NN 50/2020 (24.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

Ministarstvo financija

1021

Na temelju članka 34.a stavka 2. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 120/116, 116/18 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, TE NAČINU PRIMANJA I POSTUPKU PROVJERE POTPUNOSTI I TOČNOSTI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, br. 1/16 i 93/17) iza članka 15. dodaje se naslov iznad članka i novi članak 15.a koji glase:

»Rokovi za dostavu dokumentacije u posebnim okolnostima

Članak 15.a

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 34.a Zakona, iznimno od rokova propisanih ovim Pravilnikom, za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije čija je obveza predaje propisana odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, primjenjuju se rokovi propisani Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (»Narodne novine«, broj 43/20).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-05/144
Urbroj: 513-06-03-20-1
Zagreb, 20. travnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.