NN 41/2020 (3.4.2020.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

862

Na temelju članka 1., članka 31. stavka 3. i članka 32. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i nužnosti osiguravanja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa nužno je prilagoditi planirane aktivnosti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu.

2. Zadužuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna za provedbu mjera usmjerenih na ograničavanje korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.

3. Za provedbu mjera iz točke 2. ovoga Zaključka ograničit će se korištenje sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.

4. Pokrenut će se pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika te zaposlenih u javnim službama za 2020. godinu, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima te prava iz sklopljenih sporazuma o uvećanju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na osnovnu plaću.

5. Zadužuje se Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.

6. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provest će, na odgovarajući način, aktivnosti i mjere utvrđene u ovom Zaključku.

7. Zadužuje se Ministarstvo financija za nadzor nad provedbom ovoga Zaključka i za predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenja i dodatnih mjera koje su nužne za provedbu ovoga Zaključka.

8. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-07/89

Urbroj: 50301-25/14-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.