NN 78/2020 (8.7.2020.), Pravilnik o Upisniku knjižnica

Ministarstvo kulture

1483

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19 i 98/19), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU KNJIŽNICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se sadržaj i rokovi vođenja Upisnika knjižnica i knjižnica u sastavu (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji se vodi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Članak 2.

Upisnik sadrži temeljne podatke o svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao pravne osobe ili kao knjižnice u sastavu drugih pravnih osoba.

Upisnik se sastoji od brojevima označenih upisnih listova koji se ispunjavaju na temelju prijave za upis, a prema Obrascu upisnog lista koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U upisni list upisuje se:

1. broj upisnog lista,

2. naziv knjižnice, OIB

3. naziv knjižnice u sastavu, OIB pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica

4. sjedište knjižnice odnosno knjižnice u sastavu (adresa, telefon, adresa e-pošte)

5. naziv i sjedište ustrojstvene jedinice izvan sjedišta knjižnice (adresa, telefon, adresa e-pošte)

6. vrsta knjižnice prema članku 8. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon)

7. naziv i sjedište osnivača odnosno pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica (adresa, telefon, adresa e-pošte)

8. osnivački akt (broj i datum donošenja)

9. statut (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača)

10. statusne promjene i prestanak knjižnice odnosno knjižnice u sastavu (broj i datum akta, te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra)

11. rješenje kojim se utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje knjižnice sukladno Zakonu (broj i datum rješenja)

12. ime i prezime ravnatelja (vršitelja dužnosti ravnatelja, odnosno privremenog ravnatelja), te broj i datum akta o imenovanju

13. popis i obrazovanje članova upravnog vijeća knjižnice

14. ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu ili osobe zadužene za knjižnično poslovanje za visokoškolske i specijalne knjižnice ili odgovorne osobe za ustanovu u čijem je sastavu knjižnica za školske knjižnice

15. posebne napomene.

Knjižnice odnosno knjižnice u sastavu prilikom ispunjavanja Upisnog lista koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika, a u svrhu upisa knjižnice ili knjižnice u sastavu u Upisnik, popunjavaju samo one podatke koji se odnose na knjižnicu odnosno na knjižnicu u sastavu za koju se prijava podnosi.

Članak 3.

Svaki upisni list u Upisniku ima svoj broj.

Broj upisnog lista je redni broj upisa knjižnice odnosno knjižnice u sastavu, a sastoji se od oznake K i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Prilikom upisa promjena unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku.

Članak 4.

Sastavni dio Upisnika čini i abecedni popis (Imenik) knjižnica i knjižnica u sastavu koji sadrži naziv knjižnice, sjedište i redni broj upisa, a omogućava pretraživanje po jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se knjižnica nalazi i pretraživanje prema vrsti knjižnica sukladno članku 8. Zakona.

Članak 5.

Upis u Upisnik obavlja se na temelju prijave za upis.

Prijavu za upis Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu podnosi ravnatelj (vršitelj dužnosti ravnatelja, odnosno privremeni ravnatelj), osoba zadužena za knjižnično poslovanje za visokoškolske i specijalne knjižnice ili odgovorna osoba za Ustanovu u čijem je sastavu knjižnica za školske knjižnice, a za knjižnicu u sastavu njezin voditelj odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu, a uz prijavu je potrebno priložiti rješenje kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje knjižnice sukladno Zakonu.

Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

Prijava za upis u Upisnik ispunjava se elektronički, prema Obrascu upisnog lista iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika koji se popunjava na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Prijava mora sadržavati točne podatke koji se odnose na knjižnicu i knjižnicu u sastavu.

Osobe iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika na Obrascu Upisnog lista u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu promjene u sudski ili drugi registar, a uz prijavu promjene je potrebno priložiti rješenje sudskog ili drugog registra kojim je utvrđena nastala promjena.

Članak 7.

Podaci iz prijave se nakon provjere redovito unose u Upisnik u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

U svrhu provjere osnivač ili osoba iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika dužna je Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostaviti zatražene podatke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, preuzet će od ministarstva nadležnog za poslove kulture podatke iz Upisnika knjižnica i knjižnica u sastavu koji je vođen sukladno Pravilniku o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (»Narodne novine«, broj 139/98 i 25/17) i u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ustrojit će Upisnik knjižnica sukladno ovom Pravilniku te ga objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (»Narodne novine«, broj 139/98 i 25/17).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/20-01/0104

Urbroj: 532-06-01-01/1-20-1

Zagreb, 1. srpnja 2020.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

OBRAZAC UPISNOG LISTA – za prijavu

Broj upisnog lista ________________

PODACI O KNJIŽNICIUPIS
1.Naziv knjižnice, OIB
2.Naziv knjižnice u sastavu, OIB pravne osobe u čijem je knjižnica sastavu
3.Sjedište knjižnice, odnosno knjižnice u sastavu (adresa, telefon, adresa e-pošte)
4.

Naziv i sjedište ustrojstvene jedinice

izvan sjedišta knjižnice

(adresa, telefon, adresa e-pošte)

5.Vrsta knjižnice (prema članku 8. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti)
6.Naziv i sjedište osnivača odnosno pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica (adresa, telefon, adresa e-pošte),
7.Osnivački akt (broj i datum donošenja)
8.Statut (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača)
9.Statusne promjene i prestanak knjižnice odnosno knjižnice u sastavu (broj i datum akta, podaci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra registra)
10.Rješenje kojim se utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje knjižnice sukladno Zakonu (broj i datum rješenja)
11.Ime i prezime ravnatelja (vršitelja dužnosti ravnatelja, odnosno privremenog ravnatelja), te broj i datum akta o imenovanju
12.Popis i obrazovanje članova upravnog vijeća knjižnice
13.Ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu ili osobe zadužene za knjižnično poslovanje za visokoškolske i specijalne knjižnice ili odgovorne osobe za ustanovu u čijem je sastavu knjižnica za školske knjižnice
14.Posebne napomene


Datum upisa:Potpis: