NN 59/2020 (20.5.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

1198

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017., 120/2017., 85/2018., 47/2019. i 14/2020.) u članku 3. stavku 5. riječi »točaka od 17. do 19. i točke 21.« zamjenjuju se riječima »točaka od 17. do 19., točke 21. i točaka od 24. do 30.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. na kraju točke 22. briše se riječ »i«.

Na kraju točke 23. briše se točka.

Iza točke 23. dodaju se točke od 24. do 30., koje glase:

»24. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – fiksne kamatne stope (EVK UNT FKS)

25. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – promjenjive kamatne stope (EVK UNT PKS)

26. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – fiksne kamatne stope (EVK OS FKS)

27. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – promjenjive kamatne stope (EVK OS PKS)

28. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – neto diskontirane pozicije po scenarijima (EVK NDPS)

29. Agregirana promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (EVK ZBR) i

30. Utjecaj kamatnog rizika u knjizi pozicija kojima se ne trguje na neto kamatni prihod (NKP).«

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 4. riječi »točaka 17. i 18.« zamjenjuju se riječima »točaka 17., 18. i od 24. do 30.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. na kraju točke 1. briše se riječ »te«.

Na kraju točke 2. briše se točka i dodaje se riječ »te«.

Iza točke 2. dodaje se točka 3., koja glasi:

»3) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka od 24. do 30. ove Odluke sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. točki 2. i stavku 3. točki 2. riječi »točaka 17. i 18.« zamjenjuju se riječima »točaka 17., 18. i od 24. do 30.«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. točki 3. riječi »točaka 17. i 18.« zamjenjuju se riječima »točaka 17., 18. i od 24. do 30.«.

Članak 7.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, u točki 5.a riječ »supervizije« zamjenjuje se riječju »metodologije«.

Članak 8.

U točki 138. podtočki 1. Upute riječi »točaka od 17. do 19.« zamjenjuju se riječima »točaka od 17. do 19. i od 24. do 30.«.

Podtočka 2. briše se.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 2. i 3.

Članak 9.

U točki 141. Upute riječi »točaka od 17. do 19.« zamjenjuju se riječima »točaka od 17. do 19. i od 24. do 30.«.

Članak 10.

Iza poglavlja III.1.4. Upute dodaje se poglavlje III.1.5., koje glasi:

»III.1.5. Izvještaji o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi pozicija kojima se ne trguje

165.f Pojedini pojmovi i definicije rizika navedeni u ovom poglavlju imaju identično značenje kao pojmovi i definicije rizika kako je definirano Odlukom o sustavu upravljanja (»Narodne novine«, br. 96/2018. i 67/2019.).

III.1.5.1. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (izvještaji EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS)

165.g U izvještaje Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – fiksne kamatne stope (EVK UNT FKS) i Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – promjenjive kamatne stope (EVK UNT PKS) kreditne institucije unose originalne ugovorene novčane tokove pojedinoga kamatno osjetljivog instrumenta ovisno o tome jesu li ugovoreni s fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom.

165.h U izvještaje Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – fiksne kamatne stope (EVK OS FKS) i Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – promjenjive kamatne stope (EVK OS PKS) kreditne institucije unose novčane tokove prema osnovnom scenariju pojedinoga kamatno osjetljivog instrumenta ovisno o tome jesu li ugovoreni uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu.

165.i Raščlamba pozicija u izvještajima EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS zasnovana je na raščlambi bilance koja je primijenjena u izvješćima o financijskim informacijama iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Pozivanja na izvješća F 01.01, F 01.02, F 04.01, F 04.02.1, F 04.02.2, F 04.03.1 i F 04.04.1 odnose se na izvješća iz te Provedbene uredbe.

165.j Za potrebe ove Odluke za institucionalne sektore »Kućanstva« i »Nefinancijska društva« primjenjuju se definicije iz Priloga V. Dijela 1. poglavlja 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

165.k U slučaju određenih stavki, koje je potrebno i detaljnije raščlaniti, upotrebljava se klasifikacija financijskih instrumenata iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

165.l U nastavku se navode upute za iskazivanje pozicija, pri čemu redni broj označuje broj retka u izvještajima EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS:

1. Novčani ekvivalenti – stavku čini zbroj iznosa na pozicijama 1.1. i 1.2.

1.1. Stanja kod središnjih banaka – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavke »Novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama« u izvješću F 01.01.

1.2. Ostali depoziti po viđenju – obuhvat stavke jednak je obuhvatu stavke »Ostali depoziti po viđenju« u izvješću F 01.01.

2. Krediti i predujmovi – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavki »Krediti i predujmovi« po svim portfeljima financijske imovine u izvješću F 01.01.

2.1. Krediti i predujmovi kućanstvima – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavki »Krediti i predujmovi« za sektor kućanstva u izvješćima F 04.01, F 04.02.1, F 04.02.2, F 04.03.1 i F 04.04.1.

2.2. Krediti i predujmovi nefinancijskim društvima – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavki »Krediti i predujmovi« za sektor nefinancijskih društava u izvješćima F 04.01, F 04.02.1, F 04.02.2, F 04.03.1 i F 04.04.1.

2.3. Izdvojena obvezna pričuva – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenta »A0203« (Izdvojena obvezna pričuva) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

2.4. Ostali krediti i predujmovi – ova stavka obuhvaća sve kredite i predujmove, opisane u poziciji 2., koji se ne mogu razvrstati u pozicije 2.1., 2.2. ili 2.3.

3. Dužnički vrijednosni papiri – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavki »Dužnički vrijednosni papiri« po svim portfeljima financijske imovine u izvješću F 01.01.

4. Ostala imovina – ova stavka obuhvaća sve stavke u imovini na osnovi kojih je kreditna institucija izložena kamatnom riziku u knjizi banke, a koje se ne mogu razvrstati u pozicije 1., 2. ili 3.

5. UKUPNO KAMATNO OSJETLJIVA IMOVINA – stavku čini zbroj iznosa na pozicijama od 1. do 4.

6. Depoziti – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavki »Depoziti« po svim portfeljima financijskih obveza u izvješću F 01.02.

6.1. Depoziti po viđenju – obuhvat ove stavke jednak je definicijama instrumenata »P0201« (Transakcijski računi) i »P0202« (Štedni depoziti) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, iskazan u sklopu stavki »Depoziti« po svim portfeljima financijskih obveza u izvješću F 01.02.

6.1.1. od čega: Depoziti kućanstava raspoloživi po viđenju – obuhvat ove stavke jednak je definiciji pozicije 6.1. primijenjen na sektor kućanstava.

6.1.2. od čega: Depoziti nefinancijskih društava raspoloživi po viđenju – obuhvat ove stavke jednak je definiciji pozicije 6.1. primijenjen na sektor nefinancijskih društava.

6.1.3. od čega: Ostali depoziti raspoloživi po viđenju – ova stavka obuhvaća sve depozite po viđenju, opisane u poziciji 6.1., koji se ne mogu razvrstati u pozicije 6.1.1. ili 6.1.2.

6.2. Oročeni depoziti – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenta »P0203« (Oročeni depoziti) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, iskazan u sklopu stavki »Depoziti« po svim portfeljima financijskih obveza u izvješću F 01.02.

6.2.1. od čega: Oročeni depoziti kućanstava – obuhvat ove stavke jednak je definiciji pozicije 6.2. primijenjen na sektor kućanstava.

6.2.2. od čega: Oročeni depoziti nefinancijskih društava – obuhvat ove stavke jednak je definiciji pozicije 6.2. primijenjen na sektor nefinancijskih društava.

6.2.3. od čega: Ostali oročeni depoziti – ova stavka obuhvaća sve oročene depozite, opisane u poziciji 6.2., koji se ne mogu razvrstati u pozicije 6.2.1. ili 6.2.2.

6.3. Primljeni krediti – obuhvat ove stavke jednak je definicijama instrumenata »P0207« (Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima), »P0208« (Primljeni prekonoćni krediti), »P0209« (Krediti na osnovi repo poslova), »P0211« (Primljeni sindicirani krediti), »P0212« (Ostali primljeni krediti) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, iskazan u sklopu stavki »Depoziti« po svim portfeljima financijskih obveza u izvješću F 01.02.

6.4. Ostali depoziti – ova stavka obuhvaća sve depozite, opisane u poziciji 6., koji se ne mogu razvrstati u pozicije 6.1., 6.2. ili 6.3.

7. Izdani dužnički vrijednosni papiri – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavki »Izdani dužnički vrijednosni papiri« po svim portfeljima financijskih obveza u izvješću F 01.02.

8. Ostale financijske obveze – obuhvat ove stavke jednak je obuhvatu stavki »Ostale financijske obveze« po svim portfeljima financijskih obveza u izvješću F 01.02.

9. Ostale obveze – ova stavka obuhvaća sve stavke u obvezama na osnovi kojih je kreditna institucija izložena kamatnom riziku u knjizi banke, a koje se ne mogu razvrstati u pozicije 6., 7. ili 8.

10. UKUPNO KAMATNO OSJETLJIVE OBVEZE – stavku čini zbroj iznosa na pozicijama od 6. do 9.

11. NETO KAMATNO OSJETLJIVA POZICIJA – stavku čini razlika iznosa na pozicijama 5. i 10.

12. Ugovori o razmjeni – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »A0502« (Ugovori o razmjeni) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

13. Terminski ugovori – forvardi – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »A0503« (Terminski ugovori – forvardi (engl. forwards)) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

14. Terminski ugovori – ročnice – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »A0504« (Terminski ugovori – ročnice (engl. futures)) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

15. Opcije – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »A0501« (Opcije) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

16. Ostali izvedeni financijski instrumenti – ova stavka obuhvaća sve izvedenice koje se ne mogu razvrstati u pozicije 12., 13., 14. ili 15.

17. UKUPNO IZVEDENICE – AKTIVNA STRANA – stavku čini zbroj iznosa na pozicijama od 12. do 16.

18. Ugovori o razmjeni – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »P0702« (Ugovori o razmjeni) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

19. Terminski ugovori – forvardi – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »P0703« (Terminski ugovori – forvardi (engl. forwards)) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

20. Terminski ugovori – ročnice – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »P0704« (Terminski ugovori – ročnice (engl. futures)) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

21. Opcije – obuhvat ove stavke jednak je definiciji instrumenata »P0701« (Opcije) iz Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

22. Ostali izvedeni financijski instrumenti – ova stavka obuhvaća sve izvedenice koje se ne mogu razvrstati u pozicije 18., 19., 20. ili 21.

23. UKUPNO IZVEDENICE – PASIVNA STRANA – stavku čini zbroj iznosa na pozicijama od 18. do 22.

24. NETO POZICIJA NA OSNOVI IZVEDENICA – stavku čini razlika iznosa na pozicijama 17. i 23.

25. Ostale aktivne izvanbilančne stavke – ova stavka obuhvaća obveze za podmirenje na osnovi kojih će uslijediti ili može uslijediti odljev novčanih sredstava kreditne institucije, na temelju kojeg se zbog nemogućnosti povrata budućih odljeva sredstava kreditna institucija izlaže kreditnom riziku.

26. Ostale pasivne izvanbilančne stavke – ova stavka obuhvaća ugovore na osnovi kojih će uslijediti ili može uslijediti priljev novčanih sredstava kreditnoj instituciji (primljene obveze kreditiranja, primljena financijska jamstva i ostale primljene stavke).

27. NETO POZICIJA NA OSNOVI IZVANBILANČNIH STAVKI – stavku čini razlika iznosa na pozicijama 25. i 26.

28. UKUPNA NETO KAMATNO OSJETLJIVA POZICIJA – stavku čini zbroj iznosa na pozicijama 11., 24. i 27.

29. IZNOS INSTRUMENATA S ADMINISTRATIVNOM KAMATNOM STOPOM U UKUPNOJ KAMATNO OSJETLJIVOJ IMOVINI – ova stavka obuhvaća sve kamatno osjetljive instrumente u imovini izvještajne institucije koji su ugovoreni s administrativno promjenjivim kamatnim stopama. Pojam administrativno promjenjive kamatne stope ima isto značenje kao i u Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

30. IZNOS INSTRUMENATA S ADMINISTRATIVNOM KAMATNOM STOPOM U UKUPNIM KAMATNO OSJETLJIVIM OBVEZAMA – ova stavka obuhvaća sve kamatno osjetljive instrumente u obvezama izvještajne institucije koji su ugovoreni s administrativno promjenjivim kamatnim stopama.

165.m Raspored novčanih tokova u vremenske razrede utvrđuje se prema broju dana preostalom do dospijeća instrumenta ili do sljedeće promjene kamatne stope računajući od izvještajnog datuma. Novčani tokovi po instrumentima ugovorenima s fiksnom kamatnom stopom raspoređuju se u vremenske razrede prema roku preostalom do dospijeća. Novčani tokovi po instrumentima ugovorenima s promjenjivom kamatnom stopom raspoređuju se u vremenske razrede prema roku do sljedeće promjene kamatne stope (engl. repricing date).

165.n Kreditna institucija dužna je u izvještajima obuhvatiti sve instrumente u knjizi pozicija kojima se ne trguje koji su osjetljivi na promjenu kamatne stope.

165.o Kreditne institucije koje ne izračunavaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike osim instrumenata iz prethodne točke u izvještaje uključuju i mali obujam poslova iz knjige trgovanja.

165.p Instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala i ostali instrumenti regulatornoga kapitala bez datuma opoziva ne uključuju se u izvještaje.

165.q Neprihodujuće izloženosti (NPE) uključuju se nakon umanjenja vrijednosti, a novčani tokovi po NPE-ovima trebaju odražavati očekivane novčane tokove po iznosu i ročnosti.

165.r Kreditna institucija sastavlja ove izvještaje za svaku važniju valutu posebno. U izvještajima EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS kreditna institucija u stupcu 3 unosi oznaku važnije valute te unosi novčane tokove u toj valuti u vremenske razrede.

165.s Važnija je valuta svaka valuta u kojoj imovina ili obveze izražene u toj valuti iznose 5% ili više od ukupne financijske imovine ili obveza u knjizi pozicija kojima se ne trguje uvećane za, ako je primjenjivo, dodatno uključene stavke iz malog obujma poslova iz knjige trgovanja. Važnijim valutama smatraju se i valute koje čine manje od 5% ukupne financijske imovine ili obveza u knjizi pozicija kojima se ne trguje uvećane za, ako je primjenjivo, dodatno uključene stavke iz malog obujma poslova iz knjige trgovanja, tako da zbroj imovine ili obveza po svim valutama čini najmanje 90% ukupne financijske imovine ili obveza u knjizi pozicija kojima se ne trguje uvećane za, ako je primjenjivo, dodatno uključene stavke iz malog obujma poslova iz knjige trgovanja te isključujući stavke koje nisu kamatno osjetljive.

165.t Iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u kune primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Kod instrumenata ugovorenih s valutnom klauzulom kunska protuvrijednost izračunava se primjenom ugovorenog tečaja. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke, preračunavaju se u eure ili američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se zatim preračunava u kune primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.

165.u Instrumenti u kunama s ugovorenom valutnom klauzulom prema određenoj valuti tretiraju se kao pozicije u odnosnoj valuti.

165.v Novčani tokovi koji proizlaze iz instrumenata koji su osjetljivi na kamatne stope trebaju uključivati svaku otplatu glavnice, bilo kakvu promjenu vrijednosti glavnice i bilo kakvo plaćanje kamata.

165.w Pri raspoređivanju novčanih tokova u vremenske razrede kreditna institucija primjenjuje bilancu s pretpostavkom isteka (engl. run-off balance sheet).

165.x Komercijalne marže ne isključuju se iz novčanih tokova. Bez obzira na to je li riječ o instrumentu s ugovorenom fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom, novčani tokovi koji proizlaze iz komercijalne marže prikazuju se u vremenskim razredima prema ugovorenom dospijeću, osim ako i komercijalna marža nije ugovorena kao promjenjiva.

165.y Pozicije kod kojih nije poznat ili se ne može sa sigurnošću utvrditi rok do dospijeća odnosno do promjene kamatne stope kreditna institucija dužna je rasporediti u vremenske razrede poštujući sva pravila iz poglavlja VI.A Odluke o sustavu upravljanja (»Narodne novine«, br. 67/2019.).

165.z Raspoređivanje novčanih tokova u izvještajima EVK OS FKS i EVK OS PKS treba odražavati bihevioralne opcije. Veće i složenije kreditne institucije, a posebno institucije iz SREP kategorija 1. i 2., moraju razmotriti prilagodbu ključnih pretpostavki bihevioralnog modela obilježjima različitih scenarija kamatnih stopa (uvjetovani novčani tokovi).

165.aa Pretpostavljeni bihevioralni datum sljedeće promjene kamatne stope (engl. repricing date) za depozite stanovništva i depozite velikih klijenata bez određenih datuma dospijeća ili promjene kamatne stope (depoziti bez ugovorenog roka dospijeća) u izvještajima EVK OS FKS i EVK OS PKS ograničen je na prosječno najviše pet godina. Gornja granica od prosječno pet godina primjenjuje se pojedinačno za svaku valutu. Depoziti financijskih institucija bez ugovorenog roka dospijeća nisu podložni bihevioralnom modeliranju.

165.bb Novčani tokovi pozicija s ugrađenim automatskim kamatnim opcijama raspoređuju se u vremenske razrede kao da ugrađenih automatskih kamatnih opcija u njima nema. Vrednovanje automatskih kamatnih opcija provodi se u skladu s točkom 165.nn.4. ove Upute.

165.cc Kreditna institucija utvrđuje ukupnu neto kamatno osjetljivu poziciju za svaku važniju valutu pojedinačno na sljedeći način:

165.cc.1. zbroj pozicija kamatno osjetljivih stavki imovine (redak 5.) po vremenskim razredima umanji se za zbroj pozicija kamatno osjetljivih stavki obveza (redak 10.) po vremenskim razredima kako bi se dobila neto pozicija u bilančnim kamatno osjetljivim instrumentima (redak 11. u izvještajima EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS) po pojedinim valutama

165.cc.2. zbroj pozicija u izvedenicama – aktivne strane (redak 17.) umanji se za zbroj pozicija u izvedenicama – pasivne strane (redak 23.) po svakom vremenskom razredu kako bi se dobila neto pozicija na osnovi izvedenica (redak 24. u izvještajima EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS) po pojedinim valutama

165.cc.3. pozicija Ostale aktivne izvanbilančne stavke (redak 25.) umanji se za poziciju Ostale pasivne izvanbilančne stavke (redak 26.) kako bi se dobila NETO POZICIJA NA OSNOVI IZVANBILANČNIH STAVKI (redak 27. u izvještajima EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS) po pojedinim valutama

165.cc.4. ukupna neto kamatno osjetljiva pozicija (redak 28. u izvještajima EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS) jest zbroj neto pozicija u bilančnim kamatno osjetljivim instrumentima, neto pozicija na osnovi izvedenica, te neto pozicije na osnovi izvanbilančnih stavki.

III.1.5.2. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – neto diskontirane pozicije po scenarijima (izvještaj EVK NDPS)

165.dd Kreditna institucija u obrascu EVK NDPS prikazuje neto pozicije po vremenskim razredima diskontirane nerizičnom krivuljom prinosa u pojedinoj valuti odnosno šokiranim krivuljama prinosa po scenarijima kamatnih šokova. Nerizična krivulja prinosa jest krivulja prinosa koja ne sadržava marže kreditnih rizika specifičnih za instrument ili izdavatelja niti marže rizika likvidnosti.

165.ee Kreditna institucija dužna je primjenjivati šest scenarija kamatnih šokova kako bi obuhvatila paralelne i neparalelne rizike nerazmjera za ekonomsku vrijednost kapitala (EVE):

165.ee.1. paralelni šok rasta

165.ee.2. paralelni šok pada

165.ee.3. šok nakošenja (engl. steepener)

165.ee.4. šok izravnanja (engl. flattener)

165.ee.5. šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa i

165.ee.6. šok pada kratkoročnih kamatnih stopa.

165.ff Scenariji iz prethodne točke primjenjuju se na izloženosti kamatnom riziku u knjizi pozicija kojima se ne trguje u svakoj važnijoj valuti zasebno.

165.gg U Tablici 1.a. prikazane su vrijednosti šokova izračunate za paralelne, kratke i duge kamatne šokove za odabrane valute:

Tablica 1.a. Vrijednosti šokova za odabrane valute

R. b.VALUTA Vrijednosti šokova po pojedinoj vrsti šoka u pojedinoj valuti (bazni bodovi)
OznakaHrvatski nazivParalelniKratkiDugi
1ARSargentinski pezo400500300
2AUDaustralski dolar300450200
3BGNbugarski lev250350150
4BRLbrazilski real400500300
5CADkanadski dolar200300150
6CHFšvicarski franak100150100
7CNYjuan renminbi250300150
8CZKčeška kruna200250100
9DKKdanska kruna200250150
10EUReuro200250100
11GBPfunta sterlinga250300150
12HKDhongkonški dolar200250100
13HRKkuna250400200
14HUFforinta300450200
15IDRrupija400500350
16INRindijska rupija400500300
17JPYjen100100100
18KRWvon300400200
19MXNmeksički pezo400500300
20PLNzloti250350150
21RONrumunjski leu350500250
22RUBruski rubalj400500300
23SARsaudijski rijal200300150
24SEKšvedska kruna200300150
25SGDsingapurski dolar150200100
26TRYturska lira400500300
27USDamerički dolar200300150
28ZARrand400500300
29sve ostale valute400500350


165.hh Vrijednosti iz Tablice 1.a. upotrebljavaju se za izračun šokova za različita dospijeća krivulje prinosa kako bi se kreirali scenariji kamatnih šokova. Kreditna institucija dužna je u tu svrhu primjenjivati metodologiju iz točke 165.ii.

165.ii Ako je za svaku valutu c određena veličina paralelnih, kratkih i dugih trenutnih šokova na »nerizičnu« kamatnu stopu, primjenjuju se sljedeće parametrizacije šest scenarija kamatnih šokova:

165.ii.1. Paralelni šok za valutu c: konstantni paralelni šok rasta ili pada u svim vremenskim razredima:

pri čemu je:

= Paralelni šok za valutu c, promjena kamatne stope po paralelnom šoku za valutu c;

= srednja točka (u vremenu) k-tog vremenskog razreda;

= šokirana kamatna stopa, kamatna stopa uvećana ili umanjena za konstantni iznos baznih bodova (bb) po paralelnom šoku za valutu c.

6.ii.2. Šok kratkoročnih kamatnih stopa za valutu c: šok rasta ili pada koji je najveći u srednjoj točki najkraćeg roka dospijeća. Taj se šok kroz faktor skaliranja

pri čemu je x = 4, smanjuje prema nuli u roku dospijeća najdulje točke krivulje prinosa. Pri čemu je tk srednja točka (u vremenu) k-tog razreda, a tK je srednja točka (u vremenu) posljednjeg razreda K):

165.ii.3. Šok dugoročnih kamatnih stopa za valutu c: ovaj se šok primjenjuje samo na rotacijske šokove. Šok je najveći u srednjoj točki najduljeg roka dospijeća i povezan je s kratkim faktorom skaliranja kao Sdugi(tk) = 1 – Skratki(tk):

165.ii.4. Rotacijski šokovi za valutu c: uključuju rotacije u krivulji prinosa (odnosno za šokove steepener i flattener) kamatnih stopa, pri čemu se dugoročne i kratkoročne stope mijenjaju, a pomak kamatnih stopa u svakoj središnjoj točki roka dospijeća dobiva se primjenom sljedećih formula na ove šokove:

165.jj Za svaku valutu primjenjuje se donja granica kamatne stope nakon šoka, ovisno o dospijeću, počevši od – 100 baznih bodova za trenutna dospijeća. Ta se donja granica povećava za 5 baznih bodova godišnje i naposljetku treba doseći 0% za dospijeća od 20 godina i više. Ako su zabilježene stope niže od trenutačne donje referentne stope od – 100 baznih bodova, kreditne institucije dužne su primijeniti nižu zabilježenu stopu.

165.kk U izvještaj EVK NDPS kreditna institucija unosi sljedeće:

165.kk.1. U redak 1. kreditna institucija unosi izabranu krivulju prinosa za relevantnu valutu na način da u odgovarajuće vremenske razrede unese postotni iznos na dvije decimale koji odgovara za tu ročnost. Ako se kreditna institucija koristi s više različitih krivulja prinosa za diskontiranje novčanih tokova za istu valutu, kreditna institucija u redak 1. izvještaja EVK NDPS unosi konstruiranu krivulju prinosa kao ponderirani prosjek krivulja kojima se koristi za tu valutu.

165.kk.2. U redak 2.1. unose se vrijednosti neto kamatno osjetljive pozicije iz osnovnog scenarija (zbroj retka 28. u izvještaju EVK OS FKS i retka 28. u izvještaju EVK OS PKS) diskontirane s odabranom nerizičnom krivuljom prinosa po relevantnoj valuti.

165.kk.3. U retke 2.2. i 2.3. unose se vrijednosti neto kamatno osjetljive pozicije iz scenarija paralelnog pomaka krivulje prinosa za +200 odnosno – 200 baznih bodova diskontirane s odabranom nerizičnom krivuljom prinosa po relevantnoj valuti koja je šokirana sa +200, odnosno – 200 baznih bodova.

165.kk.4. U retke 3.1. – 3.6. unose se vrijednosti neto kamatno osjetljive pozicije iz šest dodatnih scenarija kamatnih šokova diskontirane s odabranom nerizičnom krivuljom prinosa po relevantnoj valuti koja je šokirana s izračunatim šokovima za različita dospijeća krivulje prinosa kako je opisano u točkama od 165.gg. do 165.ii.

165.ll Diskontiranje novčanih tokova u pojedinom vremenskom razredu provodi se prema stvarnom dospijeću pojedinoga novčanog toka ili prema srednjoj točki toga vremenskog razreda. Za srednju točku vremenskog razreda s najdužim dospijećem (>20 g.) uzima se 25 godina. Kreditne institucije iz SREP kategorija 1 i 2 diskontiranje provode prema stvarnom dospijeću pojedinoga novčanog toka.

III.1.5.3. Agregirana promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (izvještaj EVK ZBR)

165.mm U izvještaju EVK ZBR kreditna institucija prikazuje agregirane pozicije po valutama po scenarijima te izračunava ukupnu promjenu ekonomske vrijednosti kapitala institucije.

165.nn Izračun ukupne promjene EVE u izvještaju EVK ZBR provodi se na sljedeći način:

165.nn.1. Za svaku važniju valutu kreditna institucija ispunjava dva retka: Promjena neto diskontirane pozicije (ΔNDP) i Rizik automatskih opcija (RAO).

165.nn.2. Ukupna promjena vrijednosti neto diskontiranih pozicija (ΔNDP) u pojedinoj valuti po pojedinim scenarijima izračunava se tako da se od ukupne vrijednosti neto diskontiranih pozicija u pojedinoj valuti po pojedinim scenarijima (stupac 23 u obrascu EVK NDPS) oduzme ukupna vrijednost neto diskontiranih pozicija za tu valutu u osnovnom scenariju (redak 2.1. stupac 23 u obrascu EVK NDPS).

165.nn.3. Promjeni ukupne vrijednosti neto diskontiranih pozicija (ΔNDP; prvi redak za svaku važniju valutu) u pojedinoj valuti po pojedinim scenarijima iz prethodne točke dodaje se mjera rizika automatskih kamatnih opcija (RAO; drugi redak za svaku važniju valutu) za tu valutu po pojedinim scenarijima te njihov zbroj (ΔNDP+RAO) predstavlja promjenu EVE za pojedinu valutu i pojedini scenarij.

165.nn.4. Rizik automatskih opcija jest rizik koji proizlazi iz samostalnih instrumenata (poput opcijskih ugovora kojima se trguje na burzi i OTC opcijskih instrumenata) ili opcija izričito ugrađenih u ugovorne uvjete inače standardnoga financijskog instrumenta (npr. kredit s ograničenjem visine kamatne stope) i gdje će imatelj takve opcije gotovo sigurno iskoristiti opciju ako je to u njegovu financijskom interesu. RAO iz instrumenata u knjizi pozicija kojima se ne trguje izračunava se na sljedeći način:

i. Za svaku kupljenu i prodanu eksplicitnu automatsku opciju ili ugrađenu automatsku opciju u standardni financijski instrument u pojedinoj valuti izračuna se promjena njezine vrijednosti u pojedinom scenariju u odnosu na osnovni scenarij. Pri izračunu promjena vrijednosti kupljenih i prodanih opcija potrebno je koristiti se pretpostavkom porasta implicitne volatilnosti od 25%, neovisno o scenariju promjene kamatnih stopa.

ii. Potom se izračuna zbirna promjena vrijednosti automatskih opcija zasebno za sve kupljene i zasebno za sve prodane automatske opcije u pojedinoj valuti po pojedinim scenarijima.

iii. Od zbirne promjene vrijednosti svih kupljenih automatskih opcija u pojedinoj valuti i pojedinom scenariju oduzme se zbirna promjena svih prodanih automatskih opcija u toj valuti i tom scenariju.

165.nn.5. Pri izračunavanju agregirane promjene EVE-a za svaki scenarij kamatnog šoka potrebno je zbrojiti sve promjene EVE-a (ΔNDP+RAO) u svim valutama, pri čemu se iznos u nekoj valuti koja daje pozitivnu promjenu EVE ponderira ponderom od 50%.

165.nn.6. Promjena EVE po regulatornom šoku (redak 2., stupac 12.) jest promjena koja ima veći negativan utjecaj na EVE-a između scenarija Regulatorni +200 bb i Regulatorni – 200 bb (redak 2., stupci 4. i 5.).

165.nn.7. Promjena EVE po šest dodatnih šokova (redak 2., stupac 13.) jest promjena koja ima najveći negativan utjecaj na EVE po nekom od šest dodatnih scenarija kamatnih šokova (redak 2., stupci 6 do 11).

165.nn.8. U redcima 4. i 6. izračunava se pokazatelj apsolutne promjene EVE iz točaka 165.nn.6. i 165.nn.7. u odnosu na regulatorni odnosno osnovni kapital primjenom sljedećih formula:

i.

ii.

165.oo Ako je pad EVE veći od 20% regulatornoga kapitala institucije izračunato prema formuli iz točke 165.nn.8.i., kreditna institucija dužna je odmah o tome obavijestiti HNB.

165.pp Ako je pad EVE veći od 15% osnovnoga kapitala kreditne institucije po bilo kojem od šest scenarija (izračunato prema formuli iz točke 165.nn.8.ii.), kreditna institucija dužna je odmah obavijestiti HNB.

III.1.5.4. Utjecaj kamatnog rizika u knjizi pozicija kojima se ne trguje na neto kamatni prihod (izvještaj NKP)

165.qq U izvještaju NKP iskazuje se iznos utjecaja promjena kamatnih stopa na neto kamatni prihod kreditne institucije.

165.rr Utjecaj kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod izračunava se s pretpostavkom nepromjenjive bilance (engl. constant balance sheet).

165.ss Izvještaj NKP popunjava se na sljedeći način:

165.ss.1. U retku pod brojem 1. iskazuje se iznos utjecaja promjene kamatnih stopa na neto kamatni prihod izračunat na temelju interne metodologije mjerenja koju primjenjuje kreditna institucija za potrebe upravljanja kamatnim rizikom, a koja se primjenjuje za procjenu adekvatnosti njezina internoga kapitala.

165.ss.2. U retku pod brojem 2. iskazuje se razdoblje promatranja utjecaja kamatnih stopa na neto kamatni prihod na temelju primijenjene interne metodologije mjerenja. Razdoblje promatranja izražava se u mjesecima.

165.ss.3. U retku pod brojem 3. iskazuje se iznos trenutačno izdvojenoga internoga kapitala zbog utjecaja kamatnog rizika u knjizi pozicija kojima se ne trguje na neto kamatni prihod.

165.ss.4. U retku pod brojem 4. iskazuje se datum od kada je izdvojen potreban interni kapital. Datum je formata ggggmmdd.«

Članak 11.

U točki 173. Upute riječi »Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke,« brišu se.

Članak 12.

U točki 181. Upute riječi »Na primjer, redak obrasca OP koji se zove »IV Dužnički vrijednosni papiri« ima redni broj 6.« brišu se.

Članak 13.

Poglavlja III.2.4.1., III.2.4.2., III.2.4.3., III.2.4.4. i III.2.4.14. Upute brišu se.

Iza poglavlja III.2.14., koje se briše, dodaju se nova poglavlja, III.2.4.15., III.2.4.16, III.2.4.17., III.2.4.18., i naslovi iznad njih, koji glase:

»III.2.4.15. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (izvještaji EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS)

246.d Obrasci Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – fiksne kamatne stope (u nastavku teksta: obrazac EVK UNT FKS) i Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – fiksne kamatne stope (u nastavku teksta: obrazac EVK OS FKS) imaju definirana 44 retka za svaku valutu. Obrasci Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – promjenjive kamatne stope (u nastavku teksta: obrazac EVK UNT PKS) i Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – promjenjive kamatne stope (u nastavku teksta: obrazac EVK OS PKS) imaju definirana 46 redaka za svaku valutu.

246.e Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji, onako kako je prikazano u Prilogu 7.

246.f Obrazac s identičnim brojem redaka i stupaca ponavlja se za svaku oznaku valute. Za svaku valutu prijavljuje se 44 retka (odnosno 46 redaka) iste strukture / oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu, tj. ima n × 44 retka (odnosno n × 46 redaka) ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute.

246.g Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 16.

Tablica 16.     Kontrole za obrasce EVK UNT FKS, EVK UNT PKS, EVK OS FKS i EVK OS PKS

Redni brojKontrola
1.Pab0010 = Pab0020 + Pab0030, gdje je ab = 01..., 19
2.Pab0040 = Pab0050 + Pab0060 + Pab0070 + Pab0080, gdje je ab = 01..., 19
3.Pab0110 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0090 + Pab0100, gdje je ab = 01..., 19
4.Pab0120 = Pab0130 + Pab0170 + Pab0210 + Pab0220, gdje je ab = 01..., 19
5.Pab0130 = Pab0140 + Pab0150 + Pab0160, gdje je ab = 01..., 19
6.Pab0170 = Pab0180 + Pab0190 + Pab0200, gdje je ab = 01..., 19
7.Pab0260 = Pab0120 + Pab0230 + Pab0240 + Pab0250, gdje je ab = 01..., 19
8.Pab0270 = Pab0110 – Pab0260, gdje je ab = 01..., 19
9.Pab0330 = Pab0280 + Pab0290 + Pab0300 + Pab0310 + Pab0320, gdje je ab = 01..., 19
10.Pab0390 = Pab0340 + Pab0350 + Pab0360 + Pab0370 + Pab0380, gdje je ab = 01..., 19
11.Pab0400 = Pab0330 – Pab0390, gdje je ab = 01..., 19
12.Pab0440 = Pab0270 + Pab0400 + Pab0430, gdje je ab = 01..., 19
13.P200def = P010def + P020def + … + P180def + P190def, gdje je def = 010, 020, 030, ..., 460
14.Pab0450 <= Pab0110, gdje je ab = 01, …, 19
15.Pab0460 <= Pab0260, gdje je ab = 01, …, 19
16.Pab0430 = Pab0410 – Pab0420, gdje je ab = 01..., 19


III.2.4.16. Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – neto diskontirane pozicije po scenarijima

246.h Obrazac Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – neto diskontirane pozicije po scenarijima (u nastavku teksta: obrazac EVK NDPS) ima definiranih deset redaka za svaku valutu.

246.i Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji, onako kako je prikazano u Prilogu 7.

246.j Obrazac se identičnim brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku valutu prijavljuje se deset redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu, tj. ima n × 10 redaka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute.

246.k U retku 1. navodi se postotak u postotnom iznosu u kojemu je izražen, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta. Na primjer, ako je vrijednost pozicije 9,6%, u datoteci XML upisuje se iznos od 9,60. Ako je vrijednost pozicije nula (0), u obrazac se upisuje numerički iznos 0.

246.l Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 17.

Tablica 17. Kontrole za obrazac EVK NDPS

Redni brojKontrola
1.P200def = P010def + P020def + … + P180def + P190def, gdje je def = 020, 030, ..., 100


III.2.4.17. Agregirana promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije

246.m Obrazac Agregirana promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (u nastavku teksta: obrazac EVK ZBR) ima varijabilan broj redaka. Redak promjene neto diskontirane pozicije (DNDP) i redak rizika automatskih opcija (RAO) ispunjavaju se za svaku valutu.

246.n Pri navođenju valute obvezno je ispuniti redni broj retka u polje (Redni broj retka) i oznaku valute u polje (Valuta) onako kako je prikazano u Prilogu 7.

246.o Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 18.

Tablica 18. Kontrole za obrazac EVK ZBR

Redni brojKontrola
1.P010def = P200030 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
2.P020def = P200040 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
3.P030def = P200050 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
4.P040def = P200060 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
5.P050def = P200070 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
6.P060def = P200080 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
7.P070def = P200090 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
8.P080def = P200100 (obrazac EVK NDPS) – P200020 (obrazac EVK NDPS), gdje je def = 010, 030, 050, ..., ZZZ-2 za svaku valutu
9.P01ZZZZ = [ako je (P010010 + P010020)>0, onda (P010010 + P010020) × 0,5, u suprotnom (P010010 + P010020)] + [ako je (P010030 + P010040)>0, onda (P010030 + P010040) × 0,5, u suprotnom (P010030 + P010040)] + [ako je...], za svaku valutu
10.P02ZZZZ = [ako je (P020010 + P020020)>0, onda (P020010 + P020020) × 0,5, u suprotnom (P020010 + P020020)] + [ako je (P020030 + P020040)>0, onda (P020030 + P020040) × 0,5, u suprotnom (P020030 + P020040)] + [ako je...] za svaku valutu
11.P03ZZZZ = [ako je (P030010 + P030020)>0, onda (P030010 + 030020) × 0,5, u suprotnom (P030010 + P030020)] + [ako je (P030030 + P030040)>0, onda (P030030 + P030040) × 0,5, u suprotnom (P030030 + P030040)] + [ako je...] za svaku valutu
12.P04ZZZZ = [ako je (P040010 + P040020)>0, onda (P040010 + P040020) × 0,5, u suprotnom (P040010 + P040020)] + [ako je (P040030 + P040040)>0, onda (P040030 + P040040) × 0,5, u suprotnom (P040030 + P040040)] + [ako je...] za svaku valutu
13.P05ZZZZ = [ako je (P050010 + P050020)>0, onda (P050010 + P050020) × 0,5, u suprotnom (P050010 + P050020)] + [ako je (P050030 + P050040)>0, onda (P050030 + P050040) × 0,5, u suprotnom (P050030 + P050040)] + [ako je...] za svaku valutu
14.P06ZZZZ = [ako je (P060010 + P060020)>0, onda (P060010 + P060020) × 0,5, u suprotnom (P060010 + P060020)] + [ako je (P060030 + P060040)>0, onda (P060030 + P060040) × 0,5, u suprotnom (P060030 + P060040)] + [ako je...] za svaku valutu
15.P07ZZZZ = [ako je (P070010 + P070020)>0, onda (P070010 + P070020) × 0,5, u suprotnom (P070010 + P070020)] + [ako je (P070030 + P070040)>0, onda (P070030 + P070040) × 0,5, u suprotnom (P070030 + P070040)] + [ako je...] za svaku valutu
16.P08ZZZZ = [ako je (P080010 + P080020)>0, onda (P080010 + P080020) × 0,5, u suprotnom (P080010 + P080020)] + [ako je (P080030 + P080040)>0, onda (P080030 + P080040) × 0,5, u suprotnom (P080030 + P080040)] + [ako je...] za svaku valutu
17.P09ZZZZ = MIN(P01ZZZZ, P02ZZZZ)
18.P09ZZZZ <= 0
19.P10ZZZZ = MIN(P03ZZZZ, P04ZZZZ, P05ZZZZ, P06ZZZZ, P07ZZZZ, P08ZZZZ)
20.P10ZZZZ <= 0
21.P01BBBB = ABS (P09ZZZZ) / P01AAAA × 100
22.P02DDDD = ABS (P10ZZZZ) / P01CCCC × 100
23.P09cde0 = 0, gdje je cde = 001, 002, …, ZZZ-1
24.P10cde0 = 0, gdje je cde = 001, 002, …, ZZZ-1
25.Kod pozicija PabZZZZ, PabAAAA, PabBBBB, PabCCCC, PabDDDD, gdje je ab = 01, 02, …, 10 ne unose se oznake valute


III.2.4.18. Utjecaj kamatnog rizika u knjizi pozicija kojima se ne trguje na neto kamatni prihod

246.p Utjecaj kamatnog rizika u knjizi pozicija kojima se ne trguje na neto kamatni prihod (u nastavku teksta: obrazac NKP) ima definirana četiri retka.

246.r Za navođenje vremena potrebnog za izdvajanje kapitala potrebno je u datoteci upotrijebiti redak 3, u kojemu se obvezno upisuje datum u polje (Datum1). Iako se redak vremena potrebnog za izdvajanje kapitala odnosi na kalendarsku godinu i mjesec, za potrebe tehničke dostave u polje datuma upisuje se kalendarska godina, mjesec i posljednji dan u mjesecu. Primjerice, za prosinac 2016. u polje Datum1 upisuju se znamenke 20161231 (ggggmmdd).

246.s U prva dva retka datoteke polje Datum1 dostavlja se prazno (»Null«). Na isti se način to polje dostavlja i u retku 3. ako kreditna institucija nije izdvojila kapital na osnovi utjecaja kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod.«

Članak 14.

Prilog 2. briše se.

Članak 15.

Točka 265. Upute mijenja se i glasi:

»265. Popis oznaka valuta zasniva se na popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu. Za potrebe izvješćivanja popis oznaka valuta proširen je na način da se u navođenju pozicija u pretpostavljenim udjelima investicijskih fondova u terminu »zasebne valute« doda jedinstvena troslovna oznaka »INF«.«

Članak 16.

Tablica iza točke 266. Upute mijenja se i glasi:

Oznaka obrascaNaziv kategorijeOznaka kategorije (AN)
VRTroslovna
oznaka valute
Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
VRZa »zasebnu valutu« ulaganja u inv. fondoveINF
DKTTroslovna oznaka valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
EVK UNT FKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
EVK UNT PKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
EVK OS FKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
EVK OS PKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
EVK NDPSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
EVK ZBRZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.


Članak 17.

Tablica iza točke 274. Upute mijenja se i glasi:

Oznaka obrasca
Br.Naziv poljaEVK UNT FKSEVK UNT PKSEVK OS FKSEVK OS PKSEVK NDPSEVK ZBRNKPDKTKT-DSVRZSK
Zaglavlje (prvi slog)
1.Oznaka retka
2.Kreditna institucija MBR
3.Datum stanja
4.Oznaka izvješća
5.Broj redaka u datoteci
6.Ime osobe
7.Telefon
8.Elektronička pošta
9.Kreditna institucija OIB
10.Napomena
Obrasci (ostali slogovi)
1.Oznaka retka
2.Obrazac
3.Strana
4.Redni broj retka
5.Razina grupiranja
6.Prvi u grupi
7.Posljednji u grupi
8.Tag1
9.Iznos1
10.Tag2
11.Iznos2
12.Tag3
13.Iznos3
14.Tag4
15.Iznos4
16.Tag5
17.Iznos5
18.Tag6
19.Iznos6
20.Tag7
21.Iznos7
22.Tag8
23.Iznos8
24.Tag9
25.Iznos9
26.Tag10
27.Iznos10
28.Tag11
29.Iznos11
30.Tag12
31.Iznos12
32.Tag13
33.Iznos13
34.Tag14
35.Iznos14
36.Tag15
37.Iznos15
38.Tag16
39.Iznos16
40.Tag17
41.Iznos17
42.Tag18
43.Iznos18
44.Tag19
45.Iznos19
46.Tag20
47.Iznos20
48.Tag21
49.Iznos21
50.Tag22
51.Iznos22
52.Datum1
53.Datum2
54.Datum3
55.Datum4
56.Oznaka 1
57.Oznaka 2
58.Oznaka 3
59.Oznaka 4
60.Oznaka 5
61.Oznaka 6
62.Valuta
63.Zemlja
64.Naziv


Članak 18.

Tablica iza točke 277. Upute mijenja se i glasi:

Oznaka obrasca

Dnevno izvješće

»DN«

Nekonsolidirano nerevidirano izvješće

»NP«

Konsolidirano nerevidirano izvješće

»KP«

Nekonsolidirano revidirano izvješće

»NR«

Konsolidirano revidirano izvješće

»KR«

EVK UNT FKS
EVK UNT PKS
EVK OS FKS
EVK OS PKS
EVK NDPS
EVK ZBR
NKP
DKT
KT-DS
VR
ZSK


Članak 19.

Točka 278. Upute mijenja se i glasi:

»278. Tagirani izvještaji o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi pozicija kojima se ne trguje, Detaljna knjiga trgovanja, Knjiga trgovanja – dnevna stanja, Izvještaj o otvorenim deviznim pozicijama u pojedinim valutama i Pokrivenost kapitalnih zahtjeva i zaštitnih slojeva kapitala, koji su predmet dostave u datoteci uključeni su u tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag).«

Članak 20.

U Prilogu pod nazivom »Tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag)« iza tablice 15. dodaju se tablice od 16. do 22., koje glase:

Tablica 16. Obrazac EVK UNT FKS

Tablica 17. Obrazac EVK UNT PKS

Tablica 18. Obrazac EVK OS FKS

Tablica 19. Obrazac EVK OS PKS

Tablica 20. Obrazac EVK NDPS

Tablica 21. Obrazac EVK ZBR

Tablica 22. Obrazac NKP

Članak 21.

Kreditna institucija dužna je prvi izvještaj Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi kreditne institucije – fiksne kamatne stope (EVK UNT FKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi kreditne institucije – promjenjive kamatne stope (EVK UNT PKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – fiksne kamatne stope (EVK OS FKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – promjenjive kamatne stope (EVK OS PKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – neto diskontirane pozicije po scenarijima (EVK NDPS), Agregirana promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (EVK ZBR) i Utjecaj kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod (NKP) u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. ožujka 2021. do 12. svibnja 2021.

Posljednji izvještaj Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom (EVKI FKS), Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom (EVKI PKS), Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom (EVKI AKS), Ukupna ponderirana pozicija (EVKI ZBR) i Utjecaj kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod (NKP), u skladu s Odlukom o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (»Narodne novine«, br. 120/2016. i 14/2017.), kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2020., na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, i to u sljedećim rokovima:

1) nerevidirane privremene izvještaje najkasnije do 11. veljače 2021.

2) revidirane izvještaje najkasnije do 31. ožujka 2021. za OSV kreditne institucije odnosno najkasnije do 30. travnja 2021. za kreditne institucije koje nisu sistemski važne.

Članak 22.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. ožujka 2021.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (»Narodne novine«, br. 120/2016. i 14/2017.).

O. br: 155-020/05-20/BV

Zagreb, 12. svibnja 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.