NN 88/2020 (30.7.2020.), Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1671

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

POSLOVNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16, 57/17 i 87/19), članak 9. mijenja se i glasi:

»Stalna radna tijela Vlade jesu:

1. Koordinacija za unutarnju i vanjsku politiku

2. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje

3. Koordinacija za gospodarstvo

4. Koordinacija za društvene djelatnosti i ljudska prava

5. Kadrovska komisija

6. Administrativna komisija.«.

Članak 2.

U članku 10. brojevi: »3., 4. i 5.« zamjenjuju se brojevima: »3. i 4.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje stručnih poslova Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku, Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, Koordinacije za gospodarstvo, Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, Kadrovske i Administrativne komisije, osnivaju se uredi tih radnih tijela, kao sastavni dio Glavnog tajništva Vlade.«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za unutarnju i vanjsku politiku razmatra pitanja iz područja unutarnjih poslova, sustava pravosuđa, političkog i izbornog sustava, uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sustava, ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave, sustava državnih službenika i namještenika te područja razvoja digitalnog društva.

Koordinacija razmatra pitanja od značenja za međunarodni položaj Republike Hrvatske, suradnju, razvijanje i unaprjeđivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, zaštitu prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama, pripremu i izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnoj razvojnoj pomoći i suradnji, promociju hrvatskog gospodarstva u inozemstvu te sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz navedenih područja.

Koordinacija razmatra pitanja od značenja za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, usklađuje i predlaže stajališta u pitanjima od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u postupku donošenja propisa i odluka u okviru institucija i tijela Europske unije, kao i pitanja koja se odnose na usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije, djelovanje predstavnika tijela državne uprave u radu institucija i tijela Europske unije, koordinaciju stavova Republike Hrvatske u postupcima pokrenutim protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava Europske unije te suradnju s Hrvatskim saborom u području vanjskih i europskih poslova.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje razmatra pitanja iz sustava domovinske sigurnosti, što podrazumijeva koordinirano djelovanje i integraciju svih sposobnosti i potencijala sustava javne sigurnosti, obrambenog sustava, sigurnosno-obavještajnog sustava, sustava obrambene diplomacije i gospodarstva te ostalih državnih tijela i institucija zaduženih za proaktivno prepoznavanje, predviđanje i smanjenje sigurnosnih rizika te mogući odgovor na sigurnosne ugroze vrijednosti i interesa Republike Hrvatske.

Koordinacija u svome djelokrugu razmatra sudjelovanje Republike Hrvatske u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje, u operacijama i misijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu te sudjelovanje Republike Hrvatske u aktivnostima međunarodne humanitarne pomoći.

Koordinacija razmatra pitanja iz područja obrane, hrvatskih branitelja, tijela sigurnosno-obavještajnog sustava te sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za gospodarstvo razmatra pitanja iz područja fiskalnog sustava i politike, monetarnog sustava i politike, poljoprivrede, šumarstva, energetike, vodnoga gospodarstva, prostornoga uređenja i graditeljstva, svih oblika prometa i infrastrukture, elektroničkih komunikacija, zaštite okoliša, turizma, regionalnoga razvoja, poduzetništva i obrta, sustava javne nabave, politike tržišta rada i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja i radnih odnosa, zaštite potrošača, javnog informiranja, medija i kreativnih industrija, unaprjeđenja konkurentnosti i investicijske klime te drugih područja gospodarstva i financija.

Koordinacija se bavi sudjelovanjem Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama te analizom ekonomskih i pravnih elemenata državnih međunarodnih ugovora.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja, te posebno poticanjem razvoja potpomognutih područja, odnosno područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom.

Koordinacija se bavi višegodišnjim i godišnjim strateškim i operativnim dokumentima za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju, te razvojem sustava upravljanja fondovima Europske unije.

Koordinacija se bavi pitanjima zaštite i upravljanja svih oblika imovine Republike Hrvatske kako su utvrđeni posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za društvene djelatnosti i ljudska prava razmatra pitanja koja se odnose na sustav odgoja i obrazovanja, znanosti, tehničke kulture i sporta, razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti i sustava intelektualnog vlasništva, kao i kulture, kulturne baštine, kulturne djelatnosti i umjetničkog stvaralaštva, sustav zdravstvene zaštite te zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, demografije, obitelji i mladih.

Koordinacija razmatra pitanja zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, skrbi o osobito osjetljivim društvenim skupinama, ocjenjuje stanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, razmatra prigovore o stanju ljudskih prava koji su upućeni Republici Hrvatskoj od strane međunarodnih organizacija i uspoređuje ih sa stvarnim stanjem, potiče nadležna tijela državne uprave na rješavanje neposrednih problema u pitanjima ljudskih prava te predlaže Vladi mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje stanja ljudskih prava.

Koordinacija skrbi o stvaranju uvjeta za obnovu i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnovu obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje vezano za povratak prognanika i izbjeglica.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 8.

Članak 17. briše se.

Članak 9.

U članku 18. stavku 3. brojevi: »14., 15. i 17.« zamjenjuju se brojevima: »14. i 15.«.

Članak 10.

U članku 38. stavku 3. iza riječi: »poštom« dodaju se riječi: »i drugim sredstvima telekomunikacije«.

Članak 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-18/01
Urbroj: 50301-01/10-20-2
Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.