NN 79/2020 (10.7.2020.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1493

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) i članka 25. stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17 i 111/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVE DRUŠTVENO-GOSPODARSKIH PODATAKA U RIBARSTVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način popunjavanja te način i rokovi dostave dokumentacije u okviru prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u gospodarskom ribolovu na moru, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture.

Provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/1004).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »krajnji korisnici« – tijela koja iz istraživačkih razloga ili iz razloga upravljanja ribarstvom imaju interes za korištenje prikupljenih podataka u ribarstvu

b) »populacija akvakulture« – pravne i fizičke osobe s važećom povlasticom za uzgoj ili dozvolom za akvakulturu u referentnoj godini

c) »populacija ribarske flote« – sva ribarska plovila koja su upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, s važećom povlasticom za gospodarski ribolov na moru i/ili povlasticom za mali obalni ribolov u referentnoj godini

d) »populacija prerađivača proizvoda ribarstva i akvakulture« – pravne i fizičke osobe koje su u referentnoj godini prema Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla imale odobreni objekt za preradu proizvoda ribarstva (Odjeljak VIII – Proizvodi ribarstva; PP – pogoni za preradu/proizvodnju) te su obavljale aktivnost prerade proizvoda ribarstva kao glavnu ili dodatnu djelatnost

e) »referentna godina« – kalendarska godina koja prethodi godini u kojoj se prikupljaju društveno-gospodarski podaci

f) »jedinica prikupljanja podataka« – statistička jedinica za koju se prikupljaju društveno-gospodarski podaci. Jedinica za ribarsku flotu jest ribarsko plovilo iz populacije ribarske flote, za akvakulturu pravna ili fizička osoba iz populacije akvakulture, a za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture pravna ili fizička osoba iz populacije prerađivača proizvoda ribarstva i akvakulture.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o morskom ribarstvu), Zakonu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17 i 111/18) (u daljnjem tekstu: Zakon o akvakulturi) i Uredbi (EU) 2017/1004.

Obveza dostave

Članak 4.

(1) Dostava društveno-gospodarskih podataka iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezna je za populaciju ribarske flote, populaciju akvakulture i populaciju prerađivača proizvoda ribarstva i akvakulture (u daljnjem tekstu: populacije ispitanika) u skladu sa člankom 50. stavkom 1. Zakona o morskom ribarstvu i člankom 25. stavkom 2. Zakona o akvakulturi.

(2) Populacije ispitanika iz stavka 1. ovoga članka za referentnu godinu objavljuju se na mrežnoj stranici za prikupljanje podataka Uprave ribarstva, Ministarstva poljoprivrede (https://podaci.ribarstvo.hr/) (u daljnjem tekstu: mrežna stranica za prikupljanje podataka) do 1. ožujka godine koja slijedi nakon referentne godine.

Oblik i sadržaj dokumentacije

Članak 5.

(1) Dokumentacija za prikupljanje i dostavu podataka u ribarstvu sastoji se od:

a) Obrazaca za dostavu podataka za jedinicu prikupljanja podataka u referentnoj godini (u daljnjem tekstu: Obrasci) i

b) Uputa za ispunjavanje obrasca (u daljnjem tekstu: Upute).

(2) Obrasci se ispunjavaju po jedinici prikupljanja podataka.

(3) Obrazac sadrži grupe gospodarskih i društvenih podataka u ribarstvu i akvakulturi za potrebe procjenjivanja društvene i gospodarske uspješnosti sektora ribarstva i akvakulture, izražene po jedinici prikupljanja podataka u svrhu izračuna varijabli koje se propisuju višegodišnjim programom Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture iz članka 4. Uredbe (EU) 2017/1004, važećim u referentnoj godini, u skladu sa zahtjevima prikupljanja podataka iz iste Uredbe.

(4) Tražene varijable i društveno-gospodarski podaci iz stavka 3. ovoga članka dostavljeni u Obrascima trebaju proizlaziti iz godišnjih izvještajnih podataka iz računovodstvene dokumentacije o poslovanju subjekta u odnosu na jedinicu prikupljanja podataka koja se vodi sukladno posebnim propisima koji uređuju financijsko odnosno računovodstveno izvještavanje, a sukladno Uputama.

(5) U slučaju da za jedinicu prikupljanja podataka ne postoji zakonska obveza vođenja računovodstvene dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka, traženi gospodarski i društveni podaci u Obrascima upisuju se prema procjeni odgovorne osobe iz populacija ispitanika.

Preuzimanje Obrazaca

Članak 6.

Dokumentacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika preuzima se u elektronskom obliku na mrežnoj stranici za prikupljanje podataka ili u tiskanom obliku u područnim jedinicama ili ispostavama Uprave ribarstva i Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: područne jedinice ili ispostave).

Način i rokovi dostave podataka

Članak 7.

(1) Popunjeni i ovjereni Obrasci iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede na jedan od sljedećih načina:

a) elektroničkom poštom na ekop@mps.hr

b) preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Ekonomsko prikupljanje« ili

c) osobnom dostavom u područnim jedinicama ili ispostavama.

(2) Popunjeni Obrasci iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika za referentnu godinu dostavljaju se najkasnije do 1. lipnja godine koja slijedi nakon referentne godine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, popunjeni Obrasci za referentnu godinu 2019. dostavljaju se najkasnije do 1. listopada 2020. godine.

(4) Ako Obrasci nisu ispunjeni i/ili dostavljeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, smatrat će se da podaci nisu dostavljeni.

Provjera podataka

Članak 8.

(1) Ministarstvo poljoprivrede provodi provjeru i pregled podataka dostavljenih u Obrascima.

(2) Ako se nakon provjere i pregleda iz stavka 1. ovoga članka za to ukaže potreba, Ministarstvo poljoprivrede zahtjevom će zatražiti ispravak, dopunu i/ili obrazloženje dostavljenih podataka, koje je odgovorna osoba iz populacija ispitanika dužna dostaviti na način i u roku utvrđenom u zahtjevu.

(3) Ako odgovorna osoba iz populacija ispitanika ne postupi u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, postupit će se prema odredbama članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Završne odredbe

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/19-01/34

Urbroj: 525-13/0744-20-9

Zagreb, 2. srpnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.