NN 68/2020 (12.6.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1357

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU MJERE ZA POTICANJE POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U Odluci o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 125/19), točka VII. mijenja se i glasi:

»Poslovni subjekti koji mogu prihvatiti Platni instrument za bezgotovinsko plaćanje robe i/ili usluga, su sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete i registrirani su za pružanje usluga u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost i pružanje usluga u turizmu (u daljnjem tekstu: Pružatelji usluga).

Uz uvjet iz stavka 1. ove točke Pružatelji usluga mogu prihvatiti i autorizirati iniciranu transakciju Platnim instrumentom samo ako je elektronički uređaj na prodajnom mjestu namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja robe i/ili usluga prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07 i 72/07 – ispravak) u odjeljcima, skupinama ili razredima:

55 Smještaj

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora).

Pružatelji usluga kojima je elektronički uređaj za plaćanje na prodajnom mjestu namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja robe i/ili usluga iz skupine 79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., mogu prihvaćati plaćanje Platnim instrumentom isključivo za usluge koje se pružaju na području Republike Hrvatske.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/219
Urbroj: 50301-27/20-20-6
Zagreb, 10. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.