NN 95/2020 (26.8.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

Ministarstvo unutarnjih poslova

1798

Na temelju članka 38. stavka 5. i članka 39. stavka 4. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 83/13 i 27/16) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, TEHNIČKIM UREĐAJIMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA, SADRŽAJU I KORISNICIMA OPERATIVNIH ZBIRKI PODATAKA KOJE VODI GRANIČNA POLICIJA TE ROKOVIMA ČUVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja (»Narodne novine« br. 102/18) u članku 2. iza točke 34. dodaju se nove točke 35., 36. i 37. koje glase:

»35. Tehnička oprema

36. Mješovite ophodnje

37. Integrirano upravljanje granicom«.

Dosadašnje točke 35. i 36. postaju točke 38. i 39.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi: »čitač registarskih oznaka vozila« zamjenjuju se riječima: »kamera za čitanje registarskih oznaka vozila«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza podstavka 34. dodaju se novi podstavci 35., 36. i 37. koji glase:

»Zbirka podataka iz članka 2. točke 35. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i podatke o vrsti tehničke opreme, namjena tehničke opreme, vrsti sustava, nazivu uređaja, proizvođaču opreme, modelu opreme, serijskom broju, inventurnom broju, smještaju, vrsti programa nabave, podatke o promjeni mjesta, podatke o kvarovima, servisiranju, podatke o otpisu.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 36. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i podatke o vremenu provedbe mješovite ophodnje, području gdje je provedena mješovita ophodnja, načinu provedbe mješovite ophodnje, broj policijskih službenika RH, broj stranih policijskih službenika, broj postupanja tijekom ophodnje, vrstu postupanja, zakonsku osnovu postupanja tijekom ophodnje, državu nadležnu za postupanje, dodatne napomene.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 37. ovog Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i podatke vremenu održavanja aktivnosti, vrsti aktivnosti, organizatoru aktivnosti, službama koje su sudjelovale u aktivnostima, zaključcima, broj pregledanih osoba, broj pregledanih prijevoznih sredstava i broj pregledane prtljage, rezultate aktivnosti.«.

Dosadašnji podstavci 35. i 36. koji postaju podstavci 38. i 39. mijenjaju se i glase:

»Zbirka podataka iz članka 2. točke 38. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade na listama, podatke o zrakoplovu (broj zrakoplova, registarska oznaka, nacionalna oznaka, broj leta), vlaku (broj vlaka), plovilu (ime plovila, tip plovila, zastava plovila, IMO broj plovila, MMSI broj, HIN broj), autobusu (registarska oznaka, nacionalna oznaka), polazište, odredište, prijevozna sredstva koja se nalaze na listi, graničnom prijelazu na kojem će biti obavljena granična kontrola.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 39. ovoga Pravilnika – uz podatke o tijelu koje je sačinilo videozapis, sadrži i videozapis na kojem je naznačen datum i vrijeme zapisa.«.

Članak 4.

U članku 6. riječi: »Hrvatskom viznom informacijskom sustavu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom i EU viznom informacijskom sustavu«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. točki 3. podtočki 5. riječi: »točke 35.« zamjenjuju se riječima: »točke 38.«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Osobni podaci i svi zapisi u vezi osobnog podatka:

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 4. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 6. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 7. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 8. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 10. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 11. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 12. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 13. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godine od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 14. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 15. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godine od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 16. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 17. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 18. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine dana nakon prestanka zaposlenja

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 19. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 20. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 21. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 22. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 23. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 24. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 25. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 26. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 27. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 28. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 29. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 30. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 31. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 32. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 33. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 34. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 35. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 36. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku

– u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 37. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

U operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 38. ovoga Pravilnika čuvaju se:

– liste putnika u zračnom prometu – 24 sata od slijetanja zrakoplova

– liste putnika u pomorskom prometu – 30 dana nakon isplovljavanja/uplovljavanja plovila

– liste putnika u željezničkom prometu – 30 dana nakon ulaska/izlaska vlaka

– liste putnika u cestovnom prometu – 30 dana nakon ulaska/izlaska autobusa.

Videozapisi u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 39. ovoga Pravilnika čuvaju se ovisno o trajanju kapaciteta memorije (lokalne na samom uređaju) na koju je zapis pohranjen, a najduže 30 dana od nastanka zapisa.«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Osobni podaci, sadržani u operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika, nakon isteka rokova iz članka 11. ovoga Pravilnika depersonaliziraju se na pet godina, na način da se za korisnike čine nevidljivim u svrhu onemogućavanja izravne identifikacije osobe na koju se podatak odnosi.

Pristup depersonaliziranim podacima iz stavka 1. ovoga članka dopušten je samo državnim tijelima u svrhu kriminalističkog istraživanja.

Ponovno otkrivanje podataka iz stavka 1. ovoga članka odobrava rukovoditelj uprave u Ravnateljstvu policije koja je vlasnik podataka ili osoba koju on za to ovlasti te o tome obavještava službenika za zaštitu osobnih podataka, koji obavlja naknadnu provjeru opravdanosti otkrivanja podataka te postupa sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji.

Po isteku razdoblja od pet godina od dana depersonalizacije, osobni podaci iz stavka 1. ovoga članka trajno se brišu.«.

Članak 8.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Bilješke iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

– datum i vrijeme pristupa podacima

– radnu stanicu s koje se pristupa informacijama

– identitet osobe koja je pristupila podacima

– podatke korištene za pretraživanje

– svrhu pristupa podacima

– identitet primatelja podataka.«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/63
Urbroj: 511-01-152-20-14
Zagreb, 17. kolovoza 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.