NN 58/2020 (19.5.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1175

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/72

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 18. svibnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 32/20. i 42/20.) iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Sredstva za otplatu glavnice i kamata državnog duga i državnih jamstava te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, tijekom proračunske godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. iznos: »100.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »50.000.000,00«.

Članak 3.

U članku 35. stavku 1. iznos: »26.855.578.351,00« zamjenjuje se iznosom: »62.499.411.233,00«.

U stavku 2. iznos: »28.308.534.890,00« zamjenjuje se iznosom: »28.506.534.890,00«.

U stavku 3. iznos: »1.896.114.171,00« zamjenjuje se iznosom: »2.347.375.638,00«, a iznos: »2.301.260.238,00« zamjenjuje se iznosom: »2.230.810.758,00«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ovlašćuje se Vlada da se može, u svoje ime i za svoj račun, zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala za Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, a Ministarstvo će ugovorom s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak utvrditi korištenje sredstava takvog zaduženja te međusobna prava i obveze po tom zaduženju.«.

Članak 4.

U članku 41. stavku 2. iznos: »3.800.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »4.800.000.000,00«, a iznos: »2.000.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »3.000.000.000,00«.

Članak 5.

U članku 45. iznos: »60.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »140.000.000,00«.

Članak 6.

Iza glave VI. dodaje se glava VI.a koja glasi:

»VI.a OGRANIČAVANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA

Članak 49.a

(1) Proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zabranjuje se novo zapošljavanje te prijam službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme ako im se sredstva za rashode za zaposlene osiguravaju iz općih prihoda i primitaka odnosno iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, novo zapošljavanje i prijam službenika i namještenika dopušteni su ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost nadležnog ministra.

(3) Ako proračunski korisnici na razini razdjela organizacijske klasifikacije zapošljavaju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, moraju dobiti prethodnu suglasnost ministra uprave i ministra financija.

(4) Nadležna ministarstva iz stavka 2. ovoga članka izvještavaju Ministarstvo tromjesečno o danim suglasnostima u roku od 15 dana od dana isteka svakog tromjesečja.

Članak 49.b

(1) Proračunski korisnici na razini razdjela organizacijske klasifikacije doznačuju sredstva proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te krajnjim korisnicima isključivo na temelju dospjelih obveza i obveza koje dospijevaju u roku od 30 dana od dana doznake sredstava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako za to postoji opravdan i obrazložen razlog, sredstva se mogu doznačiti i za obveze koje dospijevaju u roku duljem od 30 dana od dana doznake sredstava, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(3) Zahtjev za doznakom sredstava iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu putem nadležnog ministarstva.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Za vrijeme važenja ovoga Zakona neće se primjenjivati:

‒ Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16., 50/17., 37/18., 71/18., 91/18. i 33/20.) i

‒ Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/16., 74/17. i 71/18.).

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 41/20.).

(2) Na sve zahtjeve koji su zaprimljeni na temelju Odluke iz stavka 1. ovoga članka do dana stupanja na snagu ovoga Zakona na odgovarajući način primijenit će se odredbe članka 6. ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/17

Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.