NN 60/2020 (22.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1224

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine« br. 85/16, 24/17 i 70/19), u članku 3. iza točke 13. dodaje se točka 14. koji glasi:

»14) vozilo s pogonom na alternativna goriva je motorno vozilo koje se potpuno ili djelomično pogoni alternativnim gorivom i koje je homologirano sukladno Direktivi 2007/46/EZ.«

Članak 2.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»(1) Vozila kategorije M i N moraju imati jednu kutiju za pribor prve pomoći, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije.

(2) Vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka koja se registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kutijom za pribor prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112.

(3) Na vanjskom dijelu kutije za pribor prve pomoći iz stavka 2. ovoga članka mora biti označen krajnji rok trajanja. Ako je rok istekao, kutija za pribor prve pomoći se smatra nevažećom.

(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila stranih državljana koja su opremljena kutijama za pribor prve pomoći njihovih matičnih zemalja.«

Članak 3.

U članku 104. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.«

Članak 4.

U članku 136. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vozila moraju imati spremnik pribora prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1113 i važećim rokom trajanja.«

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-02/04
Urbroj: 530-05-1-1-3-17-10
Zagreb, 21. svibnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.