NN 47/2020 (17.4.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

950

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/55
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18. i 70/19.) u članku 2. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EU) 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 806/2014).«.

Članak 2.

U članku 3. iza točke 8. dodaje se točka 8.a koja glasi:

»8.a) država članica sudionica kako je uređeno člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013«.

Iza točke 22. dodaju se točke 22.a i 22.b koje glase:

»22.a) Jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM) kako je uređeno člankom 2. točkom 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013

22.b) Jedinstveni sanacijski odbor je odbor osnovan u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Iza točke 47.a dodaju se točke 47.b, 47.c i 47.d koje glase:

»47.b) nacionalno nadležno tijelo kako je uređeno člankom 2. točkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013. U Republici Hrvatskoj nacionalno nadležno tijelo je Hrvatska narodna banka

47.c) nacionalno imenovano tijelo kako je uređeno člankom 2. točkom 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013. U Republici Hrvatskoj nacionalno imenovano tijelo je Hrvatska narodna banka

47.d) nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) kako je uređeno člankom 2. stavkom 1. točkom 16. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15. i 52/16.)«.

Iza točke 56. dodaje se točka 56.a koja glasi:

»56.a) prosječan dnevni prihod je ukupan godišnji prihod iz točke 86. ovoga članka podijeljen s 365«.

Iza točke 81. dodaje se točka 81.a koja glasi:

»81.a) subjekt za koji je direktno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor je subjekt iz članka 3. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 19/15. i 16/19.) za koji je direktno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 te, kada su ispunjeni uvjeti za njihovu primjenu, člankom 7. stavkom 4. točkom b) i stavkom 5. Uredbe (EU) br. 806/2014, koja direktna odgovornost je utvrđena odlukom Jedinstvenog sanacijskog odbora«.

Točka 86. mijenja se i glasi:

»86) ukupni prihod je ukupni godišnji neto prihod društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i ostalih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija u skladu s člankom 316. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iznimno, za društvo koje je društvo kći matičnog društva, relevantni neto prihod po kamatama i naknadama utvrđuje se iz godišnjeg konsolidiranog financijskog izvještaja krajnjeg matičnog društva«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) poslovi distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka je imenovano tijelo u smislu članka 458. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 144.a ovoga Zakona u dijelu koji se tiče propisivanja mjera koje se odnose na kreditne institucije.«.

Članak 5.

U članku 11.b iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od članka 220. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka će na temelju rezultata sveobuhvatne procjene iz stavka 1. ovoga članka izreći bilo koju mjeru iz ovoga Zakona, a koja je potrebna.«.

Članak 6.

Iza članka 11.b dodaju se naslov iznad članka i članak 11.c koji glase:

»Utvrđivanje značajne kreditne institucije

Članak 11.c

(1) Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku ocjene značajnosti kreditnih institucija. Hrvatska narodna banka donosi odluku o utvrđivanju kreditne institucije kao značajne u skladu s uputom Europske središnje banke i dostavlja takvu odluku kreditnoj instituciji ili grupi kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatska narodna banka najmanje jednom godišnje preispituje ispunjava li manje značajni nadzirani subjekt ili manje značajna nadzirana grupa kriterije propisane člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013. Ako procijeni da manje značajni nadzirani subjekt ili manje značajna nadzirana grupa ispunjava kriterije propisane člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka o tome će bez odgađanja obavijestiti Europsku središnju banku.«.

Članak 7.

U članku 24. stavku 5. riječi: »12 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »tri mjeseca«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako osoba koja je dobila prethodnu suglasnost neće dovršiti stjecanje kvalificiranog udjela u roku iz stavka 5. ovoga članka, može najkasnije 15 dana prije isteka toga roka Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje toga roka koji se može produljiti za najviše tri mjeseca.«.

Iza stavka 22. dodaje se stavak 23. koji glasi:

»(23) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o izdavanju prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela kreditne institucije.«.

Članak 8.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka izdat će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnositelju zahtjeva pisanu potvrdu o zaprimanju zahtjeva. Hrvatska narodna banka u potvrdi će utvrditi je li zahtjev uredan. Hrvatska narodna banka pri izdavanju potvrde o zaprimanju urednog zahtjeva obavijestit će podnositelja zahtjeva o danu isteka roka za provođenje postupka odlučivanja. Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku središnju banku o zaprimanju zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u roku od najviše pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Ako zahtjev nije uredan, Hrvatska narodna banka pozvat će podnositelja zahtjeva da zahtjev nadopuni u primjerenom roku. Hrvatska narodna banka u roku od dva radna dana od dana zaprimanja nadopunjenog zahtjeva postupit će u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Urednim zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija propisana podzakonskim propisom koji je donesen na temelju članka 28. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka provest će u roku od 60 radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (u daljnjem tekstu: postupak odlučivanja).

(5) Hrvatska narodna banka će najkasnije u roku od 15 radnih dana prije isteka roka iz stavka 4. ovoga članka dostaviti Europskoj središnjoj banci nacrt odluke o zahtjevu i zatražiti uputu. Hrvatska narodna banka o zahtjevu iz članka 24. ovoga Zakona odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.

(6) Nakon donošenja odluke o zahtjevu Hrvatska narodna banka o tome će u roku od dva radna dana, a unutar roka iz stavka 4. ovoga članka, podnositelju zahtjeva otpremiti rješenje. Hrvatska narodna banka objavit će na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela, a čiji je zahtjev za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela odbila, odgovarajuće priopćenje i navesti razloge odbijanja.

(7) Ako je Hrvatska narodna banka zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela u istoj kreditnoj instituciji, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima na nediskriminirajući način.

(8) Ako Hrvatska narodna banka ne odluči o zahtjevu u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da je izdala prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.«.

Članak 9.

U članku 27. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku središnju banku ako je privremeno prestao teći rok za odlučivanje, u skladu s ovim člankom. Hrvatska narodna banka će dodatne zaprimljene informacije proslijediti Europskoj središnjoj banci najkasnije pet radnih dana nakon što ih je zaprimila od podnositelja zahtjeva.«.

Članak 10.

U članku 29. ispred riječi: »Hrvatska« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, a u vezi s člankom 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka postupit će u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 11.

U članku 32. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, a u vezi s člankom 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka će postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 12.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave kreditne institucije može biti osoba koja, u svakom trenutku, ispunjava sljedeće uvjete:

1) koja ima dobar ugled, poštenje i savjesnost

2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za vođenje poslova kreditne institucije, a koja zajedno s ostalim članovima uprave ispunjava zahtjeve iz članka 35. stavka 2. ovoga Zakona

3) koja je sposobna iskazati neovisno mišljenje odnosno kod koje ne postoji sukob interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja

4) koja ispunjava uvjete za člana uprave prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva i

5) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.«.

Članak 13.

U članku 39. stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavak 10., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije ako ocijeni da kandidat za člana uprave ne ispunjava uvjete iz članka 38. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 11., 12. i 13. postaju stavci 10., 11. i 12.

Iza dosadašnjeg stavka 14., koji postaje stavak 13., dodaju se novi stavak 14. i stavak 15. koji glase:

»(14) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o izdavanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije.

(15) U slučaju iz stavka 14. ovoga članka Hrvatska narodna banka obavještava Europsku središnju banku o roku u kojem je Hrvatska narodna banka dužna donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka. U tom slučaju Hrvatska narodna banka o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 14.

U članku 41. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te, kada je primjenjivo, propisa Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i propisa Europske središnje banke donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013 i«.

Članak 15.

U članku 44. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »zakonito« briše se.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7) ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječ: »zakonito« briše se.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka ukida rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave kreditne institucije kada su za to ispunjeni propisani uvjeti u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 16.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član nadzornog odbora kreditne institucije može biti osoba koja, u svakom trenutku, ispunjava sljedeće uvjete:

1) koja ima dobar ugled, poštenje i savjesnost

2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, a koja zajedno s ostalim članovima nadzornog odbora ispunjava zahtjeve iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona

3) koja je sposobna iskazati neovisno mišljenje odnosno kod koje ne postoji sukob interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja

4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.«.

Članak 17.

U članku 46. stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavak 9., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije ako ocijeni da kandidat za člana nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz članka 45. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 9. i 10.

Iza dosadašnjeg stavka 12., koji postaje stavak 11., dodaju se novi stavak 12. i stavak 13. koji glase:

»(12) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o izdavanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

(13) U slučaju iz stavka 12. ovoga članka Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku središnju banku o roku u kojem je Hrvatska narodna banka dužna donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka. Hrvatska narodna banka o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 18.

U članku 47. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »zakonito« briše se.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5) ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.«.

U stavku 2. riječ: »zakonito« briše se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka ukida rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije kada su za to ispunjeni propisani uvjeti u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 19.

U članku 60. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za rad kreditnoj instituciji.«.

Članak 20.

U članku 63. iza stavka 15. dodaje se stavak 16. koji glasi:

»(16) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja iz ovoga članka. U tom slučaju Hrvatska narodna banka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 21.

U članku 65. stavku 1. riječi: »stavka 7. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 8. ovoga članka«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Hrvatska narodna banka će najkasnije u roku od 20 radnih dana prije isteka roka iz članka 327. ovoga Zakona dostaviti Europskoj središnjoj banci nacrt odluke o izdavanju odobrenja iz stavka 2. ovoga članka i zatražiti uputu. Nacrt odluke o odobrenju iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka dostavit će i podnositelju zahtjeva. Hrvatska narodna banka o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 22.

U članku 67. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka ocjenjuje jesu li za izdavanje odobrenja za rad ispunjeni svi sljedeći uvjeti:«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako Hrvatska narodna banka utvrdi da su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka, pripremit će nacrt odluke o izdavanju odobrenja za rad. Hrvatska narodna banka će 20 radnih dana prije isteka roka iz članka 327. ovoga Zakona nacrt odluke o izdavanju odobrenja za rad uputiti Europskoj središnjoj banci i zatražiti uputu. Nacrt odluke o izdavanju odobrenja za rad Hrvatska narodna banka dostavit će i podnositelju zahtjeva. Hrvatska narodna banka o zahtjevu za izdavanje odobrenja odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.

(4) Ako Hrvatska narodna banka utvrdi da uvjeti za izdavanje odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka nisu ispunjeni, odbit će zahtjev i o tome obavijestiti Europsku središnju banku.«.

Članak 23.

U članku 68. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) danom, satom i minutom navedenom u izrijeci odluke o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije zbog razloga određenog člankom 255. stavkom 1. ovoga Zakona, a koja se donosi istodobno s odlukom o ukidanju odobrenja za rad.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku središnju banku kada odobrenje za rad kreditne institucije prestane važiti sukladno stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 24.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka ocijenit će je li ispunjen neki od sljedećih razloga za ukidanje odobrenja za rad:

1) ako kreditna institucija ne počne poslovati unutar 12 mjeseci od izdavanja odobrenja

2) ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava pružati bankovne i/ili financijske usluge za koje je izdano odobrenje

3) ako kreditna institucija samostalno prestane pružati bankovne usluge duže od šest mjeseci

4) ako kreditna institucija više ne ispunjava bonitetne zahtjeve iz dijela trećeg, četvrtog i šestog Uredbe (EU) br. 575/2013, ili zahtjeve vezane uz visinu regulatornog kapitala koje je svojim rješenjem naložila Hrvatska narodna banka u skladu s člancima 224. i 228. ovoga Zakona, ili posebne zahtjeve vezane uz likvidnost u skladu s člancima 224. i 225. ovoga Zakona

5) ako se ne može očekivati da će nastaviti ispunjavati svoje obveze prema vjerovnicima te posebno ako više ne pruža sigurnost za imovinu koja joj je povjerena, osobito što se tiče isplate depozita

6) ako kreditna institucija ne ispunjava uvjete vezane uz interni kapital i ostale uvjete za poslovanje u skladu s propisima o upravljanju rizicima

7) ako kreditna institucija u razdoblju od tri godine više puta prekrši dužnost pravodobnog i pravilnog izvješćivanja Hrvatske narodne banke

8) ako kreditna institucija na bilo koji način onemogućuje obavljanje supervizije svojeg poslovanja

9) ako kreditna institucija ne izvršava supervizorske mjere koje je Hrvatska narodna banka naložila svojim rješenjem

10) ako postoji razlog za ukidanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 32. ovoga Zakona

11) ako kreditna institucija ne ispunjava obveze koje se odnose na osiguranje depozita u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita

12) ako kreditna institucija ne ispunjava tehničke, organizacijske, kadrovske ili ostale uvjete za pružanje bankovnih usluga

13) ako kreditna institucija nije postupila u skladu s člankom 151. stavkom 2. točkom 5. i stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona

14) ako kreditna institucija nema uspostavljene sustave upravljanja na način uređen člankom 101. ovoga Zakona i podzakonskim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona

15) ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o ispunjavanju obveza vezanih uz stope kapitala u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 99. stavku 1. te Uredbe

16) ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke u skladu s člankom 101. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni

17) ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o velikim izloženostima ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 394. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

18) ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o likvidnosti ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 415. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

19) ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o omjeru financijske poluge ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 430. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

20) ako kreditna institucija ponovljeno ili kontinuirano ne ispunjava zahtjeve vezane uz likvidnu imovinu, što je postupanje protivno članku 412. Uredbe (EU) br. 575/2013

21) ako kreditna institucija postupa protivno odredbi o ograničenju izloženosti iz članka 395. Uredbe (EU) br. 575/2013

22) ako je kreditna institucija izložena kreditnom riziku pozicije sekuritizacije, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 405. Uredbe (EU) br. 575/2013

23) ako kreditna institucija ne objavljuje informacije ili su objavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 431. stavcima 1., 2. i 3. ili članku 451. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

24) ako kreditna institucija isplaćuje sredstva imateljima instrumenata koji su uključeni u izračun regulatornog kapitala protivno članku 140. ovoga Zakona ili u slučajevima kada, u skladu s člancima 28., 51. ili 63. Uredbe (EU) br. 575/2013, nije dopuštena takva isplata

25) ako je kreditna institucija pravomoćno proglašena krivom zbog težeg kršenja odredbi zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

26) ako kreditna institucija prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobila odobrenje za rad ili

27) ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.

(2) Hrvatska narodna banka pripremit će nacrt odluke o ukidanju odobrenja za rad i dostaviti ga Europskoj središnjoj banci te zatražiti uputu ako ocijeni da je ispunjen neki od razloga za ukidanje odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka i da ne postoje stečajni razlozi iz članka 266. ovoga Zakona, a ispunjen je neki od sljedećih razloga:

– nisu ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka sanacije ili

– Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo odbila je prijedlog Hrvatske narodne banke za otvaranje postupka sanacije ili

– Jedinstveni sanacijski odbor nije donio odluku o otvaranju postupka sanacije kreditne institucije ili

– nastupio je slučaj iz članka 18. stavka 8. Uredbe (EU) br. 806/2014.

Hrvatska narodna banka odlučuje o ukidanju odobrenja za rad u skladu s uputom Europske središnje banke.

(3) U izreci rješenja iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka navest će da će se izreka rješenja javno objaviti.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka ne može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za rad kreditnoj instituciji od trenutka kada je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ili Jedinstveni sanacijski odbor donio odluku o otvaranju postupka sanacije do trenutka donošenja odluke o okončanju postupka sanacije.«.

Članak 25.

U članku 70. stavku 3. riječi: »ili točke 5.« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka o tome će, bez odgađanja, obavijestiti Europsku središnju banku.«.

Članak 26.

U članku 73. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o ukidanju odobrenja iz ovoga članka. U tom slučaju Hrvatska narodna banka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 27.

U članku 75. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U skladu s ovim člankom, značajna kreditna institucija koja namjerava osnovati podružnicu u drugoj državi članici sudionici dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o toj namjeri. Hrvatska narodna banka će bez odgađanja o tome obavijestiti Europsku središnju banku i zatražiti upute. U tom slučaju Hrvatska narodna banka odlučuje o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 28.

U članku 88. stavku 1. iza točke 3. briše se točka i dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) razmjenu informacija za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom (članak 321. stavci 2. do 5.).«.

U stavku 2. iza točke 6. briše se točka i dodaje se točka 7. koja glasi:

»7) razmjenu informacija za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom (članak 321. stavci 2. do 5.).«.

Članak 29.

U članku 92. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) eksternalizaciji (članci 109. do 111.)«.

Iza točke 19. dodaje se točka 19.a koja glasi:

»19.a) razmjeni informacija za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom (članak 321. stavci 2. do 5.)«.

Članak 30.

Iza članka 100. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 100.a i 100.b koji glase:

»Odnos između varijabilnoga i fiksnog dijela ukupnih primitaka

Članak 100.a

(1) Kreditna institucija dužna je odnos između varijabilnoga i fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinog radnika odrediti tako da iznos varijabilnog dijela ne prelazi iznos fiksnog dijela ukupnih primitaka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija može odrediti iznos varijabilnog dijela ukupnih primitaka do visine dvostrukog iznosa fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinog radnika ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) glavna skupština kreditne institucije donijela je, na temelju obrazloženog prijedloga uprave, odluku kojom utvrđuje: iznos varijabilnih primitaka, broj radnika na koje se ta odluka odnosi i njihove funkcije te očekivani utjecaj koji će ta odluka imati na održavanje adekvatne razine kapitala

2) odluka iz točke 1. ovoga stavka donesena je glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini pri donošenju odluke

3) radnici za koje se traži viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka nisu sudjelovali u glasovanju o odluci iz točke 1. ovoga stavka

4) kreditna institucija prethodno je obavijestila sve dioničare o tome da će se na glavnoj skupštini odlučivati o višem odnosu varijabilnih i fiksnih primitaka

5) kreditna institucija je najkasnije pet radnih dana prije održavanja glavne skupštine obavijestila Hrvatsku narodnu banku o tome da će se glavnoj skupštini predložiti donošenje odluke o višem odnosu varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je:

a) naznačila traženi odnos varijabilnih i fiksnih primitaka

b) obrazložila takav odnos i

c) dokazala da traženi odnos neće negativno utjecati na ispunjavanje obveza kreditne institucije propisanih Uredbom (EU) br. 575/2013, ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenima na osnovi ovoga Zakona, a posebno na održavanje adekvatnosti regulatornoga kapitala.

(3) Kreditna institucija dužna je u roku od pet radnih dana od dana održane glavne skupštine obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o donesenoj odluci glavne skupštine o:

1) odobrenom višem odnosu varijabilnih i fiksnih primitaka, uključujući naznaku višeg odnosa, i

2) odobrenim različitim višim odnosima varijabilnih i fiksnih primitaka, ako primjenjuje različite više odnose za različite poslovne jedinice, kontrolne i ostale funkcije te različite kategorije identificiranih radnika, uključujući naznaku različitih viših odnosa.

(4) Kreditna institucija dužna je u roku iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sljedeće informacije:

1) broj radnika (kraj posljednje financijske godine)

2) broj identificiranih radnika (rezultat posljednjeg utvrđivanja)

3) ukupnu bilancu (kraj posljednje financijske godine)

4) odluku glavne skupštine kreditne institucije

5) odnos koji je odredila i

6) ako su odobreni različiti odnosi unutar kreditne institucije, poslovna područja i odobrene postotke te maksimalno odobreni odnos.

(5) Ako glavna skupština kreditne institucije donese odluku o smanjenju prethodno utvrđenoga višega maksimalnog odnosa između varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka, takva se odluka donosi većinom glasova nazočnih na glavnoj skupštini. Kreditna institucija dužna je u roku od pet radnih dana od dana održane glavne skupštine o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Ograničenja u odnosu na vrstu i oblike instrumenata u kojima varijabilni primici mogu biti dodijeljeni

Članak 100.b

Kreditna institucija može upotrijebiti instrumente za dodjelu varijabilnih primitaka u obliku redovnih dionica kreditne institucije koja je izravno ili neizravno nadređena kreditnoj instituciji ili u obliku instrumenata povezanih s redovnim dionicama kreditne institucije koja je izravno ili neizravno nadređena kreditnoj instituciji te koji imaju ugovornu odredbu kojom se najveća moguća vrijednost instrumenta ograničuje na onu vrijednost koja je vrijedila na dan dodjele primitaka, samo ako upravljanje kapitalom na razini grupe kreditnih institucija u kojoj je kreditna institucija članica onemogućuje ili znatno otežava upotrebu instrumenata koje je izdala sama kreditna institucija.«.

Članak 31.

Iznad članka 109. naziv glave V.2.4. mijenja se i glasi: »EKSTERNALIZACIJA«.

Naslov iznad članka 109. mijenja se i glasi: »Pojam eksternalizacije i registar ugovorenih eksternalizacija«.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»(1) Eksternalizacija jest svako povjeravanje obavljanja procesa, usluga ili aktivnosti između kreditne institucije i pružatelja usluge koje bi kreditna institucija inače obavljala sama.

(2) Kreditna institucija dužna je voditi i ažurirati registar informacija o svim ugovorima o eksternalizaciji.«.

Članak 32.

U članku 110. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako kreditna institucija namjerava eksternalizirati ključne ili važne procese, usluge ili aktivnosti, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i dostaviti propisanu dokumentaciju.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 33.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim pobliže uređuje:

1) pojam ključnih ili važnih procesa, usluga ili aktivnosti

2) procese, usluge ili aktivnosti koje se u skladu s člankom 109. stavkom 1. ovoga Zakona ne smatraju eksternalizacijom

3) iscrpne uvjete za eksternalizaciju

4) sadržaj informacija, oblik i vođenje registra ugovorenih eksternalizacija

5) sadržaj dokumentacije uz obavijest i rokove za dostavu obavijesti iz članka 110. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 34.

U članku 114. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o odobrenjima iz ovoga članka. U tom slučaju Hrvatska narodna banka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 35.

U članku 119. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka je imenovano tijelo za određivanje stope protucikličkog zaštitnog sloja za područje Republike Hrvatske odnosno imenovano tijelo za potrebe članka 136. stavka 1. Direktive 2013/36/EU. U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona Hrvatska narodna banka će s Europskom središnjom bankom izvršavati makrobonitetne zadatke. U tom će slučaju Hrvatska narodna banka postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke u odnosu na određivanje stope protucikličkog zaštitnog sloja.«.

Članak 36.

U članku 129. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka je imenovano tijelo za određivanje zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik za kreditne institucije prema članku 133. stavku 2. Direktive 2013/36/EU i priznavanje zaštitnog sloja za sistemski rizik za kreditne institucije prema članku 134. stavku 1. Direktive 2013/36/EU. U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona Hrvatska narodna banka će s Europskom središnjom bankom izvršavati makrobonitetne zadatke. U tom će slučaju Hrvatska narodna banka postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke u odnosu na određivanje stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik.«.

Članak 37.

U članku 137. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Hrvatska narodna banka odredit će stopu zaštitnog sloja za OSV kreditnu instituciju u visini od 0% do 2% ukupnog iznosa izloženosti riziku, na konsolidiranoj, potkonsolidiranoj ili pojedinačnoj osnovi, uzimajući u obzir uvjete za utvrđivanje OSV kreditne institucije. Taj zaštitni sloj sastoji se od redovnog osnovnog kapitala. U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona Hrvatska narodna banka će s Europskom središnjom bankom izvršavati makrobonitetne zadatke. U tom će slučaju Hrvatska narodna banka postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke u odnosu na određivanje stope zaštitnog sloja za OSV kreditne institucije.«.

Članak 38.

U članku 143. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku odlučivanja o odobrenju iz ovoga članka. U tom slučaju će Hrvatska narodna banka postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 39.

Iza članka 144. dodaju se naziv glave i glava VII.a te naslov iznad članka i članak 144.a koji glase:

»VII.a MAKROBONITETNE MJERE

Mjere i instrumenti usmjereni na povećanje otpornosti i očuvanje stabilnosti financijskog sustava u cjelini

Članak 144.a

Hrvatska narodna banka će kao imenovano tijelo, kada je to potrebno zbog očuvanja stabilnosti financijskog sustava u cjelini, jačanja otpornosti financijskog sustava te izbjegavanja i smanjivanja sistemskih rizika, donijeti podzakonski propis kojim propisuje odgovarajuće mjere i instrumente koje mogu uključivati:

– najveći dozvoljeni omjer vrijednosti instrumenta osiguranja i odobrenog iznosa kredita

– najveći dozvoljeni omjer iznosa kredita i dohotka koji ostvaruje korisnik kredita

– najveći dozvoljeni omjer iznosa otplate obroka ili rate kredita i dohotka koji ostvaruje korisnik kredita

– najdulje dozvoljeno trajanje kredita

– zahtjeve vezane za metodu obračuna otplate kredita ili

– druge mjere i zahtjeve radi očuvanja stabilnosti financijskog sustava u cjelini te izbjegavanja i smanjivanja sistemskih rizika.«.

Članak 40.

Iza članka 145. dodaju se naslov iznad članka i članak 145.a koji glase:

»Ograničenje velikih izloženosti

Članak 145.a

(1) U prijelaznom razdoblju određenom u članku 493. stavku 3. Uredbe (EU) 575/2013 izloženost kreditne institucije iz točke c) istog članka, uključujući sudjelujući udjel ili druge vrste ulaganja, kreditne institucije prema njezinu matičnom društvu, ostalim društvima kćerima tog matičnog društva ili vlastitim društvima kćerima, pod uvjetom da su ta društva obuhvaćena supervizijom na konsolidiranoj osnovi kojoj podliježe i sama kreditna institucija, u skladu s glavom XXII. ovoga Zakona, Uredbom (EU) 575/2013, propisima kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata ili s istovjetnim propisima koji su na snazi u trećoj zemlji ne smije prelaziti 25% priznatoga kapitala kreditne institucije.

(2) Za potrebe izračuna iznosa izloženosti iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija primjenjuje tehnike smanjenja kreditnog rizika u skladu s člankom 399., člankom 400. stavkom 1., člankom 401. i člankom 403. Uredbe (EU) 575/2013.

(3) Na kraju prijelaznog razdoblja određenog člankom 493. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na kreditne institucije u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 41.

U članku 154.a iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku procjene plana oporavka. U tom slučaju Hrvatska narodna banka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.

(13) U slučaju iz članka 10. Uredbe (EU) br. 806/2014 pri procjeni planova oporavka Hrvatska narodna banka postupa u skladu s tom Uredbom.«.

Članak 42.

U članku 157. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) ako se klijent usuglasi da se određeni povjerljivi podaci mogu priopćiti drugoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi, pod uvjetom da je suglasnost dokaziva. Ako povjerljivi podaci obuhvaćaju osobne podatke, suglasnost mora biti dana u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5) ako se povjerljivi podaci o klijentu priopćavaju izravno drugoj kreditnoj instituciji u skladu s člankom 321. ovoga Zakona«.

Iza točke 5. dodaje se točka 5.a koja glasi:

»5.a) ako se povjerljivi podaci o klijentu priopćavaju izravno drugoj kreditnoj instituciji i/ili financijskoj instituciji ili se priopćavaju pravnoj osobi koja prikuplja i razmjenjuje podatke između kreditnih i/ili financijskih institucija, a podaci su potrebni za procjenu kreditne sposobnosti klijenta ili upravljanje kreditnim rizikom«.

U točki 24. riječ: »i« na kraju rečenice briše se.

Iza točke 24. dodaje se točka 24.a koja glasi:

»24.a) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Jedinstvenom sanacijskom odboru u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 i«.

Stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Kada se razmjena povjerljivih podataka obavlja na temelju suglasnosti klijenta iz stavka 3. točke 1. ovoga članka ili u skladu sa stavkom 3. točkama 5., 5.a i 6. ovoga članka, kreditna institucija dužna je osigurati da su ispunjeni sljedeći uvjeti:«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 6. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 5. ovoga članka«.

Članak 43.

U članku 172. stavku 1. točki 2. riječi: »stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 44.

U članku 175. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom. U tom slučaju Hrvatska narodna banka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka nadzirani subjekt svoje molbe, obavijesti ili zahtjeve koji se odnose na obavljanje supervizije upućuje Hrvatskoj narodnoj banci.

(6) Prije provođenja nenajavljene pretrage poslovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava Hrvatska narodna banka će od Visokog upravnog suda Republike Hrvatske zatražiti nalog za provedbu nenajavljene pretrage poslovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava, dokumenata, isprava i stvari koje se ondje nalaze, kao i pečaćenje te privremeno oduzimanje predmeta, osobito ako postoji opasnost od skrivanja ili uništenja dokaza, a koji su nužni za provođenje supervizije iz članka 175. ovoga Zakona, a razumno je pretpostaviti da se oni nalaze u određenom prostoru ili kod određene osobe. U smislu Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka će zahtjev za takav nalog podnijeti Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske i kada isti zatraži Europska središnja banka.«.

Članak 45.

U članku 183. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Superviziju iz članka 175. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona obavljaju radnici Hrvatske narodne banke na temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe). U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, a Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom, zaposlenici Europske središnje banke koje odredi Europska središnja banka mogu kao promatrači sudjelovati u bilo kojem neposrednom nadzoru značajnog nadziranog subjekta.«.

Članak 46.

Članak 213. mijenja se i glasi:

»Na obradu osobnih podataka primjenjuju se propisi kojima je uređena zaštita osobnih podataka.«.

Članak 47.

U članku 214. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Hrvatska narodna banka obavještava Europsku središnju banku o svim postupcima, odlukama i drugim bitnim okolnostima koje su značajne za obavljanje supervizorskih ovlasti i zadataka Europske središnje banke iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 te u vezi s tim o svim izrečenim upravnim sankcijama, podnesenim pravnim lijekovima i tijeku postupka.«.

Članak 48.

U članku 215. stavku 4. riječi: »prekršajnih sudova« zamjenjuju se riječima: »općinskih sudova«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Hrvatska narodna banka na svojim internetskim stranicama objavljuje odluke o svakoj izrečenoj upravnoj sankciji kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija, a koje su donesene u postupku izricanja upravne sankcije. Odluke se objavljuju bez odgode, a nakon što je osoba na koju se sankcija odnosi o tome obaviještena.

(6) Ako je protiv rješenja kojim je izrečena upravna sankcija podnesena tužba, Hrvatska narodna banka će bez odgode objaviti svaku informaciju o podnesenim pravnim lijekovima i tijeku postupka.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 9., uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Odluke o izrečenim kaznama i upravnim sankcijama kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija Hrvatska narodna banka objavit će na anonimizirani način u sljedećim slučajevima:«.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 10., mijenja se i glasi:

»(10) Objave iz stavaka 4., 5., 6. i 9. ovoga članka ostaju na internetskim stranicama najmanje pet godina.«.

Iza stavka 10. dodaju se stavci 11., 12. i 13. koji glase:

»(11) Hrvatska narodna banka postupa sukladno odredbama stavaka 4. do 10. ovoga članka i kada je izrekla upravnu sankciju za povrede iz članka 365. ovoga Zakona.

(12) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, odluke koje se odnose na administrativne kazne koje Hrvatska narodna banka izriče na temelju upute Europske središnje banke objavljuju se na anonimnoj osnovi ako bi objava:

– ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili istragu u kaznenom postupku koja je u tijeku ili

– uzrokovala, u mjeri u kojoj je moguće utvrditi, nerazmjernu štetu kreditnim institucijama ili drugim osobama kojima je Hrvatska narodna banka izrekla upravnu sankciju na temelju upute Europske središnje banke.

(13) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može odgoditi objavu odluke o upravnoj sankciji koju je izrekla na temelju upute Europske središnje banke ako procijeni da će okolnosti iz stavka 12. ovoga članka prestati u razumnom roku.«.

Članak 49.

U članku 216.b iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku davanja odobrenja za sklapanje sporazuma o financijskoj potpori. U tom će slučaju Hrvatska narodna banka odlučiti u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 50.

U članku 216.e stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka dužna je dostaviti sporazum o potpori iz stavka 1. ovoga članka Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te Jedinstvenom sanacijskom odboru u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 51.

U članku 216.h iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku davanja odobrenja za davanje financijske potpore. U tom će slučaju Hrvatska narodna banka odlučiti u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 52.

U članku 224. stavku 1. točka 29. mijenja se i glasi:

»29) naložiti jačanje sustava, procesa, mehanizama i strategija provedenih u skladu s člancima 101. i 113. ovoga Zakona«.

Članak 53.

U članku 235.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U postupku povodom tužbe protiv rješenja o nalaganju mjera iz ovoga članka nadležni upravni sud ne može odlučiti da tužba ima odgodni učinak niti može izdati privremenu mjeru.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske ovlasti i zadatke, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom pri nalaganju mjera rane intervencije. U tom slučaju Hrvatska narodna banka odlučuje u skladu s uputom Europske središnje banke.

(5) Pri nalaganju mjera u fazi rane intervencije kreditnoj instituciji za koju je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran Hrvatska narodna banka surađuje s Jedinstvenim sanacijskim odborom na način kako je uređeno člankom 13. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 54.

U članku 255. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo donosi odluku o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije pod uvjetom da je ukinuto rješenje kojim je dano odobrenje za rad.«.

Članak 55.

U članku 265. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) ako Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo odbije prijedlog Hrvatske narodne banke za otvaranje postupka sanacije te kreditne institucije odnosno ako Jedinstveni odbor za sanaciju ne donese odluku o otvaranju postupka sanacije ili«.

Iza točke 2. briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3) u slučaju iz članka 18. stavka 8. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 56.

Članak 277. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka uz superviziju kreditne institucije u Republici Hrvatskoj na pojedinačnoj osnovi provodi i superviziju grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj na konsolidiranoj osnovi.

(2) Kada je Europska središnja banka konsolidirajuće nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka može u superviziji na konsolidiranoj osnovi odnosno kolegiju supervizora sudjelovati kao promatrač. Pritom će Hrvatska narodna banka postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke.

(3) Kada je konsolidirajuće nadzorno tijelo iz države članice nesudionice u superviziji na konsolidiranoj osnovi odnosno kolegiju supervizora za značajni nadzirani subjekt, Hrvatska narodna banka može sudjelovati kao promatrač. Pritom će Hrvatska narodna banka postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 57.

U članku 297. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Europska središnja banka preuzima zadatke koordinatora financijskog konglomerata u skladu s kriterijima koji su utvrđeni mjerodavnim pravom Europske unije u odnosu na značajni nadzirani subjekt. Hrvatska narodna banka preuzima zadatke koordinatora financijskog konglomerata u skladu s kriterijima utvrđenim mjerodavnim pravom Europske unije u odnosu na manje značajni nadzirani subjekt.«.

Članak 58.

U članku 305. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Kreditna institucija dužna je potrošaču, na njegov zahtjev besplatno i u svakom trenutku tijekom trajanja ugovora o kreditu, staviti na raspolaganje izvještaj u obliku otplatnog plana, informaciju o ukupno plaćenoj glavnici, kamatama i troškovima, specifikaciju uplata i pregled promjena kamatnih stopa po kreditu.«.

Članak 59.

U članku 306. ispred riječi: »Na ugovor« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sustava (u daljnjem tekstu: NRS) izračunava i na svojim internetskim stranicama objavljuje Hrvatska narodna banka.

(3) Hrvatska narodna banka izračunava NRS na temelju podataka kojima raspolaže, prikupljenih u regulatorne svrhe u skladu s člankom 162. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka javno će objaviti metodologiju za izračun NRS-a i kalendar objave NRS-a na svojim internetskim stranicama.«.

Članak 60.

U članku 320. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) organizirati obradu i razmjenu informacija o kreditnoj sposobnosti, uključujući osobne podatke, izravno ili putem zasebnog pravnog subjekta, u svrhu procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom i«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 61.

Iznad članka 321. dodaju se naziv glave XXVI.a i glava XXVI.a koja glasi: »XXVI.a RAZMJENA INFORMACIJA«.

Naslov iznad članka 321. mijenja se i glasi: »Razmjena informacija za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom«.

Članak 321. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može odlučiti prikupljati informacije, uključujući i osobne podatke, od osoba koje su na temelju ovoga Zakona ovlaštene pružati bankovne usluge na području Republike Hrvatske i organizirati razmjenu informacija za potrebe zaštite od kreditnog rizika i upravljanja kreditnim rizikom.

(2) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad, kao i kreditna institucija koja je na temelju ovoga Zakona ovlaštena pružati uzajamno priznate usluge na području Republike Hrvatske dužna je u svrhu procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom, na zahtjev, razmjenjivati informacije, uključujući osobne podatke koji se odnose na njihove klijente ili su u vezi s njihovim klijentima s drugim kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, kao i kreditnim institucijama koje su na temelju ovoga Zakona ovlaštene pružati uzajamno priznate usluge na području Republike Hrvatske.

(3) Informacije i osobni podaci o klijentima koji se moraju razmjenjivati u skladu sa stavkom 2. ovoga članka moraju biti nužni za procjenu kreditne sposobnosti ili upravljanje kreditnim rizikom, a uključuju sljedeće kategorije informacija i podataka: identifikacijske podatke klijenta (pravna osobnost osobe, ime i prezime/naziv, OIB ili ako OIB nije dostupan, drugi identifikacijski broj, matični broj poslovnog subjekta), podatke o postojećim i podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama klijenta (vrsta obveze, ukupan iznos obveze, iznos i periodičnost anuiteta/rate, urednost u podmirivanju obveza, broj dospjelih, a neplaćenih obveza, njihov iznos te broj dana u zakašnjenju). Podaci i informacije iz ovoga stavka mogu se razmjenjivati najdulje četiri godine od dana kada je obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena.

(4) Razmjena informacija i osobnih podataka iz stavka 2. ovoga članka može se odvijati i posredstvom pravne osobe koja prikuplja i razmjenjuje podatke između kreditnih i/ili financijskih institucija.

(5) Kreditna institucija ne smije odbiti razmjenu informacija i osobnih podataka iz stavka 3. ovoga članka na temelju činjenice da druga kreditna institucija koristi drugačiji način razmjene podataka.

(6) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim pobliže uređuje načine i uvjete prikupljanja informacija za potrebe zaštite od kreditnog rizika i upravljanja kreditnim rizikom.«.

Članak 62.

Iza članka 322. dodaju se naslov iznad članka i članak 322.a koji glase:

»Primjena odredbi zakona kojim se uređuje opći upravni postupak

Članak 322.a

Na upravni postupak koji vodi Hrvatska narodna banka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, osim ako nije drukčije propisano ovim Zakonom.«.

Članak 63.

U članku 323. ispred riječi: »Rješenja« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U postupku povodom tužbe protiv rješenja o uvođenju posebne uprave, o oduzimanju odobrenja za rad i/ili odluke o otvaranju postupka prisilne likvidacije nadležni upravni sud ne može odlučiti da tužba ima odgodni učinak niti može izdati privremenu mjeru.«.

Članak 64.

Iza članka 323. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 323.a i 323.b koji glase:

»Pravo stranke na izjašnjavanje

Članak 323.a

(1) Hrvatska narodna banka će, osim u slučajevima iz članka 179. ili članaka 184. do 188. i glave XXIX.a ovoga Zakona, prije donošenja rješenja u skladu s ovim Zakonom ili Uredbom (EU) br. 575/2013 koje bi moglo imati negativan učinak na pravne interese stranke, obavijestiti stranku o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje su važne za donošenje rješenja i pozvati stranku da se o njima pisano očituje.

(2) Uz obavijest koju Hrvatska narodna banka upućuje stranki sukladno stavku 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka priložit će nacrt rješenja u kojom se navode važne činjenice, okolnosti i pravna pitanja na kojima Hrvatska narodna banka temelji svoje rješenje.

(3) Ako Hrvatska narodna banka ocijeni primjerenim, može strankama dati mogućnost da se o činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje su važne za donošenje rješenja očituju na usmenoj raspravi.

(4) Ako Hrvatska narodna banka zakaže usmenu raspravu na temelju stavka 3. ovoga članka, a uredno pozvana stranka ne dođe na usmenu raspravu niti opravda svoj izostanak, rasprava se može provesti i bez nazočnosti pozvane stranke. Ako je stranka opravdala izostanak, Hrvatska narodna banka može odgoditi usmenu raspravu i zakazati novu ili pozvati stranku da se pisano očituje o činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje su važne za donošenje rješenja.

(5) Hrvatska narodna banka određuje stranki rok za očitovanje na obavijest iz stavka 1. ovoga članka, a koji ne može biti duži od deset radnih dana od dana primitka obavijesti. Hrvatska narodna banka može, na zahtjev stranke, produljiti rok za očitovanje. U iznimnim okolnostima, Hrvatska narodna banka može skratiti rok za očitovanje na tri radna dana.

(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može u hitnim situacijama, kako bi se spriječila značajna šteta za financijski sustav u cjelini, donijeti privremeno rješenje bez davanja mogućnosti stranki da se očituje o činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koja su važna za donošenje rješenja.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka Hrvatska narodna banka bez odgađanja će omogućiti stranki da se u pisanom obliku očituje o činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koja su važna za donošenje rješenja. Rok za očitovanje je deset dana od dana primitka odluke iz stavka 6. ovoga članka. Hrvatska narodna banka može produžiti rok za očitovanje na zahtjev stranke do najviše šest mjeseci.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka Hrvatska narodna banka će nakon isteka roka za očitovanje stranke donijeti odluku kojom rješava o upravnoj stvari, uzimajući pritom u obzir očitovanje stranke o činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koja su važna za donošenje rješenja. Ovim rješenjem Hrvatska narodna banka ukinut će privremeno rješenje iz stavka 6. ovoga članka.«.

Uvid u spis

Članak 323.b

(1) Od pokretanja postupka supervizije Hrvatske narodne banke stranka u postupku ovlaštena je izvršiti uvid u spis. Uvid u spis sukladno odredbama ovoga članka ima i stranka protiv koje je pokrenut postupak za izricanje upravne sankcije.

(2) Spis iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od svih dokumenata koje je Hrvatska narodna banka primila, izradila ili prikupila za vrijeme vođenja postupka neovisno o mediju na kojem su pohranjeni.

(3) Uvid u spis omogućit će se stranki ili pomoću uređaja za pohranu elektroničkih podataka, uključujući bilo koji uređaj koji može biti dostupan u budućnosti, ili putem preslike dostupnih spisa u papirnatom obliku dostavljenih stranki koji se stranki šalju poštom ili pozivanjem stranaka da pregledaju dostupne spise u prostorijama Hrvatske narodne banke.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na uvid u spis ne odnosi se na povjerljive informacije koje je Hrvatska narodna banka primila u svrhu obavljanja supervizije ili drugih zadataka na koje je ovlaštena ili koje je Hrvatska narodna banka primila u postupku razmjena informacija s drugim nadzornim tijelima u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na uvid u spis ne odnosi se na informacije koje predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu pravne ili fizičke osobe koja nije stranka u postupku.

(6) Omogućavanje uvida u spis stranki u postupku ne utječe na pravo Hrvatske narodne banke da otkriva ili upotrebljava informacije potrebne za dokazivanje povrede prava.«.

Članak 65.

Članak 327. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka mora odlučiti:

1) o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, kao i o svim drugim zahtjevima iz članaka 60., 62. i 66. ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od primitka urednog zahtjeva

2) o zahtjevu za izdavanje prethodnih suglasnosti iz članaka 39., 40. i 46. ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od primitka urednog zahtjeva

3) o zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 63. ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od primitka urednog zahtjeva.

(2) Rok za donošenje odluke i obavijest o odluci iz stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga članka ne može biti duži od 12 mjeseci od dana primitka zahtjeva.«.

Članak 66.

Iza članka 359. dodaju se naziv glave i glava XXIX.a, naslovi iznad članaka i članci 359.a do 359.s koji glase:

»XXIX.a POSTUPAK IZRICANJA PERIODIČNIH PENALA I UPRAVNIH SANKCIJA

Nadležnost za vođenje postupka izricanja upravne sankcije

Članak 359.a

Hrvatska narodna banka nadležna je za utvrđivanje povrede, vođenje postupka za izricanje upravne sankcije i izricanje upravnih sankcija pravnoj osobi i odgovornoj osobi za povrede iz članaka 360., 361., 362., 363., 364. i 365. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: postupak za izricanje upravne sankcije).

Upravne sankcije

Članak 359.b

(1) Hrvatska narodna banka izriče upravne sankcije kojima je cilj sankcioniranje počinitelja za povrede propisane ovim Zakonom u visini koja odgovara okolnostima pod kojima je povreda počinjena te odvraćanje počinitelja i drugih osoba od takvih povreda propisa ubuduće.

(2) Upravne sankcije su novčana kazna, periodični penali i upozorenje.

(3) Kada izriče upravne sankcije iz stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može počinitelju naložiti da prekine postupanje i da ne ponavlja povredu.

Osobe ovlaštene za vođenje postupka izricanja upravne sankcije

Članak 359.c

(1) Postupak za izricanje upravne sankcije upravni je postupak koji vodi Hrvatska narodna banka.

(2) U postupku izricanja upravne sankcije može sudjelovati samo osoba koja nije u posljednje dvije godine sudjelovala u postupku supervizije nad strankom protiv koje je postupak za izricanje upravnih sankcija pokrenut (u daljnjem tekstu: stranka protiv koje je postupak pokrenut).

XXIX.a.1. TIJEK POSTUPKA

Osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede

Članak 359.d

(1) Po provedenom postupku supervizije, a na temelju zapisnika iz članka 190. ovoga Zakona i sve pripadajuće dokumentacije, Hrvatska narodna banka prethodno će ispitati činjenice, okolnosti i pravne kvalifikacije iz kojih bi mogao proizaći razlog za izricanje upravnih sankcija zbog povrede iz članaka 360., 361., 362., 363., 364. i 365. ovoga Zakona.

(2) U smislu ovoga Zakona, povreda je beznačajna ako je stupanj povrede propisa iz članaka 360., 361., 362., 363., 364., i 365. ovoga Zakona neznatan i ne postoji potreba da se počinitelju izrekne upravna sankcija.

Zaključak o pokretanju postupka za izricanje upravne sankcije

Članak 359.e

(1) Ako Hrvatska narodna banka tijekom prethodnog ispitivanja činjenica, okolnosti i pravne kvalifikacije utvrdi da postoje razlozi za izricanje upravnih sankcija zbog povrede iz članaka 360., 361., 362., 363., 364., i 365. ovoga Zakona, pokreće postupak za izricanje upravne sankcije po službenoj dužnosti donošenjem zaključka o pokretanju postupka za izricanje upravne sankcije (u daljnjem tekstu: zaključak o pokretanju postupka).

(2) Zaključak o pokretanju postupka osobito sadrži:

1. oznaku predmeta na koji se zaključak odnosi

2. opis činjeničnog stanja ili okolnosti koje su razlog za pokretanje postupka za izricanje upravnih sankcija (opis povrede)

3. pravnu osnovu na temelju koje i u vezi s kojom se pokreće postupak za izricanje upravnih sankcija

4. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koja su važna za odlučivanje

5. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut da dostavi podatke i dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje činjeničnog stanja

6. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut da se očituje o svom imovnom stanju

7. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut da navede sve činjenice i okolnosti koje mogu utjecati na određivanje vrste i visine upravne sankcije (olakotne i otegotne okolnosti) i

8. poziv stranki protiv koje je postupak pokrenut na predlaganje ostalih dokaza.

(3) Hrvatska narodna banka ovlaštena je prikupljati i obrađivati osobne podatke koji su joj nužni za vođenje postupka za izricanje upravne sankcije.

(4) Zaključak o pokretanju postupka dostavlja se stranki protiv koje je pokrenut postupak.

(5) Postupak za izricanje upravne sankcije smatra se pokrenutim danom donošenja zaključka o pokretanju postupka.

(6) U zaključku o pokretanju postupka određuje se rok u kojem se stranka protiv koje je postupak pokrenut ima pravo očitovati. Rok ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, Hrvatska narodna banka iz opravdanih razloga može na zahtjev stranke protiv koje je postupak pokrenut produljiti rok za dostavu očitovanja za najdulje 30 dana.

(8) Ako se stranka protiv koje je postupak pokrenut ne očituje o zaključku o pokretanju postupka ili ako izjavi da nije u mogućnosti postupiti po tom zaključku, činjenice i okolnosti relevantne za utvrđivanje činjeničnog stanja i utvrđivanje kriterija za izricanje upravne sankcije Hrvatska narodna banka utvrdit će po službenoj dužnosti, na temelju vlastitih saznanja, raspoloživih podataka i dokumentacije, te će bez odgađanja stranki protiv koje je pokrenut postupak dostaviti nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju iz članka 359.h ovoga Zakona.

Ispitni postupak

Članak 359.f

(1) U svrhu utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su bitne za odlučivanje o izricanju upravne sankcije Hrvatska narodna banka provodi ispitni postupak.

(2) Pri provođenju ispitnog postupka Hrvatska narodna banka ima ovlasti iz članka 179. i članaka 184. do 187. ovoga Zakona.

(3) Pri provođenju ispitnog postupka Hrvatska narodna banka može se koristiti cjelokupnom dokumentacijom i svim informacijama prikupljenima u postupku supervizije nad kreditnom institucijom te ako ocijeni potrebnim i dokumentaciju drugih nadležnih tijela prikupljenu u okviru njihove supervizorske ovlasti ili drugih tijela u okviru njihove zakonom dane ovlasti.

(4) Ako stranka protiv koje je pokrenut postupak ometa provođenje ispitnog postupka, Hrvatska narodna banka rješenjem će novčano kazniti fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te pravnu osobu u iznosu do najviše dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka ili u iznosu do najviše 3.750.000,00 kuna. Tužba na rješenje o novčanoj kazni ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) U pozivu za provođenje ispitnih radnji Hrvatska narodna banka o posljedicama ometanja ispitnog postupka iz stavka 4. ovoga članka obavještava stranku protiv koje je postupak pokrenut.

Usmena rasprava

Članak 359.g

U postupcima izricanja upravne sankcije koje vodi Hrvatska narodna banka na temelju ovoga Zakona može se održati usmena rasprava s koje je javnost isključena.

Nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju

Članak 359.h

(1) Po provedenom ispitnom postupku Hrvatska narodna banka sastavit će nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju koji sadrži:

1) utvrđeno činjenično stanje

2) odredbu ovoga Zakona na temelju koje i u vezi s kojom je utvrđena povreda i

3) vrstu i visinu upravne sankcije te olakotne i otegotne okolnosti koje su uzete u obzir pri odmjeravanju vrste i visine upravne sankcije.

(2) Ako se tijekom postupka utvrdi da ne postoje razlozi za izricanje upravnih sankcija, guverner Hrvatske narodne banke može rješenjem obustaviti postupak. Rješenje o obustavi postupka bez odgađanja će se dostaviti stranki protiv koje je postupak pokrenut.

(3) Hrvatska narodna banka će nalaz iz stavka 1. ovoga članka kojim je utvrđena povreda dostaviti stranki protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje i pozvati stranku da se očituje u određenom roku koji ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana od dana primitka nalaza.

(4) U očitovanju na nalaz iz stavka 3. ovoga članka stranka protiv koje je postupak pokrenut može iznositi nove činjenice i dokaze u vezi s njima samo ako dokaže da za odnosne činjenice i dokaze nije znala niti mogla znati pri prethodnom očitovanju u tijeku ovog postupka.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako Hrvatska narodna banka ocijeni da su nove činjenice i dokazi važni za utvrđivanje činjeničnog stanja, u odnosu na te činjenice i dokaze provest će ispitni postupak i sastaviti novi nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

(6) Hrvatska narodna banka do okončanja postupka može izmijeniti nalaz iz stavka 1. ovoga članka u dijelu vrste i visine upravne sankcije, o čemu sastavlja novi nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju i dostavlja ga stranki na očitovanje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

Kriteriji za izricanje upravne sankcije

Članak 359.i

(1) Pri izricanju upravne sankcije Hrvatska narodna banka uzet će u obzir sve okolnosti koje utječu na to da vrsta i visina upravne sankcije bude lakša ili teža, a osobito olakotne i otegotne okolnosti kao što su:

– težina, ponavljanje, učestalost ili trajanje povrede

– stupanj odgovornosti stranke protiv koje je postupak pokrenut

– financijska snaga stranke protiv koje je postupak pokrenut

– značaj stečene dobiti ili izbjegnutog gubitka stranke protiv koje je postupak pokrenut, ako ih je moguće utvrditi

– gubici koje su zbog počinjene povrede imale treće osobe, ako ih je moguće utvrditi

– suradnja koju stranka protiv koje je postupak pokrenut pokazuje

– ponašanje stranke protiv koje je postupak pokrenut nakon povrede

– prethodna kršenja koja su utvrđena za stranku za koju je postupak pokrenut i

– posljedice takve povrede za stabilnost financijskog sustava i potrošače.

(2) Za povrede iz koristoljublja kojim je ostvarena imovinska korist stranka protiv koje je postupak pokrenut može se strože kazniti, najviše do dvostruko propisane kazne za tu povredu.

Nadležnost za donošenje rješenja o upravnoj sankciji

Članak 359.j

(1) Rješenje o upravnoj sankciji donosi Savjet Hrvatske narodne banke.

(2) Rješenje o upravnoj sankciji Hrvatska narodna banka dostavlja počinitelju povrede u postupku u roku od osam dana od dana donošenja rješenja Savjeta Hrvatske narodne banke.

Upravni spor/Sudska zaštita

Članak 359.k

(1) Tužba protiv rješenja Hrvatske narodne banke o izricanju upravne sankcije zadržava izvršenje rješenja o izrečenoj upravnoj sankciji.

(2) Svi sporovi pred upravnim sudom pokrenuti protiv rješenja o izricanju upravne sankcije su žurni.

(3) Upravni sud u Zagrebu isključivo je mjesno nadležan za suđenje u postupku koji se pokreće protiv rješenja Hrvatske narodne banke o izricanju upravne sankcije.

(4) S rasprave u upravnom sporu javnost je isključena.

Postupak izvršenja novčanih kazni

Članak 359.l

(1) U rješenju Hrvatske narodne banke kojim se izriče novčana kazna na temelju ovoga Zakona naznačit će se rok i način uplate izrečene novčane kazne. Rok ne može biti kraći od osam dana ni dulji od tri mjeseca od dana izvršnosti rješenja o izricanju upravne sankcije odnosno izvršnosti sudske odluke.

(2) Novčana kazna uplaćuje se po izvršnosti rješenja Hrvatske narodne banke ako nije uložena tužba odnosno po izvršnosti sudske odluke. Hrvatska narodna banka može sa strankom sklopiti upravni ugovor radi izvršenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčane kazne izrečene rješenjem o izricanju upravne sankcije prihod su državnog proračuna.

(4) Ako počinitelj povrede ne uplati u naznačenom roku novčanu kaznu, Hrvatska narodna banka će tijelu nadležnom za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima podnijeti nalog za naplatu novčane kazne prisilnim putem sukladno posebnom zakonu. Novčane kazne koje su prisilno naplaćene na temelju naloga Hrvatske narodne banke uplaćuju se izravno u korist državnog proračuna.

Zastara za izricanje upravne sankcije

Članak 359.m

(1) Postupak za izricanje upravne sankcije ne može biti pokrenut nakon što istekne rok od pet godina od dana kada je počinjena povreda. Povreda je počinjena u vrijeme kada je počinitelj povrede radio ili je bio dužan raditi, bez obzira na to kada je nastupila posljedica povrede.

(2) Sastoji li se djelatnost počinitelja iz više vremenski odvojenih radnji, povreda je počinjena danom posljednje radnje, a kod povreda kod kojih radnja traje, danom prestanka posljednje radnje.

(3) Zastarijevanje iz stavka 1. ovoga članka prekida se svakom radnjom Hrvatske narodne banke poduzetom radi utvrđivanja povrede i izricanja upravne sankcije zbog te povrede. Prekid zastare započinje danom kada je stranka primila obavijest o poduzetoj radnji Hrvatske narodne banke.

(4) Poslije svakog prekida zastara počinje ponovno teći, ali se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi protekom dvostrukog vremena određenog stavkom 1. ovoga članka, a da Hrvatska narodna banke nije izrekla upravnu sankciju.

(5) Zastara izricanja upravne sankcije iz prethodnog stavka ne teče:

– za vrijeme trajanja postupka pred upravnim sudom koji se vodi u vezi s rješenjem Hrvatske narodne banke o izricanju upravne sankcije i

– za vrijeme trajanja kaznenog postupka koji se protiv stranke vodi u vezi s istim činjenicama.

Zastara izvršenja novčane kazne

Članak 359.n

(1) Novčana kazna izrečena na temelju ovoga Zakona ne može se izvršiti ako od dana izvršnosti rješenja Hrvatske narodne banke o izricanju upravne sankcije i/ili izvršnosti odluke suda istekne rok od pet godina. Zastara počinje teći od dana kada je stranka uredno zaprimila izvršnu odluku suda ili od dana izvršnosti rješenja Hrvatske narodne banke o izricanju upravne kazne ako stranka nije podnijela tužbu na to rješenje.

(2) Poslije svakog prekida zastara počinje ponovno teći.

(3) Zastara iz stavka 1. ovoga članka prekida se:

– dok ne prođe rok za plaćanje izrečene novčane kazne ili

– svakom radnjom Hrvatske narodne banke poduzetom radi izvršenja novčane kazne.

Evidencija o izrečenim upravnim sankcijama

Članak 359.o

(1) Evidenciju o izrečenim upravnim sankcijama vodi Hrvatska narodna banka na temelju ovoga Zakona.

(2) Podaci iz evidencije o izrečenim upravnim sankcijama mogu se dati na pisani obrazloženi zahtjev:

– sudovima

– tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak

– nadležnim tijelima u izvršavanju njihovih ovlasti

– državnim tijelima – ovlaštenim tužiteljima kada se radi o prekršajnom postupku protiv počinitelja povrede za kojeg se traže podaci

– državnim tijelima kad se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi ili kada je to potrebno za ostvarivanje određenih prava osobe za koju se traže podaci kod tijela državne uprave ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnom postupku iz njihove nadležnosti i

– tijelima unutarnjih poslova radi otkrivanja počinitelja prekršaja.

(3) Svatko ima pravo tražiti podatke o sebi iz evidencije o izrečenim upravnim sankcijama.

(4) Istekom pet godina od pravomoćnosti rješenja o izricanju upravne sankcije odnosno sudske odluke Hrvatska narodna banka iz evidencije o izrečenim upravnim sankcijama briše podatak o izrečenoj upravnoj sankciji.

Upozorenje

Članak 359.p

Upozorenje je upravna sankcija koju Hrvatska narodna banka može izreći počinitelju za povrede propisane ovim Zakonom ako se radi o iznimno laganom obliku te povrede i kada se s obzirom na sve okolnosti koje se tiču počinitelja steknu uvjeti za postizanje svrhe sankcioniranja bez izricanja novčane kazne.

Periodični penali

Članak 359.r

(1) Hrvatska narodna banka može izreći periodične penale kreditnim institucijama u slučaju trajnog kršenja ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, uredbi Europske unije, rješenja koja su donesena na temelju ovoga Zakona ili odluka koje je Hrvatska narodna banka donijela po uputi Europske središnje banke.

(2) Hrvatska narodna banka može izreći periodične penale kada je povreda još uvijek u tijeku, radi prisiljavanja kreditne institucije na ispunjavanje obveze koja se krši.

(3) Periodični penali moraju biti djelotvorni i razmjerni, a gornja granica jest 5% prosječnog dnevnog prihoda po danu povrede.

(4) Periodični penali računaju se za svaki dan povrede dok se kreditna institucija ne uskladi s uredbom ili relevantnom odlukom Hrvatske narodne banke.

(5) U rješenju o izricanju periodičnih penala Hrvatska narodna banka navest će datum od kojeg počinju teći periodični penali i rok na koji se periodični penali izriču, a koji ne može biti duži od šest mjeseci.

(6) Hrvatska narodna banka će po obavijesti kreditne institucije ili po isteku roka iz stavka 5. ovoga članka rješenjem utvrditi datum prestanka povrede odnosno istek roka, utvrditi ukupan iznos periodičnog penala za sve dane povrede i rok u kojem je kreditna institucija dužna platiti navedeni iznos.

(7) Na izricanje periodičnih penala iz ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se postupak iz glave XXVII. ovoga Zakona, osim članka 323.a stavka 6. ovoga Zakona.

XXIX.a.2. PRIMJENA ODREDBI OVE GLAVE NA POSTUPKE U BLISKOJ SURADNJI

Postupanje Hrvatske narodne banke u bliskoj suradnji pri izricanju upravne sankcije

Članak 359.s

U slučaju iz članka 11.a ovoga Zakona, kada Europska središnja banka izvršava svoje ovlasti, Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku za izricanje upravnih sankcija. Hrvatska narodna banka postupit će po uputi Europske središnje banke.«.

Članak 67.

Iznad članka 360. naziv glave XXX. mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE I POVREDE PROPISA«.

Naslov iznad članka 360. mijenja se i glasi: »Povrede kreditnih institucija«.

U članku 360. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u visini do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka ili u iznosu do 10% ukupnog prihoda kaznit će se kreditna institucija:«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15) ako ugovori isplatu varijabilnih primitaka protivno članku 100. ovoga Zakona ili ako odredi odnos između varijabilnoga i fiksnog dijela ukupnih primitaka suprotno članku 100.a ovoga Zakona ili ako upotrijebi instrumente za dodjelu varijabilnih primitaka suprotno članku 100.b ovoga Zakona«.

Iza točke 42. dodaje se točka 42.a koja glasi:

»42.a) ako ne poduzme mjere iz članka 144.a ovoga Zakona ili ako postupi protivno podzakonskom propisu donesenom na temelju članka 144.a ovoga Zakona«.

U točki 86. riječ: »i« briše se.

Iza točke 86. dodaje se točka 86.a koja glasi:

»86.a) ako ne razmjenjuje informacije u skladu s člankom 321. stavcima 2. do 5. ovoga Zakona«.

Iza točke 87. briše se točka i dodaju se točke 88., 89. i 90. koje glase:

»88) ako postupi protivno pravnim aktima koje je donijela Europska središnja banka na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013, a koji se izravno primjenjuju u Republici Hrvatskoj na temelju članka 11.a stavka 2. ovoga Zakona

89) ako postupi protivno rješenju Hrvatske narodne banke koje je Hrvatska narodna banka u bliskoj suradnji donijela u skladu s uputama, općim smjernicama, zahtjevima ili mjerama Europske središnje banke

90) ako prelazi ograničenja izloženosti iz članka 145.a ovoga Zakona.«.

Stavci 2. do 5. mijenjaju se i glase:

»(2) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije.

(3) Novčanom kaznom u visini do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutoga gubitka ili u iznosu do 10% ukupnog prihoda kaznit će se kreditna institucija ako protivno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona imenuje člana uprave bez prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke ili protivno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona imenuje predsjednika uprave bez prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

(4) Za povrede iz stavka 3. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba iz nadzornog odbora kreditne institucije.

(5) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 30.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača kreditnu instituciju.«.

Stavci 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 68.

Naslov iznad članka 361. mijenja se i glasi: »Ostale povrede kreditnih institucija«.

U članku 361. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u visini do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutoga gubitka ili u iznosu do 10% ukupnog prihoda kaznit će se kreditna institucija.«.

Točka 12. briše se.

Dosadašnje točke 13. do 18. postaju točke 12. do 17.

Točke 19. do 28. brišu se.

Dosadašnje točke 29. do 39. postaju točke 18. do 28.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave ili nadzornog odbora kreditne institucije.

(3) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača kreditnu instituciju.«.

Stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 69.

Iza članka 361.a dodaju se naslov iznad članka i članak 361.b koji glase:

»Prekršaji zbog povrede odredaba o zaštiti potrošača

Članak 361.b

(1) Za prekršaj kaznit će se globalna ili ostala sistemski važna kreditna institucija novčanom kaznom u iznosu od 37.500,00 kuna do najviše 3% ukupnog prihoda:

1) ako opće informacije o uslugama nisu jasne i razumljive, što je protivno članku 301. stavku 1. ovoga Zakona

2) ako opće informacije o uslugama nisu dostupne na hrvatskom jeziku, što je protivno članku 301. stavku 1. ovoga Zakona

3) ako opće informacije o uslugama nisu dostupne u papirnatom obliku, što je protivno članku 301. stavku 1. ovoga Zakona

4) ako opće informacije o uslugama nisu dostupne na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se pružaju usluge potrošačima, što je protivno članku 301. stavku 1. ovoga Zakona

5) ako nudi ugovore o kreditu koji se pozivaju na referentnu vrijednost kako je definirana u članku 3. stavku 1. točki 3. Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (SL L 171, 29. 6. 2016.), a u opće informacije ne uključi imena referentnih vrijednosti odnosno njihovih administratora te moguće implikacije za potrošača, što je protivno članku 301. stavku 2. ovoga Zakona

6) ako ne sklopi s potrošačem ugovor o pružanju pojedine bankovne usluge iz članka 7. ovoga Zakona u pisanom obliku, ili ako sklopljeni ugovor nije na hrvatskom jeziku, ili ako najmanje jedan primjerak ugovora ne preda potrošaču, ili ako u slučaju sklapanja ugovora o kreditu ne preda jedan primjerak ugovora drugim sudionicima kreditnog odnosa, što je protivno članku 302. stavku 1. ovoga Zakona

7) ako prije sklapanja ugovora o pružanju bankovnih ili financijskih usluga ne da potrošaču personalizirane informacije ili ako te informacije ne obuhvaćaju najmanje informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, stambeno potrošačko kreditiranje odnosno drugim propisima kojima se uređuju pojedine bankovne i financijske usluge, što je protivno članku 302. stavku 2. ovoga Zakona

8) ako potrošaču prije sklapanja ugovora ne predoči ili ne učini dostupnim sve bitne uvjete ugovora iz kojih su vidljiva prava i obveze ugovornih strana, a kod ugovora o kreditu drugim sudionicima ugovornog odnosa ne predoči odnosno ne učini dostupnim sve bitne informacije o uvjetima ugovora iz kojih su vidljiva prava i obveze ugovornih strana ili ako druge sudionike ugovornog odnosa ne upozori na pravnu prirodu sudužništva odnosno jamstva, kao i na pravo kreditne institucije da poduzme naplatu svojih potraživanja od svih sudionika kreditnog odnosa, što je protivno članku 302. stavku 3. ovoga Zakona

9) ako na zahtjev potrošača ne osigura nacrt ugovora iz članka 302. stavka 2. ovoga Zakona, ili ako na zahtjev drugog sudionika ugovora ne učini dostupnim ili ne osigura nacrt ugovora iz članka 302. stavka 2. ovoga Zakona ili ako ga ne osigura bez naknade, što je protivno članku 302. stavku 4. ovoga Zakona

10) ako uz nacrt ugovora potrošaču ne da presliku ili elektroničku verziju odgovarajućih odredbi iz važećih Općih uvjeta poslovanja, Politike kamatnih stopa, Tarife naknada, kao i ostalih akata kreditne institucije koji mogu utjecati na financijski položaj potrošača, uz kratko objašnjenje tog utjecaja, ili ako mu ne da bez naknade, što je protivno članku 302. stavku 5. ovoga Zakona

11) ako u poslovanju s potrošačima koje je vezano uz primanje depozita i odobravanje kredita koje se odnosi na usluge s valutnom klauzulom ne primijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke odgovarajuće valute u odnosu na kunu koji važi na dan transakcije, što je protivno članku 302. stavku 6. ovoga Zakona

12) ako potrošačima ne učini dostupnim opće uvjete poslovanja na hrvatskom jeziku, što je protivno članku 303. stavku 1. ovoga Zakona

13) ako potrošačima ne učini dostupnim opće uvjete poslovanja na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se pružaju usluge potrošačima, što je protivno članku 303. stavku 1. ovoga Zakona

14) ako ne učini dostupnim izmjene i dopune općih uvjeta poslovanja na način iz članka 303. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona odnosno ako izmjene i dopune općih uvjeta poslovanja ne učini dostupnim najmanje petnaest dana prije nego što one stupe na snagu, što je protivno članku 303. stavku 3. ovoga Zakona

15) ako postupi protivno podzakonskom propisu donesenom na temelju članka 304. ovoga Zakona

16) ako o stanju kredita ne obavijesti potrošača, sudužnika ili jamca na ugovoreni način odnosno ako o stanju kredita ne obavijesti potrošača, sudužnika ili jamca najmanje jedanput na godinu odnosno ako bez naknade ne obavijesti potrošača, sudužnika ili jamca o stanju kredita potrošača, što je protivno članku 305. stavku 1. ovoga Zakona

17) ako o stanju depozita ne obavijesti potrošača na ugovoreni način odnosno ako o stanju depozita ne obavijesti potrošača najmanje jedanput na godinu odnosno ako o stanju depozita bez naknade ne obavijesti potrošača, što je protivno članku 305. stavku 1. ovoga Zakona

18) ako u obavijesti o stanju kredita iz članka 305. stavka 1. ovoga Zakona posebno ne iskaže dospjela nepodmirena dugovanja dužnika prema kreditnoj instituciji odnosno ako ne iskaže informaciju o tome u kojem roku kreditna institucija šalje prvu i drugu opomenu o dugu odnosno ako ne iskaže upozorenje o otkazu kredita, što je protivno članku 305. stavku 1. ovoga Zakona

19) ako obavijest o stanju kredita ne dostavlja sve do trenutka pokretanja sudskog postupka za naplatu kredita, što je protivno članku 305. stavku 1. ovoga Zakona

20) ako u trenutku otkaza kredita ne obavijesti korisnika kredita, sudužnika ili jamca o ukupnom iznosu i strukturi dugovanja prema sljedećim stavkama: glavnica, kamata, naknade i drugi troškovi odnosno ako u trenutku otkaza kredita ne obavijesti korisnika kredita, sudužnika ili jamca bez naknade o ukupnom iznosu i strukturi dugovanja prema sljedećim stavkama: glavnica, kamata, naknade i drugi troškovi, što je protivno članku 305. stavku 2. ovoga Zakona

21) ako u trenutku otkaza kredita ne obavijesti korisnika kredita, sudužnika ili jamca o osnovanosti pojedinačnih stavki za koje se traži naplata ili ako ne naznači koje su stavke podložne uvećanju i po kojoj pripadajućoj kamatnoj stopi odnosno ako ne obavijesti korisnika kredita, sudužnika ili jamca bez naknade o osnovanosti pojedinačnih stavki za koje se traži naplata uz naznaku koje su stavke podložne uvećanju i po kojoj pripadajućoj kamatnoj stopi, što je protivno članku 305. stavku 2. ovoga Zakona

22) ako, u slučaju da se potrošač – kreditni dužnik i kreditna institucija nakon nastupa kašnjenja u otplati dugovanja ne dogovore o načinu daljnje otplate najduže u roku od dva mjeseca, ne obavijesti sudužnika, založnog dužnika ili jamca o stanju duga odnosno ako sudužniku, založnom dužniku ili jamcu ne ostavi rok od 15 dana od dana slanja preporučenom pošiljkom obavijesti o stanju duga da obvezu podmiri u novcu, što je protivno članku 305. stavku 3. ovoga Zakona

23) ako ne obavijesti potrošača o promjeni ugovorene promjenjive kamatne stope na ugovoreni način najmanje 15 dana prije nego što se one počnu primjenjivati, ili u obavijesti potrošaču ne predoči i objasni kretanje parametara zbog kojih je došlo do promjene kamatne stope, ili ako kod ugovora o kreditu potrošaču ne dostavi izmijenjeni otplatni plan, što je protivno članku 305. stavku 4. ovoga Zakona

24) ako, kod ugovora o kreditu kod kojeg je došlo do povećanja kamatne stope, primijeni promijenjenu kamatnu stopu, a da o toj promjeni na ugovoreni način najmanje 15 dana prije njezine primjene nije obavijestila potrošača, što je protivno članku 305. stavku 5. ovoga Zakona

25) ako, kod ugovora o depozitu kod kojeg je došlo do smanjenja kamatne stope, primijeni promijenjenu kamatnu stopu, a da o toj promjeni na ugovoreni način najmanje 15 dana prije njezine primjene nije obavijestila potrošača, što je protivno članku 305. stavku 6. ovoga Zakona

26) ako potrošaču, na njegov zahtjev, ne stavi na raspolaganje, besplatno i u svakom trenutku tijekom trajanja ugovora o kreditu, izvještaj u obliku otplatnog plana, informaciju o ukupno plaćenoj glavnici, kamatama i troškovima, specifikaciju uplata i pregled promjena kamatnih stopa, što je protivno članku 305. stavku 8. ovoga Zakona

27) ako ne obavijesti potrošača najkasnije 15 dana od dana otplate kredita u cijelosti, bez naknade i na ugovoreni način o otplati cjelokupnog kredita ili ga ne informira o načinu preuzimanja brisovnog očitovanja, ili ako postoje prava trećih osoba koje su dijelom ili u cijelosti otplatile kredit ne informira potrošača o pravima tih osoba i o daljnjim uvjetima izdavanja brisovnog očitovanja, ili ne informira potrošača o načinu preuzimanja svih drugih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita, ili ne obavijesti na isti način sve treće osobe (jamce, sudužnike, založene dužnike i sl.) koje su dijelom ili u cijelosti otplatile kredit, što je protivno članku 305. stavku 9. ovoga Zakona

28) ako na ugovor o kreditu, neovisno o ukupnom iznosu i vrsti kredita koji kreditna institucija odobrava potrošaču, ne primjenjuje odredbe zakona kojima se uređuje potrošačko kreditiranje, a kojima se uređuje promjenjiva kamatna stopa, što je protivno članku 306. stavku 1. ovoga Zakona

29) ako nudi ugovaranje promjenjive kamatne stope bez prethodnog upozorenja na sve rizike promjenjivosti kamatne stope ili ne ugovori na jasan i nedvojben način parametre koji utječu na promjenu te kamatne stope, čime postupa protivno odredbi članka 307. stavka 1. ovoga Zakona

30) ako sklopi ugovor o kratkoročnom depozitu ili kratkoročnom kreditu s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom, čime postupa protivno odredbi članka 307. stavka 2. ovoga Zakona

31) ako ugovori promotivne kamatne stope na usluge koje nisu kratkoročne, čime postupa protivno odredbi članka 307. stavka 3. ovoga Zakona

32) ako potrošaču naplaćuje naknadu koja nije bila sadržana u Tarifi naknada u vrijeme zaključenja ugovora, što je protivno članku 308. stavku 1. ovoga Zakona

33) ako u skladu s člankom 309. stavkom 3. ovoga Zakona u utvrđenom roku ne dostavi dodatne podatke, izvještaje i druge akte koje je zatražila Hrvatska narodna banka

34) ako ne imenuje odgovornu osobu za poslove rješavanja prigovora potrošača ili ako ne povjeri poslove rješavanja prigovora potrošača najmanje jednoj osobi u skladu s člankom 309. stavkom 5. ovoga Zakona

35) ako ne dostavi podatke o prigovorima potrošača na način i u rokovima koje odredi Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 309. stavkom 8. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave ili nadzornog odbora globalne ili ostale sistemski važne kreditne institucije.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 3% ukupnog prihoda kaznit će se kreditna institucija za koju nije utvrđeno da je globalna ili ostala sistemski važna kreditna institucija.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave ili nadzornog odbora kreditne institucije za koju nije utvrđeno da je globalna ili ostala sistemski važna kreditna institucija.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača kreditnu instituciju.

(6) Hrvatska narodna banka dužna je dostaviti nadležnom općinskom sudu ili drugom stvarno nadležnom tijelu rješenje o utvrđivanju globalne ili ostale sistemski važne kreditne institucije za kreditnu instituciju protiv koje se vodi prekršajni postupak, i to za godinu u kojoj je prekršaj počinjen.«.

Članak 70.

Naslov iznad članka 362. mijenja se i glasi: »Povrede štednih banaka«.

U članku 362. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu do 10% ukupnog prihoda kaznit će se štedna banka:«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave štedne banke.«.

Članak 71.

Naslov iznad članka 363. mijenja se i glasi: »Ostale povrede uprave i nadzornog odbora«.

U članku 363. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu do 20.000,00 kuna kaznit će se član uprave kreditne institucije:«.

U stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu do 20.000,00 kuna kaznit će se član nadzornog odbora kreditne institucije:«.

Članak 72.

Naslov iznad članka 364. mijenja se i glasi: »Povrede drugih osoba«.

Članak 364. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom do 10% ukupnog prihoda kaznit će se dioničar kreditne institucije koji je pravna osoba ako stekne dionice kreditne institucije na način suprotan odredbi članka 24. stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona ili ako ne postupi po nalogu Hrvatske narodne banke iz članka 30. stavaka 1. ili 2. ovoga Zakona.

(2) Za povredu iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) Novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se dioničar kreditne institucije koji je fizička osoba ako stekne dionice kreditne institucije na način suprotan odredbi članka 24. stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona ili ako ne postupi po nalogu Hrvatske narodne banke iz članka 30. stavaka 1. ili 2. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom do 10% ukupnog prihoda kaznit će se dioničar kreditne institucije koji je pravna osoba ako ne postupi u skladu s odredbom članka 24. stavka 15. ili 17. ovoga Zakona.

(5) Za povredu iz stavka 4. ovoga članka novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe.

(6) Novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se dioničar kreditne institucije koji je fizička osoba ako ne postupi u skladu s odredbom članka 24. stavka 15. ili 17. ovoga Zakona.

(7) Novčanom kaznom do 10% ukupnog prihoda kaznit će se dioničar kreditne institucije koji je pravna osoba ako ne postupi u skladu s odredbom članka 24. stavka 7. ovoga Zakona.

(8) Za povredu iz stavka 7. ovoga članka novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe.

(9) Novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se dioničar kreditne institucije koji je fizička osoba ako ne postupi u skladu s odredbom članka 24. stavka 7. ovoga Zakona.

(10) Novčanom kaznom do 3% ukupnog prihoda kaznit će se imatelj kvalificiranog udjela koji je pravna osoba ako Hrvatsku narodnu banku ne obavijesti, ili ne obavijesti u roku iz članka 24. stavka 11. ovoga Zakona, o postupku pripajanja, spajanja ili podjele društva u kojem sudjeluje ili o svakoj drugoj statusnoj promjeni.

(11) Za povredu iz stavka 10. ovoga članka novčanom kaznom do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe.

(12) Novčanom kaznom do 50.000,00 kuna kaznit će se imatelj kvalificiranog udjela koji je fizička osoba ako Hrvatsku narodnu banku ne obavijesti, ili ne obavijesti u roku iz članka 24. stavka 11. ovoga Zakona, o postupku pripajanja, spajanja ili podjele društva u kojem sudjeluje ili o svakoj drugoj statusnoj promjeni.

(13) Novčanom kaznom do 10% ukupnog prihoda kaznit će se pravna osoba iz članka 179. stavka 2. ovoga Zakona ako ne postupi po zahtjevu koji joj je Hrvatska narodna banka postavila u vezi s člankom 179. stavkom 3. ovoga Zakona.

(14) Za povredu iz stavka 13. ovoga članka novčanom kaznom do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe.

(15) Novčanom kaznom do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba iz članka 179. stavka 2. ovoga Zakona ako ne postupi po zahtjevu koji joj je Hrvatska narodna banka postavila u vezi s člankom 179. stavkom 3. ovoga Zakona.«.

Članak 73.

Iza članka 364. dodaju se naslov iznad članka i članak 364.a koji glase:

»Prekršaji drugih osoba

Članak 364.a

»(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba koja se koristi riječima »kreditna institucija«, »banka«, »štedna banka«, »stambena štedionica« ili »štedionica« odnosno izvedenicama tih riječi suprotno odredbama članka 6., članka 313. stavaka 3. i 4. i članka 319. ovoga Zakona novčanom kaznom od 7.500,00 kuna do 10% ukupnog prihoda.

(2) Za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba iz pravne osobe koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 3.500,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 kuna do 10% ukupnog prihoda ako prikuplja depozite ili druga povratna sredstva od javnosti suprotno zabrani iz članka 57. ovoga Zakona.

(4) Za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe koja počini prekršaj iz stavka 3. ovoga članka novčanom kaznom od 37.500,00 do 100.000,00 kuna.

(5) Za prekršaj kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 37.500,00 do 100.000,00 kuna ako prikuplja depozite ili druga povratna sredstva od javnosti suprotno zabrani iz članka 57. ovoga Zakona.«.

Članak 74.

Naslov iznad članka 365. mijenja se i glasi: »Povrede članica grupe kreditnih institucija«.

U članku 365. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u visini do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutoga gubitka ili u iznosu do 10% ukupnog prihoda kaznit će se:«.

U točki 10. riječ: »ili« na kraju rečenice briše se.

Iza točke 11. briše se točka i dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12) mješoviti financijski holding ili financijski holding ako postupi protivno pravnim aktima koje je donijela Europska središnja banka na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013, a koji se izravno primjenjuju u Republici Hrvatskoj na temelju članka 11.a stavka 2. ovoga Zakona

13) mješoviti financijski holding ili financijski holding ako postupi protivno rješenju Hrvatske narodne banke koje je Hrvatska narodna banka u bliskoj suradnji donijela u skladu s uputama, općim smjernicama, zahtjevima ili mjerama Europske središnje banke.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za povredu iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pravne osobe.«.

Članak 75.

U članku 367. stavku 1. riječi: »članka 157. stavka 1., 2., 5., ili 6. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 157. stavka 1., 2. ili 5. ovoga Zakona«.

U stavku 3. riječi: »članka 157. stavaka 1. i 6. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 157. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona«.

U stavku 4. riječi: »članka 157. stavaka 1. i 6. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 157. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dovršetak prekršajnih postupaka

Članak 76.

(1) Prekršajni postupci započeti do dana stupanja na snagu članka 66. ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18. i 70/19.).

(2) Na prekršaje počinjene do dana stupanja na snagu članka 66. ovoga Zakona primjenjuje se Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18. i 70/19.).

(3) Svi postupci za dobivanje odobrenja i suglasnosti koji su bili pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Razmjena informacija za potrebe procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom

Članak 77.

(1) Članak 321. stavci 2. do 5. koji je izmijenjen člankom 61. ovoga Zakona primjenjuje se na informacije i osobne podatke kojima kreditna institucija iz članka 321. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 61. ovoga Zakona raspolaže na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Kreditne institucije iz članka 321. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 61. ovoga Zakona dužne su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona poduzeti sve radnje potrebne za razmjenu informacija u skladu s člankom 61. ovoga Zakona.

Početak izračuna i objave nacionalne referentne stope

Članak 78.

Hrvatska narodna banka izračunava NRS, počevši od NRS-a za prvo tromjesečje 2020. godine, a NRS prvi put objavljuje na svojim internetskim stranicama u svibnju 2020. godine sukladno utvrđenom kalendaru objave.

Stupanje na snagu

Članak 79.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovoga Zakona, članaka 6. do 11. ovoga Zakona, članka 39. stavaka 14. i 15. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članka 14. ovoga Zakona, članka 44. stavka 8. koji je izmijenjen člankom 15. ovoga Zakona, članka 46. stavaka 12. i 13. koji je izmijenjen člankom 17. ovoga Zakona, članka 47. stavka 5. koji je izmijenjen člankom 18. ovoga Zakona, članaka 19. do 22. ovoga Zakona, članka 68. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 23. ovoga Zakona, članka 24. ovoga Zakona, članka 70. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona, članaka 26. i 27. ovoga Zakona, članaka 34. do 38. ovoga Zakona, članka 41. ovoga Zakona, članka 157. stavka 3. točke 25. koji je izmijenjen člankom 42. ovoga Zakona, članaka 43., 44., 45. i 47. ovoga Zakona, članaka 48. do 51. ovoga Zakona, članka 235.a stavaka 4. i 5. koji je izmijenjen člankom 53. ovoga Zakona, članaka 54. do 57. ovoga Zakona, članka 64. ovoga Zakona, članaka 66. do 74. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu danom primjene bliske suradnje Europske središnje banke s Hrvatskom narodnom bankom sukladno odluci Europske središnje banke o uspostavi bliske suradnje iz članka 7. stavka 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, a koja će biti objavljena u Službenom listu Europske unije.

Klasa: 022-03/20-01/09
Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.