NN 50/2020 (24.4.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

MINISTARSTVO FINANCIJA

1022

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20 i 43/20) u dijelu Deset A, Poglavlju II. – Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, iza riječi: »Hrvatski zavod za zapošljavanje« dodaju se riječi: »i Središnji državni ured za šport« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/4

Urbroj: 513-07-21-01/20-7

Zagreb, 23. travnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.