu.

Samo ponude učitane u Portal ponuda su važeće ponude.

Korisnik podnosi zahtjev za potporu nakon isteka roka Poziva.

Datumi na učitanim ponudama u Portalu ponuda moraju odgovarati vremenu trajanja Poziva za dostavu ponuda kao dokaz transparentnosti i jednakog tretmana ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda.

Ponude moraju biti napisane na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponude izdane na drugim stranim jezicima moraju biti prevedene na hrvatski jezik te ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača, u suprotnom će se smatrati nevažećima.

2. NAČELA NABAVE

a) načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava (osigurava da se dodijeljena sredstva koriste optimalno i odgovorno, u svrhu ispunjavanja ciljeva na najbolji mogući način i uz minimalne troškove);

b) načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije (osigurava svim ponuditeljima pravo na jednako postupanje, koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda i ocjene ponude na jednak način, kao i pravo da njihova ponuda bude odabrana, bez diskriminacije na temelju kriterija kao što su npr. dob, invaliditet, nacionalnost, rasa ili religija);

c) načelo transparentnosti (osigurava vidljivost i javnost podataka o postupku nabave, koji moraju biti jasno definirani i dostupni svim zainteresiranim stranama);

d) načelo razmjernosti (osigurava da svaka mjera koja se odabere bude nužna i prikladna s obzirom da ciljeve koji se traže. Posebice, rokovi te uvjeti koji će se postavljati i primjenjivati moraju biti razmjerni veličini, prirodi i složenosti nabave. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti samo oni koji su nužno potrebni da se utvrdi jesu li postavljeni uvjeti ispunjeni);

e) načelo izbjegavanja sukoba interesa – prilikom utvrđivanja postojanja sukoba interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe pravila na temelju kojih se provode postupci javnih nabava (propisi o javnoj nabavi) koje uređuju to pitanje.

3. SPECIFIKACIJE, KRITERIJI I ODABIR PONUDA

Prije objavljivanja Poziva putem AGRONET-a, potrebno je istražiti tržište kako bi se napisale tehničke specifikacije opreme, izradili troškovnici planiranih radova te ostala dokumentacija potrebna za dobivanje ponuda (npr. tehnički opis, tehnološki projekt, nacrte, situacije, geodetske podloge i sl.) koju će potom biti potrebno učitati prilikom objave Poziva u AGRONET-u.

U slučaju opremanja potrebno je osigurati minimalne zahtjeve za izradu tehničke specifikacije opreme – smjernice:

– izrađuje je sam korisnik ili uz pomoć stručnjaka

– tehničke specifikacije definiraju potrebne karakteristike opreme te usluge ako su potrebne (npr. montaža, edukacija za rad s opremom i sl.)

– sadrže kriterije odabira (najniža cijena ili ENP) i metodologiju ocjene kriterija

– jasne su, sažete, neutralne i osiguravaju jednak pristup svim ponuditeljima

– ne spominju niti opisuju opremu određene marke i time favoriziraju jednog proizvođača, a isključuju druge

– sadrže bitne karakteristike koje oprema mora zadovoljiti

– ne sadrže izraze kao što su »vrhunska kvaliteta«, »najbolje«, »izvrsno« i slično

– ne sadrže neodređene izraze kao što su »približno«, »cca« i slično

– ne sadrže opcionalne zahtjeve – svaki zahtjev naveden u tehničkim specifikacijama je obvezan (npr: DA>pogon na sva 4 kotača; NE>pogon na 2 ili 4 kotača)

– sadrže zahtjeve postavljene na način da ih korisnik kod odabira ponuda može ocijeniti sa DA ili NE (zadovoljava ili ne zadovoljava)

– ne sadrže standardne zahtjeve za koje je jasno da ih svi proizvodi (ili barem velika većina) na tržištu sigurno zadovoljavaju

– preporuča se da tehničke specifikacije ne budu predetaljne

– prema potrebi sadrže dodatak s detaljnijim opisom što se od opreme želi i u kakvom okruženju bi trebala funkcionirati, opisom postojeće infrastrukture itd.

– sadrže referencu na dodatak, ako dodatak postoji

Ponuda mora ispunjavati sve zahtjeve iz tehničke specifikacije.

U slučaju građenja/rekonstrukcije potrebno je učitati u AGRONET-u troškovnike radova i druge dokumente kao što su:

– tehnički opisi namjeravanog zahvata sa svim potrebnim informacijama (situacije u prostoru, namjena, gabariti, konstrukcija, materijali i iskaz površina objekta, instalacije, opis tehnološkog procesa) i kriterijima odabira (najniža cijena ili ENP) s metodologijom odabira

– troškovnici bez cijena koje je izradila ovlaštena osoba u excel formatu kako bi ga izvođači lakše mogli ispuniti.

– građevinski troškovnik ne smije sadržavati specifikaciju opreme (npr. mehanizacije, izmuzišta, pokretne opreme, namještaja i sl.)

– nacrte dostatne za pripremu ponuda:

– situacije

– postojeće stanje – prema potrebi (npr. ulaganje u rekonstrukciju)

– tlocrte, presjeke, pročelja

– instalaterske nacrte

– sheme stolarije i bravarije – prema potrebi

– bitne detalje – prema potrebi

Svi dokumenti učitani u AGRONET moraju imati odgovarajući naziv s poveznicom na oznaku Glavnog projekta.

Za radove za koje u skladu s posebnim propisima koji reguliraju građenje nije potrebno izraditi Glavni projekt, treba izraditi troškovnike/specifikacije i prateću dokumentaciju (nacrte, tehnički opis) iz koje će se moći jasno iščitati potrebna količina i jedinica mjere za sve potrebne radove.

Ponuditelji učitavaju ponude za gradnju/rekonstrukciju u bilo kojem formatu, ali su obvezni učitati ispunjen troškovnik i u Excel formatu.

U slučaju usluga potrebno je učitati sljedeće:

– opis usluge za koju se traži ponuda u kojem će biti navedeni svi bitni elementi tražene usluge na temelju koje će ponuditelji moći dostaviti traženu ponudu.

Za nabavu roba/radova/usluga tehničke specifikacije/troškovnici/opis usluga, da bi se objavio Poziv preko AGRONET-a, moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Uz hrvatski jezik može se učitati i na engleskom jeziku ako je potrebno.

Preporuča se da korisnik u jednom Pozivu objedini cjelokupnu nabavu.

4. KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji za odabir ponuditelja

Korisnik sam donosi odluku da li će u Pozivu na dostavu ponuda koristiti uvjete/kriterije za odabir ponuditelja.

Kriteriji za odabir ponuditelja tiču se isključivo tehničke, stručne, financijske, profesionalne/poslovne sposobnosti ponuditelja.

Ti kriteriji označavaju minimalne razine sposobnosti koje ponuditelj mora ispuniti, a korisniku su svojevrsno osiguranje da će predmet nabave stvarno biti izvršen/isporučen jer se radi o sposobnom ponuditelju.

Kriteriji za odabir ponuditelja moraju biti povezani s predmetom nabave, razmjerni predmetu nabave te ne smiju imati odvraćajući učinak na ponuditelje poštujući sva načela nabave.

Kriteriji za odabir ponude

Kriteriji za odabir ponude temelj su na kojem korisnik bira najbolju ponudu – ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene zahtjeve. Kriterije odabira korisnik mora postaviti unaprijed i oni ne smiju ograničavati pošteno tržišno natjecanje.

Dvije mogućnosti za odabir najbolje ponude su:

a) Najniža cijena – odabir najbolje ponude isključivo temeljem cijene ili

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – za odabir najbolje ponude, osim cijene, primjenjuju se i drugi kriteriji

Korisnik mora u dokumentaciji Poziva u AGRONET-u za svako ulaganje navesti hoće li primijeniti kriterij najniže cijene ili kriterij ENP-a. Ako kriteriji odabira nisu navedeni, smatrat će se da je kriterij odabira najniža cijena.

a) Najniža cijena

Kada korisnik odabere kriterij najniže cijene, odabire ponudu koja zadovoljava tražene uvjete i koja je cjenovno najniža. Cijena je jedini kriterij koji se uzima u obzir pri odabiru najbolje između valjanih ponuda.

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – za odabir najbolje ponude primjenjuju se i drugi kriteriji

Kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, korisnik ekonomsku prednost pojedine ponude mjeri i uspoređuje sa zadanim kriterijima vezanim uz predmet nabave koji služe za identificiranje »najbolje« ponude. Pri korištenju kriterija ENP-a korisnik osim cijene uzima u obzir druge mjerljive i/ili dokazive kriterije poput roka isporuke ili dužine trajanja jamstva. Svrha kriterija ENP-a jest odabrati ponudu koja nudi najveću vrijednost za uloženi novac.

Kriteriji za odabir ENP

Kriterije odabira ponuda ne treba miješati s kriterijima za ocjenu sposobnosti ponuditelja te se uvjeti sposobnosti ponuditelja (npr. iskustvo gospodarskog subjekta, stručno osoblje, posjedovanje specifične opreme i drugo) ne mogu koristiti kao kriteriji odabira ENP-a.

U skladu s navedenim, važno je da korisnik prilikom utvrđivanja kriterija koje će koristiti za odabir ENP-a ima na umu da mu je cilj odabrati »najbolju« ponudu sposobnog ponuditelja, a ne »najsposobnijeg« ponuditelja.

Korisnik je dužan kod odabira ENP-e ocijeniti sve ponude koje zadovoljavaju uvjete iz tehničkih specifikacija/troškovnika/opisa usluga po svim propisanim kriterijima za ENP.

Dokaze o ispunjavanju kriterija odabira korisnik dostavlja prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu.

5. PRAVILA ODREĐIVANJA KRITERIJA ODABIRA PONUDE

U slučaju ENP-a korisnik primjenjuje različite kriterije povezane s predmetom nabave, primjerice: cijena, tehničke prednosti, ekološke osobine, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja i sl.

Korisnik ima diskrecijsko pravo na odabir primjenjivih kriterija. Međutim, ovo pravo nije neograničeno. Odabrani kriteriji moraju biti racionalni, razmjerni i povezani s predmetom nabave.

Korisnik mora u dokumentaciji Poziva za prikupljanje ponuda navesti sljedeće:

– kriterije koji predstavljaju ENP, te

– relativni značaj ili opadajući redoslijed važnosti tih kriterija.

Korisnik, kod npr. relativnog modela ocjene ponuda mora navesti relativni značaj (u postocima) koji pridaje svakom pojedinom kriteriju (npr. najniža cijena 50%, jamstveni rok 25%; rok isporuke 10%; ili nekim drugim odgovarajućim načinom).

Priprema specifikacija i kriterija ENP-a usko su povezane, ali tražene tehničke specifikacije ne mogu biti predmet bodovanja ENP.

6. POJEDINI KRITERIJI KOJI SE KORISTE ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Cijena mora uvijek biti jedan od kriterija za odabir ponude, ili kao kriterij najniže cijene ili kao jedan od kriterija za odabir ENP-a.

Cijena kao kriterij odabira ENP mora sudjelovati s udjelom od najmanje 50 %.

Pored kriterija cijene korisnik se može koristiti i drugim, prethodno spomenutim, kriterijima kao što su:

1) Tehničke prednosti

Kada su tehničke prednosti bitne korisniku, one se mogu koristiti kao kriterij za odabir ponude. Uz obvezne zahtjeve i tehničke specifikacije koje predmet nabave mora zadovoljiti, korisnik može posebno vrednovati i tehničke prednosti.

Korisnik, primjerice kod nabave informatičke opreme, boduje ispunjavanje dodatnih/boljih tehničkih karakteristika pri čemu je obvezan definirati vrijednost pojedine dodatne osobine, kao i koliko mu je tehnička prednost relevantna u odnosu na cijenu i druge kriterije koje je odredio za odabir ENP-a, a što iskazuje kroz broj bodova koje dodjeljuje za tu karakteristiku.

2) Ekološke osobine

Pojam »ekološke osobine« podrazumijeva količinu okolišnih, ekoloških efekata proizvodnje i upotrebe predmeta nabave tijekom trajanja ugovora, odnosno tijekom životnog vijeka proizvoda. Te osobine mogu biti vezane za onečišćenje zraka, potrošnju energije, proizvodnju materijala, ambalažni materijal, sredstva za pranje i čišćenje, itd. Korisnici mogu definirati ove zahtjeve kao obvezne tehničke specifikacije, a uz ili pored tih obveznih zahtjeva mogu odabrati da im ekološke osobine budu parametar za odabir ponuda na isti način kako je to ranije objašnjeno za kriterij tehničke prednosti, pod uvjetom da su te ekološke osobine jasno definirane te da nisu diskriminirajuće.

3) Datum isporuke, rok isporuke i rok izvršenja

Kada su primjerice datum isporuke, rok isporuke i rok izvršenja prema mišljenju korisnika ključni za izvršenje konkretnog ugovora, Korisnik ih može koristiti kao jedan od kriterija odabira ENP-a. Korisnik u dokumentaciji Poziva za prikupljanje ponuda navodi minimalne zahtjeve vezane za datum isporuke, rok isporuke i izvršenja te omogućava ponuditeljima da ponude bolje (u pravilu kraće) rokove u svojoj ponudi.

Prethodno navedeni i opisani kriteriji navedeni su kao primjer i ne ograničavaju korisnika na primjenu samo tih kriterija. Ako korisnik smatra da kroz neki drugi kriterij/e može bolje utvrditi ekonomsku prednost ponuda, može ih odabrati kao kriterij za odabir. Pri tom mora voditi računa da su ti kriteriji objektivni, prikladni za identifikaciju ekonomske vrijednosti ponude, što je više moguće mjerljivi i po mogućnosti izraženi u novčanim jedinicama.

Ako se utvrdi da jedan ili više korištenih kriterija za odabir ENP nije zadovoljavajući na način da nije objektivan, da onemogućava tržišno natjecanje, da mu je pridana veća relativna vrijednost u odnosu na njegovu relativnu važnost i sl. ili da korisnik nije ispravno ocijenio ponude u skladu s kriterijima koje je propisao, Agencija za plaćanja može primijeniti odgovarajuće financijske korekcije.

7. METODOLOGIJA OCJENE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Korisnik mora unaprijed (kao dio tehničke specifikacije/troškovnika ili kao zaseban obrazac/dokument za svako pojedino ulaganje u okviru Poziva za prikupljanje ponuda) propisati metodologiju ocjene ENP-a. S obzirom na veliki broj mogućih promjenjivih čimbenika korisnik treba imati na umu da ne postoji jedinstven model ocjene koji je najučinkovitiji i opće primjenjiv. Cilj svakog modela je definirati kriterije za ocjenu koji će omogućiti usporedivost ponuda.

Također je važno imati na umu da prilikom ocjenjivanja pristiglih ponuda prema kriterijima ENP od strane dvije, tri ili pet različitih osoba, rezultat odabira uvijek mora biti ista ponuda.

Apsolutni modeli ocjene ponuda

Glavna osobina apsolutnih modela ocjene ponuda je da ocjena pojedine ponude ne ovisi o ostalim ponudama dostavljenim u postupku prikupljanja ponuda. Korisnik za svaki od kriterija odabira utvrđuje određeni novčani iznos. Ne-cjenovnim kriterijima odabira ne pridaje se relativni značaj u postotcima, već se svakom kriteriju pridaje određena novčana vrijednost. Slijedom navedenog, ovaj model ocjene obično se provodi u tri koraka:

Prvi korak: svakoj ponudi dodjeljuje se određeni broj bodova, ovisno o ocjeni ne-cjenovnih kriterija.

Drugi korak: bodovi dodijeljeni u prvom koraku pretvaraju se u novčane iznose koji se dodaju ili oduzimaju od ponuđene cijene. Na ovaj način korisnik utvrđuje »kvalitativno usklađenu« cijenu ponude.

Treći korak: ponude se uspoređuju jedna s drugom. ENP je ponuda s najnižom »kvalitativno usklađenom« cijenom.

Relativni modeli ocjene ponuda

Glavna osobina relativnog modela je da ocjena pojedine ponude ovisi o ostalim ponudama dostavljenim u postupku prikupljanja ponuda. Kod ovog modela ocjena pojedine ponude ne ovisi isključivo o »kvaliteti« same ponude nego i o sadržaju ponuda drugih ponuditelja. Kod ovog modela uobičajeno je da korisnik odredi relativni značaj pojedinog kriterija za odabir u postotku, nakon čega se relativni značaj pojedinog kriterija pretvara u maksimalan broj bodova.

Kod ovog modela postoji mogućnost da se kriterij cijene i ne-cjenovni kriteriji ocjenjuju prema različitim mjerilima. U takvim slučajevima, u pravilu, broj bodova koji pojedina ponuda dobije za ponuđenu cijenu ovisi o najnižoj i/ili najvišoj cijeni ponuda ostalih ponuditelja u postupku, ovisno o formuli koju korisnik primjenjuje. S druge strane, broj bodova koje će ponude dobiti za ne-cjenovne kriterije ovise o postavljenim zahtjevima za pojedini kriterij i skali bodova koje je korisnik odredio za njihovo ispunjavanje. Dakle, ovise isključivo o kvaliteti same ponude (različita mjerila opisana su niže u tekstu kod primjera relativnog modela ocjene ponuda – Opcija I i Opcija II).

U situaciji kada dvije ili više ponuda imaju jednaki broj bodova, korisnik je dužan odabrati ponudu s nižom cijenom.

U situaciji kada dvije ili više ponuda imaju jednaki broj bodova te istu cijenu, korisnik je dužan odabrati ponudu koju je ranije zaprimio.

8. PRIMJER APSOLUTNOG MODELA OCJENE PONUDA

U ovom dijelu prikazan je jedan primjer uporabe apsolutnog modela kao pomoć korisnicima u pripremi kriterija ENP-a. Primjer sadržava samo neke moguće kriterije i izračune ENP-a, dok u praksi korisnik ovisno o postupku mogu upotrijebiti drugačije elemente primjene ENP-a.

Predmet nabave:

(navesti naziv predmeta nabave)

Kriteriji za odabir ponude:

– cijena

– rok isporuke

– jamstveni rok

Formula:

UP = PP – PRI – PG – PTO

UP = usklađena cijena

PP = cijena ponude

PRI = novčana vrijednost roka isporuke

PG = novčana vrijednost jamstvenog roka

PTO = novčana vrijednost vremena odaziva

Cjenovni kriteriji:

– cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje (PP).

Ne-cjenovni kriteriji:

Rok isporuke:

Korisnik je odredio maksimalni rok isporuke od dva mjeseca. Ponude u kojima je iskazan kraći rok isporuke, ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene u sljedećim iznosima:

a) Isporuka u roku od 0 do 15 dana: 10.000 kn

b) Isporuka u roku od 16 do 30 dana: 7.500 kn

c) Isporuka u roku od 31 do 45 dana: 3.500 kn

Jamstveni rok:

Korisnik je odredio minimalni jamstveni rok od dvije godine. Ponude u kojima je iskazan duži jamstveni rok, ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene u sljedećim iznosima:

a) Jamstveni rok od pet godina: 20.000 kn

b) Jamstveni rok od četiri godine: 10.000 kn

c) Jamstveni rok od tri godine: 5.000 kn

Primjer kalkulacije u skladu s navedenim kriterijima:

Podaci iz
dostavljenih ponuda KRITERIJI
Ponuda AVrijednost ponuda APonuda BVrijednost ponuda B
Cijena ponude (kn)126.000,00-144.000,00-
Rok isporuke30 dana7.500 kn30 dana7.500 kn
Jamstveni rok2 godine0 kn3 godine5.000 kn
Usklađena cijena (UP):118.500 kn131.500 kn


Zaključak:     nakon primjene kriterija i u skladu s izračunom korisnik je dužan odabrati ponudu s najnižom usklađenom cijenom (ponuda A).

9. PRIMJER RELATIVNOG MODELA OCJENE PONUDA

O ovom dijelu prikazan je jedan primjer uporabe relativnog modela kao pomoć korisnicima u pripremi u postupaka prikupljanja ponuda. Primjer sadržava samo neke moguće kriterije i izračune ENP-a, dok u praksi korisnici ovisno o postupku mogu upotrijebiti drugačije elemente primjene ENP-a.

Predmet nabave:

(navesti naziv predmeta nabave)

Kriteriji za odabir ponude:

– cijena – 50%

– rok isporuke – 30%

– jamstveni rok – 20%

Korisnik može radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti maksimalan broj bodova.

– cijena – 50% => 50 bodova

– rok isporuke – 30% => 30 bodova

– jamstveni rok – 20% => 20 bodova

Formula:

T = P + RI + G + TO

T = ukupan broj bodova

P = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

RI = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni rok isporuke

G = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok

TO = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeno vrijeme odaziva

Cjenovni kriterij (P)

Najčešće se koriste dvije formule za izračun bodovne vrijednosti ponuđene cijene. U niže navedenim primjerima maksimalni broj bodova (50) dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, u skladu sa sljedećim primjerima formula:

Opcija I:

P = Pl/Pt * 50

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

Pl – najniža cijena ponuđena u postupku prikupljanja ponuda

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

50 – maksimalni broj bodova

Opcija II:

P = 50 – ((Pt – Pl)/Ph)) * 50

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

Pl – najniža cijena ponuđena u postupku prikupljanja ponuda

Ph – najviša cijena ponuđena u postupku prikupljanja ponuda

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

50 – maksimalni broj bodova

Ne-cjenovni kriterij

Korisnik određuje maksimalni broj bodova koji će se dodijeliti pojedinom kriteriju. Kod ovog modela postoji mogućnost da se kriterij cijene i ne-cjenovni kriteriji ocjenjuju prema različitim mjerilima. U praksi to znači da broj bodova koje će ponude dobiti za ne-cjenovne kriterije ovise ili o postavljenim zahtjevima za pojedini kriterij i skali bodova koje je Korisnik odredio za njihovo ispunjavanje (Opcija II) ili o ponuđenom u ponudama drugih ponuditelja (Opcija I).

Opcije I i II za svaki su kriterij navedene kao primjeri te korisnik u dokumentaciji točno određuje koji će način izračuna upotrijebiti za pojedini kriterij.

Rok isporuke (RI): maksimalni broj bodova za rok isporuke je 30.

Maksimalni dopušteni rok isporuke je 60 dana. Ponuda u kojoj je iskazan najkraći rok isporuke dobiva maksimalni broj bodova. Ovisno o tom najkraćem roku isporuke ostale ponude će dobiti manji broj bodova, u skladu sa sljedećim formulama:

Opcija I:

RI = RIs/RIt * 30

RI – broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju za rok isporuke

RIs – najkraći rok isporuke ponuđen u postupku prikupljanja ponuda

RIt – rok isporuke koji je ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

20 – maksimalni broj bodova

Opcija II:

Maksimalni dopušteni rok isporuke je 60 dana. Bodovi za kraći ponuđeni rok isporuke dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom bodova:

a) Isporuka u roku od 0 do 15 dana: 30 bodova

b) Isporuka u roku od 16 do 30 dana: 5 bodova

c) Isporuka u roku od 31 do 45 dana: 2 boda

d) Isporuka u roku dužem od 45 dana: 0 bodova

Jamstveni rok (G): maksimalni broj bodova za jamstveni rok je 20.

Minimalni jamstveni rok je dvije godine. Ponuda u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok dobiva maksimalni broj bodova. Ovisno o tom najduljem jamstvenom roku ostale ponude će dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom:

Opcija I:

G = Gt/Gl * 20

G – broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju za jamstveni rok

Gt – jamstveni rok ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Gl – najduži ponuđeni jamstveni rok u postupku prikupljanja ponuda

20 – maksimalni broj bodova

Opcija II:

Minimalni jamstveni rok je dvije godine. Bodovi za ponuđeno duži jamstveni rok dodjeljivat će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

a) Jamstveni rok od najmanje pet godina: 20 bodova

b) Jamstveni rok od najmanje četiri godine: 10 bodova

c) Jamstveni rok od najmanje tri godine: 5 bodova

d) Jamstveni rok do tri godine: 0 bodova

Primjer izračuna za tri zaprimljene ponude i za jednu prikazanu opciju za svaki od kriterija:

Podaci iz dostavljenih ponuda KRITERIJIPonuda APonuda BPonuda C
Cijena ponude (kn)126.000,00144.000,00144.000,00
Rok isporuke30 dana30 dana30 dana
Jamstveni rok2 godine2 godine3 godine


Izračun

CIJENA:

Maksimalni broj bodova je 50.

Korisnik je odredio primjenu I. formule iz primjera: P = Pl/Pt * 50

P(A)= 126.000/126.000*50 = 50 bodova

P(B)= 126.000/144.000*50 = 43,75 = 44 boda

P(C)= 126.000/144.000*50 = 43,75 = 44 boda

NE-CJENOVNI KRITERIJI:

Korisnik je u dokumentaciji za nadmetanje za svaki od ne-cjenovnih kriterija odredio primjenu Opcije I iz primjera.

KRITERIJIPonuda APonuda BPonuda C
Cijena ponude504444
Rok isporuke303030
Jamstveni rok131320
UKUPNI BROJ BODOVA:938794


REZULTAT: Najpovoljnija je ona ponuda čiji je ukupni broj bodova najveći, odnosno najbliže 100, a to je u ovom slučaju ponuda C.

Korisnik je u dokumentaciji za nadmetanje za svaki od ne-cjenovnih kriterija odredio primjenu Opcije II iz primjera.

Izračun

CIJENA:

Maksimalni broj bodova je 50.

Korisnik je odredio primjenu II. formule iz primjera: P = 50 – ((Pt-Pl)/Ph) * 50

P(A)= 50 – ((126.000-126.000)/144.000)*50 = 50 bodova

P(B)= 50 – ((144.000-126.000)/144.000)*50 = 43,75 = 44 boda

P(C)= 50 – ((144.000-126.000)/144.000)*50 = 43,75 = 44 boda

KRITERIJIPonuda APonuda BPonuda C
Cijena ponude504444
Rok isporuke555
Jamstveni rok005
UKUPNI BROJ BODOVA:554954


REZULTAT: Najpovoljnija je ona ponuda čiji je ukupni broj bodova najveći, odnosno najbliže 100, a to je u ovom slučaju ponuda A.

10. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA

Kod utvrđenih nepravilnosti koje su nastale kao rezultat odstupanja od smjernica za provođenje postupaka nabave, ocjenjivanja i odabira ponuda navedenih u ovoj Uputi, Agencija za plaćanja primjenjuje financijske korekcije.

Financijske korekcije primjenjivat će se na nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi i obveznici Zakona o javnoj nabavi koji provode jednostavnu nabavu čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave.

11. SAŽETAK IZBORA PONUDA

Sažetak izbora ponuda izrađuje se za svako ulaganje za koje se traži potpora, a za koje je Korisnik putem objavljenog Poziva za prikupljanje ponuda na AGRONET-u zaprimio više od jedne ponude. U slučaju da je korisnik objavio više Poziva sa istim tehničkim specifikacijama dužan je izraditi sažetak izbora ponuda svih zaprimljenih ponuda po traženoj specifikaciji.

Sažetak izbora ponuda treba minimalno sadržavati sljedeće (preporučamo u excel formatu):

– podatke o ponuditeljima koji su dostavili ponude (ime, adresa, kontakt podaci) po pojedinom ulaganju:

– navode o sukladnosti ponuda s tehničkom specifikacijom/troškovnikom, odnosno popis dijelova u kojima pristigle ponude nisu u skladu s tehničkom specifikacijom predmeta nabave;

– cijenu svake ponude;

– navod o odabranoj najboljoj ponudi te razloge za taj odabir (npr. Ako je kriterij odabira najniža cijena navesti »Odabrana je ponuda broj/oznake xy ponuditelja Tvrtka d.o.o. iz razloga što ima najnižu cijenu što je u skladu s kriterijem odabira za navedeno ulaganje u objavljenom Pozivu za prikupljanje ponuda.«; Ako je kriteriji odabira ENP, potrebno je navesti dodijeljeni broj bodova za svaki kriterij po ponudi, te ukupan broj bodova, sve izračunato u skladu s metodologijom koja je navedena u Pozivu za prikupljanje ponuda za pojedino ulaganje.

12. OPRAVDANOST TROŠKOVA

Člankom 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 propisane su administrativne provjere, a stavkom 2. točkom e) istoga članka propisano je da se opravdanost dostavljenih troškova ocjenjuje s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju.

Metode provjere opravdanosti dostavljenih troškova u skladu s gore navedenom uredbom propisat će se natječajem.

Troškovi koji se odnose na kupnju, najam ili zakup zemljišta, objekata te rabljene mehanizacije i opreme uspoređuju se s Elaboratom procjene tržišne vrijednosti, ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka, kojeg dostavlja korisnik u zahtjevu za potporu/isplatu.

Utvrdi li se neopravdano odstupanje cijena iz ponuda od gore navedenog Agencija za plaćanja može umanjiti iznos troška.

13. KORISNIČKE UPUTE

Korisničke upute za korištenje AGRONET-a i Portala ponuda bit će objavljene na stranicama AGRONET-a i Portala ponuda.