NN 80/2020 (14.7.2020.), Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1509

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 11. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj: 74/20) u točki IV. iza riječi: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a osobama iz točke III. ove Odluke može biti određena i sigurnosna mjera izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-105

Zagreb, 11. srpnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.