NN 60/2020 (22.5.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1223

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj: 68/19) u članku 8., u tablici Kategorije aktivnosti, potkategoriji PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE, u dijelu koji se odnosi na Sudjelovanje u edukaciji na državnoj razini, broj: »40« zamjenjuje se brojem: »30«.

U potkategoriji PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE, dio koji se odnosi na Vođenje ili mentoriranje edukacije na državnoj razini, mijenja se i glasi:

Vođenje ili mentoriranje edukacije na državnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika)

do 3 sata = 1 bod

od 4 do 5 sati = 2 boda

od 6 do 10 sati = 3 boda

od 11 do 20 sati = 4 boda

od 21 do 30 sati = 5 boda

više od 30 sati = 6 bodova

1 – 6


U potkategoriji PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE, u dijelu koji se odnosi na Sudjelovanje u edukaciji na međunarodnoj razini, broj: »40« zamjenjuje se brojem: »30«.

U potkategoriji PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE, u dijelu koji se odnosi na Vođenje ili mentoriranje edukacije na međunarodnoj razini, broj: »40« zamjenjuje se brojem: »30«.

U potkategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI, dio koji se odnosi na Izradu i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja, mijenja se i glasi:

Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (po broju objavljenih sadržaja):

obrazovni sadržaji za do 10 nastavnih sati = 2 boda

obrazovni sadržaji za od 11 do 20 nastavnih sati = 4 boda

obrazovni sadržaji za veći dio nekog nastavnog predmeta, odnosno cijelu školsku godinu = 6 bodova

2 – 6


Članak 2.

U članku 10. stavku 2. riječ: »ožujka« zamjenjuje se riječju: »travnja«, a riječi: »za tekuću školsku godinu« brišu se.

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Odgojno-obrazovni radnik koji je imenovan u zvanje, a želi obnoviti napredovanje u izabrano zvanje odnosno u niže zvanje ili napredovati u više zvanje dužan je zahtjev za navedeno podnijeti u razdoblju propisanom člankom 10. ovoga Pravilnika, a najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje.

(2) Odgojno-obrazovnom radniku koji zahtjev za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje, zahtjev za obnavljanje napredovanja za niže zvanje odnosno zahtjev za napredovanje u više zvanje podnese sukladno stavku 1. ovoga članka postupak ponovnog izbora u zvanje bit će okončan do isteka roka na koji je prethodno imenovan u zvanje.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/00021
Urbroj: 533-08-20-0001
Zagreb, 19. svibnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.