NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1167

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od36.200.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od29.765.000 kuna
– višak u iznosu od6.435.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od84.100.000 kuna.


II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/16

Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA51.000.000-15.300.00035.700.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.0000500.000
UKUPNI PRIHODI51.500.000-15.300.00036.200.000
RASHODI POSLOVANJA33.700.000-4.335.00029.365.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE750.000-350.000400.000
UKUPNI RASHODI34.450.000-4.685.00029.765.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK17.050.000-10.615.0006.435.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA31.100.00053.000.00084.100.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE85.953.000085.953.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-134.103.000-63.615.000-197.718.000
NETO-FINANCIRANJE-17.050.00010.615.000-6.435.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
6

PRIHODI POSLOVANJA51.000.000-15.300.00035.700.000
64Prihodi od imovine28.900.000-4.200.00024.700.000
641Prihodi od financijske imovine26.400.000-3.600.00022.800.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.500.000-300.0001.200.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove1.000.000-300.000700.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada100.0000100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.0000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija20.000.000-10.600.0009.400.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga20.000.000-10.600.0009.400.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi2.000.000-500.0001.500.000
683Ostali prihodi2.000.000-500.0001.500.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.0000500.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine500.0000500.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata500.0000500.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan za 2020.3RASHODI POSLOVANJA33.700.000-4.335.00029.365.000
31Rashodi za zaposlene18.950.000-950.00018.000.000
311Plaće (Bruto)15.100.000-50.00015.050.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.000-500.000500.000
313Doprinosi na plaće2.850.000-400.0002.450.000
32Materijalni rashodi10.380.000-1.250.0009.130.000
321Naknade troškova zaposlenima750.000-150.000600.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.000-190.0001.610.000
323Rashodi za usluge5.340.000-710.0004.630.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000-20.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.460.000-180.0002.280.000
34Financijski rashodi4.350.000-2.125.0002.225.000
343Ostali financijski rashodi4.350.000-2.125.0002.225.000
38Ostali rashodi20.000-10.00010.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000-10.00010.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE750.000-350.000400.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000-20.00030.000
412Nematerijalna imovina50.000-20.00030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine700.000-330.000370.000
422Postrojenja i oprema350.000-130.000220.000
423Prijevozna sredstva150.000-150.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina200.000-50.000150.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupina
Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.NETO-FINANCIRANJE31.100.00053.000.00084.100.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA31.100.00053.000.00084.100.000
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova3.000.000-1.000.0002.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru3.000.000-1.000.0002.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici28.100.00054.000.00082.100.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici3.000.000-1.000.0002.000.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora100.0000100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora25.000.00055.000.00080.000.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU34.450.000-4.685.00029.765.000
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE34.450.000-4.685.00029.765.000
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE33.700.000-4.335.00029.365.000
31Rashodi za zaposlene18.950.000-950.00018.000.000
311Plaće (Bruto)15.100.000-50.00015.050.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.000-500.000500.000
313Doprinosi na plaće2.850.000-400.0002.450.000
32Materijalni rashodi10.380.000-1.250.0009.130.000
321Naknade troškova zaposlenima750.000-150.000600.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.000-190.0001.610.000
323Rashodi za usluge5.340.000-710.0004.630.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000-20.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.460.000-180.0002.280.000
34Financijski rashodi4.350.000-2.125.0002.225.000
343Ostali financijski rashodi4.350.000-2.125.0002.225.000
38Ostali rashodi20.000-10.00010.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000-10.00010.000
     
K500000OPREMANJE750.000-350.000400.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE750.000-350.000400.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000-20.00030.000
412Nematerijalna imovina50.000-20.00030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine700.000-330.000370.000
422Postrojenja i oprema350.000-130.000220.000
423Prijevozna sredstva150.000-150.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina200.000-50.000150.000