NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

888

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/45

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.) u članku 5. stavku 1. iza riječi: »zadruge« zarez i riječi: »trgovci pojedinci« brišu se.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. točki 14. iza riječi: »Ministarstva«, dodaje se zarez i riječi: »osim u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. ovoga Zakona kada može pružati samo pojedine od tih usluga.«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »osobe« zarez i riječi: »trgovci pojedinci« brišu se.

Članak 4.

U članku 22. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će po službenoj dužnosti postupak ponovne kategorizacije ugostiteljskih objekata kojima je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije dok traju i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. ovoga Zakona, pokrenuti po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2020.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

Članak 6.

U članku 32. stavku 1. točki 7. iza riječi: »upravnog tijela« briše se točka i dodaju se zarez i riječi: »osim u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. ovoga Zakona kada može pružati samo pojedine od tih usluga.«.

Članak 7.

U članku 34. stavku 4. riječi: »31. prosinca 2020.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

U stavku 5. riječi: »31. prosinca 2020.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

Članak 8.

Iza članka 41. dodaju se članak 41.a i naslov iznad članka koji glase:

»Obavljanje ugostiteljske djelatnosti, pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u uvjetima posebnih okolnosti

Članak 41.a

Ovlašćuje se ministar da pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo i ministra nadležnog za područje zaštite od požara, u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. ovoga Zakona, propiše odstupanja od:

1. obveze ispunjavanja uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekta iz članaka 15. i 16. ovoga Zakona

2. obveze ispunjavanja uvjeta za kategoriju objekata u domaćinstvu iz članka 31. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge temeljem privremenih rješenja iz članka 25. stavka 1., članka 34. stavaka 4. i 5. i članka 39. stavka 9., a u vezi s člankom 34. stavcima 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.), temeljem tih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge najdulje do 31. prosinca 2021.

Članak 10.

Ugostitelji koji su ishodili rješenje o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti temeljem članka 21. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.), mogu nastaviti obavljati djelatnost temeljem ishođenog rješenja do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 11.

(1) Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007., odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. – ispravak, 69/17. i 120/19.), u roku od:

– dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

(2) Nadležno upravno tijelo, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz članka 34. stavka 2. točaka 1. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.).

(4) Na rješenje nadležnog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.

(6) Iznajmljivači iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako ističe na objektu oznaku za kategoriju (zvjezdice) bez rješenja iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ili ističe zvjezdice u promidžbenim materijalima bez rješenja iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona (članak 11. stavak 6.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 13.

Pravilnik iz članka 8. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Pravilnik iz članka 8. ovoga Zakona prestaje važiti u roku od tri mjeseca od dana prestanka posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.).

Članak 15.

Odredbe članaka 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 99/18.) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Postupci započeti temeljem članaka 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 99/18.), do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama članka 11. ovoga Zakona.

Članak 17.

Ministarstvo turizma će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/60

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.