NN 46/2020 (15.4.2020.), Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Ministarstvo financija

929

Na temelju članka 24.a stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine« br. 117/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

NAPUTAK

O NAČINU ISPLATE BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Opća odredba

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija, a uslijed nastupa posebnih okolnosti.

Korisnici zajma

Članak 2.

Ovaj se Naputak primjenjuje na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kojima su uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, smanjeni prihodi (u daljnjem tekstu: korisnik zajma).

Namjena zajma

Članak 3.

(1) Beskamatni zajam (u daljnjem tekstu: zajam) iz članka 1. ovoga Naputka isplaćuje se korisnicima zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

(2) Sredstvima zajma iz stavka 1. ovoga članka mogu se financirati isključivo rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija korisnika zajma.

Zahtjev za zajam

Članak 4.

(1) Ako korisnik zajma ocijeni da su mu zbog različite dinamike priljeva sredstva i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa potrebna sredstva zajma za izvršavanje osnovnih poslova i funkcija dostavit će Ministarstvu financija zahtjev za zajam na Obrascu: Mfin-zajam.

(2) Obrazac: Mfin-zajam iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Naputka.

Visina i način doznačavanja sredstava zajma

Članak 5.

(1) Na temelju zahtjeva iz članka 3. ovoga Naputka, Ministarstvo financija će dva puta u mjesecu doznačavati sredstva zajma na račun korisnika zajma.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravat će se u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, a najviše do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa:

• čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata,

• do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak i

• koji se neće platiti zbog oslobođenja.

Opoziv zajma

Članak 6.

(1) Ako korisnik zajma ocijeni da mu sredstva zajma više nisu potrebna, dostavlja zahtjev za opoziv doznačavanja sredstava na ime zajma na Obrascu: Mfin-opozivzajma.

(2) Obrazac: Mfin-opozivzajma iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Naputka.

Povrat zajma

Članak 7.

(1) Povrat dijela sredstava zajma, isplaćenog u skladu s ovim Naputkom, na ime poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezuje se za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana.

(3) Povrat preostalog dijela zajma, isplaćenog u skladu s ovim Naputkom, vršit će se na način koji će se utvrditi u propisu kojim će biti uređeno izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Izvještavanje i evidencije

Članak 8.

(1) Zajam koji se daje u skladu s odredbama ovoga Naputka, a na temelju članka 24.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu evidentira se kao kratkoročni zajam.

(2) Radi usklađivanja evidencija, Ministarstvo financija će jednom mjesečno izvještavati korisnika zajma o doznačenim sredstvima zajma putem e-mail adrese navedene u zahtjevu iz članka 3. ovoga Naputka.

(3) Financijska agencija će jednom mjesečno na e-adresu navedenu u zahtjevu iz članka 3. ovoga Naputka obavještavati korisnika zajma o visini poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa koji se neće platiti zbog oslobođenja, čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata (temeljem predanih JOPPD obrazaca, rješenja i ostalih poreznih akata), odnosno o visini izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak.

(4) Financijska agencija će jednom mjesečno na e-adresu navedenu u zahtjevu iz članka 3. ovoga Naputka obavještavati korisnika zajma o povratu dijela sredstava zajma koji je izvršen na račun državnog proračuna uslijed naplaćenog ranije odgođenog i/ili obročno otplaćenog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Završne odredbe

Članak 9.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/20-01/7

Urbroj: 513-05-06-20-1

Zagreb, 9. travnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.