NN 95/2020 (26.8.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1801

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NUŽNOJ MJERI OGRANIČAVANJA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ KATEGORIJE »BAROVI«

I.

U Odluci o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi« (»Narodne novine« broj 92/20) u točki I. riječi: »u trajanju od 10 dana« brišu se.

II.

Iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Ova Odluka primjenjuje se do 7. rujna 2020. godine.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-113

Zagreb, 21. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.