NN 74/2020 (30.6.2020.), Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1439

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

II.

Zabrana iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na državljane država članica Europske unije odnosno države članice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članove njihovih obitelji, te državljane trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Osobama iz stavka 1. ove točke preporučuje se prethodna najava ulaska u Republiku Hrvatsku korištenjem aplikacije https://enter­croa­tia.mup.hr/.

III.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na državljane trećih zemalja, i to na:

– zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

– prekogranične radnike

– prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

– diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

– putnike u tranzitu

– osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes

– osobe koje putuju zbog školovanja ili drugih neodgodivih osobnih razloga.

Osobe iz stavka 1. ove točke mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem web-stranice https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na samom graničnom prijelazu te ukoliko ispunjavaju uvjete, prethodno se najaviti korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

IV.

Osobama iz točke II. ove Odluke i osobama koje ispunjavaju uvjete iz točke III. ove Odluke omogućit će se prelazak preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske uz pridržavanje općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

V.

Ova Odluka primjenjuje se do 15. srpnja 2020. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2020. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-101
Zagreb, 30. lipnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.