NN 50/2020 (24.4.2020.), Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1026


Na temelju članka 174. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RIJEČNIM INFORMACIJSKIM SERVISIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici (SL L 255, 30. 9. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2019/1243 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (SL L 198, 25. 7. 2019).

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredba Komisije (EZ) br. 415/2007 od 13. ožujka 2007. o tehničkim specifikacijama za sustave za praćenje i određivanje položaja plovila iz članka 5. Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađenim Riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici (SL L 105, 23. 4. 2007.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 689/2012 od 27. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 415/2007 o tehničkim specifikacijama za sustave za praćenje i određivanje položaja plovila iz članka 5. Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađenim Riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici (SL L 202, 28. 7. 2012.)

2. Uredba Komisije (EZ) br. 416/2007 od 22. ožujka 2007. u vezi s tehničkim specifikacijama za priopćenja za brodarce, kako je navedeno u članku 5. Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađenim Riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici (SL L 105, 23. 4. 2007.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2032 оd 20. studenoga 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 416/2007 u vezi s tehničkim specifikacijama za priopćenja za brodarce (SL L 332, 28. 12. 2018.)

3. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 909/2013 оd 10. rujna 2013. o tehničkim specifikacijama za elektronički prikaz navigacijskih karata i informacijski sustav za unutarnju plovidbu (Inland ECDIS) iz Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 258, 28. 9. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1973 оd 7. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 909/2013 o tehničkim specifikacijama za elektronički prikaz navigacijskih karata i informacijski sustav za unutarnju plovidbu (Inland ECDIS) iz Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 324, 19. 12. 2018.)

4. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1744 оd 17. rujna 2019. o tehničkim specifikacijama za elektroničko izvješćivanje s brodova u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 164/2010 (SL L 273, 25. 10. 2019.).

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način organizacije RIS službe, tehničke specifikacije za opremu i usluge, način i nadležnost izdavanja tipskog odobrenja te sve ostalo u svezi upravljanja i administriranja Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi, osposobljavanja RIS operatera, kao i obavljanja službenog postupka prijave dolaska i odlaska plovila u domaćem i međunarodnom prijevozu te izdavanja odobrenja za uplovljenje odnosno odobrenja za isplovljenje plovila.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na plovilo dužni su primjenjivati brodar, kompanija, zapovjednik plovila odnosno brodarski agent plovila ukoliko odredbama ovog Pravilnika nije drugačije propisano.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na javna i vojna plovila, plovila u sastavima, osim plovila koja osiguravaju glavni pogon sastava, čamce, plovila bez vlastitog pogona te skele koje ne plove samostalno, ukoliko odredbama ovog Pravilnika nije drugačije propisano.

(4) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na luke i pristaništa unutarnjih voda odgovarajuće se primjenjuju i na tovarišta unutarnjih voda, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. RIS (River Information Services) – Riječni informacijski servisi su usklađene informacijske usluge za potporu upravljanju prometom i prijevozom u unutarnjoj plovidbi, uključujući, ako je to tehnički izvedivo, vezu s drugim načinima prijevoza. RIS se ne odnosi na unutarnje trgovinske aktivnosti između jednog ili više uključenih trgovačkih društava, ali njegova otvorena struktura omogućuje povezivanje s tim aktivnostima. RIS obuhvaća usluge kao što su informacije o plovnim putovima i prometu, upravljanje prometom, potporu pružanju pomoći u slučaju katastrofa, informacije za upravljanje prometom, statističke informacije i carinske usluge te pristojbe za luke i vodne putove,

2. AIS (Automatic Identification System) – Automatski sustav identifikacije je međunarodni radiokomunikacijski sustav automatske identifikacije plovila u pomorskom i riječnom prometu,

3. ITU – (Internatonal telecommunication union) – Međunarodna telekomunikacijska unija

4. Inland ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) je međunarodni sustav prikaza elektroničke navigacijske karte i pridruženih informacija za plovidbu unutarnjim vodama koje prikazuju izabrane informacije s elektroničke navigacijske karte i prema izboru informacije s drugih detektora na plovilu,

5. FI (Fairway Information) – Informacije o plovnom putu su geografske, hidrološke i administrativne informacije koje se odnose na plovne putove. Informacije o plovnim putovima jednosmjerne su informacije: obala – brod ili obala – ured,

6. TTI (Tactical Traffic Information) – Taktičke informacije o prometu su informacije koje neposredno utječu na navigacijske odluke u stvarnoj prometnoj situaciji i bližem geografskom okolišu,

7. STI (Strategic Traffic Information) – Strateške informacije o prometu su informacije koje imaju utjecaj na donošenje srednjoročnih i dugoročnih odluka od strane RIS korisnika,

8. RIS aplikacije znače pružanje riječnih informacijskih usluga putem namjenskih sustava,

9. RIS centar znači mjesto gdje RIS operateri upravljaju uslugama,

10. RIS korisnik znači sve različite skupine korisnika, uključujući zapovjednike plovila, RIS operatere, operatere prevodnica i/ili mostova, tijela nadležna za vodne putove, operatere terminala i luka, operatere u centrima za sprečavanje nesreća pri hitnim službama, upravitelje flota, utovarivače i posrednike za teret,

11. RIS operater je osoba u RIS centru koja upravlja prometom i uslugama,

12. ERI (Electronic Reporting International) – Elektroničko izvješćivanje s plovila je međunarodni sustav izvješćivanja s plovila na unutarnjim vodnim putovima putem ERI poruka,

13. ERI poruka je standardizirana elektronička poruka prema međunarodnom standardu za elektroničko izvješćivanje s plovila na unutarnjim vodnim putovima koja se razmjenjuje između korisnika u sklopu RIS-a,

14. interoperabilnost znači da su usluge, sadržaj podataka, oblici i učestalost razmjene podataka usklađeni tako da na europskoj razini korisnici RIS-a imaju pristup istim uslugama i istim informacijama,

15. ISUP je Informacijski sustav unutarnje plovidbe kojim se osigurava elektroničko poslovanje u dolasku i odlasku plovila između korisnika sustava u Republici Hrvatskoj,

16. brodske zalihe su roba namijenjena korištenju na plovilu, uključujući potrošnu robu, robu namijenjenu za prodaju putnicima i posadi, gorivo i maziva, isključujući opremu plovila i rezervne dijelove,

17. oprema plovila su proizvodi osim rezervnih dijelova plovila koji se nalaze na plovilu radi njihove uporabe na plovilu i koji mogu biti pomični, ali ne i potrošni, uključujući i dodatnu opremu kao što su čamci za spašavanje, sredstva za spašavanje, namještaj, ukrasni i slični predmeti,

18. rezervni dijelovi plovila su stvari namijenjene zamjeni, popravku ili ugradnji na plovilu na kojem se nalaze,

19. osobne stvari članova posade su odjeća, stvari za svakodnevnu uporabu i drugi predmeti uključujući novac koji članovi posade imaju na plovilu,

20. procijenjeno vrijeme dolaska plovila u luku (u daljnjem tekstu: ETA) je procijenjeno vrijeme dolaska plovila na vez ili sidrište,

21. stvarno vrijeme dolaska plovila u luku (u daljnjem tekstu: ATA) je vrijeme kada je plovilo na sidrištu oborilo sidro, isteglo sidreni lanac i istaklo sidrene oznake, te putem radio stanice potvrdilo vrijeme i poziciju sidrenja, odnosno vrijeme priveza na odobrenom vezu, ovisno što je ranije,

22. procijenjeno vrijeme odlaska plovila iz luke (u daljnjem tekstu: ETD) je procijenjeno vrijeme odlaska plovila s veza ili sidrišta,

23. stvarno vrijeme odlaska plovila iz luke (u daljnjem tekstu: ATD) je vrijeme kada je plovilo na sidrištu podignulo sidro, te putem radio stanice potvrdilo vrijeme odlaska, odnosno vrijeme odveza na odobrenom vezu, ovisno što je kasnije,

24. ovlašteni korisnik je osoba koja je ovlaštena ili dužna poduzimati sve ili neke radnje u postupcima koje provodi nacionalno ovlašteno tijelo i kapetanije sukladno odredbama ovog Pravilnika, posebnih propisa ili međunarodnih ugovora,

25. službeni postupak prijave je postupak dostave, prikupljanja i razmjene podataka, dokumenata i isprava u unutarnjoj plovidbi, koji se moraju dostaviti nacionalnom ovlaštenom tijelu u skladu s odredbama ovog Pravilnika, te s time povezani upravni i neupravni postupci prihvata ili otpreme plovila, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s plovila u skladu s odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda,

26. nacionalno ovlašteno tijelo (u daljnjem tekstu: NCA) je tijelo koje uspostavlja i održava ISUP za prikupljanje, pohranjivanje i razmjenu podataka u unutarnjoj plovidbi sa i među korisnicima sustava – uprava nadležna za sigurnost plovidbe Ministarstva,

27. opasne tvari su tvari određene propisom kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi,

28. ADN je Europski ugovor o međunarodnom prijevozu opasnih tereta unutarnjim plovnim putovima,

29. otpad je otpad kako je definiran propisom kojim se uređuje plovidba na unutarnjim vodama,

30. područje nadležnosti je geografsko područje teritorijalne nadležnosti pojedine lučke kapetanije na unutarnjim vodama kako je utvrđeno Zakonom o lučkim kapetanijama te sektori kako su definirani propisom kojim se uređuje plovidba na unutarnjim vodama,

31. NtS (Notices to Skippers) su priopćenja za brodarce,

32. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu i sigurnost plovidbe,

33. kapetanija je lučka kapetanija na unutarnjim vodama kako je utvrđeno Zakonom o lučkim kapetanijama.

NAČIN ORGANIZACIJE RIS SLUŽBE

Članak 4.

(1) Nacionalna RIS središnjica odgovorna je za funkcioniranje i usklađenost RIS-a na unutarnjim vodnim putovima.

(2) Nacionalna RIS središnjica odgovorna je za funkcioniranje i usklađenost operacija i postupaka od strane RIS centara, administriranje pristupa RIS korisnika sustavu, te za međunarodnu razmjenu podataka koje sustav generira, kako bi se osigurala interoperabilnost.

(3) Nacionalna RIS središnjica odgovorna je za objavu elektroničkih navigacijskih karata, u skladu s međunarodnim Inland ECDIS standardom i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 909/2013 оd 10. rujna 2013. o tehničkim specifikacijama za elektronički prikaz navigacijskih karata i informacijski sustav za unutarnju plovidbu (Inland ECDIS), a za sve svoje unutarnje vodne putove kategorije V.a i više u skladu s Klasifikacijom europskih unutarnjih vodnih putova koje su prikladne za navigacijske svrhe.

(4) Ministarstvo skrbi da se osobni podaci potrebni za rad RIS-a obrađuju u skladu s pravilima Zajednice o zaštiti sloboda i temeljnih prava pojedinaca, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka te u skladu s posebnim propisom koji uređuje područje elektroničkih komunikacija.

(5) Ministarstvo provodi i održava sigurnosne mjere namijenjene zaštiti poruka i zapisa RIS od štetnih događaja ili zloporabe, uključujući neovlašteni pristup, izmjene ili gubitak.

(6) U pogledu ponovnog korištenja podataka, primjenjuju se posebni propisi koji uređuju područja prava na pristup informacijama i općeg upravnog postupka.

Članak 5.

(1) Poslove operativnog upravljanja prometom obavlja Nacionalna RIS središnjica i Odjeli prometa kapetanija u svojstvu regionalnih RIS centara:

a) Regionalni RIS centar Vukovar za područje nadležnosti Lučke kapetanije Vukovar,

b) Regionalni RIS centar Osijek za područje nadležnosti Lučke kapetanije Osijek,

c) Regionalni RIS centar Slavonski Brod za područje nadležnosti Lučke kapetanije Slavonski Brod te

d) Regionalni RIS centar Sisak za područje nadležnosti Lučke kapetanije Sisak.

(2) Radom Regionalnog RIS centra rukovodi voditelj Odjela kapetanije nadležnog za nadzor i upravljanje prometom.

(3) Operativno upravljanje prometom provodi se kao 24-satna služba, 7 dana u tjednu tijekom čitave godine.

(4) Iznimno odredbi iz stavka 3. ovoga članka, u RIS centrima na čijem području nadležnosti je promet manjeg intenziteta ili se odvija samo danju, lučki kapetan može organizirati drugačije režim rada.

(5) Iznimno odredbi iz stavka 3. ovoga članka, jedan Regionalni RIS centar može privremeno preuzeti poslove drugog Regionalnog RIS centra, a prema zajedničkoj odluci lučkih kapetana nadležnih za te centre.

(6) Nacionalna RIS središnjica pruža stručnu i tehničku potporu regionalnim RIS centrima radi provedbe operativnog upravljanja prometom unutar područja nadležnosti pojedinog regionalnog RIS centra te provodi, prema potrebi, poslove operativnog upravljanja prometom iz stavka 1. ovog članka, u suradnji s kapetanijama.

(7) Ministarstvo informaciju o nazivu Nacionalne RIS središnjice i regionalnih RIS centara, kao tijela nadležnih za RIS aplikaciju i međunarodnu razmjenu podataka, dostavlja Komisiji.

(8) Nacionalna RIS središnjica i regionalni RIS centri, ako je to primjereno i u suradnji sa Europskom zajednicom, potiču zapovjednike plovila, operatere, zastupnike ili vlasnike plovila koja plove njihovim unutarnjim vodnim putovima, utovarivače ili vlasnike tereta koji se prevozi tim plovilima da u potpunosti iskoriste usluge koje su im na raspolaganju na temelju ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Nacionalni RIS koordinator dužan je, u suradnji s regionalnim RIS centrima, izraditi i održavati Službeni RIS priručnik kojeg donosi NCA.

(2) Službeni RIS priručnik sadrži radne upute o postupanju prilikom obavljanja operativnih zadataka upravljanja RIS sustavom.

(3) RIS priručnik mora obuhvaćati najmanje postupke i procedure te radne upute za sljedeća tematska područja:

– popis RIS usluga i upute o njihovom korištenju,

– razrađene postupke razmjene informacija i komunikacije između regionalnih RIS centara i Nacionalne RIS središnjice,

– osnovne operativne postupke službenika regionalnog RIS centra,

– metode procjene trenutne prometne situacije i donošenja kratkoročnih odluka,

– metode strateške procjene prometne situacije,

– komunikacijske postupke između regionalnog RIS centra i plovila,

– postupanje u slučaju nesreće i onečišćenja,

– popis odgovornih osoba i njihovih zaduženja,

– popis RIS korisnika i njihovih korisničkih prava,

– postupke razmjene informacija s RIS centrima drugih država.

(4) Nacionalna RIS središnjica dužna je dostaviti Službeni RIS priručnik te njegove izmjene i dopune svim regionalnim RIS centrima.

Članak 7.

(1) Nadležni regionalni RIS centar u sklopu nadzora sigurnosti plovidbe operativno upravlja prometom korištenjem RIS aplikacija.

(2) RIS operater mora u svakom trenutku imati na raspolaganju trenutne informacije o prometu, te mogućnost korištenja strateških informacija o prometu u svrhu donošenja odluka radi sigurnog odvijanja prometa.

(3) RIS operater ovlašten je na temelju informacija o plovnom putu, trenutnih i strateških informacija o prometu, izvještavati i po potrebi davati upute zapovjedniku plovila koje se odnose na reguliranje i preusmjeravanje plovidbe, ukoliko procijeni da je to nužno za sigurnost odvijanja plovidbe.

(4) U svrhu izvršavanja dužnosti iz stavka 3. ovog članka, RIS operater može zahtijevati podatke o identitetu i poziciji plovila.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA OPREMU I USLUGE

Članak 8.

(1) Informacije o plovnom putu u RIS sustavu uključuju podatke, upute, savjete i preporuke koje se tiču plovila za vrijeme plovidbe ili boravka u luci, obilježja i položaj plovnog puta, luke i pristaništa, vodostaje, stanje leda, opasnosti i druge okolnosti koje mogu utjecati na plovidbu.

(2) Informacije o plovnom putu koje se koriste u svrhu plovidbe, moraju biti dostupne u obliku elektroničke navigacijske karte.

(3) Informacije koje se nalaze na elektroničkoj navigacijskoj karti ne zamjenjuju informacije koje se redovito zaprimaju putem priopćenja brodarstvu.

Članak 9.

(1) Plovila moraju biti opremljena AIS uređajem koji odgovara odredbama međunarodnih Standarda za nadzor i praćenje plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putovima (VTT) i ITU Radio pravila.

(2) AIS uređaj iz stavka 1. ovog članka mora biti ispravan, odobren i ugrađen sukladno zahtjevima nadležnih tijela.

(3) U svrhu korištenja automatskog sustava identifikacije (AIS), primjenjuje se regionalni Sporazum o radiotelefonskim uslugama na unutarnjim vodnim putovima sklopljen u Baselu 6. travnja 2000. u okviru Pravilnika o radiokomunikacijama ITU.

(4) Sljedeća plovila ne podliježu obvezi opremanja AIS uređajem:

a) plovila u sastavima, osim plovila koja osiguravaju glavni pogon sastava,

b) čamci,

c) plovila bez vlastitog pogona,

d) skele koje ne plove samostalno.

(5) AIS uređaj mora neprekidno biti uključen i podaci uneseni u uređaj moraju neprekidno odgovarati trenutnim podacima koji se odnose na plovilo ili sastav, s izuzetkom plovila koja stoje na mjestima za stajanje određenim od nadležnih tijela.

(6) Plovila iz točke a) stavka 4. ovoga članka moraju isključiti bilo koji AIS uređaj koji se nalazi na plovilima tako dugo dok su ta plovila dio sastava.

(7) ITU Radio pravila primjenjuju se na slanje poruka putem AIS uređaja.

(8) Poruka koja sadrži podatak o broju osoba na plovilu prenosi se kao naslovljena poruka s plovila na kopno prilikom događaja.

(9) Poruke vezane za sigurnost plovidbe prenose se prema potrebi kao emitirane.

(10) Čamci se mogu opremiti AIS uređajem (AIS klasa A ili klasa B) koji mora biti u skladu s odredbama međunarodnih Standarda za nadzor i praćenje plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putovima (VTT) i pravila za radiotelefoniju.

(11) AIS uređaj klase A treba biti u skladu s IMO pravilima, a AIS uređaj klase B treba biti u skladu s međunarodnim telekomunikacijskim i elektrotehničkim pravilima.

(12) Čamci koji upotrebljavaju AIS moraju biti opremljeni ispravnim radiotelefonskim uređajem.

(13) AIS uređaj za unutarnju plovidbu koji se nalazi na plovilu mora imati funkcionalne i tehničke karakteristike u skladu s Uredbom Europske komisije (EC) Broj 415/2007 od 13. ožujka 2007. o tehničkim specifikacijama za sustav nadzora i praćenja plovila.

Članak 10.

(1) Priopćenja brodarstvu koja se objavljuju sukladno odredbama članka 7. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda moraju se emitirati u elektroničkom obliku u sklopu RIS-a po standardu za priopćenja brodarstvu u skladu s Uredbom Europske komisije (EC) Broj 416/2007 od 22. ožujka 2007. o tehničkim specifikacijama za priopćenja za brodarce.

(2) Priopćenja brodarstvu pored informacija o plovnom putu i objektima sigurnosti plovidbe, moraju obuhvaćati informacije o vodostaju ili najvećem dozvoljenom gazu i ledu na unutarnjim plovnim putovima, kao i podatke o osi vodnog puta s prikazom kilometara, ograničenja za plovila ili konvoje u pogledu dužine, širine, gaza i visine plovila od vodene linije do najviše točke, radno vrijeme struktura koje ograničavaju promet, položaj luka i vezova za pretovar te referentne podatke za mjerače vodostaja koji su važni za plovidbu.

(3) Elektronički oblik distribucije priopćenja brodarstvu podrazumijeva kodirane i standardizirane poruke koje moraju biti dostupne preko javne Internet mreže i koje RIS korisnik može slobodno preuzeti i pohraniti na svoje računalo ili na informatički medij.

(4) Za emitiranje i distribuciju priopćenja brodarstvu u sklopu RIS-a i druge operativne postupke s tim u svezi, zadužena je Nacionalna RIS središnjica.

(5) Nadležni regionalni RIS centar u sklopu kapetanije zadužen je za prikupljanje, pripremu i objavu priopćenja brodarstvu u RIS sustav.

Članak 11.

(1) Navigacijske karte moraju se izraditi u obliku elektroničke navigacijske karte ENC, u skladu s međunarodnim Inland ECDIS standardom, za sve međunarodne vodne putove.

(2) Elektroničke navigacijske karte iz stavka 1. ovog članka, koje su izrađene isključivo u svrhu navigacije i koje ne sadrže dodatne informacije komercijalnog karaktera, moraju biti dostupne RIS korisnicima bez naknade, a ukoliko je tehnički moguće, mora biti omogućeno njihovo preuzimanje od strane RIS korisnika putem Interneta.

Članak 12.

(1) Plovila koja su obveznici podnošenja prijave dolaska odnosno prijave odlaska iz luke ili pristaništa, te s tim u svezi pripadajućih podataka, isprava i dokumenata, dužna su te informacije podnositi nadležnom tijelu u obliku ERI poruka u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1744 оd 17. rujna 2019. o tehničkim specifikacijama za elektroničko izvješćivanje s brodova u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 164/2010, odnosno, ukoliko prijava u obliku ERI poruka nije moguća, na način utvrđen člankom 18. ovog Pravilnika.

(2) Čim elektroničko izvješćivanje s plovila na unutarnjim vodnim putovima u obliku ERI poruka bude omogućeno u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo će nadležnim tijelima omogućiti primitak istih, dok će se u prekograničnom prijevozu ti podaci proslijediti nadležnim tijelima susjedne države, a svaki takav prijenos podataka bit će završen prije dolaska plovila na granicu.

Članak 13.

(1) Podaci utvrđeni odredbama ovog Pravilnika mogu se dostavljati ovlaštenim tijelima drugih država u svrhu osiguravanja interoperabilnosti sustava u skladu s odgovarajućim međunarodnim sporazumima.

(2) Privatnim RIS korisnicima podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti samo uz pristanak stranke na koju se podaci odnose.

(3) Odredbe ovog članka ne odnose se na slučajeve davanja informacija službama traganja i spašavanja u svrhu pružanja pomoći.

Članak 14.

Nadležna tijela dužna su postupati u smislu odredbi članaka 12. i 13. na način da se olakšaju postupci kontrole i izbjegne dvostruka kontrola plovila i prijevoznih dokumenata, ne isključujući pri tom njihovo pravo na osobni pregled plovila i prijevoznih dokumenata.

Članak 15.

(1) Podaci o identitetu i poziciji plovila te elektronička izvješća s plovila, koja ne sadrže osobne podatke, moraju se čuvati u elektroničkom obliku najmanje 5 godina od trenutka nastanka radi sastavljanja trenutne i strateške prometne situacije korištenjem RIS aplikacija.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti u svrhu rekonstrukcije i analize prometne situacije u slučaju ugrožavanja sigurnosti plovidbe, plovidbene nesreće ili sumnje da je došlo do onečišćenja voda s plovila.

(3) Podaci kojima se utvrđuje identitet plovila na temelju Europskog Identifikacijskog broja plovila (ENI) moraju biti sačuvani u RIS aplikaciji dok se ne dokaže da je plovilo kasirano.

Članak 16.

(1) Ako to zahtijevaju sigurnost plovidbe i odgovarajuće tehničke specifikacije, oprema (terminali i mreže) i programski softver RIS, prije nego što se počnu koristiti na unutarnjim vodnim putovima, moraju biti homologirani prema tim specifikacijama.

(2) Ministarstvo obavješćuje Komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za homologaciju, a Komisija dostavlja tu informaciju drugim državama članicama.

(3) Ministarstvo priznaje homologacije koje su izdala nacionalna tijela drugih država članica iz stavka 2. ovog članka.

OBVEZA JAVLJANJA

Članak 17.

(1) Plovilo se mora prijaviti kapetaniji putem VHF radiotelefonskog uređaja prije ulaska na područje njezine nadležnosti u skladu s odredbama posebnog propisa koji uređuje područje plovidbe na unutarnjim vodama.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti kapetaniji i putem drugih sredstava; pisanim putem, telefonom ili elektronički.

SLUŽBENI POSTUPAK PRIJAVE PLOVILA

Članak 18.

(1) Ukoliko plovilo nije u mogućnosti prijavu dolaska / odlaska obaviti ERI porukama sukladno članku 12. ovog Pravilnika, plovilo mora obvezu prijave ispuniti putem sustava ISUP.

(2) Obavijest o mogućnosti podnošenja prijave dolaska odnosno prijave odlaska plovila putem ERI poruka u Republici Hrvatskoj objaviti će se putem NtS-a.

Članak 19.

(1) Plovilo u međunarodnom prometu mora dostaviti prijavu dolaska nadležnim tijelima.

(2) Prijava iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke, dokumente i isprave iz Priloga I. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Prijava dolaska plovila iz stavka 1. ovog članka dostavlja se najmanje 24 sata prije ETA ili najkasnije po isplovljenju iz prethodne luke ako je trajanje putovanja kraće od 24 sata ili ako luka odredišta nije poznata u trenutku isplovljenja iz prethodne luke ili je promijenjena za vrijeme putovanja, odmah po saznanju tih podataka.

Članak 20.

(1) Kada u službenom postupku prijave kapetanija utvrdi da u skladu s odredbama ovog Pravilnika i posebnim propisima plovilo u međunarodnom prometu ne može biti prihvaćeno ili otpremljeno iz luke ili ne može pristati u luku odnosno kada se ne može dozvoliti tom plovilu dolazak u luku ili odlazak iz luke, o istome će kapetanija izdati obavijest plovilu.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka kapetanija izdaje i kada plovilo u međunarodnom prometu ne dostavi sve propisane podatke, dokumente i isprave točno i cjelovito.

Članak 21.

(1) Kapetanija temeljem zaprimljenih podataka, dokumenata i isprava iz odredbi ovog Pravilnika, plovilu u međunarodnom prometu koji je došao u prvu hrvatsku luku izdaje Odobrenje za uplovljenje.

(2) Odobrenje za uplovljenje izdaje se kada su ispunjeni svi uvjeti za prihvat plovila u skladu s odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa.

(3) Plovilo ne smije započeti ukrcaj i iskrcaj tereta ili putnika ako nije izdano Odobrenje za uplovljenje.

(4) Odobrenje za uplovljenje moraju tražiti i plovila u domaćem prometu ako su tijekom putovanja došla u fizičku vezu s plovilom u međunarodnom prometu.

(5) Odobrenje za uplovljenje daje se u obliku službene ovjere Prijave dolaska plovila, a u slučaju kada se prijava podnosi u obliku ERI poruke, u obliku službene ovjere ERI poruke.

Članak 22.

(1) Plovilo u međunarodnom prometu prilikom odlaska mora dostaviti podatke, dokumente i isprave nadležnim tijelima.

(2) Podaci, dokumenti i isprave iz stavka 1. ovog članka definirani su Prilogom I. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Podaci, dokumenti i isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se najkasnije 1 sat prije ETD.

Članak 23.

(1) Kapetanija na temelju prijave odlaska plovila odnosno zaprimljenih podataka, dokumenata i isprava iz odredbi ovog Pravilnika, plovilu u međunarodnom prometu koji isplovljava iz posljednje hrvatske luke izdaje Odobrenje za isplovljenje.

(2) Odobrenje za isplovljenje izdaje se kada su ispunjeni svi uvjeti za otpremu plovila u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i posebnih propisa.

(3) Odobrenje za isplovljenje daje se u obliku službene ovjere Prijave odlaska plovila, a u slučaju kada se prijava podnosi u obliku ERI poruke, u obliku službene ovjere ERI poruke.

Članak 24.

(1) Plovilo koje prevozi putnike u domaćem prometu mora prijaviti odlazak iz luke, te pritom dostaviti kapetaniji sljedeće podatke:

a) ENI broj,

b) broj putnika iskrcanih u luci odlaska,

c) broj putnika ukrcanih u luci odlaska,

d) broj putnika zadržanih na plovilu u luci odlaska (u tranzitu),

e) ATD iz luke odlaska,

f) sljedeća luka,

g) ETA u sljedeću luku,

h) ETD iz slijedeće luke.

(2) Prijava odlaska iz stavka 1. ovog članka dostavlja se prilikom isplovljenja te predstavlja prijavu dolaska u sljedeću luku.

(3) Plovilo iz stavka 1. ovog članka mora dostaviti svaku promjenu podataka iz Prijave odlaska u rokovima iz stavka 2. ovog članka, a osobito promjenu slijedeće luke i promjenu ETA ukoliko je odstupanje veće od 1 sata.

(4) Dostavom podataka iz stavka 1. i 3. ovog članka plovilo potvrđuje Prijavu dolaska u slijedeću luku, dostavom podatka ATA

(5) Smatra se da su prijave iz ovog članka dostavljene ukoliko sadrže točne i cjelovite podatke.

(6) Detaljnu specifikaciju podataka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo objavljuje na ISUP portalu.

Članak 25.

(1) Plovilo koje prevozi teret u domaćem prometu mora prijaviti odlazak iz luke, te pritom dostaviti kapetaniji sljedeće podatke:

a) ENI broj,

b) vrsta i količina tereta ukrcana u luci odlaska,

c) vrsta i količina tereta iskrcana u luci odlaska,

d) vrsta i količina tereta zadržana na plovilu u luci odlaska (u tranzitu),

e) ATD iz luke odlaska,

f) sljedeća luka,

g) ETA u sljedeću luku,

h) ETD iz sljedeće luke.

(2) Prijava odlaska iz stavka 1. ovog članka dostavlja se prilikom isplovljenja, te predstavlja prijavu dolaska u sljedeću luku.

(3) Plovilo iz stavka 1. ovog članka mora dostaviti svaku promjenu podataka iz Prijave odlaska u rokovima iz stavka 2. ovog članka, a osobito promjenu sljedeće luke i promjenu ETA ukoliko je odstupanje veće od 1 sat.

(4) Dostavom podataka iz stavka 1. i 3. ovog članka plovilo potvrđuje Prijavu dolaska u luku, dostavom podatka ATA.

(5) Odredbe ovog članka ne odnose se na prijevoz opasnog tereta.

(6) Detaljnu specifikaciju podataka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo objavljuje na ISUP portalu.

Članak 26.

(1) Plovilo koje plovi u međunarodnom prometu, te potom nastavlja plovidbu u međunarodnom režimu plovidbe u domaćem prometu, dužno je pored podataka iz članka 24. i članka 25. ovog Pravilnika dostavljati svaku promjenu i drugih podataka koje je dostavio u skladu s odredbama članka 19. ovog Pravilnika tijekom plovidbe u međunarodnom prometu koji nisu sadržani u odredbama članaka 24. i članka 25. ovog Pravilnika.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se do dostave najave odlaska plovila u međunarodnom prometu ili do zaprimanja izviješća o prestanku carinskog nadzora nad plovilom.

Članak 27.

U službenom postupku prijave dolaska plovila u međunarodnom prometu u luku, upravitelj luke dužan je plovilu pravovremeno dodijeliti vez ili mjesto za sidrenje te kapetaniji dostaviti podatak o mjestu za privez odnosno mjestu na lučkom sidrištu najmanje jedan sat prije ETA.

Članak 28.

Plovilo mora bez odlaganja prijaviti kapetaniji svaki izvanredni događaj koji se dogodio tijekom putovanja, a koji ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote te utječe na onečišćenje unutarnjih voda, a najkasnije jedan sat po ATA dostavom prijave.

Članak 29.

(1) Plovilo koje prevozi ili namjerava prevoziti opasne tvari mora kapetaniji i upravitelju luke dostaviti odgovarajuće podatke, dokumente i isprave u skladu s propisom kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi.

(2) Upravitelj luke dužan je podatke, dokumente i isprave u prijevozu opasnih tvari dostavljati kapetaniji u skladu s propisom kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi.

Članak 30.

(1) Plovilo u domaćem ili međunarodnom prometu kada namjerava uploviti u luku mora dostaviti kapetaniji i upravitelju luke podatke, dokumente i isprave o krutom i tekućem otpadu, zauljenim vodama, fekalijama i ostacima tereta s plovila kao i svim drugim tvarima koje onečišćuju unutarnje vode i obalu.

(2) Upravitelj luke mora podatke, dokumente i isprave u vezi krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i ostataka tereta s plovila kao i svim drugih tvari koje onečišćuju unutarnje vode dostavljati kapetaniji i plovilu.

NAČIN I UVJETI DOSTAVE PODATAKA, ISPRAVA I DOKUMENATA

Članak 31.

Za potrebe ove glave pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Elektronički prijenos podataka je proces prijenosa digitalno kodiranih informacija uporabom prilagodljivog strukturiranog formata koji se može izravno upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu;

2. Elektroničko poslovanje je provedba službenog postupka prijave elektroničkim prijenosom podataka pomoću sustava elektroničke razmjene podataka ili uporabom web-aplikacije, uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa, informatičke opreme, sigurnih telekomunikacijskih kanala, računalnih mreža, aplikativnih sustava i drugih alata elektroničkog poslovanja.

3. Sustav elektroničke razmjene podataka je sustav za razmjenu standardiziranih poruka s NCA i kapetanijama za provedbu službenog postupka prijave,

4. Elektronička razmjena podataka je prijenos podataka između dva računalna sustava elektroničkim putem u skladu sa standardima koje u skladu s odredbama ovog Pravilnika određuje NCA.

5. standardizirana poruka je poruka unaprijed utvrđena i prihvaćena za elektroničku razmjenu podataka u provedbi službenog postupka prijave.

Članak 32.

(1) U službenom postupku prijave podaci, dokumenti i isprave dostavljaju se uz ime, prezime i potpis ovlaštenog korisnika.

(2) Smatra se da je službeni postupak prijave obavljen ukoliko prijava sadrži točne i cjelovite podatke, sve u cijelosti popunjene obrasce i odgovarajuće dokumente i isprave, odnosno preslike dokumenata i isprava kako su propisane odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa.

(3) Ako odredbama ovog Pravilnika nije drugačije određeno, plovilo i drugi ovlašteni korisnici dužni su dostaviti svaku naknadnu izmjenu podataka, dokumenata i isprava dostavljenih u skladu s odredbama ovog Pravilnika odmah po njihovom saznanju.

Članak 33.

(1) Uprava nadležna za sigurnost plovidbe Ministarstva i kapetanije kao NCA osiguravaju uslugu elektroničkog poslovanja i njezinu javnu dostupnost ISUP sustavom koji se sastoji od Web aplikacije i sustava elektroničke razmjene podataka.

(2) Ovlašteni korisnik je dužan koristiti uslugu elektroničkog poslovanja iz stavka 1. ovog članka na način i prema uvjetima kako su utvrđeni odredbama ovog Pravilnika:

a) vlastitim sustavom elektroničke razmjene podataka kompatibilnim sa ISUP sustavom, te se kao vanjski korisnik povezati sa ISUP sustavom na način koji omogućuje razmjenu standardiziranih poruka putem sustava elektroničke razmjene podataka ili

b) izravnom uporabom ISUP Web aplikacije.

(3) Ovlašteni korisnici dužni su službeni postupak prijave u skladu s odredbama ovog Pravilnika obavljati elektroničkim poslovanjem.

Članak 34.

(1) NCA određuje način uporabe sustava ISUP te zadržava pravo njegove izmjene.

(2) Sustav iz stavka 1. ovog članka koristi se sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi NCA te koje imaju obvezujuću snagu.

(3) Korisničke upute, tehnička dokumentacija i specifikacije za primjenu i korištenje sustava, te razmjenu standardiziranih poruka sa sustavom iz stavka 1. ovog članka javno se objavljuju na portalu sustava ISUP.

(4) Radi osiguranja elektroničkog poslovanja NCA vodi i ažurira registar matičnih podataka i evidencija kako su utvrđeni Prilogom II. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 35.

(1) Sustav ISUP mogu koristiti isključivo ovlašteni korisnici koji imaju odobrenje za elektroničko poslovanje izdano od strane NCA.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se temeljem pisanog zahtjeva ovlaštenog korisnika koji sadrži:

– naziv ili ime i prezime ovlaštenog korisnika

– adresa sjedišta ili prebivališta

– matični broj ili OIB

– način korištenja ISUP-a (sukladno članku 33. stavak 2. točka a) ili b))

– tip korisnika – pravna osnova za službeni postupak prijave (npr. upravitelj luke, brodarski agent, brodar, i drugo)

– ime i prezime, te kontakt podaci odgovorne osobe

– ime, prezime i OIB, te kontakt podaci administratora (u slučaju iz članka 33. stavak 2. točka a))

– ime, prezime i OIB ovlaštenog/ih djelatnika – fizičkih osoba korisnika sustava

– kontakt-podaci ovlaštenih djelatnika.

(3) Podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovog članka dužan je navesti sve činjenice i okolnosti te podnijeti isprave i druge dokaze potrebne za donošenje odobrenja te osobito podnijeti potpune i točne podatke o djelatnicima koji su ovlašteni poduzimati radnje u postupcima koje provodi NCA.

(4) Za identifikaciju potpisnika i potvrđivanje vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati mogućnost naprednog elektroničkog potpisa digitalnim certifikatom.

(5) Podnositelj zahtjeva za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka. vlastitim sustavom elektroničke razmjene podataka dužan je u suradnji s NCA uspješno obaviti prethodno testiranje elektroničke razmjene podataka.

(6) Po ispunjenju svih uvjeta iz ovog članka NCA će ovlaštenom korisniku izdati Odobrenje za elektroničko poslovanje čime se dodjeljuju korisnička prava (korisnički račun i zaporka) rada na odnosno s ISUP sustavom.

Članak 36.

(1) NCA vodi Evidenciju ovlaštenih korisnika odobrenja za elektroničko poslovanje u sustavu ISUP.

(2) Ovlašteni korisnik Odobrenja je dužan odmah obavijestiti NCA o svim činjenicama koje nastanu nakon donošenja Odobrenja, a koje utječu ili mogu utjecati na njegovu valjanost ili sadržaj.

(3) Ovlašteni korisnik odobrenja je dužan obavijestiti NCA o izmjeni ili dopuni podataka iz odobrenja i Evidencije iz stavka 1. ovoga članka. Izmjena ili dopuna podataka provodi se unosom odgovarajućih podataka u Evidenciju ovlaštenih korisnika odobrenja za elektroničko poslovanje.

(4) Ovlašteni korisnik odobrenja dužan je osposobiti ovlaštenog djelatnika za korištenje ISUP sustava te osigurati njegovo zakonito i pravilno postupanje.

(5) Ovlašteni korisnik odobrenja dužan je na primjereni način upozoriti ovlaštene djelatnike na posljedice neovlaštenog korištenja i svake druge zlouporabe ili nepravilnosti u vezi s korištenjem ISUP sustava.

Članak 37.

Korisnici vlastitih sustava za elektroničku razmjenu podataka moraju prilagoditi svoje aplikativne sustave, odnosno format, veličinu i podatkovnu strukturu datoteka, te osigurati ispunjenje javno objavljene korisničke i, tehničke dokumentacije iz članka 34. stavka 3. ovog Pravilnika potrebnih za provedbu službenog postupka prijave uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Članak 38.

(1) Za potpisivanje podataka koji se razmjenjuju u okviru sustava ISUP i koje određuje NCA, ovlašteni korisnici Odobrenja mogu koristiti isključivo napredni elektronički potpis u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje elektroničko poslovanje i postupanje u elektroničkom okruženju.

(2) NCA prihvaća digitalne certifikate izdane od davatelja usluga certificiranja sukladno propisima koji uređuju evidenciju davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa.

(3) Pri provedbi upravnih i neupravnih postupaka u službenom postupku prijave NCA i kapetanije mogu koristiti elektronički potpis koji zamjenjuje vlastoručni potpis i otisak pečata uprave nadležne za sigurnost plovidbe Ministarstva i kapetanija.

Članak 39.

(1) NCA u izvornom, elektroničkom obliku pohranjuje i čuva sve elektroničke zapise nastale tijekom provedbe službenog postupka prijave u elektroničkom poslovanju i ti se podaci, dokumenti i isprave smatraju vjerodostojnima.

(2) Brodarski agent i tijelo koje upravlja lukom dužni su podatke, dokumente i isprave zaprimljene za potrebe službenog postupka prijave u konvencionalnom obliku čuvati najmanje 3 mjeseca za potrebe verifikacije, ukoliko posebnim propisima nije drugačije propisano.

Članak 40.

(1) NCA razmjenjuje podatke, dokumente i isprave odnosno elektroničke zapise koji su predmet ovog Pravilnika s drugim tijelima javne vlasti, a na njihov zahtjev, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih i poslovnih podataka i temeljem posebnih sporazuma.

(2) Razmjena podataka iz stavka 1. ovog članka koristi se za poslove javne vlasti, te se ne mogu koristiti za komercijalne svrhe.

(3) Razmjena podataka iz stavka 1. ovog članka osigurava se na načine utvrđene člankom 33. stavak 2., a u skladu s člankom 34. ovog Pravilnika.

Članak 41.

(1) Ako iz tehničkih razloga ovlašteni korisnik nije u mogućnosti službeni postupak prijave obaviti u skladu s odredbama ove Glave isti je dužan faksom, elektroničkom poštom, osobnom dostavom ili na drugi način dostaviti propisane podatke, dokumente i isprave kapetaniji odnosno upravitelju luke odnosno drugim nadležnim tijelima i službama u propisanim rokovima.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ovlašteni korisnici su dužni o istome obavijestiti nadležnu kapetaniju putem brodske radiostanice.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ovlašteni korisnik je dužan popuniti i ovjeriti odgovarajuće obrasce Prijave dolaska, Prijave odlaska, te druge obrasce koje NCA objavljuje na ISUP portalu.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Prijava dolaska dostavlja se kapetaniji odmah po dolasku plovila u luku. Prijava dolaska plovila mora se podnijeti najkasnije u roku od 2 sata od privezivanja plovila uz operativnu obalu, odnosno u roku od 4 sata od dolaska plovila na sidrište.

(5) Po otklanjanju tehničkih poteškoća iz stavka 1. ovog članka, ovlašteni korisnici dužni su retroaktivno dostaviti podatke, isprave i dokumente u sustav ISUP, kronološkim redoslijedom, počevši od trenutka nastanka tehničke poteškoće pa do trenutka njenog otklanjanja.

TIPSKA ODOBRENJA

Članak 42.

(1) Radiokomunikacijski i elektronički uređaji koji se koriste na plovilu u sklopu RIS-a, uključujući AIS i Inland ECDIS uređaj, moraju zadovoljiti tehničke standarde i zahtjeve Tehničkih pravila za plovila unutarnjih voda.

(2) Inland ECDIS uređaj kad se koristi u navigacijskom načinu rada mora zadovoljiti tehničke standarde i zahtjeve koji se odnose na radarski uređaj.

Članak 43.

(1) Uređaji iz članka 42. ovog Pravilnika moraju imati tipsko odobrenje od strane ovlaštene organizacije prije nego se instaliraju na plovilu.

(2) Svaka komponenta opreme mora imati ime i oznaku proizvođača, oznaku vrste uređaja i serijski broj.

(3) Nakon instalacije uređaja na plovilo, broj tipskog odobrenja kojeg je dodijelila ovlaštena organizacija mora biti pričvršćen na uređaj i jasno vidljiv.

Članak 44.

(1) Na postupke testiranja uređaja iz članka 42. radi dobivanja tipskog odobrenja i postupke izdavanja tipskog odobrenja primjenjuju se odredbe Tehničkih pravila za plovila unutarnjih voda.

(2) Tipska odobrenja izdana od strane ovlaštenih tijela zemalja članica EU priznaju se u Republici Hrvatskoj,

(3) Tipska odobrenja izdana prema propisima ostalih zemalja priznaju se uz uvjet uzajamnosti, a u drugim slučajevima na temelju mišljenja Ministarstva.

STRUČNA OSPOSOBLJENOST RIS OPERATERA

Članak 45.

U ovoj glavi Pravilnika propisuju se uvjeti i način stjecanja Svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti, programi izobrazbe djelatnika RIS službe, te uvjeti i način obnove, zamjene i oduzimanja Svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti.

Članak 46.

Za potrebe ove glave pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Službenik RIS službe je RIS operater osposobljen za obavljanje poslova nadzora i upravljanja prometom na unutarnjim vodama na radnoj razini odgovornosti u određenim sektorima ako posjeduje valjanu Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti izdanu u skladu s odredbama ove glave Pravilnika,

2. Izobrazba je stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene propisanih ovom glavom Pravilnika,

3. Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti je isprava izdana i ovjerena od strane Ministarstva u skladu s odredbama ove glave Pravilnika, kojom se dokazuje odgovarajuća osposobljenost njezinog posjednika,

4. Uprava je ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe.

Članak 47.

(1) Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti RIS operatera (RIS Operator Certificate of Competency) (u daljnjem tekstu: Svjedodžba) stječe osoba koja:

a. – posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1) s najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u istom zvanju, ili

– posjeduje najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i/ili plovidbe, ili

– ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u RIS službi,

b. završi poseban program izobrazbe za RIS Operatera iz Priloga IV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

(3) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo na obrascu iz Priloga III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Izvornici Svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka moraju biti dostupni u RIS centru tijekom obavljanja službe.

Članak 48.

Izobrazba djelatnika RIS službe provodi se kroz program izobrazbe za RIS operatera prema Prilogu IV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 49.

Svjedodžba se obnavlja za razdoblje od pet godina ukoliko posjednik Svjedodžbe ima najmanje tri godine operativnog rada u proteklih pet godina u RIS službi ili ima najmanje dvije godine operativnog rada u proteklih pet godina u RIS službi i najmanje jednu godinu potvrđene plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda ili časnika plovidbene straže.

Članak 50.

(1) Nestanak Svjedodžbe posjednik je dužan prijaviti Ministarstvu.

(2) Ministarstvo će rješenjem nestalu Svjedodžbu proglasiti nevažećom.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka žalba nije moguća.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovog članka objavit će se u »Narodnim novinama« o trošku stranke.

(5) Ministarstvo će posjedniku na njegov zahtjev izdati novu Svjedodžbu.

(6) Rok valjanosti Svjedodžbe iz stavka 5. ovog članka ne može biti dulji od datuma valjanosti nestale Svjedodžbe.

Članak 51.

(1) Znatno oštećenje Svjedodžbe posjednik je dužan prijaviti Ministarstvu.

(2) Ministarstvo će na zahtjev posjednika izdati novu Svjedodžbu ukoliko posjednik oštećeni primjerak priloži zahtjevu.

(3) Rok valjanosti Svjedodžbe iz stavka 2. ovog članka ne može biti dulji od datuma valjanosti oštećene Svjedodžbe.

Članak 52.

(1) Ministarstvo će Svjedodžbu proglasiti ništavom te djelatniku RIS službe oduzeti Svjedodžbu ako:

– djelatnik RIS službe stekne Svjedodžbu na temelju krivotvorenih ili neistinitih isprava potrebnih za njezino stjecanje,

– djelatnik RIS službe postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova nadzora i upravljanja prometom,

– se pravomoćno utvrdi teža povreda službene dužnosti od strane djelatnika RIS službe.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo će donijeti rješenje kojim se Svjedodžbu proglašava ništavom.

Članak 53.

(1) Podaci o izdanim Svjedodžbama vode se u evidenciji Svjedodžbi.

(2) Evidenciju Svjedodžbi vodi Nacionalna RIS središnjica kroz osobne Očevidnike djelatnika.

(3) Evidencija Svjedodžbi javna je knjiga.

(4) Evidencija Svjedodžbi sadrži najmanje:

– podatke sadržane u Svjedodžbi,

– podatke o valjanosti Svjedodžbe ili oduzimanju Svjedodžbe,

– podatke o radnom stažu djelatnika RIS službe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Iznimno od odredbi članka 19. do članka 23. te članka 26. i članka 29. ovog Pravilnika, u razdoblju od 1. veljače 2020. godine do 1. siječnja 2021. godine, plovilo obvezu prijave dolaska / odlaska obavlja dostavom standardnih obrazaca kako su objavljeni na službenim Internet stranicama Ministarstva, faksom, osobnom dostavom ili elektroničkom poštom kapetaniji odnosno upravitelju luke odnosno drugim nadležnim tijelima i službama u propisanim rokovima.

Članak 55.

Osobama zaposlenim u RIS centru na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, s radnim iskustvom u trajanju od najmanje 12 odnosno 36 mjeseci u RIS službi, smatra se radno iskustvo na poslovima RIS operatera u skladu s člankom 47. stavkom 1. točkom a. ovog Pravilnika.

Članak 56.

U roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika, Uprava nadležna za sigurnost plovidbe osigurat će provedbu osposobljavanja u smislu odredbi članaka 45. do 53. ovog Pravilnika.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 99/2008, 8/2011 i 39/2012).

Članak 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članka 24., 25. i 30. koje stupaju na snagu 2 godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-02/19-03/57
Urbroj: 530-05-1-1-20-5

Zagreb, 8. travnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

PRIJAVA DOLASKA/ODLASKA PLOVILA

A. Podaci o plovilu:

Ime plovila, prethodno ime plovila, vrsta plovila, europski identifikacijski broj plovila (ENI), MMSI broj – ako je primjenjivo, država zastave, prethodne države zastave – ako je primjenjivo, luka upisa, ime i prezime zapovjednika i/ili časnika, podaci o brodarskom agentu (ime, prezime, naziv pravne osobe, kontakt), bruto tonaža (BT), neto tonaža (NT), nosivost plovila (DWT), ukupna dužina (m), ukupna širina (m), najveći gaz plovila (m), trenutni gaz plovila (m), snaga porivnog stroja kW, režim plovidbe (A1, A2 ili B) – ako je primjenjivo, naziv i kontakt brodara i vlasnika, sjedište (mjesto) brodara/vlasnika, Svjedodžba za plovila unutarnje plovidbe (važeća do), kao i drugi podaci

B. Podaci o putovanju:

Broj putovanja (voyage number), procijenjeno vrijeme dolaska (ETA), procijenjeno vrijeme odlaska (ETD), stvarno vrijeme dolaska (ATA), stvarno vrijeme odlaska (ATD), ukupan broj osoba na plovilu, luka iz koje dolazi (prethodna luka), država iz koje dolazi, luka dolaska/luka odlaska, kilometar mjesta dolaska/odlaska, naziv rijeke, sljedeća luka, sljedeća država, datum najave, pozicija plovila u luci (vez ili sidrište) – ako je primjenjivo, sa vučom/u vuči, kratak opis putovanja (prethodne i slijedeće luke te gdje će se iskrcati teret), razlog pristajanja, kontrolna točka/granični prijelaz, broj elektroničke registracije i identifikacije poslovnih i gospodarskih subjekata (EORI) – ako je primjenjivo, kao i drugi podaci

C. Podaci o članovima posade:

Broj članova posade, svojstvo, ime, prezime, spol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, vrsta identifikacijske isprave, serijski broj identifikacijske isprave, država izdavanja identifikacijske isprave, kao i drugi podaci

D. Podaci o putnicima:

Najveći dopušteni broj putnika, broj putnika (ukrcaj/iskrcaj), ime, prezime, spol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, vrsta identifikacijske isprave, serijski broj identifikacijske isprave, država izdavanja identifikacijske isprave, luka ukrcaja putnika, zemlja ukrcaja putnika, luka iskrcaja putnika, zemlja iskrcaja putnika, tranzitni putnik ili ne, podaci o vizi ili boravišnoj dozvoli (vrsta, serijski broj, država izdavanja i rok važenja) – ako je primjenjivo, broj slijepih putnika na brodu – ako je poznato, kao i drugi podaci

E. Podaci o teretu:

Kratak opis tereta, vrsta tereta i robe, vrsta i razred opasne robe, ukrcaj/iskrcaj tereta, vrsta prometa robe, luka/zemlja/rijeka i kilometar mjesta ukrcaja tereta, zemlja ukrcaja tereta, luka/zemlja, rijeka i kilometar mjesta iskrcaja tereta, zemlja iskrcaja tereta, broj i vrsta pakiranja, WCO HS kod robe, dimenzije robe – ako je primjenjivo, neto težina, bruto težina, mjerna jedinica, zemlja polaska tereta, zemlja odredišta tereta, broj jedinica tereta, kao i drugi podaci

F. Informacije o glavnom i drugim plovilima u sastavu (isključivo za potiskivane ili udvojene sastave):

Ime i vrsta plovila u sastavu (uključujući prethodna imena – ako je primjenjivo), europski identifikacijski broj plovila (ENI), Svjedodžba za plovila unutarnje plovidbe (važeća do), vrsta tereta, neto i bruto težina tereta (t)

G. Dokumenti/isprave:

1. Svjedodžba o upisu plovila u upisnik plovila (izdao, izdana, istječe)

2. Potvrda o sposobnosti plovila za prijevoz opasnih tvari

H. Izjava o brodskim zalihama

I. Izjava o osobnim stvarima članova posade

J. Zdravstvena izjava

K. Knjiga popisa posade (plovila hrvatske državne pripadnosti)

L. Zahtjevi broda s obzirom na prihvatne uređaje za otpad i ostatke

Napomena: Prijavu odlaska čine podaci, dokumenti i isprave koji su se izmijenili u odnosu na dostavljene prilikom Prijave dolaska.

PRILOG II.

POPIS REGISTARA IDENTIFIKATORA, MATIČNIH I REFERENTNIH PODATAKA

(1) Popis luka:

a. ime luke

b. registar jedinstvenih kodova luke: stalni UNLOCODE ili privremeni UNLOCODE odnosno nacionalni broj luke (NBL)

c. jedinstveni popis vezova i sidrišta

d. država luke

(2) Registar jedinstvenih oznaka putovanja plovila (VOYAGE ID)

(3) Registar referentnih podataka o stvarnom (ATA, ATD) i najavljenom (ETA, ETD) vremenu dolaska i odlaska plovila

PRILOG III.

SVJEDODŽBA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
RIS OPERATER

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA,

PROMETA I INFRASTRUKTURE

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF THE SEA,

TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE


SVJEDODŽBA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI RIS OPERATERA
izdana prema odredbama Pravilnika o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

RIS OPERATOR
CERTIFICATE OF COMPETENCY
issued under the provisions of the Regulation on River Information Services in inland navigation

Ime i prezime / Name and surname

Datum rođenja / Date of birth

primjereno je osposobljen i zadovoljava propisanim uvjetima u skladu s gore navedenim Pravilnikom za obavljanje poslova nadzora i upravljanja prometom na unutarnjim vodama, na radnoj razini odgovornosti, uz moguća ograničenja.

The holder of this Certificate has been found duly qualified in accordance with the provisions of the above Regulation, and has been found competent to perform vessel traffic monitoring service in inland navigation, at the working level of responsibility, subject to any limitations indicated.

Ograničenja (ako ih ima)

Limitations applying (if any)


Svjedodžba broj: _______________, izdana u _______________

Certificate No. _________________ issued in _______________

dana _______________, vrijedi do:

on _________________, valid until:

M.P.

______________________

Ovlaštena osobaI.S.Potpis ovlaštene osobe
Duly authorized personSignature of duly authoized person


PRILOG IV.

PROGRAM IZOBRAZBE ZA RIS OPERATERA

PREDMETNI PROGRAMSATI
PredavanjaVježbi
1.Engleski jezik3 sata4 sata
1.1.Struktura engleskog jezika u komunikaciji11
1.2.RIS poruke u komunikaciji12
1.3.Prikupljanje informacija11
2.Upravljanje prometom5 sati5 sati
2.1.Međunarodni i nacionalni propisi10
2.2.Uloge i odgovornosti (RIS službe, zapovjednika plovila, pilota, ostalih službi)11
2.3.RIS područje (sektori, zone ograničenja, kanali, sidrišta)10
2.4.Načela upravljanja i organizacije prometa (planiranje, procjena rizika, prostorno-vremenska organizacija prometa)12
2.5.Nadzor prometa i organizacija (prometni tijekovi, RIS plan plovidbe, analiza navigacijske situacije)12
3.Tehnički sustav za nadzor i upravljanje prometom7 sati7 sati
3.1.Komunikacijska sredstva11
3.2.RIS uređaji i oprema11
3.3.Radar11
3.4.VHF radiokomunikacijski uređaji i oprema11
3.5.Sustav za automatsku identifikaciju brodova (AIS)11
3.6.Elektroničke navigacijske karte, informacijski sustav unutarnje plovidbe ISUP11
3.7.Nadzor ispravnosti rada RIS uređaja i opreme11
4.Nautičko znanje8 sati2 sata
4.1.Rad na karti11
4.2.Pravila o izbjegavanju sudara11
4.3.Navigacijski i pozicijski sustavi i metode10
4.4.Brodska navigacijska sredstva10
4.5.Sredstva prometa, tereti, stabilnost plovila, vrste propulzije, vanjski utjecaji na plovilo, plovidbena straža, pristajanje, privez/odvez, sidrenje)20
4.6.Lučke operacije (brodarski agenti, tegljenje, peljarenje, veza zapovjednik-pilot-RIS služba, plan u slučaju izvanrednih događaja)20
5.Komunikacijske vještine3 sata-
5.1.Opće komunikacijske vještine10
5.2.Komunikacija između RIS službe i subjekata prometa, te ostalih nadležnih tijela10
5.3.Vođenje dnevnika i pohranjivanje podataka10
6.VHF Radiokomunikacija4 sata3 sata
6.1.Radio operater10
6.2.VHF radijski sustav i njegova uporaba u RIS službi11
6.3.Korištenje VHF uređaja i opreme11
6.4.VHF radiokomunikacijske procedure11
7.Osobna obilježja2 sata-
7.1.Međuljudski odnosi i timski rad10
7.2.Osobna odgovornost i upravljanje stresom10
8.Izvanredne okolnosti7 sati3 sata
8.1.Nacionalni i međunarodni propisi10
8.2.Planovi u izvanrednim okolnostima10
8.3.Pravovremeno reagiranje u izvanrednim okolnostima11
8.4.Koordinacija sa i potpora pratećim službama11
8.5.Dokumentiranje tijeka događaja10
8.6.Upravljanje prometom na sigurnim plovnim putovima tijekom izvanrednih okolnosti11
8.7.Unutarnje i vanjske izvanredne okolnosti11
9.Prekršaji3 sata1 sat
Prikupljanje činjenica – izuzimanje dokaza11
Utvrđivanje prekršaja11
Pokretanje prekršajnog postupka10
UKUPNO42 sata25 sati
UKUPNO (Predavanja + Vježbi)67 sati