NN 92/2020 (14.8.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

1769

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.), članka 395. stavka 1., članka 493. stavka 4. i članka 500.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2020/873, (SL L 204, 26. 6. 2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o velikim izloženostima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 111/2018. i 120/2018.), članku 1. stavku 1. iza točke 2. riječ »i« zamjenjuje se zarezom.

Na kraju točke 3. briše se točka i dodaje se riječ »i«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) primjena članka 500.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a, koji glasi:

»Članak 3.a

(1) Odstupajući od članka 395. stavka 1. i članka 493. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, kreditnim institucijama dopušten je nastanak izloženosti iz članka 500.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, do maksimalno sljedećih ograničenja:

1) 100 % osnovnoga kapitala kreditne institucije do 31. prosinca 2023.,

2) 75 % osnovnoga kapitala kreditne institucije između 1. siječnja i 31. prosinca 2024. i

3) 50 % osnovnoga kapitala institucije između 1. siječnja i 31. prosinca 2025.

(2) Ograničenja navedena u stavku 1. ovog članka primjenjuju se na vrijednosti izloženosti nakon što se uzme u obzir učinak smanjenja kreditnog rizika u skladu s člancima od 399. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. točki 1. riječi u zagradi mijenjaju se i glase: »Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015., 120/2016., 116/2018., 42/2020. i 47/2020.«.

U članku 7. stavku 3. točki 2. iza riječi »(SL L 330, 15. 11. 2014.)« dodaju se riječi »i prilagođena Direktivom 2014/102/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. studenoga 2014. o prilagodbi Direktive 2013/34/EU (SL L 334, 21. 11. 2014.)«.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O. br. 247-020/08-20/BV
Zagreb, 3. kolovoza 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.