NN 67/2020 (10.6.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Ministarstvo poljoprivrede

1340

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine (»Narodne novine«, broj 33/19) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »šećernu repu«, dodaju se riječi: »u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 5. iza riječi: »šećernu repu«, dodaju se riječi: »u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 4.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za potporu u 2020. godini podnosi se do 31. srpnja, a u 2021. godini do 30. lipnja.«

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju da korisnik potpore nije u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika plodoredom na svom gospodarstvu osigurao sjetvu šećerne repe svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa, dužan je vratiti isplaćenu potporu koju je ostvario u svim godinama podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/54

Urbroj: 525-07/0160-20-1

Zagreb, 5. lipnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.