NN 59/2020 (20.5.2020.), Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

1200

Na temelju članka 12. i članka 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 52/19) Skupština Turističke zajednice Zagrebačke županije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Zagrebačke županije, osnovana je Turistička zajednica čije su članice osnovane lokalne turističke zajednice na području Županije (u daljnjem tekstu: Zajednica).

Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 2.

Turistička zajednica Zagrebačke županije upisana je u Upisnik turističkih zajednica koje vodi Ministarstvo turizma, pod upisnim brojem 272, na temelju rješenja, klasa: UP/I-334-03/98-02/08, urbroj: 529-02-98-02, od 12. svibnja 1998. g.

Članak 3.

Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica Zagrebačke županije«

Skraćeni naziv zajednice je: TZŽŽ

Sjedište Zajednice je u Zagrebu.

Članak 4.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica Zagrebačke županije«, promjera 30 mm.

Žig Zajednice je okruglog oblika veličine 53x30 mm, a sadrži naziv i sjedište Zajednice.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističke zajednice.

Članak 5.

Zajednica ima znak.

O sadržaju i obliku znaka, te o promjeni istog odlučuje Turističko vijeće.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela u prihodima Zajednice.

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica).

Članak 8.

Rad zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 9.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, Zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, Republike Hrvatske, tijela javne vlasti, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska

2. organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća

4. organizirati stručne skupove i edukacije

5. pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi

6. obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima.

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

Iznimno od stavka 4. ovog članka Zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Zadaće Zajednice, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije su sljedeće:

1. Strateško planiranje i razvoj

1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma

1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma

1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja, te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma

1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije

1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama, te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda

1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama

1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije.

2. Upravljanje sustavom turizma

2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije

2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima, te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji

2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu turističkih zajednica i dionika turističkog sektora na području županije

2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

3. Informacije i istraživanja

3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji

3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal, te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije

3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja

3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije.

4. Marketing

4.1. odnosi s javnošću

4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica

4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini

4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice.

Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članovi Zajednice

Članak 11.

Zajednica ima obvezatne članove.

Članak 12.

Članovi Zajednice su lokalne turističke zajednice osnovane na području Zajednice.

Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 13.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– biraju predstavnike u tijela Zajednice,

– upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,

– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješenje,

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događanjima) značajnih za cijelu Županiju,

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ista organizira,

– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja županije,

– predlažu pomaganje razvoja turizma u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne i regionalne samouprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje Županije,

– razmjenjuju u zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno – financijskom poslovanju,

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 14.

Članovi Zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 15.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Predsjednik Zajednice.

1. Skupština zajednice

Članak 16.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici lokalnih turističkih zajednica na području Zajednice.

Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Članak 17.

U Skupštinu Zajednice svaki član Zajednice bira po jednog predstavnika.

Članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju s više od 5 % biraju dodatne predstavnike u Skupštinu Zajednice.

Broj dodatnih predstavnika utvrđuje se na način da se za svakih sljedećih 10 % udjela u ukupnim prihodima Zajednice bira 1 dodatni predstavnik u Skupštinu Zajednice.

Prihodi Zajednice na temelju kojih se određuje broj predstavnika članova su prihodi od turističke pristojbe i članarine uplaćeni u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Članak 18.

Nadležnosti Skupštine Zajednice su:

1. donosi Statut Zajednice,

2. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

4. donosi godišnji program rada Zajednice,

5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice

6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće,

7. nadzire poslovanje Zajednice,

8. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Hrvatske turističke zajednice,

9. odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 19.

Osim nadležnosti iz članka 18. ovog Statuta Skupština Zajednice nadzire:

1. vođenje poslova Turističke zajednice

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

3. izvršenje i provedbu programa rada Turističke zajednice.

Skupština je obvezna provesti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada.

Skupština provodi nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine, kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ako takav zahtjev Skupštine, odnosno nalog ministarstva postoje.

Članak 20.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– prestankom rada kod člana lokalne turističke zajednice,

– na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može opozvati člana Skupštine Zajednice ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članovi Skupštine ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 21.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 22.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća, ako se njihov broj smanji za više od 25 %,

– na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje 20 % članova Skupštine, direktora Turističke zajednice.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je pismeno predložiti dnevni red Skupštine Zajednice u pisanoj formi.

Ako u slučaju iz stavka 2. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće ili 30 % članova Skupštine.

Članak 23.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se slijedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

Na tako sazvanoj sjednici Skupštine može se pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 24.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 25.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice, te izvješće o izvršenju programa rada

3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu

4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada

5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Turističke zajednice

6. imenuje direktora Turističke zajednice na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora Turističke zajednice

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice

8. daje ovlaštenje za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora

9. donosi poslovnik o svom radu

10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom ili drugim propisom.

11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta

12. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština

13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu sa programom rada

14. donosi opće akte koje ne donosi Skupština,

15. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća.

Članak 26.

Izvješće o radu Turističkog vijeća sadrži podatke o:

1. održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)

2. aktima koje je donijelo Turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali, te vrstu danog glasa po pojedinom članu)

3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana zajednice.

Članak 27.

Turističko vijeće regionalne turističke zajednice ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Predsjednik zajednice je predsjednik turističkog vijeća.

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom članova koje bira Skupština Zajednice od strane Skupštine Zajednice,

– opozivom članova koje imenuje Hrvatska gospodarska komora, odnosno Hrvatska obrtnička komora, od strane Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore,

– prestankom rada kod člana lokalne turističke zajednice,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća, kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice članova Turističkog vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Iznimno, odluku o razrješenju direktora zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

Članak 31.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

3. Predsjednik Zajednice

Članak 32.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša župan Zagrebačke županije.

Mandat predsjednika traje do isteka mandata sukladno propisu koji regulira izbore za župana.

Dužnost predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova Zajednice, odredi župan.

Osoba koju odredi župan može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata župana od strane kojeg je određena.

Osoba koju odredi Župan za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice nema pravo na naknadu.

Članak 33.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

– saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom Zajednice,

– brine se o zakonitom i pravodobnom izvješenju zadaće Zajednice,

– pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

– brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turistučkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 34.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Skupštine predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

4. Radna tijela

Članak 35.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 36.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističke zajednice.

Direktor Turističke zajednice može dati pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 37.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice može se osnovati stručna služba.

Sjedište stručne službe je u sjedištu Zajednice.

Članak 38.

Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi Turističko vijeće Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u turističkoj zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Turističke zajednice.

Članak 39.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranima stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 40.

1. Na radne odnose zaposlenih u turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom nije drugačije propisano.

2. Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici.

3. Direktor turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka Statuta, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici.

4. Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

5. Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

6. Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

7. Osoba iz stavka 3. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovoga članka, ali nema položen ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

8. Osobi iz stavka 7. ovoga članka koja ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Članak 41.

1. Turistička zajednica ima direktora.

2. Direktora Turističke zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 1. 1. 2022.).

3. Direktor Turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 40. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

4. Direktora Turističke zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

5. Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora.

Članak 42.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Članak 43.

1. Direktor Turističke zajednice zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

2. Na osnovi ovlasti iz stavka 1. ovoga članka direktor Turističke zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Zajednici.

3. Do izbora direktora Turističke zajednice, prava i obveze direktora Turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka obnaša predsjednik Zajednice.

Članak 44.

Direktor Zajednice i drugi zaposlenici u Zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

Direktoru Zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana Zajednica.

Direktor Zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

Direktor Zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Članak 45.

Direktor Turističke zajednice:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističke zajednice i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela, – raspisuje natječaj za radna mjesta u Zajednici,

– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističke zajednice i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističke zajednice,

– upozorava radnike Turističke zajednice i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističke zajednice,

– odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadatka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, turističkom vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu Turističke zajednice,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 46.

Direktor Turističke zajednice može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog izvršavanja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati znatna šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora mogu podnijeti Predsjednik, Skupština ili Turističko vijeće Zajednice, a obvezno ga moraju podnijeti u slučaju iz točaka 2. – 6. stavka 1 ovog članka.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističke zajednice donosi Turističko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

U slučaju razrješenja direktora Turističke zajednice Turističko vijeće će raspisati natječaj za direktora najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja direktora.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 47.

Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Predsjednik Zajednice i direktor Turističke zajednice pojedinačno su odgovorni za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 48.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 49.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 50.

1. Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.

2. Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.

3. Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi.

4. Skupština Turističke zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za sljedeću godinu.

Članak 51.

Zajednica je dužna u postupku donošenja godišnjeg programa rada surađivati, koordinirati i usklađivati se i s ostalim regionalnim turističkim zajednicama, a također i s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Prijedlog godišnjeg programa rada za sljedeću poslovnu godinu Zajednica dostavlja Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj se odlučuje o prijedlogu godišnjeg programa rada.

Članak 52.

Godišnji program rada Zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada Zajednica obvezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice osam (8) dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

Članak 53.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati program rada.

Program rada će se obvezno dopuniti i izmijeniti u slučaju da dođe do ostupanja u odnosu na usvojeni plan u obujmu većem od 5 % ukupnih prihoda, odnosno rashoda.

Izmjene iz st. 1. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje godišnjeg programa rada.

Članak 54.

Za izvršenje programa rada odgovorno je Turističko vijeće.

Članak 55.

Zajednica je dužna Program rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 8 dana od donošenja.

Članak 56.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

Članak 57.

Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističke zajednice i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Izvješće o izvršenju programa rada Zajednica dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu Zajednica je dužna podnijeti Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Zajednica se obvezuje izraditi izvješće o izvršenju programu rada zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

Članak 58.

Zajednica se može zadužiti na temelju posebne odluke Turističkog vijeća radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost po osnovi zaduženja ne smije prelaziti 10 % planom predviđenih ukupnih prihoda.

Članak 59.

Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama, u roku od 8 dana od donošenja.

Članak 60.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. turističke pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim Zakonom,

3. Proračuna Županije,

4. prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti sukladno članku 10. stavak 3. Zakona,

5. imovine u vlasništvu,

6. dragovoljnih priloga i darova,

7. fondova Europske unije i drugih fondova.

Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Članak 61.

Zajednica može izdvojiti dio ukupnih prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se mogu koristiti tijekom godine za nepredviđene i u nedostatnom obujmu predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 62.

Sredstva Zajednice vode se na žiro-računu, kojih može biti više.

Članak 63.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 64.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

Članak 65.

Troškovi za plaće zaposlenika u Zajednici ne smiju prelaziti 40 % ukupnih prihoda Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 66.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na mrežnim stranicama Zajednice, putem sredstva javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 67.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 68.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podatci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podatci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredbi ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 69.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoje zadaće na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I OPĆI AKTI

Članak 70.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 71.

Statut uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, donosi Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističke zajednice na prijedlog direktora Turističke zajednice.

Članak 72.

Opći akti Turističke zajednice su:

– o ustrojstvu,

– o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

– drugi akti uređeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

Članak 73.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje petina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 74.

Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističke zajednice na oglasnoj ploči Ureda.

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 75.

(1) Zajednica prestaje postojati na temelju:

1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice

2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.

(2) Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:

– Zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu

– Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke

– Zajednica nije održala izbore za novu Skupštinu sukladno Zakonu i Statutu

– se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice

– Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo

– Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila Skupština Zajednice

– troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40 % ukupnih prihoda Zajednice.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Članak 77.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti Zajednice.

Do konstituiranja novih tijela Zajednice, u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom.

Članak 78.

Osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma tj. na dan 1. siječnja 2020. godine zatečene na radnom mjestu direktora Zajednice obnašat će dužnost direktora do izbora direktora zajednice od strane Turističkog vijeća sukladno čl. 22. st. 2. Zakona.

Članak 79.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Turističke zajednice Zagrebačke.

Članak 80.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe o mandatu direktora Zajednice koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednik
Stjepan Kožić, v. r.