NN 59/2020 (20.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Ministarstvo financija

1183

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19 i 1/20), u članku 9. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U osnovicu poreza na dobit ne uključuju se iskazani prihodi po osnovi potpora iz članka 6. stavka 6. Zakona te isti ne utječu na pokazatelje o poslovanju poreznog obveznika za potrebe provedbe postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima utvrđenih u skladu s općim poreznim propisom i njegovim provedbenim aktima.

(7) Potpore iz stavka 6. ovoga članka ne uključuju državne potpore i poticaje koji se dodjeljuju u poreznom razdoblju neovisno o nastanku posebnih okolnosti.«.

Članak 2.

U članku 11.a stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Godišnji porez na dobit u paušalnom iznosu plaća se tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesječja. Mjesečni iznos predujma poreza na dobit utvrđuje se na način da se obveza poreza na dobit u paušalnom iznosu iz stavka 6. ovoga članka podijeli s brojem mjeseci poslovanja za koje se podnosi izvješće.«.

U stavku 9. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »umanjenih za iznos potpora iz članka 6. stavka 6. Zakona«.

Članak 3.

U članku 11.b stavku 7. iza riječi: »stavku 13.« dodaju se riječi: »i članku 6. stavku 7.«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 6. iza riječi: »nastalog pri« dodaju se riječi: »stjecanju i«.

Članak 5.

U članku 47. stavku 3. točka 28. mijenja se i glasi:

»28. Potpore prema članku 6. stavku 6. Zakona. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos prihoda od potpora primljenih u slučaju nastanka posebnih okolnosti iz članka 6. stavka 6. Zakona, a koji su iskazani u prihodima na rednom broju 1.«.

Točka 30. mijenja se i glasi:

»30. Iznos prihoda od nerealiziranih dobitaka prema članku 6. stavku 1. točki 2. Zakona, utvrđen na način propisan člankom 13. ovoga Pravilnika, te ostali rashodi prethodnih razdoblja prema članku 6. stavku 2. Zakona utvrđeni na način propisan člankom 20. ovoga Pravilnika.«.

U točki 43. iza riječi: »broju 1.« dodaju se riječi: »umanjenom za iznos iskazan na rednom broju 28.«.

U točki 49. iza riječi: »prema člancima 8., 9.,« dodaju se riječi: »15.a,«, a iza riječi: »sukladno člancima 8. i 9.« dodaju se riječi: »te članku 15.a«.

U točki 49.2. iza riječi: »softvera« dodaju se riječi: »te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa«.

Iza točke 49.2. c) dodaje se točka d) koja glasi: »d) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10% u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethoda porezna razdoblja.«.

U točki 49.3. iza riječi: »za investicije« dodaju se riječi: »te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa«.

Iza točke 49.3. b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10% u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethoda porezna razdoblja.«.

U točki 49.4. iza riječi: »za investicije« dodaju se riječi: »te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa«.

Iza točke 49.4. b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10% u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethoda porezna razdoblja.«.

Članak 6.

U članku 47.c stavku 3. točka 48. mijenja se i glasi:

»48. Potpore prema članku 6. stavku 6. Zakona. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos realiziranih prihoda od potpora primljenih u slučaju nastanka posebnih okolnosti iz članka 6. stavka 6. Zakona, a koji su iskazani u prihodima na rednom broju 1.«.

U točki 50. iza riječi: »uvećavaju gubitak.« dodaju se riječi: »Na ovome rednom broju upisuje se i iznos amortizacije koja nije bila porezno priznata prema članku 6. stavku 1. točki 4. Zakona zbog odstupanja od propisane metode i propisanih amortizacijskih stopa.«.

U točki 60. iza riječi: »broju 1.« dodaju se riječi: »umanjenom za iznos iskazan na rednom broju 48.«.

U točki 65. iza riječi: »prema člancima 8., 9.,« dodaju se riječi: »15.a,«, a iza riječi: »sukladno člancima 8. i 9.« dodaju se riječi: »te članku 15.a«.

U točki 65.2. iza riječi: »softvera« dodaju se riječi: »te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa«.

Iza točke 65.2. c) dodaje se točka d) koja glasi:

»d) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10% u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethoda porezna razdoblja.«.

U točki 65.3. iza riječi: »za investicije« dodaju se riječi: »te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa«.

Iza točke 65.3. b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10% u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethoda porezna razdoblja.«.

U točki 65.4. iza riječi: »za investicije« dodaju se riječi: »te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa«.

Iza točke 65.4. b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10% u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethoda porezna razdoblja.«.

Članak 7.

U članku 50. stavku 9. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

Članak 8.

(1) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2020. i nadalje, ako ta porezna razdoblja nisu završila prije stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 32/20).

(2) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za 2020. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2020. i nadalje, ako ta porezna razdoblja nisu završila prije stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 32/20).

(3) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit i prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za 2020. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja su počela teći od 1. siječnja 2020. godine, ako ta porezna razdoblja nisu završila prije stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 32/20).

(4) Ovaj Pravilnik primjenjuju i porezni obveznici koji podnose prijavu poreza na dobit ili prijavu poreza na dobit prema novčanom načelu za porezno razdoblje započeto prije 1. siječnja 2020. godine, ako porezno razdoblje za koje se podnosi nije isteklo prije stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 32/20) na način da podatak o primljenim potporama iz članka 1. toga Zakona uz ostale podatke iskazuju na Obrascu PD na rednom broju 28. ili na Obrascu PD-NN na rednom broju 48.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/2

Urbroj: 513-07-21-01-20-1

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.