NN 47/2020 (17.4.2020.), Ispravak Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

HRVATSKI SABOR

973

U Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 42 od 7. travnja 2020. utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Iza članka 5. trebaju stajati naslov iznad članka i članak koji glase:

»Naknadna procjena učinka

Članak 6.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinka ovoga Zakona.«.

Naslov iznad članka 6. i članak 6. postaju naslov iznad članka 7. i članak 7.

Klasa: 022-03/20-01/50

Zagreb, 14. travnja 2020.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Davor Orlović, dipl. iur., v. r.