NN 60/2020 (22.5.2020.), Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu

Ministarstvo turizma

1221

Na temelju članka 38.a stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠTENJA VAUČERA ZA NEIZVRŠENE UGOVORE O PUTOVANJU U
PAKET-ARANŽMANU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način korištenja vaučera kojeg izdaju organizatori putovanja za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, a nisu izvršeni zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Vaučer se može iskoristiti za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu jednake, veće ili niže vrijednosti i/ili kvalitete, izlet ili drugu uslugu putovanja, po dogovoru s putnikom.

(2) Organizator se mora pobrinuti da vaučer putniku omogući rezervaciju ugovora o putovanju u paket-aranžmanu s istom vrstom usluga ili jednakovrijedne kvalitete kao otkazani paket-aranžman.

(3) Vrijednost vaučera mora biti najmanje jednakovrijedna uplaćenom iznosu za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a prema evidenciji organizatora putovanja na dan izdavanja vaučera.

(4) Ukoliko je temeljem vaučera ugovoreno zamjensko putovanje u paket-aranžmanu, izlet ili druga usluga putovanja niže kvalitete ili cijene od iznosa vaučera, putnik ima pravo na povrat razlike cijene.

(5) Ukoliko je cijena paket-aranžmana uplaćena samo djelomično, vaučer se izdaje u vrijednosti uplaćenog dijela cijene.

Članak 4.

Vaučer izdaje organizator putovanja u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva putnika za povrat uplaćenih sredstava za neizvršen ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a najkasnije u roku od 90 dana od dana u kojem je putovanje trebalo započeti.

Članak 5.

Vaučer se mora obvezno izdati na trajnom nosaču podataka te sadržavati:

1. naznaku »Vaučer izdan zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19«

2. broj vaučera

3. datum izdavanja vaučera

4. naznaku vrijednosti vaučera

5. krajnji rok do kojeg vaučer vrijedi

6. podatke o putniku

7. podatke o organizatoru

8. podatke o prodavatelju (ako ima)

9. podatke o neizvršenom ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu (broj ugovora, prodavatelj, datum i dr.)

10. podatke o jamčevini iz članka 50. stavka 5. Zakona

11. naznaku »Za izdavanje vaučera ili povrat sredstava organizator nema pravo na naplatu dodatnih troškova ili naknade«

12. naznaku »Ukoliko se vaučer ne zamijeni za zamjensko putovanje u paket aranžmanu, izlet ili drugu uslugu, putnik ima pravo na povrat uplaćenih sredstava u punom iznosu.«

Članak 6.

(1) Vaučer mora vrijediti najmanje godinu dana od dana izdavanja, u kojem roku putnik može dogovoriti zamjensko putovanje, izlet ili drugu uslugu, i može ga koristiti za plaćanje svih novih rezervacija čak i ako se plaćanje ili usluga izvršava nakon datuma isteka valjanosti vaučera, a ugovorena je prije isteka roka valjanosti vaučera.

(2) Zamjensko putovanje u paket-aranžmanu, izlet ili druga usluga mora se započeti najkasnije do kraja kalendarske godine koja slijedi nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Članak 7.

Putnik može pravo korištenja vaučera prenijeti na drugu osobu sukladno odredbama članka 34. Zakona kojim se uređuje prijenos ugovora o putovanju u paket-aranžmanu na drugog putnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-01/20-01/256
Urbroj: 529-06-01-01/1-20-3
Zagreb, 15. svibnja 2020.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.