NN 85/2020 (22.7.2020.), Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

1593

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. srpnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/84

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 22. srpnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

Ovim Zakonom ustrojavaju se tijela državne uprave te se utvrđuje njihov djelokrug.

Članak 2.

Tijela državne uprave su ministarstva i državne upravne organizacije.

Članak 3.

Ministarstva jesu:

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

2. Ministarstvo unutarnjih poslova

3. Ministarstvo obrane

4. Ministarstvo financija

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

6. Ministarstvo pravosuđa i uprave

7. Ministarstvo znanosti i obrazovanja

8. Ministarstvo kulture i medija

9. Ministarstvo turizma i sporta

10. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

11. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

12. Ministarstvo poljoprivrede

13. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

14. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

15. Ministarstvo hrvatskih branitelja

16. Ministarstvo zdravstva.

Članak 4.

Državne upravne organizacije jesu:

1. Središnji državni ured za demografiju i mlade

2. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

3. Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

4. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

5. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

6. Hrvatska vatrogasna zajednica

7. Državni inspektorat

8. Državna geodetska uprava

9. Državni hidrometeorološki zavod

10. Državni zavod za intelektualno vlasništvo

11. Državni zavod za mjeriteljstvo

12. Državni zavod za statistiku.

Članak 5.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predstavljanje Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama; razvijanje i unapređivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim oblicima multilateralne suradnje država; aktivno sudjelovanje u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje, sudjelovanje, zajedno s nadležnim ministarstvima i tijelima državne uprave, u međunarodnim gospodarskim odnosima i multilateralnim gospodarskim strukturama; politiku i provedbu međunarodne humanitarne pomoći; politiku i provedbu međunarodne razvojne pomoći i suradnje te sudjelovanje hrvatskih tvrtki u međunarodnim razvojnim projektima; zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu te promicanje njihovih veza s domovinom; osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama, kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; suradnju i pregovore s predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, kao i sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja svog djelokruga; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvijanje veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, diplomatskim misijama i konzularnim uredima stranih država, kao i ostvarenje prava stranih diplomata vezano za njihovu diplomatsku zaštitu i privilegije; praćenje i sudjelovanje u raspravama o općim i posebnim pitanjima međunarodnoga prava; pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija te stranoj javnosti o stanju u zemlji odnosno o drugim pitanjima od značenja za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo obavlja i koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju tijela državne uprave u pripremi stajališta na osnovi kojih tijela državne vlasti djeluju u institucijama i tijelima Europske unije te na suradnju s Hrvatskim saborom u tom postupku; koordinaciju sudjelovanja tijela državne uprave u postupku usuglašavanja i usvajanja pravnih propisa i odluka u institucijama i tijelima Europske unije; upravljanje informatičkim sustavom evidentiranja, klasificiranja i objavljivanja dokumenata institucija Europske unije te dokumenata razmijenjenih između tijela državne uprave i institucija Europske unije.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima iz njihova djelokruga koji su povezani s Europskom unijom; koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i sudjelovanje u postupcima zbog povrede prava Europske unije; obavlja poslove zastupanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom; pruža informacije o Europskoj uniji; zajedno s drugim tijelima državne uprave provodi programe obuke i usavršavanja o Europskoj uniji; pruža analitičku podršku procesu integriranja u Europsku uniju; koordinira prevođenje pravne stečevine Europske unije na hrvatski jezik te relevantnoga hrvatskoga zakonodavstva na jedan od službenih jezika Europske unije, nadzire uporabu hrvatskog jezika u institucijama Europske unije, izdaje službene verzije prijevoda propisa i vodi odgovarajuće baze podataka prijevoda.

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim institucijama i tijelima državne uprave, koordinira pripremu stajališta za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u radu NATO-a i njegovih tijela te predstavlja Republiku Hrvatsku u tijelima NATO-a u skladu sa svojim nadležnostima.

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima i tijelima državne uprave, sudjeluje u promicanju gospodarskih interesa Republike Hrvatske u inozemstvu te u kreiranju prekograničnih, međuregionalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku, posebice na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u području trgovine robom i uslugama; usklađivanje aktivnosti u vezi s članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; provođenje mjera trgovinske politike; vođenje pregovora o ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja i bilateralnih sporazuma o gospodarskoj suradnji.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Članak 6.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: poslove policije i kriminalističke policije, i to zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela; pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima; održavanje javnog reda i mira te zaštitu određenih osoba, građevina i prostora; obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja; poslove sigurnosti prometa na cestama; nadzor državne granice; kretanje i boravak stranaca te njihova prihvata; putne isprave za prelazak preko državne granice; održavanje javnih okupljanja; državljanstvo; izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanje prebivališta i boravišta građana; izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila; nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva; poslove zaštite od požara, privatne zaštite, privatnih detektiva, zaštite novčarskih institucija, protuminskog djelovanja te poslove vezane uz eksplozivne tvari i proizvodnju i promet oružja; poslove specijalne policije.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; organizira sudionike, operativne snage i građane za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja; osposobljava i usavršava sudionike zaštite i spašavanja, pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; provodi poslove, mjere i aktivnosti civilne zaštite; upravlja sustavom uzbunjivanja i obavješćivanja te obavlja međunarodnu suradnju u području civilne zaštite.

Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova, radiološke i nuklearne sigurnosti te protuminskog djelovanja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: izdavanje dozvola za obavljanje nuklearne djelatnosti; provođenje nezavisne analize sigurnosti; izdavanje rješenja, suglasnosti odnosno posebnih uvjeta za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost; praćenje tehnologije razgradnje nuklearnih elektrana i zbrinjavanja radioaktivnog otpada podrijetlom iz nuklearnih elektrana ili istrošenog nuklearnog goriva; vođenje očevidnika o rješenjima i suglasnostima; vođenje registra nuklearnih djelatnosti i materijala; izdavanje odobrenja za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja; vođenje i nadziranje evidencije o prijevozu i provozu izvora ionizirajućeg zračenja; ovlašćivanje izvršitelja za nuklearnu sigurnost; obavljanje poslova vezanih uz sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata te radioaktivnog otpada; praćenje stanja sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: oblikovanje standarda i metoda u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja; davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te davanje dozvola za nabavu, uvoz, izvoz i uporabu izvora ionizirajućeg zračenja; ovlašćivanje stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja; davanja dozimetrijske procjene izloženosti ionizirajućem zračenju izloženih radnika i stanovništva od medicinskog izlaganja prilikom dijagnostičkih i terapijskih postupaka; vođenje očevidnika o odobrenjima, dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama te vođenje i nadziranje očevidnika o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i izdavanje uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja; izrađivanje stručnih podloga za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; utvrđivanje udovoljavanja pravnih osoba propisanim uvjetima za organizaciju i provedbu dopunskog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja; poredbena ispitivanja među ovlaštenim stručnim tehničkim servisima koji provode mjerenje osobnog ozračenja; organizaciju, a po potrebi i provođenje ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; procjenu izloženosti stanovništva od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; praćenje izloženosti radionuklidima nastalim u radnim aktivnostima i njihova ispuštanja u okoliš; vođenje evidencija o stanju radioaktivnosti u okolišu; izvještavanje o stanju radioaktivnosti u okolišu; davanja odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim otpadom, vođenje i nadziranje evidencija o radioaktivnom otpadu.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: obavljanje inspekcijskih poslova vezanih uz nadzor provedbe zakona, drugih propisa i općih akata kojima se uređuje područje radiološke i nuklearne sigurnosti; organiziranje sustava pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osiguravanje stručne pomoći u slučaju nuklearne nezgode/nesreće; pripremanje i provođenje potrebne stručne i tehničke aktivnosti programa pripravnosti i djelovanja u slučaju izvanrednog događaja; pripremanje obavijesti za sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; prikupljanje podataka i informacija o radiološkoj ili nuklearnoj nesreći, suradnju s odgovarajućim centrima drugih zemalja, analizu i procjenu potencijalnih posljedica radiološke ili nuklearne nesreće i pripremu temeljnih stručnih podloga za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva; organiziranje i nadzor provedbe sanacije posljedica nezgode; kontrolu neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice; zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; vođenje evidencija vezanih uz nadzor neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala.

Ministarstvo provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na: zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima s područja zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te imenuje svoje stručne predstavnike koji sudjeluju u radu tih organizacija i društava i prate njihov rad; koordinira poslove tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju za sve sudionike iz Republike Hrvatske; potiče i podupire znanstveni i razvojnoistraživački rad, potiče stručna statistička i druga istraživanja u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj; izdaje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje tehničkog nadgledanja postrojenja koje obuhvaća klasifikaciju prostora, instalacije i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; održavanost postrojenja, kao i opasnost od ostalih uzročnika paljenja, sukladno hrvatskim normama; provođenje tehničkog nadgledanja aktivnosti koje obuhvaća proizvodnju, popravak, instaliranje i održavanje uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; provođenje tehničkog nadgledanja nad dokumentacijom za postrojenja i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; provođenje tehničkog nadgledanja nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; pripremu stručnih mišljenja o primjeni propisa na postrojenja i o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; obavljanje ispitivanja, ocjenjivanja i potvrđivanja sukladnosti uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksplozivnoj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine; obavljanje certifikacije eksplozivnih tvari i sustava upravljanja te edukaciju stručnog osoblja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o područjima i objektima zagađenim MES-om i NUS-om ili njihovim dijelovima; vođenje evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima; obilježavanje minski sumnjivih područja; obavljanje poslova općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja; izradu idejnih planova razminiranja i izvedbenih planova tehničkog izvida; kontrolu kvalitete razminiranja i tehničkog izvida na radilištu; izdavanje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavljanje poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pružanje stručne pomoći i davanje potrebnih podataka nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informiranje i edukaciju stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzimanje mjera zaštite i spašavanja stanovništva; ustupanje poslova razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; suradnju s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju te druge poslove u vezi s protuminskim djelovanjem određene zakonom ili po zahtjevu Vlade.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 7.

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje i normativno uređenje obrambenog sustava Republike Hrvatske; definiranje, usklađivanje, razvijanje i provođenje obrambene politike; izradu Strategije obrane i drugih strateških dokumenata; procjenu ratnih i drugih opasnosti; međunarodnu vojnu suradnju i suradnju s međunarodnim obrambenim organizacijama; izradu i usklađivanje planova vojne i civilne obrane; sudjelovanje u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru; dužnosti i prava građana u obrani; novačenje, popunu i mobilizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), tijela i organizacija; izradu Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga; ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvoj i uporabu Oružanih snaga; sudjelovanje Oružanih snaga u aktivnostima izvan granica Republike Hrvatske; materijalno zbrinjavanje Oružanih snaga; osiguranje i čuvanje pričuva materijalnih sredstava za potrebe Oružanih snaga; proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; obavještajne, protuobavještajne i sigurnosne poslove od interesa za obranu i obrambeni sustav Republike Hrvatske; sigurnost i zaštitu tajnih podataka obrane; komunikacijski i informacijski sustav za potrebe obrane; profesionalni razvoj, statusna i druga pitanja djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga; obrazovni sustav Oružanih snaga, znanstvenu i istraživačku djelatnost; zdravstvenu zaštitu pripadnika Oružanih snaga; inspekciju i nadzor nad obrambenim sustavom i spremnošću zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga te financiranje obrane.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 8.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izvršavanje državnog proračuna; planiranje likvidnosti državnog proračuna; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna države i proračuna Republike Hrvatske; upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava; registriranje neposrednih i uvjetnih obveza po javnom dugu, ugovaranje kreditnih zaduženja i provođenje postupka izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravljanje portfeljem javnog duga; isplatu naknade u novcu i obveznicama za oduzetu imovinu; prodaju i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom, što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi s članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim zbog djelovanja elementarnih nepogoda; vođenje registra koncesija; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama i drugih propisa kojima se uređuje sustav koncesija; sudjelovanje u procedurama i analiziranje prijedloga različitih koncesijskih modela i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva; analizu poslovanja društava od posebnoga državnog interesa; izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća; praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora; izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava; predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima; izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava; porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina, trošarina, doprinosa za financiranje obveznih osiguranja i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara; inspekcijske poslove vezane uz otkrivanje međunarodnih poreznih i financijskih prijevara na štetu proračuna i fondova Europske unije; poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području zaštite intelektualnog vlasništva i zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske unije u Republici Hrvatskoj i korištenja europskih sredstava i fondova.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na doprinos Republike Hrvatske u proračun EU-a i sudjelovanje u radu tijela EU-a u područjima iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 9.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određuje strateške smjerove, razvija programe i planove održivog razvoja društva na načelu zelenog i kružnog gospodarstva u cilju preobrazbe u pravedno i prosperitetno društvo s resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom, osiguravajući klimatsku neutralnost, očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku, politiku primjene inovacija i novih tehnologija, obavlja poslove koji se odnose na rudarstvo, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije, obavlja poslove vezane uz poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Standard Cost Model) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene ove metodologije, promiče gospodarski rast i konkurentnost kroz bilateralnu gospodarsku suradnju, u tijelima Europske unije i na drugim međunarodnim forumima temeljem međunarodnih obveza Republike Hrvatske, programa i strategija Vlade te prioriteta Ministarstva.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, opskrbu i cijene, nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja, stanje i pojave na tržištu, zaštitu potrošača, strateške robne zalihe.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava kroz promicanje zelene javne nabave, unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava, kao i obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezano za primjenu procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa, ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika, praćenje, unapređivanje i razvoj zadrugarstva, poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva, sustavno poticanje poduzetništva, poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva, pripremu i provedbu posebnih programa Vlade u području gospodarskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti i održivom razvoju hrvatskoga gospodarstva te priprema i provodi strateške i operativne dokumente i programe za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: opću i sektorsku politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak, gospodarenje otpadom, zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša; prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja zaštite okoliša (zaštite zraka, tla, mora, zaštite klime i ozonskog sloja i zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša); planira i predlaže strategiju niskougljičnog razvoja, strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, strategiju održivog razvoja, strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te planove, programe i mjere za njihovu provedbu te provedbu mjera zaštite; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih planskim i strateškim dokumentima zaštite okoliša, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša, provedbu procjene utjecaja na okoliš, osiguravanje provedbe Registra onečišćavanja okoliša, sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring), nadzor i usmjeravanje razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša, skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, izradu i provedbu planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša, ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša, određivanje strateških odrednica održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva radi poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma, utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda te obavlja druge upravne poslove iz područja zaštite okoliša.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, održivost korištenja prirodnih dobara, očuvanje prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa, osigurava provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom nadležnog stručnog tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode, obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode te provedbu operativnih programa sufinanciranih sredstvima Europske unije za područje zaštite prirode.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama, praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda, zaštitu od erozije i bujica, upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja, provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna, korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina, provođenje upravnog nadzora iz područja upravljanja vodama, međunarodnu suradnju, poslove linijskog ministarstva za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, energetske učinkovitosti), planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njezinu provedbu, radi na stvaranju uvjeta za provedbu energetske politike Republike Hrvatske odnosno strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, prati i analizira ostvarivanje ciljeva energetske politike i strategije, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora te sektora toplinarstva, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu, odobrava planove razvoja plinskog i elektroenergetskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnog pravilnika te vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, provodi upravni nadzor u područjima elektroenergetskog, plinskog, naftnog i sektora toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.), izdaje energetska odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije, surađuje s drugim tijelima o pitanju zaštite prava potrošača i zaštite socijalno ugroženih skupina u energetskom sektoru.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju, vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza, obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima.

Ministarstvo obavlja stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o svim sastavnicama okoliša i pritiscima na okoliš i prirodu, vodi i razvija informacijske sustave okoliša i prirode, radi analize, priprema izvješća i podloge o stanju okoliša i prirode, izrađuje stručna mišljenja glede očuvanja prirode, održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, daje stručnu podršku radu, razvija i provodi programe jačanja kapaciteta nadležnih stručnih tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže, obavlja stručno-analitičke poslove za potrebe klimatskih i okolišnih politika te gospodarenja otpadom, vodi sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, daje stručnu podršku u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i europskih poslova vezano uz okoliš i prirodu, potiče, razvija i sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz područja klimatskih promjena, zaštite okoliša i prirode, daje podršku drugim sektorima u pripremi projekata u cilju zelene transformacije društva, obavlja poslove informiranja javnosti i provodi edukaciju o temama zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja i prilagodbe društva klimatskim promjenama.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju programima poticanja provedbe sektorskih politika Ministarstva sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih: zaštiti okoliša i prirode, smanjenju utjecaja klimatskih promjena i prilagodbi klimatskim promjenama te energetskoj učinkovitosti i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj bilanci Republike Hrvatske.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 10.

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa.

Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu te u kaznenim tijelima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja suradnju nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana koja se odnose na državne matice, registar životnog partnerstva i promjene osobnog imena; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 11.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nacionalni kurikulum; udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; učenički standard; inspekcijski nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj visokoga obrazovanja; ostvarivanje nacionalnih strategija i programa za visoko obrazovanje; osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta za rad visokih učilišta; pripremanje i predlaganje izvješća o radu i vrednovanju visokih učilišta i studijskih programa; subvencioniranje troškova studija; studentski standard; praćenje uspješnosti studija i drugih procesa visokog obrazovanja; upravljanje provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira; vođenje upisnika visokih učilišta i registra studijskih programa; upravljanje bazama podataka o visokom obrazovanju; poticanje cjeloživotnoga učenja i visokoga obrazovanja odraslih te upravni nadzor nad visokim učilištima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti; razvitak znanstvenih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; usklađivanje financiranja programa i projekata znanstvenoistraživačke djelatnosti; razvoj i praćenje politike upravljanja intelektualnim vlasništvom kroz usklađivanje nacionalnih propisa o pravima intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije te izradu strateških mjera za unapređenje zaštite i primjene prava intelektualnog vlasništva u svrhu poticanja transfera tehnologije iz znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo; planiranje i usklađivanje tehnologijskog razvitka u Republici Hrvatskoj; vođenje upisnika znanstvenika i znanstvenih organizacija; praćenje, evidentiranje i ostvarivanje znanstvene, tehničke i tehnologijske suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i uključivanje stranih stručnjaka u Republici Hrvatskoj; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma te upravni nadzor nad znanstvenim organizacijama.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije i drugih međunarodnih tijela u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 12.

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom.

Članak 13.

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetencije i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspekcijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 14.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem; koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune i provedbe nacionalne razvojne strategije; planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; koordinaciju, programiranje i strateško praćenje provedbe Kohezijske politike i programa financiranih iz fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj; izrađuje prijedlog broja i opsega (operativnih) programa financiranih iz fondova Europske unije za pojedino financijsko razdoblje, izrađuje Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske unije, koordinira, priprema i izrađuje (operativne) programe financirane iz Europske unije, priprema prijedloge akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije, koordinira izradu akata strateškog planiranja koje proizlazi iz Sporazuma o partnerstvu te ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanje razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom i područja s razvojnim posebnostima, poticanje razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje, kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju; predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka; koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj; koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima; obavlja poslove nacionalnog, upravljačkog i kontrolnog tijela za programe europske teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje 2014. – 2020., obavlja poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« (OPKK), sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije, uključujući: uspostavu i unaprjeđenje rada sustava, financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje, pripremu i provedbu projekata, koordinaciju s međunarodnim financijskim institucijama u pitanjima vezanim za aktivnosti predmetnih programa, zatvaranje programa; prema smjernicama nositelja izvora financiranja priprema i izrađuje smjernice koje se odnose na natječajne procedure i sustav provedbe projekata iz programa koje provodi; provodi postupke nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te utvrđenim smjernicama i metodologijama; priprema i provodi natječaje, postupke ocjenjivanja i odabira projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva te priprema i zaključuje ugovore i odgovorno je za ugovornu administraciju; obavlja plaćanje prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te prati tijekove financijskih sredstava; prati, kontrolira i vrednuje provedbu projekata te o tome priprema izvješća; uspostavlja informatički sustav praćenja provedbe projekata unutar pojedinih programa; organizira i provodi izobrazbu vezano za svoj djelokrug; informira potencijalne korisnike te organizira i provodi informativno-obrazovne aktivnosti o mogućnostima i rezultatima korištenja fondova Europske unije; promovira programe Europske teritorijalne suradnje kojima upravlja; savjetuje korisnike projekata u procesima vezanim uz provedbu pojedinačnih ugovora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. Ministarstvo koordinira i prati provedbu nacionalne razvojne strategije, savjetuje tijela državne uprave o pripremi i vrednovanju akata strateškog planiranja i mjerama za provedbu razvojnih prioriteta Republike Hrvatske te je odgovorno za usklađenost nacionalnih akata strateškog planiranja s planskim dokumentima Europske unije.

Surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno propisanoj nadležnosti i djelokrugu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 15.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskoga osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezane uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; utvrđivanje mreže ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorama, stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći, humanitarnim akcijama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge i nad obavljanjem djelatnosti dadilje; odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi; diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi te izradu statističkih pregleda i izvješća; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; unapređivanje zakonodavne regulative u svrhu poboljšanja kvalitete življenja korisničkih skupina iz nadležnosti Ministarstva te razvoj usluga socijalne skrbi za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, obavljanje drugih poslova skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s problemima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti; upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvojenjem.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: brak i bračne odnose te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; zaštitu od nasilja u obitelji; međusobne odnose roditelja i djece; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, djeci s teškoćama u razvoju i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, roditelje, djecu s teškoćama u razvoju, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, djece s teškoćama u razvoju i starijih osoba te pružanje preventivno-terapijske pomoći.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 16.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva.

Ministarstvo propisuje uvjete i mjere iz područja biljne proizvodnje i agroekologije, zaštite biljnih sorti i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, stavljanja na tržište i uporabe sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida u hrani, uzgoja uzgojno valjanih životinja, proizvodnje i prometa grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određuje i kontrolira ribolovni napor; određuje granice između unutarnjeg i vanjskog ribolovnog mora, granice ribolovnih zona; propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu; propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu, propisuje uvjete za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva te uspostavlja i razvija informacijski sustav ribarstva za sve korisnike u dijelu ribarstva i akvakulture.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, preradu drva i proizvodnju namještaja i lovstvo, zaštitu šuma, uređivanje imovinskopravnih poslova na šumi i šumskom zemljištu, međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; šumarsku ekologiju, zaštitu šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanja autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, obavlja poslove raspolaganja, uređenja, okrupnjavanja, zaštite i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te određene imovinskopravne poslove na poljoprivrednom zemljištu, kao i postupke komasacije u skladu s posebnim zakonima i druge poslove iz područja politike poljoprivrednog zemljišta.

Ministarstvo obavlja sve poslove za poljoprivredno i šumsko zemljište koje se prema prostornom planu nalazi izvan obuhvata građevinskog područja, a za koje je aktom za provedbu prostornih planova utvrđen obuhvat zahvata i/ili određeno formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici radi izgradnje infrastrukture (vodovoda, odvodnje otpadnih voda – kanalizacije, plinovoda, električnih i ostalih vodova, naftovoda, eksploatacije mineralnih sirovina, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja), reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu, vojnih lokacija i građevina za potrebe obrane.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu sukladno zakonodavnom okviru zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike Europske unije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu, kvalitetu i označavanje hrane, hrane za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, uspostavu i provedbu sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i organizaciju službenih kontrola.

Ministarstvo obavlja poslove otkrivanja, nadziranja, sprječavanja pojave i širenja, kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja i zoonoza u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, uključujući hranu za životinje, zaštite životinja, druge poslove veterinarskog javnog zdravstva, organizacije veterinarske djelatnosti, reguliranja veterinarske profesije i veterinarske zaštite okoliša te dostavu informacija prema Europskoj komisiji i nadležnim tijelima drugih država.

Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području ribarstva.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU-a i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

Članak 17.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet; žičare te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava i pravnih osoba s javnim ovlastima, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštanske usluge; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na gradnju, tehničko unaprjeđenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova na unutarnjim vodama, tehničko održavanje i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, osim poslova iz tih područja koji su u nadležnosti drugih tijela državne uprave i poštanske usluge, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, predlaganje strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća te prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te sudjelovanje u radu njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija iz ovih područja.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa za sve vidove prometa, elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi za njihovo odobravanje i provedbu; organiziranje odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja prometne infrastrukture, elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna i/ili uz mješovito financiranje (sredstva Europske unije, koncesije); usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata, prati i kontrolira te investicije te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje ukupni razvoj prometa, elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 18.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, informacijski sustav prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i provedbu prostornih planova Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, izradu i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada, pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru, izradu odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske, suradnju u izradi prostornih planova županija, gradova i općina radi ostvarivanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi prostornih planova, ostvarivanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja i uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje procjene vrijednosti nekretnina, utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, energetsku učinkovitost u zgradarstvu, građevinske i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, rad strukovne komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, slobodu kretanja građevnih proizvoda i usluga iz propisane nadležnosti Ministarstva, uređenje zahtjeva za energetski učinkovitu, pristupačnu i održivu gradnju, praćenje i analiziranje zakonitosti i kvalitete gradnje; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje.

Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo izrađuje nacrt prijedloga Strategije upravljanja državnom imovinom, prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom i prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom.

Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom koja mu je dana na upravljanje, utvrđuje smjernice za ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u tim društvima.

Ministarstvo predlaže Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva predlaže Vladi imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže Vladi donošenje odluka o načinu raspolaganja dionicama ili poslovnim udjelima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva, sudjeluje u postupcima restrukturiranja, dokapitalizacije i drugim sličnim postupcima za te pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo obavlja poslove unaprjeđivanja korporativnog upravljanja pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove usavršavanja članova nadzornih odbora za obavljanje poslova članova nadzornih odbora trgovačkih društava.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom; upravljanje i raspolaganje rezidencijskim objektima, upravljanje i raspolaganje nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnim za vojnu namjenu te upravljanje i raspolaganje ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske; upravljanje i raspolaganje zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se obavlja djelatnost kampa ili su izgrađeni planinarski dom ili kuća s pripadajućim zemljištem koje služi redovitoj uporabi nekretnine, izgrađene na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno o tome nalaze li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te šumi ili šumskom zemljištu, ako u postupku pretvorbe društvenog vlasništva ili po posebnim propisima vlasništvo nisu stekle druge osobe, nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se planira izgradnja igrališta za golf, hotela, hotelskih kompleksa, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama i drugih sličnih objekata komercijalne naravi, upravljanje i raspolaganje imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili nad kojom Republika Hrvatska obavlja vlasnička prava, a koja se odnosi na pravne osobe i predmet je sukcesije država proizišle zbog raspada bivše SFRJ sukladno posebnim propisima; za navedene nekretnine Ministarstvo donosi odluke o stjecanju, zamjeni i drugim sličnim raspolaganjima.

Ministarstvo upravlja viškom iskopa mineralne sirovine sukladno posebnim propisima.

Ministarstvo upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja ili s njima povezanim osobama i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; upravlja privremeno oduzetom imovinom u vlasništvu okrivljenika protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili s njima povezanim osobama u skladu s posebnim propisima i koja je dana Ministarstvu na upravljanje.

Ministarstvo sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja, ako je njime obuhvaćeno i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim Ministarstvo upravlja.

Ministarstvo obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno propisanoj nadležnosti i djelokrugu.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 19.

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa člana obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava, kao i upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. nadalje i članova njihovih obitelji, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 20.

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 21.

Središnji državni ured za demografiju i mlade obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitaka i populacijske politike; predlaže Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak.

Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Središnji državni ured razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti.

Središnji državni ured sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 22.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

Središnji državni ured obavlja poslove koji se odnose na praćenje, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa iz područja nadležnosti Središnjeg državnog ureda; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Središnji državni ured definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, pruža informacije nadležnim tijelima nužne za poduzimanje aktivnosti usmjerene na poboljšanja, izrađuje i predlaže Vladi donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu pripremu i predlaže predsjedniku Vlade sazivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu; koordinira implementaciju zaključaka Vijeća, sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i projektne dokumentacije strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mrežu državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga, koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje, ponovnu uporabu dokumenata i informacija te izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal, na temelju službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 23.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na središnju javnu nabavu za tijela državne uprave, Vladu, urede i stručne službe Vlade, Hrvatski sabor i Ured predsjednika Republike Hrvatske, i to: utvrđivanje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga obveznika središnje javne nabave i uspostavu baze podataka, vezano za zahtjeve obveznika središnje javne nabave po nabavnim kategorijama; koordiniranje aktivnosti između obveznika središnje javne nabave; istraživanje tržišta; planiranje provedbe postupaka nabave; uspostavu i upravljanje bazom podataka o sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima te podnošenje statističkih izvješća Vladi; primjenu napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave; vođenje portala za središnju javnu nabavu i objavljuje sklopljene ugovore i okvirne sporazume, kao i ugovore sklopljene na temelju okvirnih sporazuma; izradu dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije; provođenje postupaka nabave; ugovaranje; praćenje izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma; analiziranje uspješnosti središnje javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda; pripremu prijedloga odluke o određivanju roba i usluga koje se nabavljaju putem središnje javne nabave.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 24.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva.

Središnji državni ured obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja.

Središnji državni ured obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske.

Središnji državni ured obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 25.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih tijela državne uprave i drugih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; brigu za zaštitu prava i interesa te očuvanja i jačanja identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske; jačanje suradnje i izradu prijedloga komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Središnji državni ured u suradnji s drugim nadležnim tijelima obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj; predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja; provodi mjere i programe za integraciju Hrvata povratnika i useljenika te obavlja poslove koji se odnose na vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske; planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 26.

Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na vatrogastvo; provodi osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi; pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama; obavlja inspekcijske poslove u području vatrogastva te obavlja i druge poslove u svezi s vatrogastvom.

Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 27.

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, neregistriranog obavljanja djelatnosti i pružanja usluga, sigurnosti neprehrambenih proizvoda, zaštite potrošača, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama, hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme, sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, veterinarstva i sigurnosti hrane, poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja te upravljanja invazivnim stranim vrstama, ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, obračuna, naplate i uplate boravišne odnosno turističke pristojbe, prijave i odjave turista, rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, naftnog rudarstva), rada i zaštite na radu, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju te građenja.

Državni inspektorat obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 28.

Državna geodetska uprava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru.

Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 29.

Državni hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje hidrometeoroloških podataka; istraživanje atmosfere i vodnih resursa; primjenu meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, umjetnog djelovanja na vrijeme, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena; obavljanje međunarodnih poslova iz područja hidrologije i meteorologije od interesa za Republiku Hrvatsku.

Državni zavod osigurava i stručno, tehničko i tehnološko jedinstvo obavljanja hidroloških i meteoroloških poslova.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 30.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: predlaganje javnih politika u području razvoja sustava intelektualnog vlasništva; pripremu propisa iz područja intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva – patenata, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti čija zaštita nije propisana posebnim zakonima, kao i izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i proizvode za zaštitu bilja; sudjelovanje u postupku međunarodne registracije patenata, žigova i industrijskog dizajna sukladno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica, vođenje registara industrijskog vlasništva i drugih pratećih registara; autorsko pravo i srodna prava; izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; vođenje evidencije o organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava te inspekcijski nadzor nad njihovim radom; međuresornu koordinaciju aktivnosti i statističkog praćenja provedbe prava intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka vezanih uz ovlaštenje za zastupanje u području prava industrijskog vlasništva te druge prateće poslove vezane uz razvoj sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

Državni zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama te organizacijama i stručnim tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva, posebice Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo, Europskoj organizaciji za patente i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, te obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; pripremu stajališta i drugih dokumenata za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih organizacija te tijela Europske unije; poslove suradnje s međunarodnim i europskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva te poslove suradnje s nacionalnim tijelima drugih država nadležnima za intelektualno vlasništvo.

Državni zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: razvoj informacijskih sustava i baza podataka o intelektualnom vlasništvu te njihovo povezivanje, usklađivanje i razmjenu podataka s odgovarajućim nacionalnim, međunarodnim i europskim sustavima; razvoj i pružanje informacijske i stručne potpore građanima i korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih informacijskih servisa; razvoj i pružanje javnih specijalističkih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i provedbu obrazovnih programa i drugih oblika izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva; praćenje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim, kulturnim i društvenim sektorima; provedbu stručnih projekata iz područja intelektualnog vlasništva; promotivnu i izdavačku djelatnost u području intelektualnog vlasništva.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 31.

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: pripremu propisa iz područja mjeriteljstva; rješavanje u upravnim stvarima iz područja mjeriteljstva; davanje ovlasti pravnim osobama za provedbu postupaka potvrđivanja sukladnosti mjerila i pretpakovina s propisima, za provedbu ovjeravanja zakonitih mjerila te pripremu mjerila za ovjeravanje; određivanje tehničkih i mjeriteljskih zahtjeva za postupke ocjene sukladnosti iz područja zakonskog mjeriteljstva; provođenje ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika; provođenje ovjeravanja zakonitih mjerila; provođenje službenih mjerenja; nadzor zakonitosti rada ovlaštenih pravnih osoba, ovlaštenih servisa i korisnika zakonitih mjerila; praćenje i nadzor stanja u području zakonskog mjeriteljstva te poduzimanje mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti; nadzor rada i stručno osposobljavanje mjeritelja i mjeriteljskih inspektora; pružanje pomoći građanima i pravnim osobama u provođenju propisa i mjera iz mjeriteljske djelatnosti. Državni zavod za mjeriteljstvo predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za zakonsko mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama.

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina; pripremu propisa iz područja predmeta od plemenitih kovina; rješavanje u upravnim stvarima iz područja predmeta od plemenitih kovina; obavlja postupke ovlašćivanja proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina, vodi postupak za dodjelu znaka proizvođača (dobavljača) odnosno znaka sukladnosti predmeta od plemenitih kovina te vodi propisane evidencije o znakovima proizvođača. Državni zavod za mjeriteljstvo predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama za plemenite kovine i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama. Obavlja analizu potreba i stanja, planiranja i razvoja djelatnosti ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj.

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: pripremu propisa u području homologacije cestovnih vozila i traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: vozila), njihovih dijelova i opreme, obavlja postupke ovlašćivanja ispitnih mjesta za homologaciju tipa i pojedinačnog vozila, obavlja poslove potvrđivanja sukladnosti tipa vozila s propisanim homologacijskim zahtjevima; vodi evidenciju o ovlaštenim uvoznicima i izdanim potvrdama o sukladnosti tipa vozila te obavlja nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba iz ovog područja. Državni zavod za mjeriteljstvo predstavlja Republiku Hrvatsku u radu međunarodnih tijela koja donose homologacijske propise o vozilima te osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz rada tih međunarodnih tijela.

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na proglašavanje državnih etalona i druge poslove u vezi s državnim etalonima i usklađivanje rada nacionalnih umjernih laboratorija; planiranje, organiziranje, koordinaciju i provođenje poslova razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva; osiguravanje sljedivosti mjerenja u Republici Hrvatskoj i provođenje umjeravanja etalona i mjerila; čuvanje i održavanje državnih mjernih etalona i osiguravanje njihove sljedivosti prema međunarodnim etalonima; istraživanje i razvoj u području temeljnog mjeriteljstva; nacionalne umjerne laboratorije; usklađivanje i nadzor rada nacionalnih umjernih laboratorija; predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama.

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima.

Članak 32.

Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju službenih statističkih podataka i razvoj sustava službene statistike Republike Hrvatske, u skladu s temeljnim načelima službene statistike.

Državni zavod obavlja poslove glavnog nositelja, diseminatora i koordinatora sustava službene statistike koji pruža na nepristranoj osnovi državi, gospodarstvu i javnosti pouzdane statističke podatke o gospodarskom, demografskom, društvenom, zdravstvenom i ekološkom stanju, djelatnostima, događajima ili pojavama koje se mogu mjeriti statističkim metodama te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na proizvodnju, korištenje i diseminaciju službene statistike.

Državni zavod obavlja poslove koordinacije i izrade strateških i programskih dokumenata iz područja službene statistike, prati provedbe načela Kodeksa prakse europske statistike, osigurava stručnu neovisnost sustava službene statistike, razvija statističke metode i tehnike, izrađuje nacionalne smjernice za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike, razvija metodologije, klasifikacije i jedinstvene statističke standarde, ustrojava i vodi statističke registre, provodi znanstvene i istraživačke aktivnosti u području službene statistike.

Državni zavod obavlja i koordinira poslove međunarodne statističke suradnje s institucijama i tijelima Europske unije i njezinim državama članicama, drugim državama i međunarodnim institucijama te predstavlja nacionalni statistički sustav pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Državni zavod obavlja i stručne poslove pružanja tehničke pomoći iz područja statistike u zemlji i inozemstvu.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom sljedeća tijela državne uprave: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo zdravstva, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica, Državni inspektorat, Državna geodetska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državni zavod za mjeriteljstvo i Državni zavod za statistiku.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom, sljedeća tijela državne uprave:

– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

– Ministarstvo kulture kao Ministarstvo kulture i medija

– Ministarstvo turizma kao Ministarstvo turizma i sporta

– Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a poslove iz njegova djelokruga preuzima Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju s radom Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave, a poslove iz njihova djelokruga preuzima Ministarstvo pravosuđa i uprave, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a poslove iz njegova djelokruga koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji preuzima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom, a poslove koji se odnose na područje demografije i mladih preuzima Središnji državni ured za demografiju i mlade, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Ministarstvo državne imovine, a poslove iz njegova djelokruga preuzima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastavlja s radom i preuzima poslove iz djelokruga Ministarstva uprave koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave, uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave, povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u državnoj upravi, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Središnji državni ured za šport, a poslove iz njegova djelokruga preuzima Ministarstvo turizma i sporta, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Članak 37.

Vlada će donijeti uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravilnike o unutarnjem redu čelnici tijela državne uprave donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona državne službenike i namještenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze preuzimaju tijela državne uprave koja preuzimaju poslove na temelju ovoga Zakona, razmjerno i sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo pravosuđa i uprave preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo turizma i sporta preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Središnjeg državnog ureda za šport, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova socijalne politike i obitelji.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva državne imovine, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Središnji državni ured za demografiju i mlade preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova demografije i mladih.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova sukladno odredbama ovoga Zakona.

Zatečeni i preuzeti državni službenici i namještenici iz stavaka 1. do 8. ovoga članka obavljat će poslove i primati plaću prema dosadašnjim rješenjima do njihova raspoređivanja na radna mjesta sukladno pravilnicima iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.

Preuzeti državni službenici i namještenici rasporedit će se na radna mjesta u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 39.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje mandat glavnim tajnicima tijela državne uprave koja, sukladno ovome Zakonu, prestaju s radom ili mijenjaju djelokrug zbog preuzimanja poslova iz djelokruga drugog tijela državne uprave koje prestaje s radom.

Glavni tajnici iz stavka 1. ovoga članka obavljat će poslove po nalogu čelnika tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvarivat će prema dosadašnjim rješenjima do rasporeda na radna mjesta sukladno pravilniku iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.

Vlada će na prijedlog čelnika tijela državne uprave, koje mijenja djelokrug zbog preuzimanja poslova tijela državne uprave koje prestaje s radom i/ili se ustrojava sukladno odredbama ovoga Zakona kao novo tijelo, za obavljanje poslova glavnog tajnika tog tijela ovlastiti državnog službenika zatečenog u državnoj službi do imenovanja glavnog tajnika na temelju javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci.

Članak 40.

Sredstva osigurana u državnom proračunu za rad tijela državne uprave preraspodijelit će se na tijela državne uprave, razmjerno i sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Članak 41.

Vlada Republike Hrvatske će u skladu s odredbama ovoga Zakona predložiti izmjene posebnih zakona kojima su pojedini poslovi stavljeni u nadležnost tijelima državne uprave, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16., 104/16., 116/18. i 127/19.).

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/20-01/12

Zagreb, 22. srpnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.