NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1815

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i drugih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva, ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose

4. Uprava za gospodarstvo i financijski sustav

5. Državna riznica

6. Uprava za upravljanje javnim dugom

7. Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

8. Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

9. Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

10. Ured za sprječavanje pranja novca.

Članak 3.

U sastavu Ministarstva, temeljem posebnog zakona, ustrojavaju se upravne organizacije:

1. Porezna uprava

2. Carinska uprava.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra obavlja stručne, administrativne, organizacijske i protokolarne poslove za potrebe ministra i državne tajnike u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka te protokolarnih i medijskih aktivnosti; pribavlja dokumentaciju i materijale od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; obavlja poslove za potrebe dužnosnika nadležnog za akreditaciju u vezi s povlačenjem i korištenjem sredstava pretpristupnih programa pomoći i sredstava strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije te poslove informiranja u vezi s akreditacijom; obavlja poslove za potrebe Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje vezane uz financijsko upravljanje fondovima Europske unije i funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole pretpristupnih programa Europske unije; obavlja poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog informiranja; odgovara na predstavke i pritužbe građana; obavlja prevoditeljske poslove; obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državne tajnike.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 5.

Glavno tajništvo obavlja upravne i stručne poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji se odnose na planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala; rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; vodi evidenciju imovine; obavlja poslove planiranja i nabave robe, radova i usluga; obavlja poslove uredskog poslovanja; organizacijske te opće, tehničke i druge pomoćne poslove; poslove zaštite na radu, obrane i sigurnosti; brine o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine i sredstava za rad; obavlja poslove organiziranja, uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava. Glavno tajništvo izrađuje i prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; obavlja poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Glavnog tajništva za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje

2.2. Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove

2.3. Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

2.4. Sektor za financije i računovodstvo

2.5. Sektor za informatiku.

2.1. Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje

Članak 6.

Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje obavlja upravne i stručne poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji se odnose na planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala; obavlja poslove vezane za praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime unutarnjih ustrojstvenih jedinica; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima; rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju. Sektor izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa u skladu s posebnim zakonom; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; koordinira izradu i ažuriranje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove vezane za donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Sektora za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje, ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za pravne poslove

2.1.3. Služba za informiranje.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Služba za ljudske potencijale obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu; provodi postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; obavlja poslove u vezi s prijmom osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje godišnje planove izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa u skladu s posebnim zakonom i pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama u poslovima procjene učinaka propisa; daje očitovanja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinsko-pravne i obvezno-pravne odnose; vodi evidenciju ugovora/sporazuma u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana; pruža pravnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi imovinskopravnih odnosa; obavlja poslove koji se odnose na provedbu postupka i reguliranje međusobnih prava i obveza u vezi s korištenjem poslovnih prostora za potrebe smještaja službenika i namještenika užeg dijela Ministarstva; unosi i ažurira podatke u Informacijskom sustavu za upravljanje državnom imovinom; surađuje s ministarstvom nadležnim za državnu imovinu; priprema plan rada Ministarstva i objedinjava izvješća o njegovu ostvarivanju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3. Služba za informiranje

Služba za informiranje koordinira poslove planiranja, usmjeravanja i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije koje se odnose na djelokrug užeg dijela Ministarstva; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama za potrebe užeg dijela Ministarstva; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za potrebe užeg dijela Ministarstva; dostavlja u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske dokumente koji se odnose na djelokrug užeg dijela Ministarstva sukladno propisima; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe dužnosnika Ministarstva u medijima; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost Ministarstva; koordinira pripremu dnevnih izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; koordinira izradu i ažuriranje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove objedinjavanja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih izvješća i planova iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove

Članak 7.

Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga za potrebe Glavnog tajništva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva koje u djelokrugu nemaju poslove nabave te provodi postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Sektora. Za potrebe užeg dijela Ministarstva izrađuje plan nabave; utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju kroz sustav središnje javne nabave; surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu; obavlja poslove ekonomata; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza; prima i otprema poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u unutarnje ustrojstvene jedinice; vodi urudžbeni zapisnik; vodi upisnik predmeta upravnog postupka; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu; obavlja knjižničarske poslove; izrađuje planove obrane i evakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine; provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti sukladno propisima o informacijskoj sigurnosti; obavlja i druge poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane, sigurnosti, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti; obavlja poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; stručne tehničke poslove; poslove telefonske službe; poslove održavanja zgrada i poslovnih prostora; poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove zaštite, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila; obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala; obavlja poslove pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji te poslove čišćenja; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Sektora za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za javnu nabavu, opće i tehničke poslove, ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za javnu nabavu

2.2.2. Služba za opće poslove

2.2.3. Služba za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove.

2.2.1. Služba za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu obavlja poslove nabave roba, radova ili usluga provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Glavnog tajništva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva koje u djelokrugu nemaju poslove nabave; izrađuje plan nabave; objavljuje postupke nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske; izrađuje ugovore iz područja javne nabave; vodi evidencije o postupcima javne nabave; surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu; utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju kroz sustav središnje javne nabave; izrađuje ugovore na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima; priprema obrazloženja u odgovoru na žalbe i daje očitovanja o činjeničnim navodima, te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); pruža stručnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za opće poslove

Služba za opće poslove provodi postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Sektora te provodi i prati izvršenje ugovora sklopljenih u postupcima nabave iz djelokruga Sektora. Za potrebe užeg dijela Ministarstva obavlja poslove ekonomata; vodi evidencije za procjenu potreba za nabavom roba i usluga te za statistička izvješća o izvršenju sklopljenih ugovora; sudjeluje u izradi plana nabave; vodi propisane internetske aplikacije o sredstvima korisnika državnog proračuna; vodi evidenciju o pečatima i žigovima; nabavlja i vodi evidenciju o kreditnim karticama, o karticama za gorivo, elektronskoj naplati cestarina (ENC-u), telefoniji (fiksnoj i mobilnoj); vodi interne evidencije i izrađuje analize iz djelokruga Službe; prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u unutarnje ustrojstvene jedinice; vodi urudžbeni zapisnik; vodi upisnik predmeta upravnog postupka; vodi urudžbeni zapisnik pošte klasificirane stupnjem tajnosti; arhivira i čuva podatke prema propisima i općim aktima o uredskom poslovanju i informacijskoj sigurnosti; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu; obavlja knjižničarske poslove; administrira aplikaciju elektroničkog uredskog poslovanja; vodi elektroničku kontaktnu točku; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za opće poslove, ustrojava se:

2.2.2.1. Pododsjek pisarnica.

2.2.2.1. Pododsjek pisarnica

Pododsjek pisarnica za potrebe užeg dijela Ministarstva prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u unutarnje ustrojstvene jedinice; vodi urudžbeni zapisnik; vodi upisnik predmeta upravnog postupka; vodi urudžbeni zapisnik pošte klasificirane stupnjem tajnosti; arhivira i čuva podatke sukladno propisima i općim aktima o uredskom poslovanju i informacijskoj sigurnosti; obavlja poslove dostave pošte na području Grada Zagreba; administrira program elektroničkog uredskog poslovanja; vodi elektroničku kontaktnu točku; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu; po potrebi vraća u rad ili na uvid arhivirane predmete; prati propise iz područja zaštite i čuvanja registraturne i arhivske građe; surađuje sa Hrvatskim državnim arhivom; obavlja knjižničarske poslove; upravlja radom kontrolne točke u kojoj se zaprimaju međunarodni klasificirani podaci sukladno propisima o informacijskoj sigurnosti i općim aktima Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.3. Služba za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove

Služba za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove izrađuje za potrebe užeg dijela Ministarstva planove obrane i evakuacije te organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine. Za potrebe užeg dijela Ministarstva obavlja poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša; sudjeluje u izradi plana nabave; sudjeluje u godišnjem popisu imovine; vodi interne evidencije i izrađuje analize iz djelokruga Službe; obavlja poslove koji se odnose na redovno i izvanredno održavanje zgrada i poslovnih prostora; održavanje energetskih postrojenja, sustava klimatizacije, održavanje opreme i sredstava za rad; obavlja poslove u vezi korištenja i održavanja vozila; organizira prijevoz dužnosnika i službenika; obavlja poslove telefonske službe; obavlja fotokopiranje; umnožavanje i uvez dokumenata; obavlja poslove pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji; poslove čišćenja; kontrolira i nadzire čišćenja prostora koje obavljaju vanjski pružatelji usluga; provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti; obavlja poslove vezane za pristup klasificiranim podacima; provodi interni nadzor primjene mjera i standarda informacijske sigurnosti, koordinira radom kontrolne točke u kojoj se zaprimaju EU klasificirani podaci stupnja tajnosti; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

Članak 8.

Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza obavlja poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima; investicijsko i redovito održavanje graničnih prijelaza; planiranje, praćenje izvršenja ugovornih obveza; provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja i tijelima Europske unije; sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na izradu i donošenje prostornih planova područja uz granicu Republike Hrvatske (županijski, gradski i općinski planovi); osiguranje uvjeta za rad graničnih službi na graničnim prijelazima i koordiniranje zahtjeva i potreba svih graničnih službi (praćenje stanja u prostoru na graničnim prijelazima, predlaganje i osiguranje tehničkih poboljšanja uz primjenu i uvažavanje novih tehnologija, standarda i smjernica Europske unije); vođenje svih evidencija o graničnim prijelazima i plaćanje svih zakonskih obveza; praćenje propisa iz područja prostornoga planiranja, zaštite okoliša i gradnje; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za pripremu i projektiranje

2.3.2. Služba za izvođenje radova i održavanje.

2.3.1. Služba za pripremu i projektiranje

Služba za pripremu i projektiranje obavlja poslove koji se odnose na planiranje, projektiranje i pripremu izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije graničnih prijelaza, aktivnosti planiranja i određenja zahvata u prostoru (koordiniranje korisnika prostora i svih nadležnih dionika); izradu planova i programa gradnje te utvrđivanje elemenata za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju graničnih prijelaza; izradu projektnih zadataka, organiziranje izrade projektne dokumentacije: idejna rješenja, idejni projekti za lokacijske dozvole, glavni projekti za građevinske dozvole i za potvrde glavnih projekata, izvedbeni projekti s troškovnicima za gradnju, projekti unutarnjeg uređenja prostora, projekti uklanjanja građevina, tehničke specifikacije za postupke javne nabave, ishođenje propisanih kontrola projektne dokumentacije; organiziranje geodetskih radova: izvođenje geodetskih snimanja terena i instalacija, izrada geodetskih podloga, izrada parcelacijskih elaborata, izrada elaborata za izvlaštenje; organiziranje geotehničkih radova: izvođenje geotehničkih istražnih terenskih radova, izrada geotehničkih elaborata; organiziranje rješavanja imovinsko pravnih odnosa: usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, otkup nekretnina (procjena vrijednosti, nagodbe s vlasnicima, ugovori o kupoprodaji), utvrđivanje interesa Republike Hrvatske, izvlaštenje, zasnivanje prava gradnje, ugovori o zakupninama, upisivanja nekretnina u zemljišne knjige, upisivanja nekretnina u katastar zemljišta; koordiniranje upravnim postupcima ishođenja odobrenja za gradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza: lokacijske dozvole, građevinske dozvole, potvrde glavnih projekata te dozvole za uklanjanje građevina, izvršavanje svih zakonskih obveza investitora; vođenje evidencija o prostoru na graničnim prijelazima; prati izvršenje ugovora i financijskih obveza po ugovorima sklopljenim za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Služba za izvođenje radova i održavanje

Služba za izvođenje radova i održavanje obavlja poslove koji se odnose na izvođenje radova građenja i rekonstrukcije graničnih prijelaza te poslove redovitog i investicijskog održavanja graničnih prijelaza; poslove vođenja građenja: uvođenje izvođača u posao, organizacija građenja, koordinacija usluga ovlaštenoga stručnoga nadzora gradnje, praćenje obavljanja procesa građenja, investicijsko nadziranje izvođenja radova; poslove ishođenja uporabnih dozvola: organiziranje tehničkih pregleda, ishođenje dozvola za uporabu, predaja prostora na korištenje; poslove redovitog održavanja graničnih prijelaza: organiziranje i praćenje realizacije ugovorenih poslova redovitog održavanja objekata i infrastrukture; kontrola tekućeg održavanja na terenu; poslove investicijskog održavanja graničnih prijelaza: organiziranje i praćenje; vođenje evidencija o opremi na graničnim prijelazima; prati izvršenje ugovora i financijskih obveza po ugovorima sklopljenim za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.4. Sektor za financije i računovodstvo

Članak 9.

Sektor za financije i računovodstvo obavlja stručne, upravne i računovodstvene poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji su vezani za izradu financijskog plana proračuna za trogodišnje razdoblje; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje; izrađuje polugodišnje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje na razini razdjela organizacijske klasifikacije; upravlja područnom riznicom; vodi sve zakonom propisane poslovne knjige; obavlja obračun i isplatu plaće, naknada plaće, drugog dohotka i ostalih materijalnih prava; vodi blagajničko poslovanje; vodi pomoćne analitičke evidencije; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza; prati usklađenost strateških i drugih planova i programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije; prati i koordinira razvoj i unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola; sudjeluje u izradi izvješća o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola; sudjeluje i koordinira poslove na izradi analize i samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola sa ciljem zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja proračunskih sredstava; inicira i sudjeluje u izradi internih akata kojima se uređuju postupci, nadležnosti i odgovornosti u svim procesima iz proračunskog ciklusa; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Sektora za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije i računovodstvo, ustrojavaju se:

2.4.1. Služba za proračun i financije

2.4.2. Služba za analizu

2.4.3. Služba za računovodstvo.

2.4.1. Služba za proračun i financije

Služba za proračun i financije obavlja poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva vezane uz izradu prijedloga financijskog plana; koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; po potrebi priprema i izrađuje prijedloge izmjena i dopuna te preraspodjele sredstava planiranih u državnom proračunu; obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i evidentiranim obvezama; obavlja poslove obračuna i isplate plaće, naknade plaće, drugog dohotka i ostalih materijalnih prava; dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih poreza i doprinosa; vodi blagajničko poslovanje; ispostavlja zahtjeve za plaćanjem unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice; prati sve promjene u poslovnim procesima Državne riznice; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.4.2. Služba za analizu

Služba za analizu obavlja poslove koordiniranja, praćenja, evidentiranja i podnošenja naloga za izvršavanje projekata financiranih iz fondova Europske unije za potrebe užeg dijela Ministarstva; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o izvršenju financijskih planova; vodi analitičke evidencije o troškovima i mjestima nastanka troškova unutar određenih programa, aktivnosti i projekata planiranih u državnom proračunu; uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima; prati i koordinira razvoj i unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola te usklađenost strateških i drugih planova i programa s proračunom, odnosno financijskim planom Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za uži dio Ministarstva; koordinira s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradu analize i samoprocjenu funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola; obavlja provjeru sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti institucija iz nadležnosti; inicira i sudjeluje u izradi internih akata kojima se uređuju postupci, nadležnosti i odgovornosti u svim procesima iz proračunskog ciklusa; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.4.3. Služba za računovodstvo

Služba za računovodstvo vodi za potrebe užeg dijela Ministarstva sve zakonom propisane poslovne knjige; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje; na razini razdjela organizacijske klasifikacije izrađuje konsolidirane polugodišnje i godišnje financijske izvještaje; obavlja sve propisane kontrole knjigovodstvene dokumentacije; obavlja knjiženje poslovnih događaja u glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama; vodi pomoćne analitičke evidencije financijske i nefinancijske imovine i obveza; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.5. Sektor za informatiku

Članak 10.

Sektor za informatiku organizira, koordinira i uspostavlja jedinstveni informatički sustav unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva; obavlja poslove vezane za informatizaciju, održavanje lokalne računalno-komunikacijske mreže, administriranje računala, poslužiteljske opreme, sistemsko održavanje infrastrukturnih servisa, udomljavanje korisničkih programskih rješenja; informatičku podršku javnim i internim informacijskim servisima; analizira i odabire raspoloživa infrastrukturna informatička rješenja koja će se primijeniti kao potpora informacijskom sustavu; određuje prioritete i prijedloge za nabavu računalno-komunikacijske opreme i operacijskih sustava; obavlja stručne poslove vezane za planiranje i modernizaciju informatičkog sustava; brine za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju u području informatike; primjenjuje suvremene informatičke tehnologije radi osiguranja visoke dostupnosti usluga računalno-komunikacijskih servisa; organizira i upravlja procesom izrade, obrade i povrata sigurnosnih kopija podataka; nadzire ispravnost, raspoloživost, opterećenje te organizira popravak računalno-komunikacijskog sustava; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na Service Desku na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; nadzire i kontrolira sigurnost pristupa informatičkom sustavu; uspostavlja norme za interoperabilnost i kompatibilnost računalno-komunikacijskih sustava; organizira, primjenjuje i održava centralizirani pristup korisnika na lokalnoj i javnoj mreži; obavlja poslove planskog održavanja računalno-komunikacijske opreme, nadgleda sigurnost komunikacija i provodi mjere za zaštitu sigurnosti informatičkog sustava; upravlja računalno-komunikacijskom informatičkom infrastrukturom i podrška je svim procesima koji osiguravaju rad informatičkog sustava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za informatiku, ustrojavaju se:

2.5.1. Služba za informatičku podršku

2.5.2. Služba za komunikacijsku tehnologiju.

2.5.1. Služba za informatičku podršku

Služba za informatičku podršku upravlja računalnom infrastrukturom za potrebe užeg dijela Ministarstva i pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad infrastrukturnih servisa i informatičkog sustava; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na Service Desku na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture; obavlja poslove koji uključuju dizajn, primjenu, testiranje, instalaciju i održavanje operacijskih sustava, poslužitelja i mrežnih servisa; distribuira, instalira, nadograđuje, testira i održava programsku opremu na korisničkim računalima; prati i testira nove tehnologije, dokumentira i implementira u informatički sustav; organizira i upravlja procesom izrade sigurnosnih kopija, određuje i nadzire pravila kojima se osigurava sigurnost podataka, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme; osigurava fizičku i tehničku sigurnost prostorija u kojima se nalazi informatička oprema o kojoj skrbi Sektor; nadzire i planira povećanja kapaciteta sustava za elektro energetsko napajanje i klimatizaciju; nadzire uvjete smještaja i predlaže poboljšanja sustava fizičke i tehničke zaštite i sustava zaštite od požara prostorija u kojima se nalazi informatička oprema o kojoj se brine Sektor; planira, implementira i kontrolira primjenu sigurnosnih mjera korištenja informatičkog sustava i informatičke opreme na razini informatičke infrastrukture; nadzire i planira pristup internetu i intranetu; nadzire i provodi penetracijske testove operacijskog sustava, programske opreme i infrastrukturnih servisa na upad u informatički sustav; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju iz svoga djelokruga te sudjeluje u izradi, uvođenju i provođenju normi u području informatike; brine se za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa; nadzire ispravnost, raspoloživost i opterećenje te planira proširenje kapaciteta računalnog sustava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.5.2. Služba za komunikacijsku tehnologiju

Služba za komunikacijsku tehnologiju upravlja komunikacijskom infrastrukturom za potrebe užeg dijela Ministarstva i pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad komunikacijske mreže; uspostavlja norme za interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih sustava; određuje prioritete i daje prijedloge za nabavu opreme iz područja komunikacijske tehnologije; planski održava informatičku opremu, nadgleda sigurnost komunikacija i provodi mjere zaštite sigurnosti komunikacijske infrastrukture; analizira korištenje, izgradnju, sigurnost i unaprjeđenja nepokretnog IP telefonskog sustava; uspostavlja i brine o tehničkoj ispravnosti računalno-komunikacijske mreže; rješava i analizira sustavna pitanja korištenja, izgradnje, unaprjeđivanja i sigurnosti uređaja i sustava za prijenos podataka informatičke infrastrukture; uspostavlja i brine o tehničkoj ispravnosti lokalnih računalnih mreža i osigurava razmjenu podataka s računalnim sustavima; uspostavlja i brine o međusobnoj povezanosti lokalnih računalnih mreža u jedinstvenu mrežu za elektroničku razmjenu podataka; održava mrežne uređaje za prijenos podataka; organizira pristup, uspostavlja i brine o centraliziranom pristupu prema intranetskoj mreži i prema javnoj internetskoj mreži; brine o sigurnosti pristupa, nadzoru prometa, sprječavanju neželjenih napada u računalno-komunikacijskoj mreži; nadzire i provodi penetracijske testove za upad u informatički sustav; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na Service Desku na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

Članak 11.

U Upravi za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose obavljaju se poslovi izrade godišnjih i višegodišnjih projekcija i prognoza makroekonomskih i proračunskih agregata; prate se i analiziraju makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice se analizira i planira fiskalna politika na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima u vezi s nastupom Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije; sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; koordinira pripremu i provedbu programa Europske unije; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama na temelju politike Vlade Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja održivoga razvoja; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i obveze na temelju sklopljenih ugovora o zajmovima, državnim jamstvima i darovnicama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja financijskih odnosa s inozemstvom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, ustrojavaju se:

3.1. Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

3.2. Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose.

3.1. Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Članak 12.

Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva na razini sektora koja izrađuje godišnje i višegodišnje projekcije i prognoze makroekonomskih i proračunskih agregata; prati i analizira makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice analizira i planira fiskalnu politiku na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima vezanim uz nastup Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; sudjeluje u praćenju okvira za upravljanje fiskalnom i ekonomskom politikom na razini Europske unije; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima; sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije; prati i sudjeluje u godišnjoj proračunskoj proceduri proračuna Europske unije; prati financijske tijekove iz proračuna Europske unije, analizira financijske odnose između Republike Hrvatske i Europske unije s ciljem utvrđivanja optimalnog stanja za državni proračun i hrvatsko gospodarstvo; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za fiskalna istraživanja i planiranje

3.1.2. Služba za proračun Europske unije

3.1.3. Služba za makroekonomska istraživanja i prognoze

3.1.4. Služba za fiskalnu statistiku i statističku metodologiju.

3.1.1. Služba za fiskalna istraživanja i planiranje

Služba za fiskalna istraživanja i planiranje obavlja poslove koji se odnose na analizu i projekcije fiskalnih agregata, poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji; sudjeluje u praćenju okvira za upravljanje fiskalnom politikom na razini Europske unije te usklađivanju nacionalnog fiskalnog okvira s istim; obavlja poslove koji se odnose na praćenje procedure prekomjernog deficita; praćenje ispunjenja zakonom određenih fiskalnih pravila; analize fiskalnih rizika usmjerenih prema održivosti javnih financija; modeliranje izračuna srednjoročnog proračunskog cilja te puta prilagodbe s ciljem definiranja smjera fiskalne politike; pripremu relevantnih dokumenata, a posebno onih koji proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, odnosno Pakta o stabilnosti i rastu Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za fiskalna istraživanja i planiranje, ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel analiza i projekcija proračunskih prihoda

3.1.1.2. Odjel fiskalnih analiza i istraživanja.

3.1.1.1. Odjel analiza i projekcija proračunskih prihoda

Odjel analiza i projekcija proračunskih prihoda obavlja poslove kontinuiranog praćenja kretanja prihoda proračuna; izrađuje dnevne, tjedne i mjesečne projekcije prihoda za potrebe praćenja likvidnosti te godišnje i višegodišnje projekcije prihoda proračuna; izrađuje obrazloženja kretanja prihoda državnog proračuna za polugodišnja i godišnja obrazloženja proračuna; izrađuje projekcije prihoda i analize za potrebe izrade strateških ekonomskih dokumenata; izrađuje međunarodne usporedbe i analize prihoda proračuna te obavlja druge poslove iz područja analiza i projekcija proračunskih prihoda povezanih s promjenama poreznih politika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel fiskalnih analiza i istraživanja

Odjel fiskalnih analiza i istraživanja izrađuje usporedne analize i kontinuirane informacije o kretanju fiskalne politike; izrađuje projekcije kretanja fiskalnih pokazatelja; obavlja poslove iz područja odnosa domaće fiskalne politike i međunarodnih institucija; obavlja poslove koji se odnose na praćenje procedure prekomjernog deficita; praćenje ispunjenja zakonom određenih fiskalnih pravila; analizu fiskalnih rizika usmjerenih prema održivosti javnih financija; modeliranje izračuna srednjoročnog proračunskog cilja te puta prilagodbe s ciljem definiranja smjera fiskalne politike; suradnju s Europskom komisijom te pripremu relevantnih dokumenata, a posebno onih koji proizlaze iz Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno okvira za upravljanje fiskalnom politikom na razini Europske unije; održava ažurnost fiskalne statistike na web-stranicama Ministarstva te priprema periodična izvješća Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za proračun Europske unije

Služba za proračun Europske unije obavlja poslove koji se odnose na poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji; poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji; izrade procedura, definiranja i kreiranja potrebnih baza podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna; poslove izračuna, prikupljanja i kontrole vlastitih sredstava Europske unije, izrade projekcija uplata vlastitih sredstva u proračun Europske unije, poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji povezano s vlastitim sredstvima Europske unije, kao jedinica za kontakt i izvješćivanje Europske komisije; poslove prilagođavanja sustava sukladno izmjenama u pravnoj stečevini Europske unije; praćenje i sudjelovanje u godišnjoj proračunskoj proceduri u Europske unije; praćenje financijskih tijekova iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkog rada vezanog za reforme proračuna Europske unije i višegodišnje financijske perspektive Europske unije, uključujući i izradu nacionalnih stajališta za pregovore o financijskim perspektivama; praćenje i intervencija na sve prijedloge akata Europske unije o kojima se raspravlja u tijelima Europske unije, a koji su u interesu hrvatskog gospodarstva i proračunske politike Republike Hrvatske, s ciljem osiguranja što bolje proračunske pozicije Republike Hrvatske; suradnja u aktivnostima vezanim uz analize u vezi korištenja sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkih zadataka o financijskim tijekovima između Republike Hrvatske i Europske unije; analizu financijskih odnosa između Republike Hrvatske i Europske unije s ciljem utvrđivanja optimalnog stanja za državni proračun i hrvatsko gospodarstvo; suradnja u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkog rada povezanog s odgovarajućim politikama Europske unije od značajnog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo i javne financije, kao i sudjelovanje u formiranju stajališta Ministarstva o novim prijedlozima Europske unije u odnosu na te politike; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za proračun Europske unije, ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za vlastita sredstva Europske unije

3.1.2.2. Odjel za proračun i proračunsku proceduru Europske unije.

3.1.2.1. Odjel za vlastita sredstva Europske unije

Odjel za vlastita sredstva Europske unije obavlja poslove koji se odnose na poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji; izrade procedura, definiranja i kreiranja potrebnih baza podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna; poslove izračuna, prikupljanja i kontrole vlastitih sredstava Europske unije, izrade projekcija uplata vlastitih sredstva u proračun Europske unije, poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji povezano s vlastitim sredstvima Europske unije, kao jedinica za kontakt i izvješćivanje Europske komisije; poslove prilagođavanja sustava sukladno izmjenama u pravnoj stečevini Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2.2. Odjel za proračun i proračunsku proceduru Europske unije

Odjel za proračun i proračunsku proceduru Europske unije obavlja poslove koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u godišnjoj proračunskoj proceduri u Europskoj uniji; praćenje financijskih tijekova iz proračuna Europske unije; suradnja s Odjelom za vlastita sredstva Europske unije vezano uz sve rezultate sastanaka Proračunskog odbora koji mogu imati utjecaja na smanjenje i povećanje hrvatskih doprinosa predviđenih u usvojenom proračunu; iniciranje i provođenje analitičkog rada vezanog za reforme proračuna Europske unije i višegodišnje financijske perspektive Europske unije, uključujući i izradu nacionalnih stajališta za pregovore o financijskim perspektivama; praćenje i intervencija na sve prijedloge akata Europske unije o kojima se raspravlja u tijelima Europske unije, a koji su u interesu hrvatskog gospodarstva i proračunske politike Republike Hrvatske, s ciljem osiguranja što bolje proračunske pozicije Republike Hrvatske; suradnja u aktivnostima vezanim uz analize u vezi korištenja sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkih zadataka o financijskim tijekovima između Republike Hrvatske i Europske unije; analizu financijskih odnosa između Republike Hrvatske i Europske unije s ciljem utvrđivanja optimalnog stanja za državni proračun i hrvatsko gospodarstvo; suradnja u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkog rada povezanog s odgovarajućim politikama Europske unije od značajnog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo i javne financije, kao i sudjelovanje u formiranju stajališta Ministarstva o novim prijedlozima Europske unije u odnosu na te politike; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.3. Služba za makroekonomska istraživanja i prognoze

Služba za makroekonomska istraživanja i prognoze vodi baze podataka ekonomskih statističkih pokazatelja Republike Hrvatske i međunarodnog okruženja; prati hrvatska i svjetska makroekonomska kretanja, izrađuje analize i priloge o makroekonomskim kretanjima; izrađuje prognoze i projekcije makroekonomskih agregata, razvija i usavršava makroekonomske modele za izradu makroekonomskih analiza i projekcija; izrađuje simulacije učinaka raznih mjera ekonomske politike na makroekonomske varijable; analizira makroekonomske neravnoteže unutar hrvatskog gospodarstva te prati cikličku poziciju hrvatskog gospodarstva; sudjeluje u poslovima koji proizlaze iz preventivnog i korektivnog mehanizma Pakta o stabilnosti i rastu te praćenju makroekonomskih neravnoteža; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za makroekonomska istraživanja i prognoze, ustrojavaju se:

3.1.3.1. Odjel makroekonomskih istraživanja

3.1.3.2. Odjel makroekonomskih prognoza.

3.1.3.1. Odjel makroekonomskih istraživanja

Odjel makroekonomskih istraživanja vodi bazu podataka ekonomskih statističkih pokazatelja Republike Hrvatske; vodi bazu podataka ekonomskih statističkih pokazatelja međunarodnog okruženja; prati hrvatska i svjetska makroekonomska kretanja; izrađuje redovite makroekonomske analize trenutne ekonomske situacije, tržišta rada, cijena te kretanja u realnom, financijskom i međunarodnom sektoru gospodarstva; izrađuje priloge o makroekonomskim kretanjima u okviru dokumenata i publikacija Ministarstva te prema potrebi daje stručna mišljenja na upite i nacrte dokumenata domaćih i inozemnih ekonomskih institucija; priprema potrebne informacije o temama iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.3.2. Odjel makroekonomskih prognoza

Odjel makroekonomskih prognoza izrađuje prognoze i projekcije makroekonomskih agregata u okviru strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske, te prema potrebi, razvija i usavršava makroekonomske modele te druge analitičke alate za izradu makroekonomskih analiza i projekcija; izrađuje simulacije i procjene učinaka raznih mjera ekonomske politike na makroekonomske varijable; analizira makroekonomske neravnoteže unutar hrvatskog gospodarstva te prati cikličku poziciju hrvatskog gospodarstva; sudjeluje u izradi i praćenju pokazatelja koji proizlaze iz preventivnog i korektivnog mehanizma Pakta o stabilnosti i rastu te praćenju makroekonomskih neravnoteža; priprema materijale iz nadležnosti Službe vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; primjenjuje metodologiju Europske komisije za izračun potencijalnog rasta BDP-a te sudjeluje u radu tehničke Radne skupine za jaz domaćeg proizvoda (OGWG); izvješćuje međunarodne organizacije o kretanjima i očekivanjima u domaćem gospodarstvu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.4. Služba za fiskalnu statistiku i statističku metodologiju

Služba za fiskalnu statistiku i statističku metodologiju izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim, uključivo europskim statističkim standardima za opću državu i pojedine njezine sastavnice (državni proračun, izvanproračunske korisnike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave); sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskom narodnom bankom putem sudjelovanja u radu radnih skupina iz tog područja, pripreme dijela podataka, analize administrativnih izvora podataka, sudjelovanja u razvoju i usklađivanju klasifikacija i slično, te obavlja sve druge poslove za unaprjeđenje fiskalne statistike prema međunarodnim standardima; sudjeluje na sastancima u organizaciji Eurostata i, po potrebi, na onima u organizaciji drugih tijela Europske komisije, te u pripremi odgovora na upite i slično; sudjeluje u poslovima planiranja i normativnim poslovima povezanima sa službenom statistikom u Republici Hrvatskoj, kao i u procesu normiranja međunarodnih/europskih statističkih metodologija, njihovih izmjena te dokumenata za njihovu primjenu u dijelu za koji je nadležno Ministarstvo u odnosu prema tijelima Europske unije, odnosno drugim međunarodnim organizacijama; osigurava fiskalne podatke za objavu temeljem statističkih zahtjeva na proračunske okvire država članica Europske unije za koje je nadležno Ministarstvo, kao i podatke fiskalne statistike po međunarodnim metodologijama za objavu u domaćim i međunarodnim statističkim publikacijama; za potrebe Ministarstva analizira pojedinačne slučajeve projekata ili transakcija u pogledu njihovih statističkih učinaka odnosno po potrebi sudjeluje u pribavljanju mišljenja domaćih i međunarodnih tijela nadležnih za statističku metodologiju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za fiskalnu statistiku i statističku metodologiju, ustrojavaju se:

3.1.4.1. Odjel fiskalne statistike

3.1.4.2. Odjel za statističku metodologiju i infrastrukturu.

3.1.4.1. Odjel fiskalne statistike

Odjel fiskalne statistike izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim, uključivo europskim statističkim standardima za opću državu i pojedine njezine sastavnice (državni proračun, izvanproračunske korisnike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave); sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskom narodnom bankom putem sudjelovanja u radu radnih skupina iz tog područja i pripreme dijela podataka; sudjeluje na sastancima u organizaciji Eurostata i po potrebi na onima u organizaciji drugih tijela Europske komisije, te u pripremi odgovora na upite i slično; sudjeluje u pripremi podataka za Fiskalno izvješće Republike Hrvatske i Program konvergencije, osigurava fiskalne podatke za objavu temeljem statističkih zahtjeva na proračunske okvire država članica Europske unije za koje je nadležno Ministarstvo, kao i podatke fiskalne statistike po međunarodnim metodologijama za objavu u domaćim i međunarodnim statističkim publikacijama; sudjeluje u postupcima pripreme programsko-planskih akata službene statistike Republike Hrvatske kao i u drugim normativnim poslovima povezanima sa službenom statistikom u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.4.2. Odjel za statističku metodologiju i infrastrukturu

Odjel za statističku metodologiju i infrastrukturu analizira administrativne izvore podataka za fiskalnu statistiku sa stajališta zahtjeva međunarodnih uključivo europskih statističkih metodologija; sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskom narodnom bankom putem sudjelovanja u radu radnih skupina iz tog područja, pripreme dijela podataka, sudjelovanja u usklađivanju i povezivanju klasifikacija; sudjeluje na sastancima u organizaciji Eurostata i po potrebi na onima u organizaciji drugih tijela Europske komisije, te u pripremi odgovora na upite i slično; sudjeluje u pripremi podataka za Fiskalno izvješće Republike Hrvatske i Program konvergencije; obavlja druge poslove za unaprjeđenje fiskalne statistike prema međunarodnim standardima kao i u procesu normiranja međunarodnih/europskih statističkih metodologija i njihovih izmjena te dokumenata za njihovu primjenu u dijelu za koji je nadležno Ministarstvo u odnosu prema tijelima Europske unije odnosno drugim međunarodnim organizacijama; za potrebe Ministarstva sudjeluje u analizi pojedinačnih slučajeva projekata ili transakcija u pogledu njihovih statističkih učinaka odnosno po potrebi sudjeluje u pribavljanju mišljenja domaćih i međunarodnih tijela nadležnih za statističku metodologiju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose

Članak 13.

Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja razvija i provodi poslove suradnje vezane uz djelovanje u okviru Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji iz djelokruga financija te prava i obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama; prati razvoj, koordinira i sudjeluje u procesu prilagodbe hrvatskog pravnog sustava s europskim pravnim sustavom; koordinira, prati i provodi programe pomoći Europske unije iz djelokruga Ministarstva; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; sudjeluje u koordinaciji, pripremi i upravljanju financijskim instrumentima Europske unije te u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); u suradnji s drugim tijelima koordinira, prati, provodi i nadzire nacionalno sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; obavlja upravne i stručne poslove iz područja financija; poslove pripreme, izrade i provedbe međunarodnih ugovora u pitanjima međunarodnih financijskih odnosa; sudjeluje u pripremi i provedbi suradnje s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima u okviru djelokruga Ministarstva temeljem strategije i politika Vlade Republike Hrvatske za rješavanje strukturnih i razvojnih problema, ostvarivanja održivoga rasta te stvaranja, održavanja i jačanja međunarodnog ugleda Republike Hrvatske; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama i upravnim tijelima i obveza nastalih temeljem sklopljenih ugovora o zajmovima i/ili darovnicama i temeljem tehničke pomoći primljene od strane tih institucija; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama i upravnim tijelima; obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove iz područja bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za suradnju s Europskom unijom

3.2.2. Služba za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

3.2.3. Služba za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju

3.2.4. Služba za projekte i financijsko praćenje.

3.2.1. Služba za suradnju s Europskom unijom

Služba za suradnju s Europskom unijom obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije u dijelu koji se odnosi na financije, a posebice u pogledu pitanja koja se nalaze u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; koordinira rad predstavnika Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u radu institucija, organizacija i upravnih tijela Europske unije; razvija financijske odnose s Europskom unijom; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka u ispunjavanju preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji; sudjeluje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; koordinira usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u područjima iz djelokruga Ministarstva; prati politike i priprema stručne podloge za sastanke ministara financija država članica Europske unije; koordinira izradu nacionalnih stajališta iz područja financija; koordinira i prati provedbu misija stručnjaka Europske unije i prati provedbu njihovih preporuka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za suradnju s Europskom unijom, ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za koordinaciju Vijeća Europske unije ECOFIN

3.2.1.2. Odjel za koordinaciju odbora i pododbora Vijeća Europske unije.

3.2.1.1. Odjel za koordinaciju Vijeća Europske unije ECOFIN

Odjel za koordinaciju Vijeća Europske unije ECOFIN priprema, koordinira i provodi suradnju s tijelima Vijeća Europske unije iz nadležnosti Ministarstva (Vijeće Europske unije za ekonomske i financijske poslove-ECOFIN, Odbor stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije-COREPER) i Međuresornim radnim skupinama za koordinaciju europskih poslova; koordinira pripremu sastanaka Eurogrupe; provodi redovitu i kontinuiranu komunikaciju s predstavnicima Ministarstva u Misiji pri Europskoj uniji i ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u radu institucija radi pravovremene pripreme prijedloga stajališta za pojedine europske dosjee, izvještava i potpomaže Internu koordinaciju europskih poslova Ministarstva; koordinira pripremu redovitih i izvanrednih sastanaka Vijeća ministara financija Europske unije (ECOFIN-a); surađuje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta i intervencija za sastanke Vijeća ministara financija Europske unije; priprema i koordinira redovita izvještavanja stranih predstavništva u Republici Hrvatskoj; sudjeluje kao sunositelj u pripremama redovitih sastanaka Europskog vijeća, pri čemu vodi kontinuiranu komunikaciju s ostalim nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te obavlja i ostale organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti vezane uz sudjelovanje dužnosnika Ministarstva na sastancima u tijelima Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za koordinaciju odbora i pododbora
Vijeća Europske unije

Odjel za koordinaciju odbora i pododbora Vijeća Europske unije koordinira pripremu redovitih i izvanrednih sastanaka Odbora za ekonomska i financijska pitanja i Odbora za ekonomska i financijska pitanja – razina zamjenika; koordinira pripremu sastanaka Radne skupine Eurogrupe; sudjeluje u koordinaciji pripreme sastanaka pododbora Vijeća Europske unije (Pododbor za Međunarodni monetarni fond-SCIMF, ad-hoc Radne skupine, odbori i pododbori); surađuje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; kontinuirano surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove, tijelima Vlade Republike Hrvatske nadležnim za europske poslove, te ostalim domaćim i europskim institucijama; obavlja i ostale organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti vezane uz sudjelovanje dužnosnika Ministarstva na sastancima u tijelima Europske unije.

3.2.2. Služba za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Služba za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, posebice u pogledu pitanja koja se nalaze u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; koordinira rad predstavnika Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u radu institucija, organizacija i upravnih tijela međunarodnih financijskih institucija; razvija financijske odnose s međunarodnim financijskim institucijama; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka u ispunjavanju preuzetih obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama (članice grupe Svjetske banke, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe, Međunarodni monetarni fond, Inter-američka banka za razvoj); sudjeluje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; sudjeluje u koordinaciji, pripremi i upravljanju financijskim instrumentima Europske unije te u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); prati politike i priprema stručne podloge za sastanke Guvernera međunarodnih financijskih institucija te koordinira izradu nacionalnih stajališta iz područja financija i razvojne ekonomike; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; u suradnji s drugim tijelima koordinira, prati, provodi i nadzire nacionalno sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove suradnje i priprema prijedloge dokumenata o strategijama suradnje Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; obavlja poslove i sudjeluje u pripremi nacrta propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; koordinira i prati provedbu misija stručnjaka međunarodnih financijskih institucija i prati provedbu njihovih preporuka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za suradnju s europskim razvojnim institucijama

3.2.2.2. Odjel za suradnju s međunarodnim razvojnim institucijama.

3.2.2.1. Odjel za suradnju s europskim razvojnim institucijama

Odjel za suradnju s europskim razvojnim institucijama sudjeluje u pripremi i nadzire pripremu i provedbu strategija suradnje s međunarodnim financijskim institucijama koje primarno djeluju na prostoru Europske unije i u kojima većinske vlasničke udjele imaju države članice Europske unije (Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvitak, Razvojna banka Vijeća Europe); priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s europskim razvojnim institucijama te europskim organizacijama i razvojnim bankama od potencijalnog interesa za Republiku Hrvatsku (Nordijska investicijska banka, Njemačka razvojna banka-KfW i sl.); prati poslovne politike, obavlja poslove suradnje s europskim razvojnim institucijama, priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima europskih razvojnih institucija; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge politika programa, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku; priprema i obavlja poslove vezano za suradnju s uredima europskih razvojnih institucija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima te organizira stručna savjetovanja, radionice, seminare i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima; organizira posjete i sudjelovanja delegacija Republike Hrvatske u radu tijela međunarodnih financijskih institucija; u suradnji sa Službom za projekte i financijsko praćenje sudjeluje u pripremi i surađuje u nadzoru provedbe projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava zajmova europskih razvojnih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora te surađuje u koordiniranju, praćenju, provedbi i nadziranju nacionalnog sufinanciranja programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija te financijskih instrumenata Europske unije i u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); sudjeluje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskih ugovora; surađuje u pripremi propisa s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2.2. Odjel za suradnju s međunarodnim razvojnim institucijama

Odjel za suradnju s međunarodnim razvojnim institucijama sudjeluje u pripremi i nadzire pripremu i provedbu strategija suradnje s međunarodnim razvojnim institucijama (Grupa Svjetske banke, Međunarodni monetarni fond; Inter-američka banka za razvoj); priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s međunarodnim razvojnim institucijama te organizacijama i razvojnim bankama od potencijalnog interesa za Republiku Hrvatsku (Afrička razvojna banka, Azijska infrastrukturna investicijska banka, Azijska razvojna banka i ostale); prati poslovne politike, obavlja poslove suradnje s međunarodnim razvojnim institucijama, priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima međunarodnih razvojnih institucija; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge politika, programe, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku; priprema i obavlja poslove vezano za suradnju s uredima međunarodnih razvojnih institucija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima te organizira stručna savjetovanja, radionice, seminare i tečajeve; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima; organizira posjete i sudjelovanja delegacija Republike Hrvatske u radu tijela međunarodnih financijskih institucija; sa Službom za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju surađuje na poslovima pripreme propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim razvojnim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; u suradnji sa Službom za projekte i financijsko praćenje sudjeluje u pripremi i surađuje u nadzoru provedbe projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih razvojnih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora te surađuje u koordiniranju, praćenju, provedbi i nadziranju nacionalnog sufinanciranja programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; sudjeluje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskih ugovora; surađuje u pripremi propisa s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3. Služba za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju

Služba za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju obavlja međunarodno pravne poslove koji proizlaze iz preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji te obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama; koordinira i provodi poslove iz područja bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa Republike u okviru djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa za ostvarivanje i provedbu članstva Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; provodi stručne analize zakonodavnih prijedloga koji se donose na razini Europske unije; daje i izrađuje stručna mišljenja za prijedloge zakonodavnih akata koji se donose na razini Europske unije; provodi i organizacijsko-logističke poslove za potrebe Ministarstva u nadležnosti Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju, ustrojavaju se:

3.2.3.1. Odjel za međunarodno pravne poslove

3.2.3.2. Odjel za bilateralnu suradnju

3.2.3.3. Odjel za organizacijsko-logističke poslove.

3.2.3.1. Odjel za međunarodno pravne poslove

Odjel za međunarodno pravne poslove obavlja pravne poslove koji proizlaze iz preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji te obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama; prati i nadzire provedbu godišnjih Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; provodi stručne analize zakonodavnih prijedloga koji se donose na razini Europske unije; daje i izrađuje stručna mišljenja za prijedloge zakonodavnih akata koji se donose na razini Europske unije; sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora i sporazuma iz nadležnosti Sektora i Ministarstva; vodi i održava bazu podataka, te sudjeluje i surađuje u pravnim pitanjima s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezanim uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; redovito i kontinuirano provodi sve aktivnosti i zadaće proizašle iz procedura notifikacije direktiva iz nadležnosti Ministarstva te sudjeluje u radu stručne skupine za EU pilot; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa za ostvarivanje i provedbu članstva Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3.2. Odjel za bilateralnu suradnju

Odjel za bilateralnu suradnju prati, proučava i analizira financijske odnose Republike Hrvatske kako sa zemljama članicama Europske unije tako i s trećim zemljama, te s ostalim financijskim institucijama i organizacijama država s kojima Republika Hrvatska ima financijske i gospodarske odnose ili su od njenog potencijalnog interesa (OECD; WBIF; G-20; WTO; ostale); brine o unapređenju tih financijskih odnosa i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; prati, proučava i analizira programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz multilateralnih i izvora međunarodnih političkih i drugih organizacija (OECD, Ujedinjeni narodi, ECOSOC, te druge izvaneuropske regionalne organizacije); u suradnji s ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove prati, proučava i stručno obrađuje političke i društvene procese od važnosti za financijske međunarodne odnose i suradnju; sudjeluje u pripremi, sklapanju i provedbi multilateralnih i bilateralnih financijskih sporazuma u nadležnosti Ministarstva; analizira, priprema izvještaje o provedbi i prati učinke sklopljenih financijskih sporazuma i predlaže mjere za unapređenje bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa te predlaže mjere radi što učinkovitijeg korištenja tih financijskih projekata; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; prati ostvarivanje multilateralne i bilateralne financijske suradnje te u vezi s tim predlaže mjere za unapređenje financijske suradnje; usuglašava i usklađuje aktivnosti s drugim državnim tijelima i institucijama vezano uz multilateralnu i bilateralnu financijsku suradnju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3.3. Odjel za organizacijsko-logističke poslove

Odjel za organizacijsko-logističke poslove obavlja stručne, organizacijske, logističke i tehničke poslove za potrebe Ministarstva, a koje su u djelokrugu poslova koje obavlja Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Kabinetom ministra vezano za protokolarna događanja; prikuplja podatke i priprema kalendar posjeta i putovanja; predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja te izrađuje program boravka; vodi evidenciju o izvršenim programima; sudjeluje u osiguranju prijevoza za strana izaslanstva; provodi aktivnosti vezano uz sigurnosne aspekte provođenja protokolarnih programa; obavlja poslove svečanih i drugih prigoda u okviru Ministarstva; surađuje i koordinira s odgovarajućim službama za protokol ostalih institucija kao i stranim veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj; obavlja druge odgovarajuće organizacijsko-logističke poslove.

3.2.4. Služba za projekte i financijsko praćenje

Služba za projekte i financijsko praćenje obavlja poslove praćenja i provedbe programa pomoći Europske unije u Ministarstvu te upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata financiranih i sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora; izvršava financijsko praćenje ugovora sklopljenih s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima te ugovora temeljem bilateralnih i multilateralnih odnosa iz nadležnosti unutarnje ustrojstvene jedinice za međunarodnu financijsku suradnju; surađuje s Državnom riznicom te po potrebi i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i tijelima javne vlasti Republike Hrvatske; u svojstvu središnje jedinice za provedbu projekata i programa Europske unije koordinira pripremu i provedbu projekata koji se provode u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; u suradnji s drugim tijelima koordinira, prati, provodi i nadzire nacionalno sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija te financijskih instrumenata Europske unije i u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za projekte i financijsko praćenje, ustrojavaju se:

3.2.4.1. Odjel za projekte

3.2.4.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora.

3.2.4.1. Odjel za projekte

Odjel za projekte prati provedbu projekata i programa pomoći Europske unije te predstavlja središnju jedinicu za provedbu projekata Europske unije u Ministarstvu; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju poslova vezanih za projekte Ministarstva u sklopu programa pomoći Europske unije; surađuje na pripremi i provedbi projekata pomoći obavljajući poslove vezane za proces programiranja te pripremu natječajne dokumentacije sukladno propisanim pravilima; obavlja poslove upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata financiranih i sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora, koji se odnose na koordiniranje pripreme i predlaganja tih projekata, sudjelovanje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskog ugovora kao i poticanje pravovremene provedbe projekata, pri kojima surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za međunarodnu financijsku suradnju; pruža stručnu pomoć korisnicima zajmova i darovnica u izradi planova korištenja sredstava te prati ostvarivanje ciljeva projekata prikupljajući od korisnika zajmova i darovnica te međunarodnih financijskih institucija podatke o tijeku provedbe istih; priprema prijedlog Godišnjeg izvješća o pregledu portfelja odnosnih projekata, koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske; nadzire pripremu podloga za povlačenje zajmova međunarodnih financijskih institucija, kao i darovnica, koji se koriste za financiranje projekata u nadležnosti Ministarstva; surađuje u izradi prijedloga strategija suradnje iz područja međunarodnih financijskih odnosa; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.4.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora

Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora financijski prati povlačenja i korištenje sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora, za financiranje i sufinanciranje projekata u Republici Hrvatskoj, kako sredstava odobrenih izravno Republici Hrvatskoj, tako i onih koja su odobrena drugim pravnim osobama uz državno jamstvo; izvršava povlačenja sredstava pojedinih međunarodnih financijskih institucija; programskim sustavom evidentira obveze Republike Hrvatske koje nastaju temeljem međunarodnih financijskih ugovora te koordinira plaćanja tih obveza iz državnog proračuna; vodi evidencije o članskim udjelima i financijskim obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama; obavlja registraciju pri Hrvatskoj narodnoj banci kreditnih poslova s inozemstvom po osnovi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske; surađuje u pripremi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; vodi financijske evidencije i priprema financijska izvješća za pojedine međunarodne financijske institucije, državnu reviziju i Ministarstvo; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV

Članak 14.

U Upravi za gospodarstvo i financijski sustav obavljaju se poslovi koji se odnose na vođenje Registra koncesija i praćenja sustava koncesija; analizira se dinamika prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere učinkovitije naplate naknada po koncesijama; obavljaju se poslovi analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje se sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira se financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavljaju se poslovi u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; prati i analizira politiku državnih potpora; provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; obavljaju upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; obavljaju upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, ovrhe na novčanim sredstvima, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnim ovlastima i alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za gospodarstvo i financijski sustav, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za koncesije i državne potpore

4.2. Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

4.3. Sektor za financijski sustav.

4.1. Sektor za koncesije i državne potpore

Članak 15.

Sektor za koncesije i državne potpore je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja vodi Registar koncesija i prati koncesije; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavlja poslove u vezi s analizama i provedbom projekata javno-privatnog partnerstva; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata i primjenama pravila o državnim potporama; obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata; prikuplja podatke iz svoga djelokruga koji se odnose na područje koncesija, javno-privatnog partnerstva, državnih potpora i investicija; unaprjeđuje sustav prikupljanja neporeznih prihoda; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu, praćenje i nadzor provedbe politike državnih potpora, izrađuje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske i pravilima o državnim potporama; prikuplja podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te izrađuje izvješće za Europsku komisiju te Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti; surađuje s nadležnim tijelima vezano za projekte financirane iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija, državnih potpora i elementarnih nepogoda; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja koncesija; surađuje na zajedničkim poslovima vezanima za misije Međunarodnog monetarnog fonda i programe Svjetske banke; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koncesije i državne potpore, ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo

4.1.2. Služba za državne potpore i elementarne nepogode.

4.1.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo

Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija; analizira stanje koncesija na području Republike Hrvatske, prati kretanje naplata od koncesija i poduzima radnje definirane zakonskim okvirom politike koncesija s davateljima koncesija i ostalim nadležnim institucijama; prati i usuglašava zakonsku regulativu s pravnom stečevinom Europske unije; u suradnji s davateljima koncesija sudjeluje u pripremama koncesijskih projekata u dijelu koji se odnosi na: procjenu vrijednosti koncesije, izradu studije opravdanosti davanja koncesije, izradu dokumentacije za nadmetanje i ostalih elemenata postupka davanja koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi i davanju stručnih mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; obavlja analizu koncesijskih modela i prijedloga dodjele koncesije; obavlja analize projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; koordinaciju u vezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva u odnosu na financijske učinke i procjenu rizika u pojedinim prijedlozima zasnivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama; sukladno djelokrugu Ministarstva obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata, te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u realizaciji investicijskih projekata i praćenju njihove provedbe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koncesije i javno-privatno partnerstvo, ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za Registar koncesija

4.1.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo.

4.1.1.1. Odjel za Registar koncesija

Odjel za Registar koncesija vodi i kontinuirano ažurira baze podataka Registra koncesija; surađuje s davateljima koncesije; osigurava koordinaciju s Financijskom agencijom i praćenje stanja Registra koncesija; obavlja poslove praćenja i analize koncesija, prihoda od naknade za koncesije; kontrolira i prati stanje duga po osnovi naknada za koncesije; surađuje s nadležnim inspekcijskim službama; koordinira aktivnosti na projektima koncesija kroz funkcije unaprjeđenja sustava koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama; predlaže daljnje mjere u svrhu poboljšanja cjelokupnog sustava koncesija; predlaže aktivnosti i provodi mjere kojima se doprinosi stvaranju efikasnog sustava koncesija; obavlja poslove koji se odnose na provođenje politika koncesija, izradu izvješća o provedenoj politici koncesija te vođenju evidencija o planovima davanja koncesija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo

Odjel za javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koordinacije u vezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; analizira i daje prijedloge primjene različitih koncesijskih i drugih modela javno-privatnog partnerstva i mehanizama financiranja u realizaciji kapitalnih ulaganja; daje mišljenja i suglasnosti na prijedloge projekata javno-privatnog partnerstva s aspekta proračunskih projekcija i planova, proračunskih rizika, učinaka i ograničenja, financijske i fiskalne održivosti te zaštite i osiguranja javnog partnera; provodi analize, ocjene projekata i procjenu rizika u odnosu na provedbu projekata javno-privatnog partnerstva; analizira i prati izvršenje ugovora o javno-privatnom partnerstvu; daje prijedloge mjera za unaprjeđenje praćenja, nadzora i evidencije projekata javno-privatnog partnerstva; surađuje s nacionalnim i inozemnim tijelima, organizacijama i institucijama u svrhu učinkovite provedbe poslova iz djelokruga Ministarstva; daje prijedloge mjera za poboljšanje i unaprjeđenje sustava javno-privatnog partnerstva; obavlja poslove koji se odnose na analizu i davanje stručnih mišljenja u području pripreme i provedbe investicijskih i strateških investicijskih projekata, surađuje s drugim tijelima državne uprave u pripremi i provedbi zakonskih aktivnosti iz područja javno-privatnog partnerstva i strateških investicija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za državne potpore i elementarne nepogode

Služba za državne potpore i elementarne nepogode provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije; izrađuje i sudjeluje u izradi smjernica politike državnih potpora, prijedloga propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije te propisa o elementarnim nepogodama; daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske i pravilima o državnim potporama iz pravne stečevine Europske unije; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; prikuplja, obrađuje, evidentira i vodi registar o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analizi učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata i primjenama pravila o državnim potporama; izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama za Europsku komisiju, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja smjernica politike državnih potpora, propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata i primjenama pravila o državnim potporama; provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u svrhu ispravne primjene pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; analizira stanja vezana za nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za državne potpore i elementarne nepogode, ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

4.1.2.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

4.1.2.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode.

4.1.2.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; izrađuje prijedloge smjernica politike državnih potpora koje slijede politiku državnih potpora Europske unije te ciljeve za koje se daju državne potpore prema pravnoj stečevini Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja smjernica politike državnih potpora, propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; surađuje s nadležnim tijelima uključenima u provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama iz pravne stečevine Europske unije; prati pravnu stečevinu Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu i sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u svrhu ispravne primjene pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; obavlja upravne i stručne poslove vezano uz izradu stručnih mišljenja na prijedloge propisa iz područja restrukturiranja gospodarskih subjekata u svrhu usklađivanja nacionalnih zakona i podzakonskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije na području restrukturiranja poduzetnika u teškoćama; izrađuje informacije i izvješća o odobrenim Planovima restrukturiranja gospodarskih subjekata za interne potrebe Ministarstva i ostale potrebe koje se odnose na suradnju s međunarodnim institucijama; surađuje s ostalim tijelima državne uprave na području restrukturiranja gospodarskih subjekata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode

Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode prikuplja, obrađuje, evidentira i vodi registar o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analizi učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti; izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama za Europsku komisiju, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor prema europskoj metodologiji prikaza podataka o državnim potporama; surađuje s nadležnim tijelima vezano uz uvid u registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u sklopu provedbe regionalne/kohezijske politike Europske unije; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti i provodi izobrazbu radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije, posebno u vezi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; analizira stanja vezana uz nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; sudjeluje u procjeni i predlaganju primjerene pomoći područjima koja su zahvaćena elementarnim nepogodama; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih grupa iz područja elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

Članak 16.

Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu analizira i prati poslovanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu; obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; unaprjeđuje razinu transparentnosti praćenja poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva; prikuplja podatke u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava i podatke dostavlja Europskoj komisiji; daje mišljenja kod usklađivanja nacionalnih zakona i podzakonskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje na različitim projektima i u provedbi programa međunarodnih institucija; obavlja poslove u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu, ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za analizu poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu

4.2.2. Služba za napredno financijsko modeliranje i analize.

4.2.1. Služba za analizu poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu

Služba za analizu poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu prati poslovanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu (trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku); obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; analizira razvojne programe trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu i ocjenjuje kvalitetu poslovnih odluka; unaprjeđuje razinu transparentnosti praćenja poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva; analizira i prati provedbu obveza iz odluka i programa Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu, u suradnji s ministarstvom nadležnim za državnu imovinu obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, a u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za napredno financijsko modeliranje i analize

Služba za napredno financijsko modeliranje i analize izrađuje višegodišnje financijske planove za trgovačka društva u državnom vlasništvu u suradnji s upravama trgovačkih društava; analizira potencijalne scenarije poslovanja koristeći različite tržišne i operativne pretpostavke; procjenjuje vrijednosti trgovačkih društava, uspoređuje poslovanje trgovačkih društava s usporedivim poslovnim subjektima na tržištu; prati provedbu financijskih planova trgovačkih društava; analizira potencijalne strateške odluke trgovačkih društava uključujući prodaje vlasničkih udjela, dokapitalizacije, spajanja i preuzimanja, zaduživanja, restrukturiranja, investicijske projekte; analizira tržišne trendove; komunicira rezultate obavljenih analiza upravi trgovačkih društava; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

4.3. Sektor za financijski sustav

Članak 17.

Sektor za financijski sustav je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava, platnog sustava, osiguranja depozita, sustava osiguranja i reosiguranja, obveznih osiguranja u prometu, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, preuzimanja dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing i faktoring, ovrhe na novčanim sredstvima, potrošačkog kreditiranja i stambenog potrošačkog kreditiranja, propisa o sustavu financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, financijskog osiguranja, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Sektora; prati rad nadležnih tijela Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije u području usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Sektora; priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora, priprema materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Sektora; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja poslove koji se odnose na isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; koordinira zaštitu potrošača u financijskom sustavu; koordinira poslove u području financijske pismenosti potrošača te informira javnost o osnovnim značajkama pojedinih financijskih usluga; izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenost potrošača; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijski sustav, ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko i nefinancijsko izvještavanje i reviziju

4.3.2. Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente

4.3.3. Služba za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i financijsku pismenost.

4.3.1. Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko i nefinancijsko izvještavanje i reviziju

Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko i nefinancijsko izvještavanje i reviziju obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata, platnog sustava, elektroničkog novca, osiguranja i reosiguranja, obveznih osiguranja u prometu financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva i revizije te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; sudjeluje na sastancima Sanacijskih kolegija; koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske revizorske komore; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za standarde financijskog izvještavanja; prati Hrvatske standarde financijskog izvještavanja i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko i nefinancijsko izvještavanje i reviziju, ustrojavaju se:

4.3.1.1. Odjel za bankarstvo i sanaciju

4.3.1.2. Odjel za platni sustav

4.3.1.3. Odjel za osiguranje

4.3.1.4. Odjel za financijsko i nefinancijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju.

4.3.1.1. Odjel za bankarstvo i sanaciju

Odjel za bankarstvo i sanaciju obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja na nacrte sanacijskih planova kreditnih institucija te nacrte grupnih sanacijskih planova; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje na sastancima Sanacijskih kolegija; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.1.2. Odjel za platni sustav

Odjel za platni sustav obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja platnog prometa, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, konačnosti namire u platnim sustavima i deviznog poslovanja; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.1.3. Odjel za osiguranje

Odjel za osiguranje obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja, reosiguranja i obveznih osiguranja u prometu; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u području sustava osiguranja; surađuje s Hrvatskim uredom za osiguranje; surađuje s drugim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima oko pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.1.4. Odjel za financijsko i nefinancijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju

Odjel za financijsko i nefinancijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva i revizije; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; provodi nadzor nad izradom i objavom nefinancijskih izvještaja; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske revizorske komore; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima oko pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2. Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente

Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, sanacije investicijskih društava, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, preuzimanja dioničkih društava, zatim usluga nebankarskog financijskog sektora, uključujući leasing i faktoring, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; izrađuje iskaze o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Službe; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; obavlja poslove oko isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove oko isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice; sudjeluje u javnoj nabavi obrazaca mjenica; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente, ustrojavaju se:

4.3.2.1. Odjel za financijska tržišta

4.3.2.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente

4.3.2.3. Odjel za faktoring i leasing.

4.3.2.1. Odjel za financijska tržišta

Odjel za financijska tržišta obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, propisa u području preuzimanja dioničkih društava te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; obavlja poslove oko isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavlja poslove analize isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava stambenim štedišama; izrađuje analizu sustava stambene štednje; temeljem obrade i analize zahtjeva korisnika izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente

Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u poslovima iz djelokruga Odjela, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama te strukovnim udruženjima oko pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice, sudjeluje u javnoj nabavi obrazaca mjenica; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2.3. Odjel za faktoring i leasing

Odjel za faktoring i leasing obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja faktoringa i leasinga te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.3. Služba za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i financijsku pismenost

Služba za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i financijsku pismenost obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u području potrošačkih kredita, stambenih potrošačkih kredita i zaštite potrošača u području financijskih usluga te ovrhe na novčanim sredstvima; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Službe; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku; obavlja poslove u vezi otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima; obavlja poslove u području financijske pismenosti potrošača; izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama; izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti potrošača; ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških dokumenata financijske pismenosti potrošača; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te informira javnost o osnovnim karakteristikama pojedinih financijskih usluga; izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i financijsku pismenost, ustrojavaju se:

4.3.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

4.3.3.2. Odjel za financijsku pismenost

4.3.3.3. Odjel za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

4.3.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

Odjel za potrošače i licenciranje obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u području potrošačkih kredita, stambenih potrošačkih kredita i zaštite potrošača u području financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.3.2. Odjel za financijsku pismenost

Odjel za financijsku pismenost obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na aktivnosti u području financijske pismenosti potrošača; izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama, izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških dokumenata financijske pismenosti; koordinira radom operativne radne grupe; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te informira javnost o osnovnim karakteristikama pojedinih financijskih usluga i ostalim aktivnostima u vezi financijske pismenosti; koordinira rad po pritužbama potrošača u vezi financijskih usluga, izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.3.3. Odjel za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

Odjel za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, propisa koji uređuju poslovanje Financijske agencije te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema stručna mišljenja iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; koordinira i prati sustav provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; odgovara na upite iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; obavlja poslove u vezi otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. DRŽAVNA RIZNICA

Članak 18.

U Državnoj riznici obavljaju se poslovi pripreme i izrade prijedloga proračuna države, izvršavanja državnog proračuna, poslovi državnog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija, poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda, poslovi koordinacije razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, normativno-pravni poslovi i poslovi razvoja i podrške poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice te poslovi podrške sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U Državnoj riznici, ustrojavaju se:

5.1. Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države

5.2. Sektor za izvršavanje državnog proračuna

5.3. Sektor za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija

5.4. Sektor za poslove Nacionalnog fonda

5.5. Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

5.6. Sektor za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.7. Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice.

5.1. Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države

Članak 19.

Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države obavlja poslove vezane uz planiranje, izradu i donošenje državnog proračuna te konsolidiranog središnjeg proračuna; radi na unaprjeđenju sustava upravljanja javnim financijama; prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke po područjima javne potrošnje koja se financira iz državnog proračuna; obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja proračuna po programima; obavlja poslove ocjene i odobravanja investicijskih projekata; sudjeluje u razvoju procesa strateškog planiranja kontroli strateških planova, izrađuje strateški plan Ministarstva, sudjeluje u izradi dokumenata europskog semestra-nacionalnog programa reformi i programa konvergencije; sudjeluje u provođenju financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu i izradu prijedloga proračuna države, ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za pripremu proračuna države

5.1.2. Služba za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća

5.1.3. Služba za strateško planiranje.

5.1.1. Služba za pripremu proračuna države

Služba za pripremu proračuna države obavlja poslove koji se odnose na izradu državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu i dvogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna državnog proračuna tijekom godine i izradu konsolidiranog plana prihoda i rashoda te primitaka i izdataka središnjeg proračuna, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; predlaže opću politiku rashoda i izdataka po prioritetima; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; prati izvršenje njihovih financijskih planova te sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika i uputa te nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna koji se odnosi na planiranje sredstava u državnom proračunu; sudjeluje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, uputa za izradu državnog proračuna u skladu sa smjernicama; surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije te s drugim upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na pripremi podataka za ukupne prihode i rashode za trogodišnje razdoblje; daje savjete i preporuke Vladi Republike Hrvatske o mogućim uštedama u rashodima i izdacima; organizira i koordinira aktivnosti korisnika i nositelja proračunskih sredstava u vezi s izradom državnog proračuna u definiranju rashoda i izdataka; daje suglasnosti glede namjenskog trošenja, odnosno preraspodjele sredstava planiranih u državnom proračunu; surađuje s tijelima državne uprave te s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi s pripremom i izradom središnjeg proračuna; sudjeluje u radu radnih skupina, sastavljenih od stručnjaka Ministarstva i međunarodnih institucija, s ciljem unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; sudjeluje u razvoju novih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces pripreme i izrade državnog proračuna, njegovih izmjena i dopuna te preraspodjela (obrasci, metodologije); sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu proračuna države, ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja unutarnje i vanjske politike

5.1.1.2. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja društvenih djelatnosti i ljudskih prava

5.1.1.3. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja gospodarstva, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

5.1.1.4. Odjel za analizu izvanproračunskih korisnika

5.1.1.5. Odjel za pripremu financijskog plana ostalih izdataka države.

5.1.1.1. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja unutarnje i vanjske politike

Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja unutarnje i vanjske politike, u suradnji sa Službom za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i Službom za strateško planiranje, prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po sljedećim područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: politički i izborni sustav, unutarnji poslovi, pravosuđe, uprava, obrana, hrvatski branitelji, sustav državnih službenika i namještenika, angažman Republike Hrvatske u mirovnim misijama, zaštita prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama i sudjelovanje Republike Hrvatske u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih tijela) iz navedenih područja koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; kontrolira pravilnu primjenu svih proračunskih klasifikacija; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; prati i analizira provedbu programa; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja društvenih djelatnosti i ljudskih prava

Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja društvenih djelatnosti i ljudskih prava, u suradnji sa Službom za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i Službom za strateško planiranje, prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po sljedećim područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: kultura, odgoj i obrazovanje, znanost, informiranje, sport, tehnička kultura, zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, socijalna skrb i ostala područja iz društvenih djelatnosti, zaštita i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, skrb o osobito osjetljivim društvenim skupinama; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih tijela) iz navedenih područja koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; kontrolira pravilnu primjenu svih proračunskih klasifikacija; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; prati i analizira provedbu programa; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.3. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja gospodarstva, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja gospodarstva, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji sa Službom za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i Službom za strateško planiranje, prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po sljedećim područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: industrija, energetika, brodogradnja, rudarstvo, obrtništvo, zadrugarstvo, pomorstvo, promet, prostorno uređenje i graditeljstvo, zaštita prirode i okoliša, ugostiteljstvo, trgovina, monetarni i fiskalni sustav, zapošljavanje, tržište rada, regionalni razvoj, obnova i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnova obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje vezano za povratak izbjeglica, poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, turizam; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih tijela) iz navedenih područja koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; kontrolira pravilnu primjenu svih proračunskih klasifikacija; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; prati i analizira provedbu programa; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.4. Odjel za analizu izvanproračunskih korisnika

Odjel za analizu izvanproračunskih korisnika izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; u suradnji s odgovornim osobama kod izvanproračunskih korisnika priprema, prati i procjenjuje elemente za izradu njihovih financijskih planova; obavlja usklađenja s dopuštenom razinom javne potrošnje; izrađuje konsolidirani plan prihoda i rashoda te primitaka i izdataka središnjeg proračuna, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa koji uređuju sustav financiranja izvanproračunskih korisnika iz područja vodnoga gospodarstva, cestogradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, upravljanja državnom imovinom; prati izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika i izrađuje njihove izmjene i dopune tijekom godine; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji uređuju sustav javne potrošnje; surađuje s tijelima državne uprave te s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi s pripremom i izradom središnjeg proračuna; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.5. Odjel za pripremu financijskog plana ostalih izdataka države

Odjel za pripremu financijskog plana ostalih izdataka države, u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, organizira i upravlja postupkom izrade financijskog plana ostalih izdataka države, odnosno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne proračunske korisnike, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini, odnosno izdatke koji se odnose na servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga, doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije, pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, financiranje decentraliziranih funkcija, upravljanje sustavom javnih financija, proračunsku zalihu i ostalo; izrađuje prijedlog i projekcije financijskog plana i obrazloženje financijskog plana ostalih izdataka države, izrađuje izmjene i dopune financijskog plana, prijedloge preraspodjela financijskog plana, utvrđuje matične podatke potrebne za izradu financijskog plana, raspoređuje utvrđena proračunska sredstva po proračunskim klasifikacijama, unosi financijski plan u sustav Državne riznice; prati izvršenje financijskog plana ostalih izdataka države; izrađuje Obrasce standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka vezano uz ostale izdatke države, te obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa vezano uz ostale izdatke države; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća

Služba za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća obavlja poslove analize i ocjene troškova predloženih investicijskih projekata te zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće državnih i javnih službenika i namještenika, prati i analizira provedbu investicijskih projekata i fiskalnih učinaka primjene zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće državnih i javnih službenika i namještenika; vodi registar planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje; vodi evidenciju o broju zaposlenih državnih i javnih službenika i namještenika; izrađuje stručna mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te na međunarodne ugovore i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte ili utječu na kretanje broja zaposlenih i/ili visinu plaća, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća, ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata

5.1.2.2. Odjel za analizu plaća.

5.1.2.1. Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata

Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata obavlja poslove analize i ocjene troškova predloženih investicijskih projekata po područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: školstvo, kultura, znanost, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zapošljavanje, pravosuđe i uprava, obrana i javna sigurnost, gospodarstvo, zaštita okoliša, graditeljstvo, obnova i razvitak i druga područja, kao i buduće koristi nastale provedbom projekata; prati i analizira provedbu investicijskih projekata po područjima javne potrošnje; vodi registar planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio središnjeg proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te na međunarodne ugovore i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte; sudjeluje u izradi okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju prioritetnih investicijskih projekata koje će se uključiti u financijski plan; sudjeluje na unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; primjenom informatičkih rješenja osigurava kontinuitet i stabilnost rada poslovnih procesa pripreme proračuna; provodi izobrazbu korisnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za analizu plaća

Odjel za analizu plaća obavlja poslove analize i izrade stručnih mišljenja na zakonske i podzakonske propise koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika, a koji između ostalog uključuju planove prijma, uredbe o unutarnjem ustrojstvu, temeljne i granske kolektivne ugovore; obavlja poslove kontrole procijenjenih fiskalnih učinka provedbe zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika; prati i analizira stvarne troškove primjene zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika; prati i analizira kretanje broja zaposlenih državnih i javnih službenika i namještenika; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za planiranje rashoda za zaposlene; sudjeluje u izradi okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3. Služba za strateško planiranje

Služba za strateško planiranje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na suradnju s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i fondove Europske unije u izradi prijedloga propisa kojim se uređuje proces izrade pojedinačnih srednjoročnih strateških planova proračunskih korisnika državnog proračuna koji će se koristiti kao podloga za izradu Nacionalnog programa reformi; osigurava stručnu podršku svim proračunskim korisnicima obveznicima izrade strateških planova; daje preporuke za revidiranje strateških planova; koordinira i izrađuje srednjoročni strateški plan za Ministarstvo; vodi brigu o osposobljavanju djelatnika koji su uključeni u izradu strateškog plana na nivou razdjela Ministarstva; priprema izvještaj o provedbi strateškog plana Ministarstva; analizira izvršenje i ostvarenje ciljeva utvrđenih strateškim planovima u skladu s propisanim rokovima; sudjeluje sa Službom za pripremu proračuna države u izradi državnog proračuna i njegovom povezivanju sa strateškim planovima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za izvršavanje državnog proračuna

Članak 20.

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u skladu s državnim proračunom, obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; predlaže mogućnosti financiranja manjkova i mogućnosti ulaganja viškova novčanih sredstava državnog proračuna; prati kretanje salda na računu državnog proračuna, deviznim računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama; obavlja poslove unaprjeđenja sustava izvršavanja državnog proračuna; sudjeluje u izradi srednjoročnog strateškog plana za Ministarstvo; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u financijskoj kontroli zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područje fiskalne odgovornosti; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava državne riznice i povezivanju informacijskih sustava proračunskih korisnika s informacijskim sustavom državne riznice s ciljem izgradnje cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; izrađuje plan i izvještaje o radu iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o izvršavanju državnog proračuna te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za izvršavanje državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za planiranje i upravljanje likvidnošću državnog proračuna

5.2.2. Služba za platni promet

5.2.3. Služba za financijske analize izvršavanja državnog proračuna

5.2.4. Služba za informatičku podršku izvršavanju državnog proračuna.

5.2.1. Služba za planiranje i upravljanje likvidnošću državnog proračuna

Služba za planiranje i upravljanje likvidnošću državnog proračuna izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; izrađuje projekcije priljeva i odljeva državnog proračuna; izrađuje projekcije strukture i veličine proračunskih rashoda državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini na temelju rezervacije sredstava i ispostavljenih računa/zahtjeva za plaćanje korisnika državnog proračuna; izrađuje projekcije proračunskih prihoda u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za makroekonomske analize i planiranje; sudjeluje u izradi projekcije strukture, veličine i dinamike proračunskih izdataka i primitaka; analizira proračunske kategorije za potrebe izrade projekcija likvidnosti državnog proračuna; prati i evidentira izvršavanje mjesečnog, tjednog i dnevnog plana likvidnosti (prijedloga plaćanja) državnog proračuna; predlaže mogućnosti financiranja manjkova i mogućnosti ulaganja viškova novčanih sredstava državnog proračuna; dnevno prati kretanje manjkova državnog proračuna; dnevno izrađuje simulacije mjesečnih kretanja financijskih tokova u odnosu na izvršene rashode i izdatke te ostvarene prihode i primitke državnog proračuna; utvrđuje i prati priljeve i odljeve s računa koji nemaju karakter prihoda (primitka) i rashoda (izdatka) kao što su posudbe, oročena sredstva i primljeni depoziti; obavlja poslove kratkoročnog deponiranja viškova novčanih sredstava s računa državnog proračuna; prati povrate poreznih prihoda državnog proračuna; prati kretanje salda na računu državnog proračuna, deviznim računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (računa financiranja); sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; sudjeluje u razvoju informacijskog sustava Državne riznice i povezivanju informacijskih sustava proračunskih korisnika s informacijskim sustavom državne riznice s ciljem izgradnje cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o izvršavanju državnog proračuna te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Službe i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za planiranje i upravljanje likvidnošću državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za planiranje financijskih tokova državnog proračuna

5.2.1.2. Odjel za upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna.

5.2.1.1. Odjel za planiranje financijskih tokova državnog proračuna

Odjel za planiranje financijskim tokovima državnog proračuna izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna; izrađuje projekcije priljeva i odljeva državnog proračuna; izrađuje projekcije strukture i veličine proračunskih rashoda državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini na temelju rezervacije sredstava i ispostavljenih računa/zahtjeva za plaćanje korisnika državnog proračuna; izrađuje projekcije proračunskih prihoda u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za makroekonomske analize i planiranje na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; sudjeluje u izradi projekcije strukture, veličine i dinamike proračunskih izdataka i primitaka; analizira proračunske kategorije za potrebe izrade projekcija likvidnosti državnog proračuna; prati i evidentira izvršavanje mjesečnog, tjednog i dnevnog plana likvidnosti (prijedloga plaćanja) državnog proračuna; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; sudjeluje u razvoju informacijskog sustava; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Odjela i upute za rad područnim riznicama.

5.2.1.2. Odjel za upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna

Odjel za upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna dnevno izrađuje simulacije mjesečnih kretanja financijskih tokova u odnosu na izvršene rashode i izdatke te ostvarene prihode i primitke državnog proračuna; predlaže mogućnosti financiranja manjkova i mogućnosti ulaganja viškova novčanih sredstava s računa državnog proračuna; utvrđuje i prati priljeve i odljeve s računa koji nemaju karakter prihoda (primitka) i rashoda (izdatka) kao što su posudbe, oročena sredstva i primljeni depoziti; obavlja poslove kratkoročnog deponiranja viškova novčanih sredstava s računa državnog proračuna; prati kretanje salda na računu državnog proračuna, deviznim računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; dnevno prati kretanje manjkova državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (računa financiranja); sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; sudjeluje u razvoju informacijskog sustava; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Odjela i upute za rad područnim riznicama.

5.2.2. Služba za platni promet

Služba za platni promet obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; odobrava zahtjeve za plaćanje proračunskih korisnika; obavlja financijsko-pravne poslove područne riznice-Ministarstvo financija-ostali izdaci države; vodi dnevnu evidenciju o stanju sredstava na računu državnog proračuna i ostale evidencije za potrebe rada Službe; u upravnom postupku u prvom stupnju izrađuje rješenja o povratu sredstava koja su pogrešno ili više uplaćena u državni proračun; obavlja poslove platnog prometa s inozemstvom za državu i korisnike proračuna; prati stanja deviznih računa državnog proračuna i deviznih računa proračunskih korisnika; osigurava pokrića za devizna plaćanja; prati, otkupljuje i raspoređuje kunska i devizna sredstva uplaćena iz inozemstva na devizne račune državnog proračuna; obavlja povrat više ili krivo uplaćenih deviznih sredstava; na temelju zahtjeva korisnika državnog proračuna izvan sustava državne riznice ispostavlja naloge za konverziju deviza i obavlja prijenos sredstava u korist njihovih računa; na zahtjev proračunskih korisnika izrađuje suglasnosti Ministarstva za otvaranje i korištenje deviznih računa; analizira obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata proračunskih korisnika; predlaže unaprjeđenje procesa izvršavanja državnog proračuna te kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o izvršavanju državnog proračuna te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.3. Služba za financijske analize izvršavanja državnog proračuna

Služba za financijske analize izvršavanja državnog proračuna analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska te izvori financiranja); izrađuje izvješća o izvršenju proračuna po pojedinim kategorijama; izrađuje mjesečna izvješća o stanju izvršenja državnog proračuna te sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; provodi ex-post evaluacije učinaka odabranih programa, aktivnosti ili projekata u državnom proračunu; analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna iz fondova Europske unije i sredstava učešća; sudjeluje u razvoju novih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces izvršavanja državnog proračuna; sudjeluje u izradi srednjoročnog strateškog plana za Ministarstvo; sudjeluje u praćenju izvršenja strateških planova Ministarstva i drugih korisnika državnog proračuna; sudjeluje u provedbi financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u razvoju informacijskog sustava Državne riznice i povezivanju informacijskih sustava proračunskih korisnika sa informacijskim sustavom Državne riznice s ciljem izgradnje cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Službe i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijske analize izvršavanja državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.2.3.1. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

5.2.3.2. Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz fondova Europske unije.

5.2.3.1. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska te izvori financiranja); izrađuje mjesečna izvješća o stanju izvršenja državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; provodi ex-post evaluacije učinaka odabranih programa, aktivnosti ili projekata u državnom proračunu; analizira izvršenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka; izvršava prijenos neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka; analizira izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; sudjeluje u izradi srednjoročnog strateškog plana za Ministarstvo; sudjeluje u praćenju izvršenja strateških planova Ministarstva i drugih korisnika državnog proračuna; sudjeluje u provedbi financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; sudjeluje u razvoju informacijskog sustava Državne riznice i povezivanju informacijskih sustava proračunskih korisnika sa informacijskim sustavom državne riznice s ciljem izgradnje cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Odjela i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.3.2. Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz fondova Europske unije

Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz fondova Europske unije analizira dinamiku izvršenja prihoda i rashoda državnog proračuna iz fondova i ostalih programa Europske unije; koordinira financijske poslove vezane uz izvršavanje sredstava financiranih iz Europske unije; analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna iz sredstava učešća; izrađuje mjesečna izvješća o izvršenja državnog proračuna iz fondova Europske unije i sredstava učešća; obavlja delegirane zadaće u sklopu provedbe nacionalnih projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova i ostalih programa Europske unije; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Odjela i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.4. Služba za informatičku podršku izvršavanju državnog proračuna

Služba za informatičku podršku izvršavanju državnog proračuna primjenom informatičkih rješenja osigurava kontinuitet i stabilnost rada te potrebnu razinu zaštite u izvršavanju poslovnih procesa; obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize, unaprjeđenja i standardizacije poslovnih procesa i procedura unutar sustava Državne riznice i područnih riznica; poslove vezane uz uspostavu tehnološkog jedinstva cjelovitoga sustava Državne riznice i potpuno povezivanje informatičkog sustava Državne riznice s financijsko-informacijskim sustavima svih tijela državne uprave; upravlja matičnim podacima sustava Državne riznice; obavlja poslove vezane uz izvođenje informatičkih projekata i optimizaciju postojećih informacijskih sustava; ugovara i provodi te prati provedbu projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u Državnoj riznici financiranih iz sredstava proračuna i sredstava fondova Europske unije; obavlja poslove aplikativne i operativne podrške poslovnim procesima sustava Državne riznice; provodi izobrazbu korisnika; pruža stručnu pomoć korisnicima; izrađuje korisničku dokumentaciju; obavlja tehničko-operativne poslove na aplikacijama; obavlja poslove u vezi s autorizacijom, sigurnošću i zaštitom podataka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za informatičku podršku izvršavanju državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.2.4.1. Odjel za razvoj i implementaciju projekata

5.2.4.2. Odjel za informatičku i operativnu podršku.

5.2.4.1. Odjel za razvoj i implementaciju projekata

Odjel za razvoj i implementaciju projekata obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize i unaprjeđenja poslovnog sustava Državne riznice; izrađuje studije izvodljivosti; priprema projektne zadatke i obavlja koordinaciju projekata; sudjeluje na poslovima razvoja, ugovaranja i provedbe projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u Državnoj riznici financiranih iz sredstava proračuna i sredstava fondova Europske unije; uvodi nove tehnologije i primjenjuje suvremena informatička rješenja; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja i razvoj informatičke infrastrukture te za kontinuiranu nadogradnju sistemskog i aplikativnog softvera; obavlja unos i ažuriranje matičnih podataka inozemnih dobavljača i inozemnih banaka; unosi rezervacije i zahtjeve za plaćanje za ostale izdatke države; obavlja standardizaciju poslovnih procesa i procedura Državne riznice i financijskih službi područnih riznica s ciljem poslovnog i tehnološkog jedinstva sustava Državne riznice; usklađuje procese i procedure Državne riznice i područnih riznica sukladno ISO normama; dizajnira korisničke role, surađuje na poslovima sigurnosne politike sustava te koordinira rad s vanjskim izvođačima na uvođenju elektroničkog potpisa i PKI infrastrukture u informacijski sustav Državne riznice; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.4.2. Odjel za informatičku i operativnu podršku

Odjel za informatičku i operativnu podršku osigurava nesmetano odvijanje poslovnih procesa Državne riznice primjenom razvijenih informatičkih i aplikativnih rješenja; osigurava dostupnost i kontinuiranu raspoloživost sustava Državne riznice na svim razinama – od središnje riznice i područnih riznica do krajnjih korisnika sustava; sudjeluje u poslovima prilagodbe i uvođenja novih funkcionalnosti u sustav; obavlja kontrolu kvalitete i testiranje novih aplikativnih rješenja te odobrava njihovo puštanje u rad; upravlja sustavom ovlaštenja (autorizacija) u IT sustavu Državne riznice; obavlja poslove dodjele, održavanja i ukidanja prava pristupa sustavu, te izrađuje potrebne propisnike; nadzire korištenje licenci i licencijskih prava; prati rad vanjskih konzultanata na osnovu propisane evidencije te koordinira rad vanjskih konzultanata i korisnika u obavljanju operativnih poslova na aplikacijama; obavlja poslove operativne podrške u procesima pripreme i izvršenja proračuna i javnog duga; surađuje na pripremi specifičnih izvješća i simulacija za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; surađuje na izgradnji računovodstvenog sustava proračuna temeljenog na preporukama međunarodnih organizacija i međunarodnih financijskih institucija; sudjeluje u poslovima ugovaranja i provedbe, praćenja provedbe i održavanja projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u riznici financiranih iz sredstava proračuna i sredstava fondova Europske unije; organizira i provodi izobrazbu korisnika sustava Državne riznice vezano uz poslovne procese, korištenje aplikacija i informacijskog sustava Državne riznice; surađuje na poslovima uvođenja elektroničkog potpisa u sustav; sudjeluje u izradi propisa te u provođenju mjera sigurnosti i zaštite informatičke infrastrukture, aplikacija i podataka; koordinira rad na uspostavi rezervnog sustava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3. Sektor za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija

Članak 21.

Sektor za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; razvija sustav računskog plana za proračunsko i neprofitno računovodstvo; daje prijedlog unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna; usklađuje Glavnu knjigu s analitičkim evidencijama; sudjeluje u izradi uputa o načinu planiranja, izvršavanja i evidentiranja projekata financiranih iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; sastavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna; pruža podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji pripremom izvornih podataka; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u vezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; sudjeluje u provođenju financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za uređenje računovodstvenog sustava proračuna

5.3.2. Služba za državno knjigovodstvo

5.3.3. Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje

5.3.4. Služba za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji.

5.3.1. Služba za uređenje računovodstvenog sustava proračuna

Služba za uređenje računovodstvenog sustava proračuna obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja proračunskog računovodstva i usklađuje ih s međunarodnim standardima; utvrđuje i razvija računovodstvene politike i metodologije; normativno uređuje i opisuje procedure sustava izvještavanja; koordinira aktivnosti radi ujednačavanja primjene proračunskog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć iz područja računovodstva proračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje upute i mišljenja o primjeni proračunskog računovodstva; razvija međunarodnu suradnju na području proračunskog računovodstva; razvija metodologiju planiranja sredstava fondova Europske unije te njihovo praćenje u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama korisnika državnog proračuna; vodi i ažurira Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika; razvija postupke i metode konsolidacije te daje upute za konsolidaciju; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sudjeluje u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja državnog, središnjeg i općeg proračuna; sudjeluje u pripremi izvornih podataka za izradu svih statističkih izvještaja koji se šalju Eurostatu kao statističkom tijelu Europske komisije; sudjeluje u izradi metodologije praćenja sredstava Europske unije u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; sudjeluje u provođenju financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za uređenje računovodstvenog sustava proračuna, ustrojavaju se:

5.3.1.1. Odjel za razvoj računovodstvenog sustava proračuna

5.3.1.2. Odjel za upravljanje sustavom financijskog izvještavanja i Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

5.3.1.1. Odjel za razvoj računovodstvenog sustava proračuna

Odjel za razvoj računovodstvenog sustava proračuna izrađuje propise iz područja proračunskog računovodstva i usklađuje ih s međunarodnim standardima; utvrđuje i razvija računovodstvene politike i metodologije; normativno uređuje i opisuje procedure sustava izvještavanja; koordinira aktivnosti radi ujednačavanja primjene proračunskog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć iz područja računovodstva proračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje upute i mišljenja o primjeni proračunskog računovodstva; razvija međunarodnu suradnju na području proračunskog računovodstva; razvija metodologiju planiranja sredstava fondova Europske unije te njihovo praćenje u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama korisnika državnog proračuna; propisuje metodologiju konsolidacije financijskih izvještaja te definiran obuhvat subjekata i razinu konsolidacije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.1.2. Odjel za upravljanje sustavom financijskog izvještavanja i Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Odjel za upravljanje sustavom financijskog izvještavanja i Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika brine o informacijskom sustavu u pogledu uspostavljanja pouzdanih, točnih i pravodobnih informacija kroz stalnu stručnu suradnju s proračunskim korisnicima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; vodi i ažurira Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika; daje primjedbe, prijedloge i mišljenja o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; sudjeluje u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja državnog, središnjeg i općeg proračuna; sudjeluje u pripremi izvornih podataka za izradu svih statističkih izvještaja koji se šalju Eurostatu kao statističkom tijelu Europske komisije; sudjeluje u izradi metodologije praćenja sredstava Europske unije u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za državno knjigovodstvo

Služba za državno knjigovodstvo razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo; daje prijedloge unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna (sheme knjiženja, računovodstvene politike i dr.); daje prijedloge za unaprjeđenje informatizacije pojedinih procesa u sustavu Državne riznice; kontrolira Glavnu knjigu državnog proračuna i predlaže mjere uklanjanja nedostataka u Glavnoj knjizi; prati ispravno evidentiranje sukladno proračunskim klasifikacijama; kontrolira evidencije koje se vode u Financijskoj agenciji; odobrava neautomatska knjiženja u Glavnu knjigu državnog proračuna; kontrolira i knjigovodstveno evidentira devizne izvode, devizne naloge za uplatu i isplatu, obračunske transakcije nastale zbog usklađenja ili sličnih transakcija (tečajne razlike, otpisi i slično); koordinira knjiženje i usklađenje između Glavne knjige i analitičkih evidencija; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama na uspostavljanju analitičkih evidencija i veza s Glavnom knjigom državnog proračuna; vodi i druge potrebne pomoćne evidencije Glavne knjige državnog proračuna; priprema i pregledava dokumente za knjiženje; daje upute za godišnji popis imovine i obveza Glavne knjige državnog proračuna; sudjeluje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; daje upute za uplatu prihoda na račun državnog proračuna; izrađuje vezne tablice koje se koriste kao upute za knjiženje prihoda u Glavnu knjigu državnog proračuna te u planiranju prihoda i primitaka državnog proračuna; sastavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna; sudjeluje u izradi metodologije praćenja EU sredstava u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; evidentira sredstva fondova Europske unije uplaćena na devizni račun te direktna plaćanja dobavljačima; prati sredstva fondova Europske unije uplaćena na jedinstveni račun državnog proračuna; prati sredstva učešća Republike Hrvatske u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije i zajmova međunarodnih institucija; daje upute proračunskim korisnicima vezano za evidentiranje sredstava Europske unije u njihovim glavnim knjigama; sudjeluje u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja državnog, središnjeg i općeg proračuna; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za državno knjigovodstvo, ustrojavaju se:

5.3.2.1. Odjel za knjigovodstvo državnog proračuna

5.3.2.2. Odjel za informatičku podršku državnom knjigovodstvu.

5.3.2.1. Odjel za knjigovodstvo državnog proračuna

Odjel za knjigovodstvo državnog proračuna razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo; daje prijedloge unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna (sheme knjiženja, računovodstvene politike i dr.); daje prijedloge za unaprjeđenje informatizacije pojedinih procesa u sustavu Državne riznice; kontrolira Glavnu knjigu državnog proračuna i predlaže mjere uklanjanja nedostataka u Glavnoj knjizi; prati ispravno evidentiranje sukladno proračunskim klasifikacijama; kontrolira evidencije koje se vode u Financijskoj agenciji; odobrava neautomatska knjiženja u Glavnu knjigu državnog proračuna; kontrolira i knjigovodstveno evidentira devizne izvode, devizne naloge za uplatu i isplatu, obračunske transakcije nastale zbog usklađenja ili sličnih transakcija (tečajne razlike, otpisi i slično); koordinira knjiženje i usklađenje između Glavne knjige i analitičkih evidencija; surađuje s drugim odjelima na uspostavljanju analitičkih evidencija i veza s Glavnom knjigom državnog proračuna; vodi i druge potrebne pomoćne evidencije Glavne knjige državnog proračuna; priprema i pregledava dokumente za knjiženje; daje upute za godišnji popis imovine i obveza Glavne knjige državnog proračuna; sudjeluje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; daje upute za uplatu prihoda na račun državnog proračuna; izrađuje vezne tablice koje se koriste kao upute za knjiženje prihoda u Glavnu knjigu državnog proračuna te u planiranju prihoda i primitaka državnog proračuna; sastavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna; sudjeluje u izradi metodologije praćenja EU sredstava u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; evidentira sredstva fondova Europske unije uplaćena na devizni račun te direktna plaćanja dobavljačima; prati sredstva fondova Europske unije uplaćena na jedinstveni račun državnog proračuna; prati sredstva učešća Republike Hrvatske u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije i zajmova međunarodnih institucija; daje upute proračunskim korisnicima vezano za evidentiranje sredstava Europske unije u njihovim glavnim knjigama; sudjeluje u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja državnog, središnjeg i općeg proračuna; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2.2. Odjel za informatičku podršku državnom knjigovodstvu

Odjel za informatičku podršku državnom knjigovodstvu osigurava nesmetano odvijanje poslovnih procesa državnog knjigovodstva primjenom razvijenih informatičkih i aplikativnih rješenja; osigurava dostupnost i kontinuiranu raspoloživost sustava Državne riznice na svim razinama, od središnje riznice i područnih riznica do krajnjih korisnika sustava; sudjeluje u poslovima prilagodbe i uvođenja novih funkcionalnosti u sustav; obavlja kontrolu kvalitete i testiranje novih aplikativnih rješenja te odobrava njihovo puštanje u rad; upravlja sustavom ovlaštenja (autorizacija) u IT sustavu državnog knjigovodstva; obavlja poslove dodjele, održavanja i ukidanja prava pristupa sustavu, te izrađuje potrebne propisnike; nadzire korištenje licenci i licencijskih prava; prati rad vanjskih konzultanata na osnovu propisane evidencije te koordinira rad vanjskih konzultanata i korisnika u obavljanju operativnih poslova na aplikacijama; organizira i provodi izobrazbu korisnika sustava Državne riznice vezano uz korištenje aplikacija i informacijskog sustava državnog knjigovodstva; pruža stručnu pomoć korisnicima; izrađuje korisničku dokumentaciju; obavlja tehničko-operativne poslove na aplikacijama i daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja i razvoj informatičke infrastrukture te za kontinuiranu nadogradnju sistemskog i aplikativnog softvera; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.3. Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje

Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja neprofitnog računovodstva; daje prijedlog unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava za neprofitno računovodstvo; razvija sustav računskog plana za neprofitno računovodstvo; izrađuje upute i mišljenja o primjeni neprofitnog računovodstva; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja s ciljem poboljšanja kvalitete podataka u financijskim izvještajima; daje upute i mišljenja u vezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja neprofitnih organizacija; surađuje s neprofitnim organizacijama; utvrđuje obuhvat, vodi i ažurira Registar neprofitnih organizacija; obavlja poslove vezane za pripremu podataka za izvještavanje prema tijelima javne vlasti i Europskoj uniji; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.4. Služba za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji

Služba za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji priprema izvorne podatke za izradu svih statističkih izvještaja koji se šalju Eurostatu kao statističkom tijelu Europske komisije, uključujući proljetno i jesensko Fiskalno izvješće kojim se prati ispunjavanje kriterija o državnom deficitu i dugu po Maastrichtu; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja s ciljem poboljšanja kvalitete podataka u financijskim izvještajima; daje upute i mišljenja u vezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja; prezentira financijske izvještaje u periodičnim publikacijama; sastavlja interne izvještaje za potrebe odlučivanja; analizira financijske izvještaje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika; sudjeluje u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja državnog, središnjeg i općeg proračuna; sudjeluje u izradi metodologije praćenja sredstava Europske unije u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; u suradnji s Državnim zavodom za statistiku, Hrvatskom narodnom bankom i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u utvrđivanju obuhvata proračuna Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji, ustrojavaju se:

5.3.4.1. Odjel za podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji

5.3.4.2. Odjel za analizu i unaprjeđenje kvalitete financijskih izvještaja.

5.3.4.1. Odjel za podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji

Odjel za podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji obavlja najsloženije poslove vezane za pripremu i kontrolu izvornih podataka za izradu proljetnog i jesenskog Fiskalnog izvješća prema Europskoj uniji; analizira financijske izvještaje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika; sudjeluje u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja državnog, središnjeg i općeg proračuna; sudjeluje u izradi i implementaciji metodologije praćenja sredstava Europske unije u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; daje stručna mišljenja o primjeni propisa temeljem kojih se prikupljaju podaci za potrebe statističkog izvještavanja prema Europskoj uniji; u suradnji s Državnim zavodom za statistiku, Hrvatskom narodnom bankom i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u utvrđivanju obuhvata proračuna Republike Hrvatske; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih stručnih skupina i povjerenstava; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku vezanih uz sredstva Europske unije; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja programima i fondovima Europske unije i drugih fondova; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.4.2. Odjel za analizu i unaprjeđenje kvalitete financijskih izvještaja

Odjel za analizu i unaprjeđenje kvalitete financijskih izvještaja razvija analitički okvir financijskog izvještavanja s ciljem poboljšanja kvalitete podataka u financijskim izvještajima; daje preporuke, upute i mišljenja u vezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja; prezentira financijske izvještaje u periodičnim publikacijama; analizira opterećenje izvještajnih jedinica, odnosno provjerava postoji li potreba za uvođenjem obveze predaje dodatnih izvještaja, ili eventualnim smanjivanjem broja financijskih izvještaja i/ili izvještajnih razdoblja za pojedine razine obveznika predaje; koordinira i nadzire sastavljanje internih izvještaja za potrebe odlučivanja; sudjeluje u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja državnog, središnjeg i općeg proračuna; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4. Sektor za poslove Nacionalnog fonda

Članak 22.

Sektor za poslove Nacionalnog fonda obavlja poslove ovjeravanja izdataka financiranih sredstvima iz fondova Europske unije i drugih fondova u skladu s relevantnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije; obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole pretpristupnih programa Europske unije u skladu s odredbama Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda, Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u vezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice te pojedinih financijskih sporazuma za pretpristupne programe; uspostavlja i prati funkcioniranje sustava upravljanja sredstvima iz pretpristupnih programa Europske unije; koordinira izradu i izmjenu internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz pretpristupnih programa Europske unije; koordinira poslove vezane uz praćenje i rješavanje nalaza revizija; zaprima izvješća od tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; obavlja stručne i administrativne poslove za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje koji je odgovoran za izdavanje, nadzor i oduzimanje ili povlačenje akreditacije operativnim strukturama; priprema godišnje Izjave o jamstvu Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o djelotvornom funkcioniranju sustava upravljanja pomoći u okviru programa IPA za Europsku komisiju; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Sektora; surađuje s ostalim tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; prati regulativu Europske unije vezanu uz pretpristupne programe, fondove Europske unije i druge fondove i zakonske propise Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za poslove Nacionalnog fonda, ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za financijsko upravljanje

5.4.2. Služba za financijske kontrole

5.4.3. Služba za računovodstvene poslove i sustav provedbe.

5.4.1. Služba za financijsko upravljanje

Služba za financijsko upravljanje otvara bankovne račune za pretpristupne programe Europske unije te provodi odredbe ugovora s bankom; usklađuje bankovne račune; poduzima postupke za upravljanje deponiranim sredstvima i kamatama; upravlja sredstvima na bankovnim računima; sastavlja i podnosi potvrđene izjave o izdacima i zahtjeve za sredstvima Europskoj komisiji; priprema prognoze plaćanja i slanja zahtjeva za sredstvima Europskoj komisiji; upravlja sustavom izvještavanja Europske komisije (tzv. SFC 2007); provjerava zahtjeve za plaćanje tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; prenosi financijska sredstva iz pretpristupnih programa Europske unije na podračune provedbenih agencija i provedbenih tijela sukladno mehanizmima koji su utvrđeni financijskim i ostalim sporazumima; nadgleda i kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja za projekte financirane iz pretpristupnih programa pravodobno osigurana prije plaćanja sredstava iz pretpristupnih programa Europske unije; izrađuje smjernice za financijsko upravljanje u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; izrađuje smjernice za ovjeravanje troškova i plaćanje u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije i drugih fondova; sudjeluje u pripremi interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje pretpristupnim programima i projektima financiranih iz pretpristupnih sredstava, fondova Europske unije i drugih fondova; izrađuje planove, izvješća, strategije, propise i akte; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2. Služba za financijske kontrole

Služba za financijske kontrole osigurava pravilno provođenje procesa usklađivanja bankovnih računa; kontrolira postupke upravljanja deponiranim sredstvima i kamatama; provjerava zahtjeve za sredstvima Europske unije; provjerava zahtjev za realokacijom sredstava u skladu s odredbama financijskih sporazuma; provjerava zahtjeve tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije za sredstvima; provjerava rad tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; provjerava ispunjavaju li tijela uključena u provedbu pretpristupnih programa i fondova Europske unije svoju obvezu izvještavanja; upravlja sustavom izvještavanja Europske komisije (tzv. iPERSEUS); izrađuje smjernice za financijsku kontrolu u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; izrađuje smjernice za provjeru projekata u smislu izvršenja ugovornih obveza u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje pretpristupnim programima i projektima financiranim iz pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; prati ispunjavanje n+3 pravila; prati pravovremenost provedbe planova nabave; obavlja kontrole na licu mjesta kod tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; izrađuje izvještaje o provedenim kontrolama i donosi upute za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.3. Služba za računovodstvene poslove i sustav provedbe

Služba za računovodstvene poslove i sustav provedbe prati poslovne događaje koji se odnose na Sektor u skladu s propisima Europske unije, Zakonom o proračunu i Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor te u skladu s drugim relevantnim propisima; vodi registar povrata sredstava po operativnim programima financiranim iz fondova Europske unije; priprema izvještaj za Europsku komisiju o povučenim i vraćenim sredstvima iz strukturnih instrumenata i unosi ga u sustav izvještavanja Europske komisije (tzv. SFC 2007); provodi knjigovodstveno evidentiranje financijskih transakcija po pojedinom financijskom sporazumu za pretpristupne programe; kontrolira računovodstvenu dokumentaciju pripremljenu za knjiženje; provodi zaključna knjiženja; priprema financijske dokumente i izvješća; priprema i održava Računski plan Sektora; sudjeluje u pripremi smjernica za računovodstveno postupanje u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; priprema smjernice za revizijski trag i povrate u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; upravlja računovodstvenim i izvještajnim informatičkim sustavom; priprema dokumentaciju vezano za upravljanje ljudskim potencijalima Sektora, upravljanje rizicima i provedbu informativnih i promidžbenih aktivnosti; vodi registar iznimaka/odstupanja; prati djelotvorno funkcioniranje sustava upravljanja pretpristupnim programima; podnosi izvješća o radu sustava upravljanja i kontrole te o značajnim promjenama u sustavu upravljanja i kontrole; prati ispunjavanje nalaza iz revizorskih izvješća; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5. Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Članak 23.

Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva, zadužena za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske, čiji je sastavni dio unutarnja revizija.

U Sektoru za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, ustrojavaju se:

5.5.1. Služba za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

5.5.2. Služba za koordinaciju razvoja unutarnje revizije

5.5.3. Služba za organizaciju izobrazbe.

5.5.1. Služba za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Služba za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola nadležna je za koordinaciju aktivnosti za razvoj sustava unutarnjih kontrola u cilju osiguranja dobrog financijskog upravljanja, a što uključuje obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih za pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području razvoja sustava unutarnjih kontrola; pripremu strateških dokumenata razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru; koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola s ministarstvima nadležnim za strukturne reforme i reforme uprave te s drugim institucijama; izradu metodologije i standarda unutarnjih kontrola u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom zemalja Europske unije; izradu i ažuriranje priručnika, uputa i smjernica za razvoj sustava unutarnjih kontrola; obavljanje povremene provjere primjene sustava unutarnjih kontrola radi praćenja razvoja sustava unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna i prikupljanje informacija za daljnja unaprjeđenja; izradu objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru; organizaciju sastanaka s rukovoditeljima i osobama uključenim u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola radi unaprjeđenja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru; suradnju s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u pripremi zakonskih i podzakonskih propisa i metodologije rada u području sustava unutarnjih kontrola; suradnju s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru; suradnju sa strukovnim organizacijama i drugim tijelima radi promoviranja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru; praćenje aktualnosti u sustavu unutarnjih kontrola na međunarodnoj razini vezano uz međunarodne standarde za unutarnju kontrolu; koordinaciju aktivnosti vezano za informiranje o aktivnostima na razvoju sustava unutarnjih kontrola; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja proračunskog sustava i fiskalne odgovornosti; provođenje formalnih i suštinskim kontrola sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti i upitnika o fiskalnoj odgovornosti; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa i izvješća iz nadležnosti Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5.2. Služba za koordinaciju razvoja unutarnje revizije

Služba za koordinaciju razvoja unutarnje revizije nadležna je za: pripremu zakona i podzakonskih propisa iz područja unutarnje revizije; pripremu strateških dokumenata razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na unutarnju reviziju; koordinaciju razvoja unutarnje revizije s ministarstvima nadležnim za strukturne reforme i reforme uprave; izradu metodologije rada unutarnje revizije u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom zemalja Europske unije; izradu i ažuriranje priručnika, uputa i smjernica za razvoj unutarnje revizije; obavljanje povremene provjere aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna radi praćenja usklađenosti aktivnosti unutarnje revizije sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru i s metodologijom rada unutarnje revizije, a u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije rada; izradu objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na područje unutarnje revizije; organizaciju sastanaka s unutarnjim revizorima radi unaprjeđenja unutarnje revizije u javnom sektoru; suradnju s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima uspostave unutarnje revizije; suradnju sa strukovnim organizacijama i drugim tijelima radi promoviranja unutarnje revizije u javnom sektoru; praćenje aktualnosti vezano uz međunarodne standarde za unutarnju reviziju; koordinaciju aktivnosti vezano za informiranje o aktivnostima na razvoju unutarnje revizije; sudjelovanje u provođenju formalnih i suštinskih kontrola sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti i upitnika o fiskalnoj odgovornosti; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa i izvješća iz nadležnosti Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5.3. Služba za organizaciju izobrazbe

Služba za organizaciju izobrazbe nadležna je za izradu planova i programa izobrazbe u području sustava unutarnjih kontrola, organizaciju izobrazbe za rukovoditelje i osobe uključene u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola; izradu planova i programa izobrazbe u području unutarnje revizije, organizaciju izobrazbe za unutarnje revizore; organizaciju seminara, prezentacija i radionica za rukovoditelje i osobe uključene u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te unutarnje revizore; održavanje registara u nadležnosti Sektora sukladno zakonskim i podzakonskim propisima; suradnju s institucijama nadležnim za provođenje izobrazbe državnih i lokalnih službenika u javnom sektoru; suradnju s institucijama uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz Europskih fondova radi razmjene informacija o potrebama razvoja sustava unutarnjih kontrola u sustavima upravljanja EU fondovima i oblikovanja programa izobrazbe; suradnju sa strukovnim organizacijama i udruženjima; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području razvoja sustava unutarnjih kontrola i unutarnje revizije; sudjelovanje u izradi izvješća iz nadležnosti Sektora; koordinaciju aktivnosti na provođenju projekata financiranih iz Europske unije i drugih izvora sredstava čiji je korisnik Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola; međunarodnu suradnju u području sustava unutarnjih kontrola u cilju razmjene iskustava i dobre prakse zemalja članica Europske unije; koordinaciju aktivnosti na pružanju stručne podrške drugim zemljama putem bilateralne suradnje i/ili studijskih posjeta u koordinaciji razvoja sustava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.6. Sektor za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 24.

Sektor za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s drugim tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje pravne akte koji uređuju sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja o načinu provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; prikuplja i analizira proračune, njihove izmjene i dopune te godišnje izvještaje o izvršavanju proračuna; ustrojava i vodi registre proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, izvještaja o udjelima u trgovačkim društvima te izvještaja o danim suglasnostima za zaduživanje, danim jamstvima i suglasnostima te njihovim otplatama; izrađuje prijedloge odluka Vlade Republike Hrvatske za davanje suglasnosti za zaduženje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu kontrole javnog duga; daje mišljenja o prijedlozima ugovora o javno-privatnom partnerstvu na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini; sudjeluje u izradi pravnih akata koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija; surađuje s tijelima državne uprave nadležnima za decentralizirane funkcije u svrhu unaprjeđenja sustava decentralizacije; izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje kroz dodjelu pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz državnog proračuna te prati njihovo izvršenje; surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u provođenju formalnih i suštinskih kontrola izjava o fiskalnoj odgovornosti i upitnika o fiskalnoj odgovornosti za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojavaju se:

5.6.1. Služba za sustav evidencija, analizu proračuna i zaduživanje

5.6.2. Služba za provedbu decentraliziranih funkcija i fiskalno izravnanje.

5.6.1. Služba za sustav evidencija, analizu proračuna i zaduživanje

Služba za sustav evidencija, analizu proračuna i zaduživanje sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u izradi podzakonskih akata te smjernica i uputa za pripremu i izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; analizira proračune po vrstama prihoda i rashoda te po proračunskim klasifikacijama; prati i analizira izvršavanje proračuna; ustrojava i vodi registre proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, izvještaja o udjelima u trgovačkim društvima te izvještaja o danim suglasnostima za zaduživanje, danim jamstvima i suglasnostima te njihovim otplatama; prikuplja i obrađuje podatke za potrebe statistike; izrađuje prijedloge odluka Vlade Republike Hrvatske za davanje suglasnosti za zaduženje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; analizira stanja zaduženosti, danih jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi izrade mjera ograničenja u zaduživanju; daje mišljenja o prijedlozima ugovora o javno-privatnom partnerstvu na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini; sudjeluje u izradi strategije modernizacije sustava dostave dokumenata i podataka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovo korištenje u financijsko statističke svrhe; sudjeluje u izradi godišnjaka Ministarstva; surađuje sa Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u provođenju formalnih i suštinskih kontrola izjava o fiskalnoj odgovornosti i upitnika o fiskalnoj odgovornosti za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.6.2. Služba za provedbu decentraliziranih funkcija i fiskalno izravnanje

Služba za provedbu decentraliziranih funkcija i fiskalno izravnanje sudjeluje u izradi pravnih akata koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija te sustav fiskalnog izravnanja; u suradnji s drugim tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u unaprjeđenju sustava financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz područja financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje mišljenja na propise koji uređuju sustav planiranja decentraliziranih funkcija; prati izvršenje sredstava za decentralizirane funkcije; sudjeluje u izradi godišnjaka Ministarstva; sudjeluje u ažuriranju internetskih stranica Ministarstva; izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje kroz dodjelu pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz državnog proračuna; analizira, obračunava i prati izvršenje pomoći iz državnog proračuna; prikuplja fiskalne podatke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih koristi za izradu vremenskih serija, analizu fiskalnih kapaciteta te provođenje fiskalne politike; sudjeluje u izradi podzakonskih akata te smjernica uputa za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7. Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice

Članak 25.

Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; koordinira savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o propisima iz djelokruga Državne riznice; prati promjene u zakonodavstvu Europske unije, Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Državne riznice s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje podzakonske akte te smjernice i upute za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te propise u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima; surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u sudskim postupcima, arbitražama i drugim postupcima radi zaštite interesa Republike Hrvatske; obavlja poslove u poduzimaju pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske, priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u građansko-pravnim sporovima, rješavanju sporova iz ugovornih odnosa Ministarstva i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi; pruža pravnu pomoć prilikom provedbe i praćenja aktivnosti projekata financiranih iz programa Europske unije; sudjeluje u pripremi dokumenata u okviru Europskog semestra; sudjeluje u komunikaciji sa institucijama Europske unije te drugim međunarodnim institucijama; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana i drugih tijela državne uprave u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Državne riznice; sudjeluje u provedbi izobrazbe korisnika; organizira pripremu i provedbu financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika državnog proračuna i krajnjih korisnika, organizira pripremu i provedbu kontrola učinkovitosti i opravdanosti provedbe programa, aktivnosti ili projekata financiranih iz proračuna odnosno financijskog plana proračunskih korisnika državnog proračuna, pruža pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za normativno-pravne poslove Državne riznice, ustrojavaju se:

5.7.1. Služba za normativne poslove Državne riznice

5.7.2. Služba za pravne poslove Državne riznice

5.7.3. Služba za organizacijske poslove i suradnju.

5.7.1. Služba za normativne poslove Državne riznice

Služba za normativne poslove Državne riznice obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; koordinira savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o propisima iz djelokruga Državne riznice; prati promjene u zakonodavstvu Europske unije, Republike Hrvatske; usklađuje propise iz djelokruga Državne riznice s aktima Europske unije i s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje podzakonske akte te smjernice i upute za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te propise u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.2. Služba za pravne poslove Državne riznice

Služba za pravne poslove Državne riznice pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima; surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u sudskim postupcima, arbitražama i drugim postupcima radi zaštite interesa Republike Hrvatske; obavlja poslove u poduzimanju pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske, priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u građansko-pravnim sporovima, rješavanju sporova iz ugovornih odnosa Ministarstva i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi, pruža pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pravne poslove Državne riznice, ustrojavaju se:

5.7.2.1. Odjel za pravnu podršku Državnoj riznici

5.7.2.2. Odjel za građansko-pravne poslove.

5.7.2.1. Odjel za pravnu podršku Državnoj riznici

Odjel za pravnu podršku Državnoj riznici pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.2.2. Odjel za građansko-pravne poslove

Odjel za građansko pravne-poslove surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u sudskim postupcima, arbitražama i drugim postupcima radi zaštite interesa Republike Hrvatske; obavlja poslove u poduzimanju pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske; priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u građansko-pravnim sporovima, rješavanju sporova iz ugovornih odnosa Ministarstva i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.3. Služba za organizacijske poslove i suradnju

Služba za organizacijske poslove i suradnju pruža pravnu pomoć prilikom provedbe i praćenja aktivnosti projekata financiranih iz programa Europske unije; sudjeluje u pripremi dokumenata u okviru Europskog semestra; sudjeluje u komunikaciji s institucijama Europske unije te drugim međunarodnim institucijama; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana i drugih tijela državne uprave u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Državne riznice; sudjeluje u provedbi izobrazbe korisnika; organizira pripremu i provedbu financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika državnog proračuna i krajnjih korisnika, organizira pripremu i provedbu kontrola učinkovitosti i opravdanosti provedbe programa, aktivnosti ili projekata financiranih iz proračuna odnosno financijskog plana proračunskih korisnika državnog proračuna, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

Članak 26.

Uprava za upravljanje javnim dugom upravlja portfeljem javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu u skladu sa strategijom upravljanja javnim dugom te mjerama i instrumentima minimiziranja rizika i troška otplate; obavlja poslove zaduživanja na domaćem i inozemnom tržištu s ciljem osiguranja financiranja državnog proračuna; izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja javnim dugom; izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o računu financiranja državnog proračuna uz obrazloženje ostvarenih primitaka i izdataka; izrađuje izvještaj o zaduživanju; izrađuje mjesečne, kvartalne, godišnje i višegodišnje projekcije obaveza po javnom dugu; potiče razvoj domaćeg financijskog tržišta; surađuje s bankama i ostalim financijskim institucijama te rejting agencijama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaduživanja i upravljanja javnim dugom; vodi evidenciju javnog duga; obavlja poslove plaćanja i računovodstvenog praćenja obveza po javnom dugu; obavlja poslove uvođenja novih tehnologija i implementacije suvremenih informatičkih rješenja iz područja upravljanja javnim dugom; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja i razvoj postojeće informatičke infrastrukture; izdaje državna jamstva; vodi evidenciju izdanih državnih jamstava; provodi aktivnosti vezane za plaćanja temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava te regresnu naplatu po istima; vodi potraživanja po protestiranim državnim jamstvima, po kreditima odobrenim po posebnim programima, te potraživanja proizašla iz poslova preuzetih od drugih institucija; provodi naplatu istih; vodi evidenciju financijskih obveza proizašlih iz poslova preuzetih od drugih institucija; obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske temeljem pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu; organizira izdavanje obveznica te vodi evidenciju isplaćenih naknada; obavlja poslove koji se odnose na prodaju i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanja sredstava ostvarenih prodajom stanova; vodi evidenciju prodanih stanova i prati naplatu; obavlja normativno-pravne poslove iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za upravljanje javnim dugom, ustrojavaju se:

6.1. Sektor za zaduživanja i upravljanje rizicima

6.2. Sektor za državna jamstva, obveze i potraživanja po javnom dugu

6.3. Sektor za naknadu oduzete imovine

6.4. Služba za pravnu i informatičku podršku.

6.1. Sektor za zaduživanja i upravljanje rizicima

Članak 27.

Sektor za zaduživanja i upravljanje rizicima obavlja poslove zaduživanja na domaćem tržištu kapitala izdavanjem obveznica, trezorskih zapisa te kratkoročnih i dugoročnih kreditnih zaduženja te poslove zaduživanja na inozemnom tržištu izdavanjem obveznica i ugovaranjem kreditnih zaduženja; izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o zaduživanju; sudjeluje u izradi mjesečne, kvartalne, godišnje i višegodišnje projekcije obveza po javnom dugu; sudjeluje u izradi trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom; analizira portfelj javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu duga te instrumente zaduživanja, predlažući mjere i instrumente minimiziranja rizika i troška otplate; surađuje s bankama i ostalim financijskim institucijama te rejting agencijama; obavlja poslove plaćanja obveza po javnom dugu u zemlji i inozemstvu; vodi računovodstveno praćenje obveza; izrađuje analitičke evidencije i veze s Glavnom knjigom Državne riznice; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaduživanja i upravljanja javnim dugom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za zaduživanja i upravljanje rizicima, ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za zaduživanja

6.1.2. Služba za upravljanje rizicima

6.1.3. Služba za evidenciju i plaćanje obveza po javnom dugu.

6.1.1. Služba za zaduživanja

Služba za zaduživanja obavlja poslove koji se odnose na zaduživanje na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu sukladno računu financiranja državnog proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaduživanja i upravljanja javnim dugom; analizira tržište kapitala te optimalne oblike i instrumente zaduživanja; obavlja sve poslove vezane za kratkoročno i dugoročno zaduživanje; priprema ugovore za kreditna zaduženja; provodi aukcije trezorskih zapisa i postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu; sudjeluje u izradi prezentacija namijenjenih inozemnim investitorima; sudjeluje u izradi pravne dokumentacije vezane za zaduživanje na međunarodnom tržištu; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o računu financiranja državnog proračuna uz obrazloženje ostvarenih primitaka i izdataka; izrađuje izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu i na međunarodnom tržištu; sudjeluje u analizi portfelja javnog duga; predlaže mjere i instrumente minimiziranja rizika i troška otplate javnog duga; sudjeluje u izradi godišnjeg plana zaduživanja i trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom; uključuje kratkoročne i dugoročne vrijednosne papire u depozitorij i usluge prijeboja i namire Središnje klirinškog depozitarnog društva; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, rejting agencijama, bankama i ostalim financijskim institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima izrađuje trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom; postavlja standarde za mjerenje uspješnosti u ostvarenju ciljeva postavljenih u strategiji; sudjeluje u izradi godišnjeg plana zaduživanja; analizira portfelj javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu; uspoređuje pokazatelje duga s utvrđenim standardima; predlaže mjere i instrumente minimiziranja rizika i troška otplate; provodi kvantitativne analize i modeliranje rizika; priprema izvještaje o upravljanju rizicima, uključujući valutni rizik, rizik promjena kamatnih stopa i rizik likvidnosti; u suradnji sa Službom za zaduživanja predlaže mjere usmjerene djelotvornijem upravljanju javnim dugom uz prihvatljivi rizik; potiče razvoj domaćeg financijskog tržišta; surađuje s bankama i ostalim financijskim institucijama te rejting agencijama; sudjeluje u izradi prezentacija namijenjenih investitorima; priprema prezentacije i informacije namijenjene rejting agencijama; koordinira i ugovara sastanke prilikom godišnjih dolazaka rejting agencija u svrhu provjera ocjena kreditnog rejtinga Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.3. Služba za evidenciju i plaćanje obveza po javnom dugu

Služba za evidenciju i plaćanje obveza po javnom dugu obavlja poslove evidentiranja javnog duga u sustavu za upravljanje javnim dugom i pomoćnim analitičkim evidencijama temeljem provedenih zaduživanja na domaćem i inozemnom tržištu s ciljem osiguranja financiranja državnog proračuna; obavlja poslove koji se odnose na evidenciju javnog duga prema kriterijima ročnosti (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni dug), rezidentnosti (unutarnji i vanjski dug), valuti, vrsti kamatnih stopa (fiksne, varijabilne, fiksne uz indeksaciju i sl.), prema instrumentima (trezorski zapisi, obveznice, krediti, ostalo), kreditoru (javni sektor, izvan javnog sektora, financijske i nefinancijske institucije); sudjeluje u izradi mjesečne, kvartalne, godišnje i višegodišnje projekcije obveza po javnom dugu; dnevno prati aktivnosti vezane uz samu pripremu plaćanja i osiguranja plaćanja u ugovoreno vrijeme, priprema i izrađuje naloge za plaćanje u zemlji i inozemstvu; vodi računovodstveno praćenje obveza; izrađuje analitičke evidencije i veze s Glavnom knjigom Državne riznice; izrađuje izvještaje o stanju javnog duga za potrebe internih i eksternih korisnika; usklađuje evidencije s domaćim i inozemnim bankama glede obračuna duga i njegova plaćanja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za državna jamstva, obveze i potraživanja po javnom dugu

Članak 28.

Sektor za državna jamstva, obveze i potraživanja po javnom dugu izdaje državna jamstva; vodi evidenciju izdanih državnih jamstava; provodi aktivnosti vezane za plaćanja temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava te regresnu naplatu po istima; vodi evidenciju potraživanja po protestiranim državnim jamstvima, po kreditima odobrenim po posebnim programima, te potraživanja proizašla iz poslova preuzetih od drugih institucija; provodi naplatu istih; vodi evidenciju financijskih obveza proizašlih iz poslova preuzetih od drugih institucija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za državna jamstva, obveze i potraživanja po javnom dugu, ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za državna jamstva

6.2.2. Služba za kredite odobrene po posebnim programima.

6.2.1. Služba za državna jamstva

Služba za državna jamstva zaprima i analizira zahtjeve za izdavanje državnih jamstava; priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava te izdaje državna jamstva; vodi evidenciju izdanih državnih jamstava i naplaćene provizije za izdana državna jamstva; usklađuje stanje izdanih aktivnih državnih jamstava s poslovnim bankama i korisnicima kredita; prati izmirenje obveza društava po kreditima za koja su izdana državna jamstva; evidentira nastale promjene uvjeta kreditiranja po izdanim državnim jamstvima; zaprima i pohranjuje instrumente osiguranja sukladno Ugovoru o izdavanju državnog jamstva; zaprima i pohranjuje instrumente osiguranja koja su stavljena izvan snage; izrađuje izvještaje o izdanim državnim jamstvima; provodi aktivnosti vezane za plaćanja temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava; provodi regresnu naplatu po protestiranim državnim jamstvima; priprema pozive/opomene za povrat sredstava u Državni proračun; daje naloge za naplatu po aktiviranim državnim jamstvima radi namirenja duga; obavlja poslove i aktivnosti vezane za ovršne postupke, postupke predstečajne nagodbe i stečajne postupke koji se odnose na naplatu potraživanja s osnove izdanih državnih jamstava; obavlja poslove zasnivanja založnih prava i davanja brisovnih očitovanja; podnosi zahtjeve za pokretanje ovršnih postupaka na nekretninama, pokretninama i novčanim sredstvima; prijavljuje tražbine i priprema očitovanja u postupcima predstečajne nagodbe; podnosi zahtjeve za pokretanje stečajnih postupaka; prijavljuje potraživanja u stečajne postupke te priprema očitovanja u stečajnim postupcima; surađuje s Državnim odvjetništvom, Poreznom upravom i sudovima; vodi evidenciju o protestiranim državnim jamstvima i regresnoj naplati po protestiranim državnim jamstvima; obavlja povrat zaprimljenih instrumenata osiguranja po izdanim državnim jamstvima; vodi analitičke kartice dužnika; izrađuje izvještaje o stanju potraživanja po protestiranim državnim jamstvima; izrađuje izvještaje o protestiranim državnim jamstvima i regresnoj naplati po protestiranim državnim jamstvima; surađuje s poslovnim bankama i Hrvatskom narodnom bankom; sudjeluje na izradi zakonskih i podzakonskih propisa u području državnih jamstava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za kredite odobrene po posebnim programima

Služba za kredite odobrene po posebnim programima obavlja poslove evidencije i praćenja te naplate potraživanja po kreditima odobrenim po posebnim programima; vodi stanja potraživanja po kreditima odobrenim po posebnim programima; koordinira i nadzire rad mandatnih institucija sukladno sklopljenim Ugovorima o obavljanju mandatnih poslova za Ministarstvo, a koji se odnose na kredite odobrene po posebnim programima; zaprima i analizira zahtjeve korisnika kredita za izmjenu uvjeta iz Ugovora o kreditu (reprogram, otpis, odgoda plaćanja, prijevremena otplata, izmjena instrumenata osiguranja, preuzimanje duga, pristupanje dugu); ocjenjuje učinke novih kreditnih uvjeta na ukupno poslovanje podnositelja zahtjeva uzimajući u obzir postojeće financijske pokazatelje; ocjenjuje efekte izmjene uvjeta iz ugovora o kreditu na mogućnost razvoja i likvidnosti; priprema prijedloge odluka Vlade Republike Hrvatske kojima se reguliraju odnosi s korisnicima kredita; priprema anekse ugovora o kreditu; provodi analizu financijskih izvještaja korisnika kredita; provodi bonitetnu analizu korisnika kredita; obavlja poslove koji se odnose na zasnivanje založnih prava i davanje brisovnih očitovanja; prati provedbu naplate potraživanja po kreditima odobrenim po posebnim programima; obavlja poslove koji se odnose na naplatu potraživanja po kreditima odobrenim po posebnim programima; priprema pozive/opomene za povrat u Državni proračun sredstava plasiranih kroz kredite odobrene po posebnim programima; podnosi zahtjeve za pokretanje i prati provedbu ovršnih postupaka na nekretninama, pokretninama i novčanim sredstvima; prijavljuje tražbine i priprema očitovanja u postupcima predstečajne nagodbe; podnosi zahtjeve za pokretanje stečajnih postupaka, prijavljuje potraživanja u stečajne postupke te priprema očitovanja u stečajnim postupcima; prati i usmjerava aktivnosti vezane za upravne sporove; surađuje s Državnim odvjetništvom, Poreznom upravom i sudovima; sudjeluje na izradi zakonskih i podzakonskih propisa vezano za kredite odobrene po posebnim programima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Sektor za naknadu oduzete imovine

Članak 29.

Sektor za naknadu oduzete imovine obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske temeljem pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu; organizira izdavanje obveznica te vodi evidenciju isplaćenih naknada i evidenciju pravomoćnih rješenja o naknadi; obavlja poslove izdavatelja vrijednosnih papira u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; obavlja poslove koji se odnose na prodaju i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanja sredstava ostvarenih prodajom stanova; vodi evidenciju prodanih stanova i prati naplatu; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu i prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja i drugih akata za potrebe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u sudskim postupcima koji se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova te u postupcima koji se vode povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i radi prijave potraživanja Ministarstva kao založnog vjerovnika u postupcima ovrhe na nekretninama; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima; daje očitovanja u tijeku upravnog postupka vezano uz ograničenja iz Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i očitovanja na ispravnost utvrđene naknade; obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja, odgovora na tužbu, i drugih akata u upravnim sporovima; izradu redovnih i izvanrednih pravnih lijekova; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu i prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja druge poslove u skladu s odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za naknadu oduzete imovine, ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za naknadu

6.3.2. Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova

6.3.3. Služba za imovinsko-pravne poslove.

6.3.1. Služba za naknadu

Služba za naknadu obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske temeljem pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu; organizira izdavanje obveznica; vodi evidenciju isplaćenih naknada i evidenciju pravomoćnih rješenja o naknadi; obavlja poslove izdavatelja vrijednosnih papira u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; dodjeljuje obvezničke udjele i isplaćuje naknadu sukladno pravomoćnim rješenjima i podacima prikupljenim od ovlaštenika naknade; priprema stručna očitovanja u postupcima za naknadu oduzete imovine koji se odnose na provjeru izračuna visine naknade provedenog od strane nadležnih upravnih tijela županija i grada Zagreba; daje očitovanja u tijeku upravnog postupka vezano uz ograničenja iz Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; obavlja poslove koji se odnose na povrat obveznica i isplaćenih anuiteta temeljem rješenja o protuizvršenju i poništenja isplaćenih pravomoćnih rješenja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu; daje savjete i druge oblike stručne pomoći u području naknade za oduzetu imovinu; surađuje sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, tržištem kapitala i drugim nadležnim institucijama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova

Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova obavlja poslove koji se odnose na prodaju i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanja sredstava ostvarenih prodajom stanova; vodi evidenciju prodanih stanova i prati naplatu; vodi evidenciju hipotekarnih dužnika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; daje prijedloge za raskid ugovora o prodaji stana; postupa po zahtjevima za prijevremenu otplatu cijene stana te priprema izradu aneksa ugovora o prijevremenoj otplati cijene stana; obavlja pripremne radnje potrebne za izradu brisovnih očitovanja; priprema suglasnosti na promjene hipotekarnih dužnika; izrađuje informativne izračune cijene stana; vrši obračune duga po kupcima, obračun kamate i revalorizacije; priprema odluke za odobrenja odgode plaćanja kupcima, obavijesti kupcima te opomene kupcima u vezi naplate duga; priprema izradu aneksa reprograma duga; izrađuje i kontrolira izračun cijene stana prilikom prodaje; obavlja poslove koji se odnose na pripremu očitovanja na prigovor na prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave; sudjeluje u pripremi podnesaka kojima se prijavljuju potraživanja Ministarstva kao založnog vjerovnika u postupcima ovrhe na nekretninama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.3. Služba za imovinsko-pravne poslove

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja i drugih akata za potrebe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u sudskim postupcima koji se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova te u postupcima koji se vode povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i radi prijave potraživanja Ministarstva kao založnog vjerovnika u postupcima ovrhe na nekretninama; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima; obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja, odgovora na tužbu i drugih akata u upravnim sporovima; izradu redovnih i izvanrednih pravnih lijekova; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade po pravomoćnim rješenjima u kojima je obveznik naknade Ministarstvo; postupa po zahtjevima za otkup stanova; obavlja sve potrebne radnje prije sklapanja ugovora te izrađuje ugovore o prodaji stanova te anekse ugovora o prijevremenoj otplati cijene stana i anekse reprograma duga; izrađuje brisovna očitovanja; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu i prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; priprema očitovanja radi podnošenja zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude i drugih akata radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske u području naknade za oduzetu imovinu; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim institucijama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4. Služba za pravnu i informatičku podršku

Članak 30.

Služba za pravnu i informatičku podršku obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja javnim dugom; daje upute i prati provedbu zakonskih i podzakonskih akata; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Uprave; pruža pravnu i stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave pri izradi prijedloga odluka iz područja upravljanja javnim dugom koje se upućuju Vladi Republike Hrvatske te pri obavljanju poslova koji se odnose na postupke naplate, provođenja ovršnih postupaka, predstečajnih i stečajnih postupaka; obavlja poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema propisima; obavlja pravne poslove radi osiguranja tražbine Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na reguliranje statusa tzv. stare devizne štednje te poslove vezane uz prodaju stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo a čijom prodajom sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo dio prihoda ostvaruje grad ili općina, a dio je prihod državnog proračuna; pruža pomoć stručnoj službi Ministarstva u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Uprave; koordinira rad s Državnim odvjetništvom radi zaštite interesa Republike Hrvatske, financijskim institucijama te s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja poslove uvođenja novih tehnologija i implementacije suvremenih informatičkih rješenja iz područja upravljanja javnim dugom; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja i razvoj postojeće informatičke infrastrukture kao što su: informatički sustav za upravljanje javnim dugom (Finance-Kit), platforma za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira (Bloomberg aukcijski sustav), sustav prijeboja i namire dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnih papira Ministarstva (sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva); praćenje novih pravnih regulativa Europske unije vezanih za tržište kapitala; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR

Članak 31.

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne, stručne, inspekcijske i prekršajne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje devizno poslovanje, platni promet; rad štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, rad stambenih štedionica, rad dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja, rad Financijske agencije uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, pravodobnost i potpunost naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijske poslove pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave nadležnog za financije; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava koja su doznačena pravnim i fizičkim osobama; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje materijalno i financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuju rokovi ispunjenja novčanih obveza poduzetnika i osoba javnog prava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu sustava putem kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije (u daljnjem tekstu: AFCOS) i neposredne suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF) te s tim u vezi obavlja inspekcijske poslove; koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, surađuje s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim tijelima javne vlasti radi otkrivanja korupcije, prijevara ili nepravilnosti u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, osigurava provedbu neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske, vodi registar o utvrđenim nepravilnostima, izvješćuje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima i poduzetim mjerama; obavlja unutarnju reviziju i unutarnji nadzor za uži dio Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, ustrojavaju se:

7.1. Financijski inspektorat

7.2. Sektor za financijski i proračunski nadzor

7.3. Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor

7.4. Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.

7.1. Financijski inspektorat

Članak 32.

Financijski inspektorat je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva osnovana Zakonom o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, koja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor obveznika u pogledu usklađenosti s propisanim mjerama, radnjama i postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; poštivanja uvjeta i načina obavljanja deviznog poslovanja i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji; zakonitosti pružanja platnih usluga; zakonitosti rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, stambenih štedionica, dobrovoljnih mirovinskih fondova, Financijske agencije, uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju za prekršaje iz područja svoje nadležnosti; planiranje, organiziranje i provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, samostalno te u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i državnim odvjetništvom, radi otkrivanja kažnjivih djela i prikupljanja dokaza u području svoje nadležnosti; provođenje postupka prisilne naplate novčane kazne i troškova postupka u prekršajnim postupcima koje vodi sukladno Zakonu o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske; suradnju s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima te mjere za unaprjeđenje suradnje; suradnju s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; sudjelovanje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba; predlaganje nadležnom tijelu izmjena i dopuna propisa koje se odnose na postupanja iz područja svoje nadležnosti; izradu mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, te preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i drugim nadzornim tijelima; izradu i ažuriranje matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; vođenje statistike o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca; sudjelovanje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; sudjelovanje u stručnom osposobljavanju zaposlenika obveznika uključenih u sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Financijskom inspektoratu, ustrojavaju se:

7.1.1. Sektor za nadzor financijskih subjekata

7.1.2. Sektor za nadzor nefinancijskih subjekata, procjenu rizika i suradnju

7.1.3. Služba za prekršaje u području sprječavanja pranja novca

7.1.4. Služba za devizne i platnoprometne prekršaje.

7.1.1. Sektor za nadzor financijskih subjekata

Sektor za nadzor financijskih subjekata obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora financijskih subjekata u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, izriče nadzorne mjere subjektima nadzora radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u njihovom poslovanju, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata; izrađuje i ažurira ključne dokumente za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, liste indikatora, upitnike, upute i sl.); surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor financijskih subjekata, ustrojavaju se:

7.1.1.1. Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga

7.1.1.2. Služba za financijske institucije i financijsko posredovanje.

7.1.1.1. Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga

Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata kod kreditnih institucija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac, uključujući podružnice, zastupnike i distributere tih institucija iz država članica Europske unije te kartične platne sheme, izvršitelje obrade, pružatelje tehničkih usluga, trgovce i druge osobe koje nisu pružatelji platnih usluga ali su dužne postupati sukladno zakonu i uredbama Europske unije koji uređuju područje platnog prometa; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u njihovom poslovanju; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; surađuje s nadležnim nadzornim tijelima iz država članica Europske unije i trećih država u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, sudjeluje u izradi i ažuriranju ključnih dokumenata za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, liste indikatora, upitnici, upute i sl.); sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga, ustrojavaju se:

7.1.1.1.1. Odjel za kreditne institucije

7.1.1.1.2. Odjel za pružatelje platnih usluga.

7.1.1.1.1. Odjel za kreditne institucije

Odjel za kreditne institucije obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora banaka, podružnica stranih banaka te drugih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, uključujući štedne banke, stambene štedionice i kreditne unije, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sudjeluje u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.1.2. Odjel za pružatelje platnih usluga

Odjel za pružatelje platnih usluga obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata kod institucija za platni promet i institucija za elektronički novac, uključujući podružnice, zastupnike i distributere tih institucija iz država članica Europske unije, te kartične platne sheme, izvršitelje obrade, pružatelje tehničkih usluga, trgovce i druge osobe koje nisu pružatelji platnih usluga ali su dužne postupati sukladno zakonu i uredbama Europske unije koji uređuju područje platnog prometa; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; priprema i sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sudjeluje u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.2. Služba za financijske institucije i financijsko posredovanje

Služba za financijske institucije i financijsko posredovanje obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora nebankovnih financijskih institucija te institucija financijskog posredovanja, uključujući institucije koje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavljaju poslove davanja kredita, zajmova, izdavanja i upravljanja instrumentima plaćanja i dr.; ovlaštenih mjenjača, pravnih i fizičkih osoba koji obavljaju poslove otkupa dospjelih potraživanja te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove pružanja poduzetničkih ili fiducijarnih usluga i posredovanja u prometu nekretninama, u pogledu primjene zakona i propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju ključnih dokumenata za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, liste indikatora, upitnici, upute i sl.); sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijske institucije i financijsko posredovanje, ustrojavaju se:

7.1.1.2.1. Odjel za ovlaštene mjenjače

7.1.1.2.2. Odjel za financijsko posredovanje

7.1.1.2.3. Odjel za financijske institucije.

7.1.1.2.1. Odjel za ovlaštene mjenjače

Odjel za ovlaštene mjenjače obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora ovlaštenih mjenjača u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sudjeluje u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.2.2. Odjel za financijsko posredovanje

Odjel za financijsko posredovanje obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora nebankovnih financijskih institucija i financijskog posredovanja, uključujući institucije koje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavljaju poslove davanja kredita, zajmova, izdavanja i upravljanja instrumentima plaćanja i dr., pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove otkupa dospjelih potraživanja te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove pružanja poduzetničkih ili fiducijarnih usluga i posredovanja u prometu nekretninama, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sudjeluje u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.2.3. Odjel za financijske institucije

Odjel za financijske institucije obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; stambenih štedionica sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje; dobrovoljnih mirovinskih fondova sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prati zakonitost rada Financijske agencije sukladno Zakonu o Financijskoj agenciji; uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima sukladno posebnim propisima, prati zakonitost rada i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; surađuje i usklađuje aktivnosti s drugim nadležnim odjelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i međunarodnim financijskim institucijama; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Sektor za nadzor nefinancijskih subjekata, procjenu rizika i suradnju

Sektor za nadzor nefinancijskih subjekata, procjenu rizika i suradnju obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora nefinancijskih subjekata u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, izriče nadzorne mjere subjektima nadzora radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u njihovom poslovanju, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u pripremi i izradi Nacionalne procjene rizika; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata; izrađuje i ažurira ključne dokumente za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, liste indikatora, upitnike, upute i sl.); statistički prati, analizira i izrađuje izvješća o provedbi planova inspekcijskog nadzora u odnosu na planirane ciljeve te obavlja njihovu korekciju prema programskim prioritetima; surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; planira i vodi poslove u vezi preuzimanja obveza iz članstva Europske unije, priprema izvješća za europska monitoring i nadzorna tijela, institucije Europske unije i državna tijela Republike Hrvatske, uključujući planove i izvješća za Ministarstvo; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata međunarodne tehničke pomoći za Financijski inspektorat; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; obavlja poslove koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika Financijskog inspektorata te obveznika primjene zakona i propisa u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, priprema podatke i sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva i drugih izvješća, planova i strategija; vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca; utvrđuje potrebe za informatičkom podrškom poslovnim procesima i u vezi sa tim kontaktira nadležne službe i vanjske pružatelje usluga te sudjeluje u uvođenju, razvoju i održavanju funkcionalnosti informatičkog sustava; pruža administrativno-tehničku podršku u radu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Financijskog inspektorata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor nefinancijskih subjekata, procjenu rizika i suradnju, ustrojavaju se:

7.1.2.1. Služba za nefinancijske subjekte

7.1.2.2. Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju

7.1.2.3. Služba za devizni nadzor i međuinstitucionalnu suradnju.

7.1.2.1. Služba za nefinancijske subjekte

Služba za nefinancijske subjekte obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora subjekata nefinancijskog sektora i subjekata koji obavljaju profesionalnu djelatnost u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, sudjeluje u izradi i ažuriranju ključnih dokumenata za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, liste indikatora, upitnici, upute i sl.); sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za nefinancijske subjekte, ustrojavaju se:

7.1.2.1.1. Odjel za samostalne profesije

7.1.2.1.2. Odjel za ostale nefinancijske subjekte.

7.1.2.1.1. Odjel za samostalne profesije

Odjel za samostalne profesije obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora obveznika koji obavljaju profesionalnu djelatnost, primarno odvjetnike, odvjetnička društva, javne bilježnike, računovođe, revizore, porezne savjetnike te druge subjekte u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sudjeluje u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.1.2. Odjel za ostale nefinancijske subjekte

Odjel za ostale nefinancijske subjekte obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora subjekata nefinancijskog sektora, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i drugih pravnih i fizičkih osoba u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.2. Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju

Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju obavlja poslove u vezi razvoja i unaprjeđenja sustava procjene rizika sektora i obveznika primjene mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, s ciljem utvrđivanja sektora i obveznika koji su u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; sudjeluje u pripremi i izradi Nacionalne procjene rizika; koordinira i utvrđuje strateške i godišnje planove nadzora; statistički prati i analizira provedbu planova inspekcijskog nadzora i obavlja njihovu korekciju prema programskim prioritetima; izrađuje izvješća i analize s ocjenama rezultata provedbe nadzora u odnosu na planirane ciljeve; planira i vodi poslove preuzimanja obveza iz članstva u Europskoj uniji, surađuje s nadzornim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima EU; priprema izvješća za europska monitoring i nadzorna tijela, institucije Europske unije i državna tijela Republike Hrvatske, uključujući planove i izvješća za Ministarstvo; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata međunarodne tehničke pomoći za Financijski inspektorat; sudjeluje u planiranju i provedbi izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika Financijskog inspektorata te obveznika primjene zakona i propisa u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; izrađuje i ažurira ključne dokumente za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, liste indikatora, upitnike, upute i sl.); sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima vezano za poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata; vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca; utvrđuje potrebe za informatičkom podrškom poslovnim procesima i u vezi sa tim kontaktira nadležne službe i vanjske pružatelje usluga te sudjeluje u uvođenju, razvoju i održavanju funkcionalnosti informatičkog sustava; pruža administrativno-tehničku podršku u radu svih odjela Financijskog inspektorata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za procjenu rizika i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

7.1.2.2.1. Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje

7.1.2.2.2. Odjel za međunarodnu suradnju i pomoć obveznicima.

7.1.2.2.1. Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje

Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje obavlja poslove u vezi razvoja i unaprjeđivanja sustava procjene rizika sektora i obveznika primjene mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, s ciljem utvrđivanja subjekata koji su u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; koristeći rezultate procjene rizika i prikupljenih podataka iz drugih izvora, te na temelju inicijativa i zahtjeva nadležnih tijela za provedbu nadzora, a u suradnji svih odjela u Financijskom inspektoratu, koordinira i utvrđuje strateške i godišnje planove nadzora; statistički prati i analizira provedbu planova inspekcijskog nadzora i obavlja njihovu korekciju prema programskim prioritetima; izrađuje izvješća i analize s ocjenama rezultata provedbe nadzora u odnosu na planirane ciljeve; priprema podatke i sudjeluje u izradi publikacija, planova i strategija Ministarstva i drugih izvješća; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca; utvrđuje potrebe za informatičkom podrškom poslovnim procesima i u vezi sa tim kontaktira nadležne službe i vanjske pružatelje usluga te sudjeluje u uvođenju, razvoju i održavanju funkcionalnosti informatičkog sustava; pruža administrativno-tehničku podršku u radu svih službi Financijskog inspektorata, uključivo poslove prijama i dostave pošte, urudžbiranja, raspoređivanja i otpreme akata, arhiviranja i čuvanja registarske građe sukladno propisanim rokovima za čuvanje te vođenje propisanih evidencija, knjiga i registara; obavlja poslove vezane uz unos, ažuriranje i korištenje podataka i informacija iz uspostavljenih baza podataka; obavlja poslove prijevoza i dostave službenim vozilima i održavanja vozila; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.2.2. Odjel za međunarodnu suradnju i pomoć obveznicima

Odjel za međunarodnu suradnju i pomoć obveznicima obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata koji se odnose na suradnju s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; planiranje i vođenje poslova preuzimanja obveza iz članstva u Europskoj uniji te pripremu izvješća za europska monitoring i nadzorna tijela, institucije Europske unije i državna tijela Republike Hrvatske uključujući planove i izvješća za Ministarstvo; koordinaciju pripreme i provedbe programa i projekata međunarodne tehničke pomoći za Financijski inspektorat; sudjelovanje u planiranju i provedbi izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika Financijskog inspektorata te obveznika primjene zakona i propisa u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; izradu i ažuriranje ključnih dokumenata za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, liste indikatora, upitnike, upute i sl.); upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata; suradnju s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima vezano za poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.3. Služba za devizni nadzor i međuinstitucionalnu suradnju

Služba za devizni nadzor i međuinstitucionalnu suradnju nadzire primjenu propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te u okviru djelokruga, ovlasti i nadležnosti Financijskog inspektorata provodi mjere i radnje koje se odnose na otkrivanje i sprječavanje kažnjivih djela; samostalno i kroz timove, u suradnji s drugim nadležnim tijelima i institucijama, obavlja i sudjeluje u obavljanju ciljanih nadzora i prikupljanju potrebnih saznanja, podataka i dokaza za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela; kao kontakt točka u Financijskom inspektoratu za međuinstitucionalnu suradnju surađuje s Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama Ministarstva, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom policije i drugim institucijama koje su, sukladno svojim zakonskim ovlastima, uključene u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; nadzire devizno poslovanje rezidenata i nerezidenata uključujući neprofitne institucije te predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj i druge subjekte; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; zadužuje kontakt osobe za žurni kontakt i korespondenciju u planiranju i operativnoj provedbi zajedničkih aktivnosti; razmjenjuje informacije unutar i između institucija; poduzima sve potrebno za čuvanje i zaštitu podataka u skladu sa zakonskim odredbama; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, sudjeluje u praćenju tipologija i trendova pranja novca i financiranja terorizma; surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma; obavlja redovite procjene stanja i napretka u poduzetim aktivnostima i sastavlja izvješća i informacije iz djelokruga Financijskog inspektorata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za devizni nadzor i međuinstitucionalnu suradnju, ustrojavaju se:

7.1.2.3.1. Odjel za devizni nadzor

7.1.2.3.2. Odjel za međuinstitucionalnu suradnju.

7.1.2.3.1. Odjel za devizni nadzor

Odjel za devizni nadzor obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata uključujući neprofitne institucije, predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj i druge subjekte u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije; sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, sudjeluje u praćenju tipologija i trendova pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.3.2. Odjel za međuinstitucionalnu suradnju

Odjel za međuinstitucionalnu suradnju, samostalno i kroz timove, u suradnji s drugim nadležnim tijelima i institucijama, obavlja i sudjeluje u obavljanju ciljanih nadzora te prikuplja potrebna saznanja, podatke i dokaze za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata; surađuje s Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama Ministarstva, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom policije i drugim institucijama koje su, sukladno svojim zakonskim ovlastima, uključene u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; razmjenjuje informacije unutar i između institucija; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, sudjeluje u praćenju tipologija i trendova pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi i ažuriranju matrice rizika s ciljem utvrđivanja koji su sektori i obveznici u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; poduzima sve potrebno za čuvanje i zaštitu podataka u skladu sa zakonskim odredbama; analizira i izvještajno obrađuje rezultate rada; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za prekršaje u području sprječavanja pranja novca

Služba za prekršaje u području sprječavanja pranja novca vodi prekršajni postupak u prvom stupnju prema Prekršajnom zakonu, na temelju podnesenog optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjene propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba, obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; obavlja poslove prisilne naplate izrečenih novčanih kazni i troškova postupka, obavlja zapisničarske poslove u prekršajnom postupku, poslove pisanja zapisnika o glavnoj raspravi po diktatu u prekršajnom postupku, poslove prijepisa, poslove vođenja upisnika prekršajnih predmeta pravnih i fizičkih osoba, poslove pripreme mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o donesenim rješenjima, izrečenim prekršajnopravnim sankcijama te izvršenju novčanih kazni i troškova postupka, poslove unosa podataka o pravomoćno riješenim predmetima i izrečenim prekršajnopravnim sankcijama u obrasce i upitnike; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.4. Služba za devizne i platnoprometne prekršaje

Služba za devizne i platnoprometne prekršaje vodi prekršajni postupak u prvom stupnju prema Prekršajnom zakonu, na temelju podnesenog optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjene propisa kojima se uređuje devizno poslovanje i platni promet te radi prekršaja propisanih Zakonom o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske; u skladu s nacionalnim zakonima i propisima Europske unije surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Službe; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; obavlja poslove prisilne naplate izrečenih novčanih kazni i troškova postupka, priprema naloge za povrat ili prijenos privremeno oduzetih novčanih sredstava, obavlja zapisničarske poslove u prekršajnom postupku, poslove pisanja po diktatu zapisnika o glavnoj raspravi u prekršajnom postupku, poslove prijepisa, poslove vođenja upisnika prekršajnih predmeta pravnih i fizičkih osoba, poslove pripreme mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o donesenim rješenjima, izrečenim prekršajnopravnim sankcijama te izvršenju novčanih kazni i troškova postupka, poslove unosa podataka o pravomoćno riješenim predmetima i izrečenim prekršajnopravnim sankcijama u obrasce i upitnike; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za financijski i proračunski nadzor

Članak 33.

Sektor za financijski i proračunski nadzor obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave nadležnog za financije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena trgovačkim društvima, neprofitnim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim osobama; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji imaju učinak na proračunska sredstva; vodi i ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća o nepravilnostima sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor materijalnog i financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava; obavlja poslove vezane uz razvoj metodologije inspekcijskih poslova, utvrđivanje prioriteta obavljanja nadzora i analizu nadzora; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije i sudjeluje u radu AFCOS mreže; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju te izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijski i proračunski nadzor, ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

7.2.2. Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika

7.2.3. Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

7.2.4. Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora.

7.2.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se utvrđuje koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu s zakonima i drugim propisima koji imaju učinak na sredstva državnog proračuna; nadzire naplaćuju li proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju tijela državne uprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća o nepravilnostima sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za proračunski nadzor tijela državne uprave

7.2.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna.

7.2.1.1. Odjel za proračunski nadzor tijela državne uprave

Odjel za proračunski nadzor tijela državne uprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna kod ministarstava, državnih upravnih organizacija; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima i drugim propisima koji imaju učinak na proračunska sredstva, nadzire naplaćuju li ministarstva i druga tijela državne uprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti te pregledava i provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna

Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod agencija koje su proračunski korisnici državnog proračuna, ustanova iz područja zdravstva, znanosti, obrazovanja, športa, kulture, socijalne skrbi te drugih pravnih osoba kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu te proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, nadzire naplaćuju li proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; vodi i ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti te sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u odnosu na doznačena sredstva državnog proračuna, provjerava koriste li se navedena sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima, nadzire naplaćuju li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave nadležnog za financije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

7.2.2.2. Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

7.2.2.1. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu sa zakonima i drugim propisima; nadzire naplaćuju li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; provjerava koriste li se sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave nadležnog za financije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2.2. Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire poduzimaju li proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane mjere za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3. Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su sredstva doznačena; nadzire koriste li trgovačka društva u privatnom vlasništvu proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode, raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza, ustrojavaju se:

7.2.3.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava

7.2.3.2. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza.

7.2.3.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava

Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su sredstva doznačena; nadzire koriste li trgovačka društva u privatnom vlasništvu proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode te raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3.2. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza i utvrđuje pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika koji predstavljaju fizičke i pravne osobe, koje samostalno obavljaju gospodarsku i profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i osoba javnog prava koji su javni naručitelji i sektorski naručitelji kako je uređeno propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4. Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora

Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode, raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te koriste li doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca te drugih neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje proračunski nadzor neprofitnih organizacija te drugih pravnih i fizičkih osoba, utvrđuje koriste li doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja poslove vezane uz razvoj metodologije nadzora, utvrđivanje prioriteta obavljanja nadzora i analizu nadzora; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora, ustrojavaju se:

7.2.4.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima

7.2.4.2. Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba

7.2.4.3. Odjel za plan i analizu nadzora.

7.2.4.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima

Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode, raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te koriste li doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4.2. Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba

Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca te drugih neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje proračunski nadzor neprofitnih organizacija te pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva, utvrđuje koriste li se doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4.3. Odjel za plan i analizu nadzora

Odjel za plan i analizu nadzora razvija metodologiju inspekcijskih poslova te provodi mjere za standardizaciju postupaka inspekcijskih nadzora; vodi registar subjekata nadzora iz nadležnosti Sektora uključujući i kategorizaciju subjekata nadzora prema složenosti i financijskim pokazateljima njihovog poslovanja; temeljem analize financijskih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora iz nadležnosti Sektora, prethodno obavljenih nadzora, analize svih kvalitativnih i kvantitativnih podataka prikupljenih u inspekcijskim nadzorima, raspoloživih baza podataka i trendova sveukupnih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora utvrđuje prioritete obavljanja nadzora; utvrđuje kriterije za provedbu inspekcijskih nadzora te obavlja poslove planiranja, usmjeravanja i koordiniranja aktivnosti nadzora za sve kategorije subjekata nadzora; na temelju provedenih nadzora provodi analize i izrađuje izvješća o pokazateljima poslovanja svih kategorija subjekata nadzora, utvrđuje trendove kretanja njihovog poslovanja kao i ostale trendove vezane uz javne financije. Odjel prati i analizira rad inspektora po pojedinačnim nadzorima i kategorijama subjekata nadzora, prati ostvarene rezultate nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3. Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor

Članak 34.

Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor provodi unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja užeg dijela Ministarstva te korisnika proračuna koji se nalaze unutar razdjela Ministarstva, uključujući i reviziju korištenja sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike; neovisno i objektivno obavlja poslove unutarnje revizije, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola; ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te aktima Ministarstva, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije te revizije informacijskih sustava; procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz procese i sustav unutarnjih kontrola te analizira, testira i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola u poslovnim procesima iz djelokruga užeg dijela Ministarstva; provodi unutarnju reviziju projekata financiranih iz sredstava Europske unije; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola u korištenju sredstava Europske unije; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke revidiranim jedinicama i ministru; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća iz djelokruga Službe o radu unutarnje revizije; prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju; surađuje s Državnim uredom za reviziju i unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola; obavlja nadzor pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povrede službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada; koordinira obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nadležnih službi za unutarnji nadzor Porezne uprave i Carinske uprave; koordinira izradu i objedinjava strateške i godišnje planove unutarnje revizije, izvješća i druge akte iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Carinska uprava i Porezna uprava); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor, ustrojavaju se:

7.3.1. Odjel za unutarnju reviziju

7.3.2. Odjel za unutarnji nadzor.

7.3.1. Odjel za unutarnju reviziju

Odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja užeg dijela Ministarstva te korisnika proračuna koji se nalaze unutar razdjela Ministarstva, uključujući i reviziju korištenja sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike; neovisno i objektivno obavlja poslove unutarnje revizije, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola; ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te aktima Ministarstva, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije te revizije informacijskih sustava; procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz procese i sustav unutarnjih kontrola te analizira, testira i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola u poslovnim procesima iz djelokruga užeg dijela Ministarstva; provodi unutarnju reviziju projekata financiranih iz sredstava Europske unije; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola u korištenju sredstava Europske unije; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke revidiranim jedinicama i ministru; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća iz djelokruga Službe o radu unutarnje revizije; prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju; surađuje s Državnim uredom za reviziju i unutarnjim ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola; koordinira izradu i objedinjava strateške i godišnje planove unutarnje revizije, izvješća i druge akte iz djelokruga Odjela za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Carinska uprava i Porezna uprava); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.2. Odjel za unutarnji nadzor

Odjel za unutarnji nadzor obavlja nadzor pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povrede službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada; koordinira obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nadležnih službi za unutarnji nadzor Porezne uprave i Carinske uprave; koordinira izradu i objedinjava planove, izvješća i druge akte iz djelokruga Odjela za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Carinska uprava i Porezna uprava); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4. Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 35.

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara ustrojava se i djeluje u skladu sa standardima i praksom Europske unije vezanim uz zaštitu financijskih interesa Europske unije. Služba obavlja koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu, a s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije te s tim u vezi i za neposrednu suradnju s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF), razmjenu informacija o nepravilnostima i prijevarama s tijelima u AFCOS sustavu i OLAF-om, osiguravanje provođenja neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske, razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela u AFCOS sustavu u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji, davanje uputa nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE za postupanje u svrhu prikupljanja dokaza, utvrđenja činjenica te pokretanja postupaka sankcioniranja, pokretanje odgovarajućih postupaka na temelju dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi, posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti, razmjenu informacija s drugim tijelima javne vlasti u slučaju sumnje ili prijave sumnje na prijevaru, korupciju ili drugi oblik nepravilnosti u sustavu te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE, praćenje tijeka istražnih postupaka u vezi s protuzakonitim korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, izvješćivanje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka pokrenutima u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti, primanje, kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima u upravljanju i korištenju sredstava iz fondova Europske unije te njihovo dostavljanje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, praćenje povrata nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europske unije, vođenje registra o utvrđenim nepravilnostima.

U Službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, ustrojavaju se:

7.4.1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima

7.4.2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima

7.4.3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima.

7.4.1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima

Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima zadužen je za izradu i modifikaciju procedura za sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima uključujući i obrasce za izvještavanje o nepravilnostima; kontrolu usklađenost poglavlja »Nepravilnosti« priručnika za postupanje tijela u Sustavu izvještavanja s procedurama koje je izradio Odjel; prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje, kontroliranje, objedinjavanje i slanje izvještaja o nepravilnostima relevantnim Općim upravama Europske komisije i OLAF-u; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima vezanih uz sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima; suradnju s nadležnim tijelima za nadzor nad prikupljanjem vlastitih sredstava Europske unije; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europskoj uniji; uspostavu i razvoj Informatičkog sustava za upravljanje nepravilnostima (IMS sustav); izradu godišnjih i polugodišnjih izvještaja o prijavljenim nepravilnostima i prijevarama; vođenje registra nepravilnosti, sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima

Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima zadužen je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; osiguravanje i koordinaciju provođenja administrativnih istraga OLAF-a na teritoriju Republike Hrvatske; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezanih uz funkcioniranje AFCOS sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz Strategije i Akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu stručnih mišljenja i prijedloga za poboljšanje administrativnih postupanja po prijavljenim nepravilnostima; izradu prijedloga za poboljšanje postojeće pravne osnove za otvaranje administrativnih postupaka u slučajevima nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; praćenje tijeka istražnih postupaka pokrenutih zbog nezakonitog upravljanja i/ili korištenja sredstava iz fondova Europske unije; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u AFCOS mreži vezanih uz postupanje po prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; suradnju s OLAF-om vezano uz provedbu edukacije za tijela u AFCOS mreži; vođenje registra postupaka pokrenutih pred nadležnim sudovima vezano uz zaštitu financijskih interesa Europske unije; praćenje tijeka i konačnog ishoda postupaka pokrenutih radi zaštite financijskih interesa Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima

Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima zadužen je za izradu strateških dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS sustavu u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama i zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu analize potreba za edukacijom u tijelima AFCOS sustava; izradu godišnjeg plana edukacije za tijela u AFCOS sustavu; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu vezano uz provedbu i praćenje provedbe planiranih edukacija; provođenje testiranja znanja u području upravljanja nepravilnostima; vođenje registra edukacija; vođenje registra predstavnika tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći Europske unije; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS mreži i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz postupanje po nepravilnostima i/ili prijevarama; izradu strateških dokumenta za analizu rizika u tijelima AFCOS sustava vezano uz pojavu nepravilnosti i prijevara; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu u provedbi i praćenju provedbe analize rizika u tijelima AFCOS sustava; identifikaciju rizika funkcioniranja AFCOS sustava i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje; izradu cjelokupne analize rizika za tijela u AFCOS sustavu i praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika; vođenje registra rizika; izradu uputa za komunikaciju između tijela u AFCOS sustavu i javnosti; suradnju i koordinaciju s tijelima u AFCOS sustavu vezano uz osiguranje prikladnih uvjeta za prijavu nepravilnosti i prijevara; planiranje procesa informiranja i odnosa s javnošću u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje javnosti o programima i projektima Europske unije (publicity officer-ima); organiziranje seminara i radionica u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama za predstavnike medija i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; izradu promotivnog materijala s ciljem prezentiranja uloge Službe i AFCOS sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu i provođenje projekata s ciljem jačanja AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj, redovno održavanje internet stranice Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

Članak 36.

Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja rješava o žalbama protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i upravnih akata upravnih tijela županija i velikih gradova propisanih posebnim zakonima i rješava o žalbama protiv upravnih akata unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; rješava povodom žalbi protiv rješenja u postupku predstečajne nagodbe; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova i zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova protiv upravnih akata iz djelokruga Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina te u pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnom postupku; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu; sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja prati i analizira sudsku praksu Europskog suda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, ustrojavaju se:

8.1. Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje

8.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje

8.3. Služba za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje.

8.1. Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje

Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, obveznih doprinosa, poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; prati primjenu poreznih propisa te inicira njihovu izmjenu i postupa po podnescima u neupravnim predmetima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje, ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za poreze i doprinose

8.1.2. Odjel za porez na promet nekretnina

8.1.3. Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje.

8.1.1. Odjel za poreze i doprinose

Odjel za poreze i doprinose provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost i utvrđivanja obveznih doprinosa; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost te utvrđivanja obveznih doprinosa; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost te utvrđivanja obveznih doprinosa; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2. Odjel za porez na promet nekretnina

Odjel za porez na promet nekretnina provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima poreza na promet nekretnina; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima poreza na promet nekretnina; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima poreza na promet nekretnina; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima poreza na promet nekretnina; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja poreza na promet nekretnina; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.3. Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje

Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; prati i analizira sudsku praksu Europskog suda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje

Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima naplate carine i drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu ili izvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina, postupku provoza robe, carinskog skladištenja, unutarnje proizvodnje, prerade robe pod carinskim nadzorom, privremenog uvoza robe, vanjske proizvodnje robe, u predmetima obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri uvozu trošarinske robe, te nadzora primjene trošarinskog zakona, obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri proizvodnji trošarinskih proizvoda koji se proizvode na području Republike Hrvatske; rješava povodom žalbi protiv rješenja o ovrsi; donosi rješenja povodom žalbi u predmetima zastare, odgode, obročne otplate, ili otpisa javnih davanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; rješava o žalbama protiv rješenja iz nadležnosti Ministarstva; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje, ustrojavaju se:

8.2.1. Odjel za carinski i trošarinski nadzor

8.2.2. Odjel za zastaru i ovrhu.

8.2.1. Odjel za carinski i trošarinski nadzor

Odjel za carinski i trošarinski nadzor provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima naplate carine i drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu ili izvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina; postupak provoza robe, carinskog skladištenja, unutarnje proizvodnje, prerade robe pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz robe, vanjska proizvodnja robe, u predmetima obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri uvozu trošarinske robe, te postupke nadzora primjene trošarinskog zakona, obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri proizvodnji trošarinskih proizvoda koji se proizvode na području Republike Hrvatske; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Odjel za zastaru i ovrhu

Odjel za zastaru i ovrhu provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima zastare, odgode, obročne otplate ili otpisa javnih davanja; rješava povodom žalbi protiv rješenja o ovrsi; rješava o žalbama protiv rješenja i zaključaka iz djelokruga Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3. Služba za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje

Služba za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje provodi drugostupanjski postupak povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka donesenih u postupku nadzora poreza i drugih javnih davanja; rješava žalbe protiv rješenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje, ustrojavaju se:

8.3.1. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u velikim i srednjim nadzorima

8.3.2. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u malim nadzorima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje ustrojavaju se područne jedinice sa samostalnim izvršiteljima u Rijeci, Splitu i Osijeku.

8.3.1. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u velikim i srednjim nadzorima

Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u velikim i srednjim nadzorima provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv rješenja i upravnih akata u predmetima poreznog nadzora u kojima je poreznim nadzorom utvrđen ukupni iznos manje obračunatih ili uplaćenih javnih davanja veći od 500.000,00 kuna; protiv rješenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rešenja u izvršenju sudskih odluka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u malim nadzorima

Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u malim nadzorima provodi drugostupanjski postupak povodom žalbi protiv rješenja i upravnih akata u predmetima poreznog nadzora u kojima je poreznim nadzorom utvrđen ukupni iznos manje obračunatih ili uplaćenih javnih 500.000,00 kuna ili manje; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA

Članak 37.

Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove koji se odnose na nadzor i druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014); izriče nadzorne mjere i poduzima druge radnje usmjerene ka uklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i drugim subjektima utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; vodi registar revizorskih društava, registar samostalnih revizora, registar ovlaštenih revizora, registar revizorskih vježbenika, registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica, registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja, registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji; vodi druge evidencije u skladu s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br. 537/2014; izdaje potvrde; procjenjuje i obavlja ostale poslove u vezi s dobrim ugledom; surađuje s drugim nadzornim tijelima; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; odlučuje o žalbama protiv upravnih akata Hrvatske revizorske komore i daje potrebne prethodne suglasnosti; obavlja poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita te stalno stručno usavršavanje; obavlja poslove vezane uz ispit osposobljenosti; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; izrađuje godišnji program rada i godišnje izvješće o radu; procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; obavlja poslove koji se odnose na članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama; izrađuje upute, smjernice i druge objave kojima se obavještavaju određene skupine subjekata nadzora i drugi adresati o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; priprema sadržaje za objavu na internetskim stranicama za koje je Zakonom o reviziji propisana obveza javne objave; razmjenjuje informacije o nadzornim mjerama; surađuje, dostavlja izvješća i skupne informacije Odboru europskih tijela za nadzor revizije (CEAOB-u) i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na uspostavu Jedinstvene kontaktne točke za usluge; pruža stručnu pomoć i surađuje u postupcima nadzora i provodi druge oblike suradnje s nadležnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja odgovornih za odobrenje, registraciju, nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava glede zakonske revizije; obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava; vodi evidenciju sklopljenih ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koje sklapaju i obnavljaju revizorska društva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga propisane zakonom kojim se uređuje revizija i Uredbom (EU) br. 537/2014.

U Samostalnom sektoru za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava, ustrojavaju se:

9.1. Služba za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima

9.2. Služba za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava.

9.1. Služba za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima

Služba za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima obavlja poslove koji se odnose na izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i drugim subjektima utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; procjenjuje i obavlja ostale poslove u vezi s dobrim ugledom; surađuje s drugim nadzornim tijelima; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; odlučuje o žalbama protiv upravnih akata Hrvatske revizorske komore i daje potrebne prethodne suglasnosti; obavlja poslove koji se odnose na uspostavu Jedinstvene kontaktne točke za usluge; surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica u svrhu postizanja usklađenosti zahtjeva u vezi s obrazovnim kvalifikacijama; procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; obavlja poslove suradnje s trećim zemljama; surađuje s CEAOB-om, nadležnim tijelima država članica imenovanim u skladu Uredbom (EU) br. 537/2014 i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; obavlja poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita te stalno stručno usavršavanje; obavlja poslove vezane uz ispit osposobljenosti; surađuje s nadležnim tijelima država članica u okviru CEAOB-a u svrhu postizanja usklađenosti zahtjeva u vezi s ispitom osposobljenosti te s nadležnim tijelima drugih država članica imenovanim u skladu s Uredbom (EU) br. 537/2014; obavještava nadležna tijela država članica o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad; izvještava nadležno tijelo o potrebi promjene podataka u sudskom registru; vodi registar revizorskih društava, registar samostalnih revizora, registar ovlaštenih revizora, registar revizorskih vježbenika, registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica, registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja, registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji; izrađuje i objavljuje godišnji program rada i godišnje izvješće o radu; surađuje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja u vezi s praćenjem tržišta i tržišne koncentracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava; obavlja poslove koji se odnose na članstvo u međunarodnim tijelima i organizacijama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Služba za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

Služba za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava provodi neposredni i posredni nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava te ostalih subjekata nadzora utvrđenih Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 radi ispitivanja i provjere postupa li subjekt nadzora u skladu sa Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 te nacionalnim standardima i vlastitim pravilima; obavlja nadzor osiguranja kvalitete rada ovlaštenih revizora i revizorskih društava te ostalih subjekata nadzora utvrđenih Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; provodi druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; provodi analizu i procjenu rizika kojima su subjekti nadzora izloženi ili bi mogli biti izloženi u obavljanju revizorskih usluga te rizika kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi revidirani subjekti; izriče subjektu nadzora za nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u postupku nadzora nadzorne mjere propisane Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 i/ili daje preporuku; podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu kada utvrdi postojanje osnova sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; objavljuje izvješća o provedenim nadzorima i poduzetim mjerama; objavljuje rješenja o izrečenim nadzornim mjerama; uputama, smjernicama i drugim vrstama objava obavještava određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; u slučaju zakonske revizije subjekata od javnog interesa može zatražiti razrješenje revizorskog društva; dostavlja CEAOB-u skupne informacije o izrečenim nadzornim mjerama; obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10. URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Članak 38.

Ured za sprječavanje pranja novca je financijsko-obavještajna jedinica Republike Hrvatske i ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva osnovana Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Zakon), koja obavlja zadaće u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, odnosno Ured je kao središnja nacionalna jedinica primarno nadležan za operativne analize sumnjivih transakcija zaprimljenih od banaka i drugih obveznika te drugih informacija zaprimljenih od inozemno financijsko obavještajnih jedinica i nadležnih državnih tijela sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma vezanih za individualne slučajeve radi utvrđivanja razloga za sumnju na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i financiranje terorizma u vezi s transakcijom, određenom osobom ili sredstvima te dostavljanje nadležnim državnim tijelima i inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama obavijesti o individualnim slučajevima sa sumnjom na pranje novca ili financiranje terorizma u zemlji i/ili inozemstvu na daljnje postupanje i procesuiranje, te za strategijske analize koje uključuju utvrđivanje tipologija, uzoraka i trendova pranja novca i financiranja terorizma; Ured obavlja poslove vezano uz koordiniranje ustrojavanja i korištenja Registra stvarnih vlasnika kojeg za Ministarstvo-Ured operativno vodi Financijska agencija; Ured na nacionalnoj razini proaktivno međuinstitucionalno surađuje sa svim nadležnim državnim tijelima uključenim u sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma; međunarodno razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju s inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama u slučajevima sa sumnjom na pranje novca i/ili financiranje terorizma preko zaštićenih komunikacijskih kanala; obavlja i druge poslove bitne za razvoj preventivnog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju zaštite i sprječavanja korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Uredu za sprječavanje pranja novca, ustrojavaju se:

10.1. Služba za financijsko-obavještajnu analitiku

10.2. Služba za strategijske analize i informacijski sustav

10.3. Služba za prevenciju i nadzor obveznika

10.4. Služba za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju.

10.1. Služba za financijsko-obavještajnu analitiku

Služba za financijsko-obavještajnu analitiku primarno provodi analitičke funkcije putem operativnih analiza sumnjivih transakcija zaprimljenih od banaka i drugih obveznika, inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica, te provodi operativne analize slučajeva sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma po prijedlozima nadležnih državnih tijela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.U Službi za financijsko-obavještajnu analitiku, ustrojavaju se:

10.1.1. Odjel za analizu sumnjivih transakcija

10.1.2. Odjel za slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma.

10.1.1. Odjel za analizu sumnjivih transakcija

Odjel za analizu sumnjivih transakcija provodi operativnu analizu sumnjivih transakcija nakon što banke i drugi obveznici dostave obrazložene razloge za sumnju na pranje novca i/ili financiranje terorizma u vezi s transakcijom, određenom osobom ili sredstvima; izdaje naloge obvezniku za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije; izdaje naloge obvezniku za stalno praćenje financijskog poslovanja stranke; po potrebi obavlja pregled i izravni uvid u podatke, informacije i dokumentaciju kod banaka i drugih obveznika za potrebe operativne analize sumnjivih transakcija zaprimljenih od banaka i drugih obveznika; razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama vezano za individualni slučaj sa sumnjom na pranje novca i/ili financiranje terorizma u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja i financiranja terorizma povezana s inozemstvom; provodi predanalitičku analizu podataka iz baza Ureda, kada u vezi s transakcijom, sredstvima ili osobama postoje razlozi za sumnju na pranje novca i s time povezana predikatna kaznena djela i/ili financiranje terorizma u zemlji i/ili inozemstvu, dostavlja rezultate svojih operativnih analiza sa svom potrebnom dokumentacijom na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima ili inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2. Odjel za slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma

Odjel za slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma provodi analitičko-obavještajnu obradu slučajeva nakon što inozemne financijsko-obavještajne jedinice dostave pisanu zamolbu o sumnji na pranje novca i/ili financiranje terorizma; provodi analitičko-obavještajnu obradu transakcija, sredstava i osoba na obrazloženi pisani prijedlog nadležnih državnih tijela (nadzorne službe Ministarstva, tijela kaznenog progona i druga nadležna tijela) u kojem su navedeni razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i/ili financiranje terorizma za transakciju, određenu osobu ili sredstva, a koji su utvrđeni u obavljanju poslova iz nadležnosti državnih tijela; izdaje naloge obvezniku za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije; izdaje naloge obvezniku za stalno praćenje financijskog poslovanja stranke; razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama vezano za individualni slučaj sa sumnjom na pranje novca i/ili financiranje terorizma u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja i/ili financiranja terorizma; dostavlja pisanim putem ili preko zaštićenih komunikacijskih kanala rezultate svojih operativnih analiza sa svom potrebnom dokumentacijom na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima ili inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama kada u vezi s transakcijom, sredstvima ili osobama postoje razlozi za sumnju na pranje novca i s time povezana predikatna kaznena djela i/ili financiranje terorizma u zemlji i/ili inozemstvu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Služba za strategijske analize i informacijski sustav

Služba za strategijske analize i informacijski sustav provodi strategijske analize zaprimljenih i prikupljenih podataka od banaka i drugih obveznika (obavijesti o sumnjivim i gotovinskim transakcijama), te podataka dostavljenih Uredu od nadležnih tijela (obavijesti o prijenosu gotovine preko državne granice i drugi podaci zaprimljenih od nadležnih tijela) i inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica s ciljem utvrđivanje tipologija, uzoraka i trendova pranja novca i financiranja terorizma o kojim rezultatima obavještava obveznike i nadležna tijela; analizira individualne slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma koje je Ured dostavio nadležnim tijelima i inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama na daljnje postupanje i procesuiranje u svrhu utvrđivanja tipologija, uzoraka i trendova pranja novca i financiranja terorizma; o zaprimljenim od banaka i drugih obveznika i operativno analiziranim sumnjivim transakcijama pisanim putem povratno obavještava obveznike koji su prijavili sumnjivu transakciju; izrađuje godišnje izvješće o radu; najmanje jednom godišnje objavljuje statističke podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma; vodi evidencije Ureda propisane Zakonom i evidencije statističkih podataka zaprimljenih od nadležnih državnih tijela; obavlja poslove vezano za informatičko-tehničku podršku informacijskom sustavu Ureda uključujući razvoj i održavanje softverskih aplikacija za elektroničko zaprimanje transakcija i drugih podataka od banaka i drugih obveznika i sustava za analizu sumnjivih transakcija te sustava za urudžbiranje dokumenata; obavlja poslove vezano uz održavanje baze podataka Ureda; obavlja poslove vezano uz održavanje i nadzor sustava za provedbu elektroničkog prijenosa i obrade podataka zaprimljenih od obveznika (banke i drugi) inozemnih financijsko obavještajnih jedinica (»Egmont Secure Web« i FIU.net) i nadležnih državnih tijela; obavlja administrativne poslove vezane uz informatički unos i korištenje podataka iz baza Ureda; obavlja poslove vezano uz projektiranje i razvoj informacijskog sustava Ureda sa svim svojim podsustavima; pruža informatičku podršku operativnoj analitici, strateškoj analitici, prevenciji, administrativnom nadzoru te međunarodnoj suradnji; donosi interne upute o sigurnosti i tajnosti informacija, uključujući procedure o postupanju, pohranjivanju, prosljeđivanju i zaštiti informacija te o pristupu informacijama i prostorijama Ureda sukladno propisima koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost; obavlja implementaciju standarda i rada na području aplikacije i programiranja; održava i nadzire sustave zaštite podataka i evidencija Ureda; analizira stanje primjene suvremenih informatičkih rješenja u područjima iz nadležnosti Ureda; provodi informatičku izobrazbu službenika Ureda i ovlaštenih osoba banaka i drugih obveznika; obavlja poslove vezano uz koordiniranje ustrojavanja i korištenja Registra stvarnih vlasnika kojeg za Ministarstvo-Ured operativno vodi Financijska agencija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3. Služba za prevenciju i nadzor obveznika

Služba za prevenciju i nadzor obveznika obavlja stručne i administrativne poslove vezano za primjenu preventivnih mjera od strane banaka i drugih obveznika s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te obavlja poslove koji se odnose na planiranje i provedbu neizravnog (administrativnog) nadzora kod obveznika; koordinira i provodi zajedničke politike i aktivnosti s nadležnim nadzornim tijelima u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz okvira svoga djelokruga.

U Službi za prevenciju i nadzor obveznika, ustrojavaju se:

10.3.1. Odjel za prevenciju

10.3.2. Odjel za nadzor obveznika.

10.3.1. Odjel za prevenciju

Odjel za prevenciju obavlja stručne i administrativne poslove vezano za primjenu preventivnih mjera od strane banaka i drugih obveznika s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; predlaže i priprema zakonske, podzakonske i interne propise s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; koordinira rad Podskupine MIRS za nadzor i surađuje sa nadležnim tijelima za provedbu nadzora nad obveznicima u provedbi odredaba Zakona; sudjeluje u pripremi sporazuma s nadzornim tijelima o suradnji i razmjeni podataka, informacija i dokumentacije vezane za postupanja na temelju Zakona; zajedno s nadzornim tijelima surađuje s obveznicima prilikom sastavljanja liste indikatora za prepoznavanje transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma; organizira i sudjeluje sa strukovnim udruženjima obveznika, nadležnim državnim tijelima u stručnom osposobljavanju i izobrazbi zaposlenika obveznika, nadležnih nadzornih tijela, te drugih državnih tijela; izdaje obvezniku sukladno Zakonu smjernice radi jedinstvene primjene Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te može zatražiti mišljenje nadležnih nadzornih tijela vezano za izdavanje smjernice obveznicima vezano za jedinstvenu primjenu Zakona; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava glede prilagodbe zakonodavstva Republike Hrvatske zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca i financiranja terorizma i drugim međunarodno preuzetim obvezama povezanima sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3.2. Odjel za nadzor obveznika

Odjel za nadzor obveznika obavlja neizravni nadzor primjene Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata kod obveznika analizom prikupljenih podataka, informacija i dokumentacije dostavljene i prikupljene od obveznika sukladno Zakonu; podnosi optužni prijedlog Financijskom inspektoratu kada utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj propisan Zakonom; predlaže nadležnom nadzornom tijelu provođenje ciljanoga inspekcijskog nadzora kod pojedinog obveznika provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; provodi koordinaciju nadzora nad obveznicima s nadležnim nadzornim tijelima; obavlja poslove vezano uz upravni postupak utvrđivanja opravdanosti zahtjeva pravnih i fizičkih osoba za pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.4. Služba za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju

Služba za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju koordinira i provodi zajedničke politike i aktivnosti u postizanju strateških i operativnih ciljeva u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma u okviru Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (MIRS), odnosno njezinih dviju podskupina (Podskupina MIRS za nadzor i Operativna podskupina MIRS); u suradnji s nadležnim državnim tijelima provodi poslove vezano za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i prati provedbu mjera iz pripadajućeg Akcijskog plana za otklanjanje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u pripremi sporazuma i protokola s drugim državnim tijelima u vezi jačanja operativne i strateške međuinstitucionalne suradnje na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u projektima razvoja nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; surađuje s glasnogovornikom i unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za informiranje u vezi informiranja javnosti i komunikacije s medijima; izdaje priopćenja o radu Ureda i pitanjima značajnima za razvoj nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i na druge odgovarajuće načine obavještava javnost o pojavnim oblicima pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava glede prilagodbe zakonodavstva Republike Hrvatske zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca i financiranja terorizma i drugim međunarodno preuzetim obvezama povezanima sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; obavlja stručne i administrativne poslove međunarodne suradnje s inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama, odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma; prati međunarodne standarde sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma; organizira bilateralne i multilateralne sastanke predstavnika Ureda s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama; predlaže sklapanje memoranduma o suglasnosti s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama; priprema nacrte i prijedloge navedenih memoranduma i analizira zaprimljene prijedloge memoranduma o suglasnosti od inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica; sudjeluje na sastancima Radne skupine za financijske usluge Vijeća Europske unije; sudjeluje na sastancima Skupine stručnjaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (eng. Expert group on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing, EGMLTF); sudjeluje na sastancima Platforme financijsko-obavještajnih jedinica Europske unije (eng. FIU Platform); sudjeluje u projektima koji se provode na razini Europske unije u svrhu zaštite zajedničkog tržišta od pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u projektima tehničke pomoći koju Europska unija pruža državama članicama i trećim državama; sudjeluje na sastancima Egmont grupe financijsko-obavještajnih jedinica; sudjeluje u radu radnih skupina Egmont grupe; sudjeluje u međunarodnim projektima u okviru Egmont grupe financijsko-obavještajnih jedinica i u drugima međunarodnim projektima na globalnoj razini; sudjeluje na sastancima Odbora Vijeća Europe MONEYVAL; koordinira pripremu materijala za Odbor MONEYVAL te po potrebi za druge međunarodne evaluacije; obavještava nadležna državna tijela o preporukama međunarodnih procjenitelja u vezi poduzimanja mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj; sudjeluje na sastancima Odbora MONEYVAL; sudjeluje u evaluacijama drugih država u odnosu na provedbu međunarodnih standarda sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

POREZNA UPRAVA

Članak 39.

Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Porezna uprava prikuplja, evidentira, obrađuje i provjerava podatke bitne za utvrđivanje porezne osnovice i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; uspostavlja i razvija sustav servisa te informira i educira porezne obveznike radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; izrađuje obvezujuća mišljenja; sklapa sporazume o transfernim cijenama i sporazume o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza; utvrđuje porezne obveze, doprinose i druga javna davanja; organizira, prati i kontrolira naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vrši nadzor poslovanja poreznih obveznika u primjeni propisa iz nadležnosti Porezne uprave; suzbija porezne prijevare; vodi prekršajne postupke; analizira podatke o obračunanim i naplaćenim porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima i planira porezne prihode; vrši naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; prati i analizira primjene poreznih propisa i poreznih sustava u državama članicama Europske unije i sudjeluje u radu institucija Europske unije; prikuplja i obrađuje podatke putem jedinstvenog informacijskog sustava; predlaže unaprjeđenje poreznog sustava i porezne politike; međuinstitucionalno surađuje s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije; može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe prihoda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugih javnih davanja; provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda čije je utvrđivanje i naplata u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima javnopravnih tijela i sudova u skladu s posebnim propisima; obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost prema posebnim propisima.

Članak 40.

U Poreznoj upravi ustrojavaju se: Središnji ured, područni uredi i ispostave područnih ureda.

Područni uredi ustrojavaju se:

– za obavljanje poslova Porezne uprave na području svake županije i Grada Zagreba

– za velike porezne obveznike.

Jedan područni ured može pojedine poslove obavljati za drugi područni ured.

Za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga područnih ureda osnivaju se ispostave.

Ispostava je stvarno i mjesno nadležna za porezne obveznike sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području tih ispostava.

Ispostave se ustrojavaju za područje jednog ili više gradova, jedne ili više općina ili jedne ili više gradskih četvrti, odnosno dijelova gradskih četvrti.

Jedna ispostava može pojedine poslove obavljati za druge ispostave s područja istog ili drugog područnog ureda, o čemu odluku donosi ravnatelj.

1. SREDIŠNJI URED

Članak 41.

Središnji ured obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje unaprjeđenja poreznog sustava i porezne politike, izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa radi unaprjeđenja poreznog sustava, provođenje porezne politike i učinkovitije ubiranje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; uspostavu i razvijanje sustava servisa te informiranje i edukaciju poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; izradu obvezujućih mišljenja te izradu stručnih mišljenja i objašnjenja o primjeni poreznih propisa; izradu metodologija i uputa za rad ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; vođenje i koordinaciju postupaka naplate i ovrhe; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa, ispunjavanju poreznih i drugih obveza; praćenje provedbe propisa i donošenje uputa, mišljenja, metodologija rada i smjernica za ujednačenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu primjenu poreznih propisa iz nadležnosti Porezne uprave; prikupljanje, čuvanje i obrada podataka o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijava i o prijavljenim osobama; koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda, pružanje stručne pomoći te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa, propisa kojima se uređuje prikupljanje doprinosa i drugih propisa kojima se uređuje područje naplate, ovrhe, predstečajne nagodbe, stečajeva, stečajeva potrošača i likvidacije; koordiniranje provođenja postupka provjere (utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje putem očevida, procjene gospodarske snage poreznog obveznika i dr.), neizravnog nadzora (utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje kontrolom prikupljenih podataka iz dostupnih izvora), poreznog nadzora, naplate i ovršnog postupka, nadzora fiskalizacije te koordiniranje i provođenje poreznog nadzora i nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, razvijanje i unaprjeđivanje metoda i tehnika te provođenje postupaka sprječavanja i otkrivanja prijevara i porezno kaznenih djela u nadležnosti Porezne uprave; koordiniranje, prikupljanje, kontrolu i analitičku obradu podataka iz baza tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnih tijela, kreditnih i drugih financijskih institucija, bez ograničenja rokovima zastare iz Općeg poreznog zakona, razmjenu podataka bitnih za oporezivanje s obavještajnim agencijama i tijelima kaznenog progona, suradnju i pružanje stručne pomoći i potpore tijelima kaznenog progona radi otkrivanja i suzbijanja svih oblika poreznih prijevara, utaje poreza, porezno kaznenih djela, utvrđivanja imovine značajne vrijednosti koja je stečena na nezakonit način, svih oblika izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugih kaznenih djela povezanih s time, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava; izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske za Vijeće Europske unije i Europsko vijeće, u postupcima zbog povrede prava Europske unije; osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava i sustava prikupljanja doprinosa drugih država i suradnja s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima; administrativnu suradnju s državama članicama Europske unije i trećim državama na području oporezivanja i naplate; pripremanje, sklapanje i provođenje međunarodnih ugovora; provođenje natječaja za igre na sreću te izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; koordiniranje međuinstitucionalne suradnje razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba radi praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza; koordiniranje razmjene podataka o osobama upisanim u evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima te koordiniranje razmjene podataka iz evidencije o dohocima i primicima putem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava; koordiniranje ustrojstvenih jedinica područnih ureda za vođenje prekršajnih postupaka; razvijanje i unaprjeđivanje postupka samooporezivanja te metoda i tehnika kontrole samooporezivanja poreznih obveznika; opće, pravne, financijske poslove, planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima; izradu strategija i planiranje aktivnosti; izgradnju, unaprjeđenje i korištenje informacijskog sustava Porezne uprave; obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

Članak 42.

U Središnjem uredu Porezne uprave, ustrojavaju se:

1.1. Ured ravnatelja

1.2. Služba za strategiju, informiranje i elektroničke servise

1.3. Sektor za poslovne procese, unutarnju reviziju i unutarnji nadzor

1.3.1. Služba za radne postupke i poslovne procese u ispostavama

1.3.2. Služba za analizu rizika

1.3.3. Služba za unutarnju reviziju

1.3.4. Služba za unutarnji nadzor

1.4. Sektor za normativnu djelatnost, edukaciju i međunarodnu suradnju

1.4.1. Služba za informiranje i edukaciju poreznih obveznika

1.4.2. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.4.3. Služba za doprinose, porez na dohodak i porez na dobit

1.4.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja

1.4.5. Služba za porezni i prekršajni postupak

1.4.6. Služba za igre na sreću

1.4.7. Služba za zabavne i nagradne igre

1.4.8. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

1.4.9. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

1.5. Sektor za naplatu i ovrhu

1.5.1. Služba za naplatu

1.5.2. Služba za ovrhu

1.5.3. Služba za stečajeve i likvidacije

1.6. Sektor za nadzor

1.6.1. Služba za analizu, planiranje i izvješćivanje

1.6.2. Služba za poreze i podršku nadzoru

1.6.3. Služba za suzbijanje poreznih prijevara

1.6.4. Služba za razmjenu informacija

1.7. Samostalni sektor za financijske istrage

1.7.1. Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara

1.7.2. Služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine

1.7.3. Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama

1.8. Sektor za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava

1.8.1. Služba za utvrđivanje poreza

1.8.2. Služba za porezne evidencije

1.8.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

1.8.4. Služba za registre, sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizaciju

1.8.5. Služba za informacijsko-komunikacijski sustav

1.8.6. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

1.9. Sektor za financije, pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima

1.9.1. Služba za stručno usavršavanje i upravljanje ljudskim potencijalima

1.9.2. Služba za opće poslove

1.9.2.1. Odjel – Pisarnica

1.9.3. Služba za pravne poslove

1.9.4. Služba za financije i računovodstvo

1.9.5. Služba za javnu nabavu

1.9.6. Služba za službeničke poslove.

1.1. Ured ravnatelja

Članak 43.

Ured ravnatelja ustrojava se kao služba kojom neposredno upravlja ravnatelj.

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni, stručni i upravni poslovi, poslovi u vezi kontakata i komunikacije s tijelima državne uprave, protokolarni poslovi te poslovi prevođenja. Iz Ureda ravnatelja koordinira se cjelokupno poslovanje Porezne uprave.

1.2. Služba za strategiju, informiranje i elektroničke servise

Članak 44.

Služba za strategiju, informiranje i elektroničke servise obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija radi unaprjeđenja rada i razvoja elektroničkih servisa za porezne obveznike, (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava koristeći elektroničku tehnologiju pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava Internet/Intranet i predlaganje sadržaja te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet; ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu sadržaja iz nadležnosti Porezne uprave na Središnjem državnom portalu; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; izradu i ažuriranje povelje o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika – uvođenje normi ponašanja Porezne uprave i poreznih obveznika; izradu i ažuriranje kataloga i standarda usluga poreznim obveznicima; izradu i koordinaciju provođenja programa usluga poreznim obveznicima/program pomoći; edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika o uslugama i servisima Porezne uprave; vođenje evidencije o zaprimljenim odlukama jedinica lokalne samouprave i iste objavljuje na Internet stranici Porezne uprave; obavlja poslove koji se odnose na strateško planiranje u vezi s unaprjeđenjem rada Porezne uprave; izradu Strategije Porezne uprave, strateških planova, planova rada i akcijskih planova; davanje mišljenja na strategije unutarnjih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; izradu uputa za provedbu strategija unaprjeđenja ispunjenja poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika; predlaganje izmjena postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te sudjelovanje u funkcionalnom upravljanju ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; davanje stručnih mišljenja na pitanja od zajedničkog značaja za rad Porezne uprave i operativnu podršku za upravljanje promjenama u organizaciji; predlaganje novih i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata; izradu sporazuma i drugih pravnih akata za potrebe Porezne uprave; sudjelovanje u planiranju i provedbi razvojnih projekata Porezne uprave; izradu portfelja projekata Porezne uprave; izradu izvješća za državna tijela Republike Hrvatske te međunarodne i domaće institucije; suradnju s poreznim upravama drugih država i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije najboljih praksi; suradnju s poslovnim zajednicama vezano za usluge poreznim obveznicima; suradnju sa Svjetskom bankom vezano za poslove na projektu Doing Business; poslove vezane za zaštitu podataka-GDPR; predlaganje imenovanja službenika za zaštitu podataka; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Pozivni centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise i druge komunikacijske kanale; organiziranje i upravljanje radom Pozivnog centra; izobrazbu službenika za rad u Pozivnom centru; komunikaciju s medijima i prezentaciju aktivnosti Porezne uprave; poslove vezano za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću; medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Porezne uprave; pripremanje istupa ravnatelja, zamjenika i drugih službenika Porezne uprave u javnosti; obavlja poslove suradnje s Uredom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u vladinim i nevladinim organizacijama; poslove u vezi s razmjenom informacija od javnog interesa; odgovora na upite građana; obavlja poslove u vezi s provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.3. Sektor za poslovne procese, unutarnju reviziju i unutarnji nadzor

Članak 45.

U Sektoru za poslovne procese, unutarnju reviziju i unutarnji nadzor obavljaju se poslovi propisivanja radnih postupaka te poslovnih procesa za sve poslove iz nadležnosti ispostava; utvrđuju se rizici, provode postupci vrednovanja rizika te utvrđuju prioritetna područja rada u postupcima utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja korištenjem sustava analize rizika u svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; provode se postupci unutarnje revizije cjelokupnog poslovanja Porezne uprave te poslovi unutarnjeg nadzora rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave.

U Sektoru za poslovne procese, unutarnju reviziju i unutarnji nadzor, ustrojavaju se:

1.3.1. Služba za radne postupke i poslovne procese u ispostavama

1.3.2. Služba za analizu rizika

1.3.3. Služba za unutarnju reviziju

1.3.4. Služba za unutarnji nadzor.

1.3.1. Služba za radne postupke i poslovne procese u ispostavama

Služba za radne postupke i poslovne procese u ispostavama ustrojava i vodi Katalog poslova ispostava. Katalogom poslova ispostava obuhvaćaju se svi poslovi koji se izvršavaju u ispostavama. Za svaki posao ispisuje se poslovni proces radi ujednačavanja rada svih službenika Porezne uprave te se opisuju koraci u izvršavanju zadataka uz procjenu potrebnog vremena za izvršenje. Kroz radne postupke Služba kao nadređena unutarnja ustrojstvena jedinica određuje način poslovanja ispostava Porezne uprave, posebno u dijelu provedbe linijskog rada u odjelima za poduzetnike te kontrolira i prati provedbu linijskog rada u ispostavama i poduzima korektivne radnje. Služba surađuje sa sektorima nadležnim za normativnu djelatnost i aplikativna rješenja u provedbi novih rješenja za učinkovitije radne postupke te uspostavu poslovnih procesa u ispostavi. Surađuje i s drugim sektorima po potrebi. Prati stanje te predlaže izmjene radi unaprjeđenja radnih postupaka u ispostavi. Obavlja poslove uspostave redovitog praćenja i izvješćivanja o profilu rizičnosti poslovnih procesa i predlaganje mjera u cilju ovladavanja rizicima poslovnih procesa Porezne uprave. Surađuje s područnim uredima radi jedinstvenog postupanja u primjeni radnih postupaka i poslovnih procesa u ispostavi. Surađuje i s drugim sektorima, službama i odjelima radi izrade njihovih poslovnih procesa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.3.2. Služba za analizu rizika

Služba za analizu rizika obavlja poslove analize rizika, upravljanja rizicima i poslove u vezi razvoja i unaprjeđivanja Sustava analize rizika-Risk management system (u daljnjem tekstu: RMS) u ispunjavanju poreznih obveza, procjenjuje prijetnje i posljedice učinka rizika u ispunjavanju poreznih obveza na strateškoj i operativnoj razini; provodi analize u sustavu za analizu rizika temeljem definiranih kompozitnih modela te analizira i prati ponašanje poreznih obveznika i njihovo ispunjavanje poreznih obveza; prati usklađenost poreznih obveznika u ispunjavanju i poštivanju zakonskih obveza; izrađuje i ažurira registar utvrđenih rizika te donosi odluke i sudjeluje u donošenju odluka o ustrojavanju registra rizika i uspostavi prikladnog modela izvješćivanja o rizicima; priprema izvješća o unaprjeđenju sustava procjene rizika. Služba brine da Sustav za analizu rizika RMS osigurava automatsku analizu rizika; obavljaju se poslovi utvrđivanja, mjerenja, odnosno procjenjivanja rizika te utvrđivanja kriterija za odlučivanje i postupke za ovladavanje rizicima; poslove dokumentiranja načina ovladavanja i ovladavanje rizikom, poslovi uspostave redovitog praćenja i izvješćivanja o izloženosti rizicima, obavlja procjenu efikasnosti (evaluacija)-ocjena utjecaja korištenih mjera na eliminaciju rizika usmjerenih na kritična porezna područja. Služba kroz Sustav za analizu rizika daje podršku ostalim sustavima u provedbi povezanih procesa; prikuplja i analizira zaprimljene povratne informacije o provedenim mjerama, analizama na terenu te temeljem prikupljenih i analiziranih povratnih informacija sustav prilagođava promjenama na operativnom dijelu, donosi odluke o potrebi mijenjanja modela, izradi novih proizvoda-modela ili izvještaja. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.3.3. Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju u okviru djelokruga i poslova Službe obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Porezne uprave, odnosno poslovnih procesa koji se odnose na poreze, doprinose i druga javna davanja iz nadležnosti Porezne uprave, uključujući porezni informacijski sustav, izvršavanje obveza Porezne uprave prema Europskoj uniji, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima te računovodstvene i opće poslove i druge poslove iz svoga djelokruga; predlaže planove rada unutarnje revizije, obavlja revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom) standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira, obavlja revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekta i programa; daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja i upravljanja rizicima; pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima; na temelju činjenica utvrđenih u okviru provedbe revizije koje ukazuju na sumnju na postojanje nepravilnosti o tome podnosi pisano izvješće ravnatelju Porezne uprave; na temelju nedostataka utvrđenih kroz obavljanje svih vrsta revizija daje preporuke u svrhu postizanja bolje učinkovitosti, ujednačavanja i podizanja kvalitete provedbe svih procesa; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ravnatelja; obavlja revizije na zahtjev ravnatelja; izrađuje i podnosi ravnatelju godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev ravnatelja; izrađuje propisana izvješća o radu Službe; surađuje s Državnim uredom za reviziju, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za unutarnju reviziju te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva za unutarnju reviziju; u suradnji s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za unutarnju reviziju usklađuje plan rada za Poreznu upravu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.3.4. Služba za unutarnji nadzor

Služba za unutarnji nadzor u okviru djelokruga i poslova obavlja poslove unutarnjeg nadzora svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika i namještenika Porezne uprave, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene i druge radne dužnosti te podnosi prijave iz svoje nadležnosti sukladno odredbama Zakona o Poreznoj upravi; postupa po prijavama koje ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima te izvješćuje ravnatelja Porezne uprave o pojavama nezakonitog postupanja službenika i namještenika Porezne uprave; koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnosti te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga rada Porezne uprave; surađuje s etičkim povjerenstvom i daje prijedloge za unaprjeđenje etike. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4. Sektor za normativnu djelatnost, edukaciju i međunarodnu suradnju

Članak 46.

Sektor za normativnu djelatnost, edukaciju i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena nacionalne i zajedničke porezne politike, politike na području doprinosa te ostalih javnih davanja u nadležnosti Porezne uprave. S tim u vezi u Sektoru se izrađuju nacrti prijedloga zakona i provedbenih propisa u vezi s porezima i doprinosima te drugim javnim davanjima iz nadležnosti Porezne uprave; sustavno se prati primjena nacionalnih i zajedničkih poreznih propisa; osigurava se jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; izrađuje upute u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima te o drugim javnim davanjima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja; predlaže promjene nacionalne i zajedničke porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području oporezivanja. Kroz suradnju sa strukovnim udrugama, izdavanjem obvezujućih mišljenja te davanjem mišljenja o primjeni poreznih propisa osigurava kontinuiranu edukaciju poreznih obveznika.

U Sektoru za normativnu djelatnost, edukaciju i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

1.4.1. Služba za informiranje i edukaciju poreznih obveznika

1.4.2. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.4.3. Služba za doprinose, porez na dohodak i porez na dobit

1.4.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja

1.4.5. Služba za porezni i prekršajni postupak

1.4.6. Služba za igre na sreću

1.4.7. Služba za zabavne i nagradne igre

1.4.8. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

1.4.9. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.

1.4.1. Služba za informiranje i edukaciju poreznih obveznika

Služba za informiranje i edukaciju poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz organizaciju sustava kontinuirane suradnje s interesnim skupinama poreznih obveznika, komorama, udrugama poslodavaca i strukovnim udrugama; sudjeluje u radu kod donošenja propisa iz nadležnosti drugih institucija, vodeći računa o utjecaju na porezne propise; brine o informiranju i edukaciji poreznih obveznika na razini pojedinih industrija/djelatnosti, odnosno struka; bavi se sustavnim praćenjem trendova i novih pojavnosti u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te organizira analiziranje istih vezano uz porezni aspekt; organizira postupak izdavanja obvezujućih mišljenja, vodi evidencije te priprema podatke za druge zemlje za ona obvezujuća mišljenja koja imaju prekogranični učinak; organizira i provodi edukacije djece i mladih u području poreza kao i u promicanju financijske pismenosti; priprema vodiče za pojedine skupine poreznih obveznika radi olakšavanja u ispunjavanju poreznih obveza kao i ostvarivanju prava; daje očitovanja na nacrte prijedloga zakona drugih javnopravnih tijela, te koordinira aktivnosti drugih službi u dijelu pripreme cjelovite analize dostavljenih prijedloga nacrta zakona. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.2. Služba za porez na dodanu vrijednost

Služba za porez na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poreza na dodanu vrijednost i posebnih poreza; sustavno prati primjenu propisa o porezu na dodanu vrijednost i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa koji uređuju porez na dodanu vrijednost i posebne poreze, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti poreza na dodanu vrijednost, daje očitovanja na Prijedloge odluka Vijeća Europske unije kojom se pojedinim državama članicama dopušta odstupanje od odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama koje se bave poreznim pitanjima; svakodnevno prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.3. Služba za doprinose, porez na dohodak
i porez na dobit

Služba za doprinose, porez na dohodak i porez na dobit obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa; sustavno prati primjenu poreznih propisa i propisa o doprinosima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama i osigurava jedinstveno postupanje Porezne uprave u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta uputa u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; daje mišljenja i odgovore o primjeni propisa o porezu na dobit, poreza na dohodak te propisa o doprinosima; daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama koje se bave poreznim pitanjima; svakodnevno prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području dobiti, dohotka i doprinosa u Europskoj uniji; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na EU dokumente u području oporezivanja porezom na dobit, porezom na dohodak i doprinosa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja

Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; sustavno prati primjenu propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; izvještava nadležna tijela, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja, daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama; prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja u Europskoj uniji. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.5. Služba za porezni i prekršajni postupak

Služba za porezni i prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, uputa) iz područja Općeg poreznog zakona, poreznog postupka, prekršaja; sustavno prati primjenu poreznih propisa, prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere s ciljem unaprjeđenja sustava oporezivanja navedenih područja; izradu uputa, smjernica, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju postupak oporezivanja; izradu uputa, smjernica, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju prekršajni postupak, priprema nacrta mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga propisa drugih ministarstava i tijela državne uprave, izradu odgovora na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom poreznih propisa; suradnju s nadležnim tijelima u provođenju poreznog i prekršajnog postupka; postupanje, poduzimanje te koordiniranje radnji o procjeni učinka propisa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.6. Služba za igre na sreću

Služba za igre na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću; provodi evaluaciju pozitivnih propisa koji reguliraju područje igara na sreću radi unaprjeđenja priređivanja igara na sreću i učinkovitije naplate naknada; izrađuje upute i mišljenja radi jedinstvenog postupanja službenika Porezne uprave i poreznih obveznika u provedbi zakona i podzakonskih propisa koji reguliraju igre na sreću; obavlja poslove edukacije ovlaštenih službenika Porezne uprave u vezi primjene zakonskih propisa koji reguliraju igre na sreću; izrađuje obrasce i izvješća propisana podzakonskim propisima; izdaje mišljenja o prijedlozima propisa iz područja igara na sreću drugih zemalja članica Europske unije koji su u postupku notifikacije; izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću; vodi evidencije o plaćanju naknada iz područja igara na sreću; statistički prati i analizira poslovanje priređivača igara na sreću i kretanja na tržištu igara na sreću; sudjeluje u radu radnih skupina iz područja igara na sreću pri tijelima Europske unije; sudjeluje na međunarodnim radnim sastancima regulatora iz područja igara na sreću. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.7. Služba za zabavne i nagradne igre

Služba za zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zabavnih i nagradnih igara; provodi evaluaciju pozitivnih propisa koji reguliraju područje zabavnih i nagradnih igara i inicira njihovu izmjenu; izrađuje upute i mišljenja u vezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; obavlja poslove edukacije ovlaštenih službenika Porezne uprave u vezi primjene zakonskih propisa koji reguliraju zabavne i nagradne igre; edukacije službenika koji putem aplikacije ispunjavaju evidencijske markice za zabavne igre te formiranja dosjea o svim automatima i priređivačima zabavnih igara; koordinacije i razmjene podataka sa djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, državnoodvjetničkom organizacijom, te nadležnim sudovima, a u vezi nadzora zabavnih igara; izdaje nadzorne markice za označavanje automata za zabavne igre; vodi evidencije i izrađuje statistike o izdanim i utrošenim nadzornim markicama; izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem zabavnih i nagradnih igara; vodi evidenciju o naplati naknade od priređivanja nagradnih igara. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.8. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na djelovanje u okviru Europske unije u području poreza i međunarodnih institucija u području administrativne suradnje. Predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa te upute iz područja razmjene informacija o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje na temelju pravne stečevine Europske unije i iz područja automatske razmjene informacija na temelju međunarodnih sporazuma. Služba je zadužena za provedbu aktivnosti u okviru programa Fiscalis te druge stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i kriterija za članstvo u Europskoj uniji iz područja poreza. Obavlja upravne i stručne poslove na međunarodnoj razini u cilju razvijanja mreže ugovora u svrhu razmjene informacija i ostalih oblika suradnje u porezne svrhe. Služba predstavlja jedinicu za provedbu projekata Porezne uprave koji se financiraju iz programa i fondova Europske unije; kontinuirano koordinira poslove vezane za projekte Porezne uprave u sklopu programa pomoći Europske unije; aktivno surađuje na pripremi i provedbi projekata pomoći obavljajući poslove vezane uz proces programiranja te pripremu natječajne dokumentacije, sukladno propisanim pravilima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.9. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama te drugih međunarodnih ugovora; izrađuje upute i mišljenja u vezi s primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja te sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje u prekograničnim transakcijama; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja izbjegavanja dvostrukog oporezivanja; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave po pitanju izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja razmjenjuje obavijesti s nadležnim tijelima drugih država; provodi postupak zajedničkog dogovaranja te postupke međunarodne suradnje kod nadzora transfernih cijena primjenom međunarodnih ugovora; surađuje s međunarodnim institucijama i drugim državama ugovornicama; surađuje s drugim ministarstvima; sudjeluje na godišnjim skupštinama, radnim grupama i seminarima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) i drugim međunarodnim sastancima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.5. Sektor za naplatu i ovrhu

Članak 47.

Sektor za naplatu i ovrhu obavlja upravne, neupravne i druge stručne poslove koji se odnose na postupke naplate i ovrhe poreznog duga te na postupke naplate u predstečajnim, stečajnim i likvidacijskim postupcima. U suradnji s nadležnim sektorom inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz područja naplate, ovrhe i stečaja te surađuje u izradi nacrta istih.

U Sektoru za naplatu i ovrhu, ustrojavaju se:

1.5.1. Služba za naplatu

1.5.2. Služba za ovrhu

1.5.3. Služba za stečajeve i likvidacije.

1.5.1. Služba za naplatu

Služba za naplatu obavlja upravne, neupravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima; praćenje i analiziranje rezultata u naplati poreznog duga (mjesečno, kvartalno i godišnje); izrađuje metodologije, mišljenja, upute i odgovore na pisane upite iz djelokruga naplate poreznog duga; propisuje poslovne procese u postupcima naplate poreznog duga kontrolu područnih ureda u poduzimanju mjera naplate; koordiniranje i usklađivanje postupanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica u provođenju postupaka naplate i predstečajnog postupka; praćenje javnih objava u predstečajnim postupcima; obradu konkretnih predmeta u kojima je Porezna uprava vjerovnik u predstečajnoj nagodbi i predstečajnom postupku te donošenje rješenja i mišljenja o tražbini Porezne uprave u tim postupcima; rješavanje po zahtjevu za otpis duga radi lošeg imovnog stanja dužnika; postupanje u predmetima radi prodaje, otpisa duga ili potpunog, odnosno djelomičnog namirenja poreznog duga ustupanjem nekretnina po odluci Vlade Republike Hrvatske; obradu prijedloga za sklapanje upravnog ugovora; prikupljanje i obradu podataka radi pripreme sistemskog otpisa duga za koji je nastupila zastara prava na naplatu; prikupljanje i obradu podataka o otpisu duga radi zastare prava na naplatu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.5.2. Služba za ovrhu

Služba za ovrhu obavlja upravne, neupravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu metodologija, mišljenja, uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu; propisuje poslovne procese u ovršnom postupku, praćenje i analizu rezultata u naplati javnih prihoda u ovršnom postupku (mjesečno, kvartalno i godišnje); kontrolu područnih ureda u poduzimanju mjera ovrhe i poduzimanja radnji u postupcima osiguranja naplate; koordiniranje i usklađivanje postupanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica u provođenju ovršnog postupka i postupka osiguranja; administrativnu suradnju sa zemljama članicama Europske unije na području naplate poreza i doprinosa; suradnju i koordiniranje unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove vezane uz administrativnu suradnju sa zemljama članicama Europske unije; sudjelovanje u radnim posjetima poreznih uprava država članica Europske unije s ciljem razmjene iskustava i poboljšanja postupaka naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjelovanje u radu odbora Europske komisije za uzajamnu pomoć pri naplati stranih tražbina; razvijanje aplikativnog sustava ovršnog postupka; izdavanje suglasnosti za brisovna očitovanja. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.5.3. Služba za stečajeve i likvidacije

Služba za stečajeve i likvidacije obavlja stručne poslove koji se odnose na naplatu u stečajnim i likvidacijskim postupcima te poslove vezane uz brisanje pravnih osoba iz sudskog registra; kontrolu područnih ureda u postupanju iz djelokruga Službe; koordiniranje i usklađivanje postupanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica u provođenju stečajnog i likvidacijskog postupka; pripremu suglasnosti za pokretanje stečajnih postupaka, pripremu suglasnosti za pokriće troškova prethodnog postupka i eventualnih parnica; praćenje otvaranja stečajnih i likvidacijskih postupaka te naplatu u stečajnim i likvidacijskim postupcima; pripremu suglasnosti za imenovanje članova odbora vjerovnika u stečajnim postupcima i sudjelovanje u odborima vjerovnika; izradu metodologija, uputa i mišljenja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama o postupanju u predmetima stečajnih i likvidacijskih postupaka, propisuje poslovne procese u tim postupcima te postupaka brisanja pravnih osoba iz sudskog registra; suradnju s državnim odvjetništvima i stečajnim upraviteljima u cilju zakonitog provođenja stečajnih postupaka i bolje naplate Republike Hrvatske kao vjerovnika; izradu očitovanja na upite županijskih državnih odvjetništava glede osnovanosti uplate troškova prethodnog postupka u stečaju, kao i troškova parničnog postupka. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.6. Sektor za nadzor

Članak 48.

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na analizu, planiranje i izvješćivanje u predmetima poreznog nadzora; koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora pojedinih poreznih oblika; suzbijanje PDV prijevara i porezno kaznenih djela; poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica Europske unije i trećih zemalja.

U Sektoru za nadzor, ustrojavaju se:

1.6.1. Služba za analizu, planiranje i izvješćivanje

1.6.2. Služba za poreze i podršku nadzoru

1.6.3. Služba za suzbijanje poreznih prijevara

1.6.4. Služba za razmjenu informacija.

1.6.1. Služba za analizu, planiranje i izvješćivanje

Služba za analizu, planiranje i izvješćivanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na analizu, planiranje i izvješćivanje. Obavlja analizu i obradu podataka pri odabiru poreznih obveznika za nadzor koristeći i podatke iz Sustava analize rizika, izrađuje planove te periodična i godišnja izvješća, sudjeluje u razvoju suvremenih metoda i tehnika u području planiranja i pripreme nadzora, koordinira provođenje i provodi nadzor fiskalizacije i izdavanja računa, nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, nadzor primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću zabavnih i nagradnih igara, koordinira obavljanje upravih i drugih stručnih poslova koji se odnose na određivanje i provedbu mjera opreza u skladu s posebnim propisima. Služba prati primjenu i daje prijedloge za donošenje, odnosno izmjenu propisa iz područja fiskalizacije i izdavanja računa, igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara te drugih propisa. Služba koordinira obavljanje poslova analize, planiranja i izvješćivanja i nadzora u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za sve skupine poreznih obveznika, analizira podatke, prati trendove prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika te daje prijedloge za unaprjeđenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Prati primjenu i daje prijedloge za donošenje odnosno izmjenu propisa, sudjeluje u izradi uputa, smjernica i provođenju edukacije iz djelokruga rada Službe, sudjeluje u razvoju aplikativnih sustava, sudjeluje u radnim grupama i stručnim tijelima Porezne uprave, te sudjeluje u radnim tijelima i na stručnim radionicama u zemlji i inozemstvu (IOTA, FISCALIS i dr.). Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.6.2. Služba za poreze i podršku nadzoru

Služba za poreze i podršku nadzoru obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, transfernih cijena, poreza na dohodak i doprinosa primjene Zakona o računovodstvu te koordinira obavljanje poslova nadzora poreza na dobit, transfernih cijena poreza na dohodak i doprinosa i Zakona o računovodstvu u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; koordinira provođenje utvrđivanja nerazmjera između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; u suradnji sa Službom za naplatu koordinira obavljanje poslova zlouporabe prava u poreznom postupku u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u izradi planova nadzora, izrađuje potrebne analize, evidencije i izvješća, sudjeluje u izradi uputa, smjernica i provođenju edukacije; obavlja poslove vezano za koordiniranje i provođenje e-nadzora, e-trgovine, e-forenzike i usporednih/zajedničkih nadzora; prati primjenu i daje prijedloge za donošenje odnosno izmjenu propisa iz područja nadzora, izrađuje i predlaže strategiju razvoja nadzora u suradnji s ostalim službama izrađuje upute i smjernice za nadzor te predlažu organiziranje stručnog usavršavanja službenika Porezne uprave iz djelokruga rada Službe nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici za stručno usavršavanje; izrađuje i predlaže strategiju i razvoj e-nadzora, e-trgovine i e-forenzike u smislu usmjerenja na pojedine aktivnosti, djelatnosti, nabavu novih alata i usvajanje novih metoda i tehnika, izrađuje upute i smjernice za e-nadzor, e-trgovinu i e-forenziku, te organizira i provodi obuku iz navedenih područja; u suradnji s ostalim službama razvija aplikativne sustave, osigurava daljnje praćenje i ažuriranje, te stvara i ažurira baze znanja; sudjeluje u izradi i provođenju projekta iz djelokruga Sektora za nadzor, te izrađuje potrebne analize, evidencije i izvješća iz djelokruga rada Službe; sudjeluje u radnim grupama i stručnim tijelima Porezne uprave, sudjeluje u radnim tijelima i na stručnim radionicama u zemlji i inozemstvu (IOTA, FISCALIS i dr.) iz djelokruga rada Službe. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.6.3. Služba za suzbijanje poreznih prijevara

Služba za suzbijanje poreznih prijevara obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suzbijanje PDV prijevara i porezno kaznenih djela, prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka iz Sustava analize rizika i svih dostupnih izvora; koordinaciju svih aktivnosti s ciljem prevencije, otkrivanja, zaustavljanja i nadoknade štete od poreznih prijevara i kaznenih djela počinjenih na štetu proračuna; koordinaciju i po potrebi izravno sudjelovanje u najsloženijim poslovima poreznog nadzora i poreznih istraga, po potrebi uz pomoć i suradnju policijskih i tijela kaznenog progona; izrada i ažuriranje priručnika, smjernica, vodiča i uputa vezanih za suzbijanje poreznih prijevara i porezno kaznenih djela; koordinira poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području poreznih prijevara; pokretanje porezne i iniciranje kaznene istrage na području poreznih prijevara i porezno kaznenih djela te međunarodna suradnja i suradnja s drugim državnim tijelima u cilju sprječavanja poreznih prijevara i porezno kaznenih djela; koordinacija upravnog i poreznog postupka i pružanje stručne pomoći i potpore tijelima kaznenog progona sukladno odgovarajućim propisima; koordiniranje poslovima suzbijanja poreznih prijevara u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, operativnog uključenja u postupke, uključujući i zajedničke terenske izvide; suradnju s drugim sektorima i službama u cilju sprječavanja prijevara na području PDV-a; obavljanje stručnih i analitičkih poslova te koordinaciju u vezi sa sprječavanjem, otkrivanjem i zaustavljanjem porezno kaznenih djela; podnošenje izvješća, optužnih prijedloga i kaznenih prijava; sudjelovanju u radu i aktivnostima odgovarajućih zajedničkih EU tijela, stručnih skupina i projekata; obveznu razmjenu i korištenje u sustavima i postupcima analize rizika podataka prikupljenih putem EU ustrojenih mreža i baza podataka (EUROFISC, TNA i dr.); aktivnu suradnju s policijskim i tijelima kaznenog progona; iniciranje usporednih nadzora (na području Republike Hrvatske i drugih država članica) u slučajevima PDV prijevara (temeljem Uredbe br. 904/2010/EU)-u slučajevima kad je oštećen proračun Republike Hrvatske; suradnja s tijelima kaznenog progona u otkrivanju kaznenih djela povezanih s gospodarskim kriminalitetom i utajama poreza i drugih javnih davanja; koordinira i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica te prati zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa vezano na sprječavanje i suzbijanje poreznih prijevara i porezno kaznenih djela, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama radi jedinstvenog postupanja, daje prijedloge za unaprjeđenje rada Službe. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.6.4. Služba za razmjenu informacija

Služba za razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica Europske unije i trećih zemalja, pruža uzajamnu pomoć pri naplati stranih tražbina te surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne uprave na tom području; upravlja postojećim sustavima za razmjenu informacija s poslovnog aspekta, uključujući predlaganje unaprjeđenja i razvoj novih funkcionalnosti; sudjeluje u razvoju novih sustava za razmjenu informacija s Europskom unijom i trećim zemljama; sudjeluje pri izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja administrativne suradnje i uzajamne pomoći kod oporezivanja i uzajamne pomoći pri naplati stranih tražbina; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologiju rada na temu administrativne suradnje na području oporezivanja i uzajamne pomoći pri naplati stranih tražbina; sudjeluje na sastancima koje organizira Europska komisija, Vijeće Europske unije i druge međunarodne organizacije na temu administrativne suradnje i razmjene informacija; prikuplja i distribuira podatke iz međunarodnih i nacionalnih standardiziranih i nestandardiziranih izvora na analitičku obradu nadležnim ustrojstvenim jedinicama; koordinira i surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama na poslovima administrativne suradnje i razmjene informacija te predlaže organiziranje treninga, seminara i edukacije za službenike Porezne uprave na temu administrativne suradnje i korištenja sustava za razmjenu informacija; organizira i prati aktivnosti vezane uz članstvo Porezne uprave u Intra-europskoj organizaciji Poreznih uprava (IOTA); razvija i održava komunikacijsku mrežu s državama članicama Organizacije. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.7. Samostalni sektor za financijske istrage

Članak 49.

Samostalni sektor za financijske istrage obavlja poslove analize i financijskog istraživanja prvenstveno u predmetima u kojima postoje ozbiljne naznake organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije, u okviru čega poduzima zakonom predviđene radnje iz svoje nadležnosti, a osobito prikuplja, kontrolira i analitički obrađuje podatke iz baza tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnih tijela, kreditnih i drugih financijskih institucija, podatke prikupljene od subjekata koji su predmet istrage, povezanih subjekata i drugih dostupnih izvora bez ograničenja u rokovima zastare propisanim odredbama Općeg poreznog zakona; razmjenjuje podatke bitne za oporezivanje s obavještajnim agencijama i tijelima kaznenog progona; surađuje i pruža stručnu pomoć i potporu tijelima kaznenog progona radi otkrivanja i suzbijanja svih oblika poreznih prijevara, utaje poreza, porezno kaznenih djela, utvrđivanja imovine značajne vrijednosti koja je stečena na nezakonit način, svih oblika izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugih kaznenih djela povezanih s time; dostavlja prikupljene i obrađene podatke nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima radi pokretanja upravnih (poreznih) postupaka; na temelju obavljene financijske istrage podnosi izvješća, optužne prijedloge i kaznene prijave; obavlja poslove klasificiranja i deklasificiranja podataka; surađuje s inozemnim jedinicama istog ili sličnog djelokruga poslova; prati propise, pravnu stečevinu i sudsku praksu Europske unije iz područja za koje je ustrojen. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za financijske istrage, ustrojavaju se:

1.7.1. Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara

1.7.2. Služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine

1.7.3. Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama.

1.7.1. Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara

Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara prikuplja, kontrolira, analitički obrađuje i razmjenjuje podatke u cilju otkrivanja fizičkih i pravnih osoba koje sudjeluju u organiziranim poreznim, gospodarskim i financijskim prijevarama s obilježjima organiziranog kriminaliteta i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije; prati i pretražuje elektroničke baze podataka i evidencije upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnih tijela i sustav za razmjenu podataka s Europskom unijom; analizira obavijesti drugih tijela, predstavke građana i pravnih osoba i javno dostupne izvore podataka; na temelju obavljene analize samostalno pokreće financijske istrage u predmetima u kojima postoje ozbiljne naznake organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije, dok u ostalim slučajevima postojanja sumnje u nezakonito postupanje prikupljene i obrađene podatke dostavlja nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima radi pokretanja upravnih (poreznih) postupaka; u provođenju financijskih istraga koristi dostupne elektroničke evidencije i baze podataka, podatke dobivene razmjenom s drugim ovlaštenim domaćim i stranim tijelima, podatke i dokumentaciju dostavljenu na uvid od strane tijela po čijem se zahtjevu provodi obrada, podatke i dokumentaciju prikupljenu od banaka i drugih financijskih institucija, ostalih fizičkih i pravnih osoba, po potrebi i od osobe koja je predmet financijske istrage kao i sve druge dostupne izvore bez ograničenja u rokovima zastare propisanim odredbama Općeg poreznog zakona; obavlja izvide i provjere na terenu; na temelju obavljene financijske istrage sastavlja izvješća te podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; u slučaju potrebe za pokretanjem upravnih (poreznih) postupaka izvješća o obavljenim financijskim istragama dostavlja nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima; po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provodi dokazne radnje sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i propisima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove klasificiranja podataka prikupljenih po zahtjevima tijela kaznenog progona i obavještajnih agencija i deklasificiranja podataka na zahtjev istih tijela; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti osobito surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave za suzbijanje poreznih prijevara, suzbijanje porezno – kaznenih djela i međunarodnu razmjenu informacija; surađuje s inozemnim jedinicama istog ili sličnog djelokruga poslova; ustrojava odgovarajuće evidencije i periodično izvještava o rezultatima provedenih postupaka; priprema povratne informacije u postupcima koji su pokrenuti na temelju obavijesti drugih tijela; prati propise i sudsku praksu Europske unije iz svoje nadležnosti. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.7.2. Služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine

Služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine prikuplja, kontrolira, analitički obrađuje i razmjenjuje podatke u cilju otkrivanja fizičkih i pravnih osoba koje posjeduju imovinu značajne vrijednosti koju su stekle na nezakonit način bez pokrića u zakonito ostvarenim prihodima; prati i pretražuje elektroničke baze podataka i evidencije upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnih tijela i sustav za razmjenu podataka s Europskom unijom; analizira obavijesti drugih tijela, predstavke građana i pravnih osoba i javno dostupne izvore podataka; na temelju obavljene analize samostalno pokreće financijske istrage u predmetima u kojima postoje ozbiljne naznake da je imovina stečena organiziranim kriminalitetom, koruptivnim kaznenim djelima i kaznenim djelima subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije, dok u ostalim slučajevima postojanja sumnje u nezakonito stečenu imovinu prikupljene i obrađene podatke dostavlja nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima radi pokretanja upravnih (poreznih) postupaka; na temelju rezultata vlastite analize i zahtjeva tijela kaznenog progona i obavještajnih agencija provodi financijske istrage podrijetla imovine pri čemu koristi dostupne elektroničke evidencije i baze podataka, podatke dobivene razmjenom s drugim ovlaštenim domaćim i stranim tijelima, podatke i dokumentaciju dostavljenu na uvid od strane tijela po čijem se zahtjevu provodi obrada, podatke i dokumentaciju prikupljenu od banaka i drugih financijskih institucija, ostalih fizičkih i pravnih osoba, a po potrebi i od osobe koja je predmet financijske istrage kao i sve druge dostupne izvore bez ograničenja u rokovima zastare propisanim odredbama Općeg poreznog zakona; obavlja izvide i provjere na terenu vezane uz analizu imovine; na temelju obavljene financijske istrage sastavlja izvješća te podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; u slučaju potrebe za pokretanjem upravnih (poreznih) postupaka izvješća o obavljenim financijskim istragama dostavlja nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima; po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provodi dokazne radnje sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i propisima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove klasificiranja podataka prikupljenih po zahtjevima tijela kaznenog progona i obavještajnih agencija i deklasificiranja podataka na zahtjev istih tijela; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti osobito surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave za suzbijanje poreznih prijevara, suzbijanja porezno-kaznenih djela i međunarodnu razmjenu informacija; surađuje s inozemnim jedinicama istog ili sličnog djelokruga poslova; ustrojava odgovarajuće evidencije i periodično izvještava o rezultatima provedenih postupaka; priprema povratne informacije u postupcima koji su pokrenuti na temelju obavijesti drugih tijela; prati propise i sudsku praksu Europske unije iz svoje nadležnosti. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.7.3. Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama

Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama surađuje i pruža stručnu pomoć tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama (državnoodvjetničkom organizacijom, Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Ministarstvom unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnom agencijom) u otkrivanju posebno složenih kaznenih djela organiziranog kriminaliteta, korupcije, velikih utaja poreza i drugih javnih davanja te kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije; po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provodi dokazne radnje sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i propisima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove prikupljanja, kontrole i analitičke obrade podataka i financijskih istraga koristeći elektroničke baze podataka i evidencije upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnih tijela i sustav za razmjenu podataka s Europskom unijom, podatke dobivene razmjenom s drugim ovlaštenim domaćim i stranim tijelima, podatke i dokumentaciju dostavljenu na uvid od strane tijela po čijem se zahtjevu provodi obrada, podatke i dokumentaciju prikupljenu od banaka i drugih financijskih institucija, ostalih fizičkih i pravnih osoba, po potrebi i od osobe koja je predmet financijske istrage, kao i sve druge dostupne izvore bez ograničenja u rokovima zastare propisanim odredbama Općeg poreznog zakona; obavlja izvide i provjere na terenu; na temelju obavljene financijske istrage sastavlja izvješća te podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; u slučaju potrebe za pokretanjem upravnih (poreznih) postupaka izvješća o provedenim financijskim istragama dostavlja nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima; koordinira suradnjom i razmjenom podataka Samostalnog sektora za financijske istrage i tijela kaznenog progona i obavještajnih agencija; obavlja poslove klasificiranja podataka prikupljenih po zahtjevima tijela kaznenog progona i obavještajnih agencija i deklasificiranja podataka na zahtjev istih tijela; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti osobito surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave za suzbijanje poreznih prijevara, suzbijanja porezno – kaznenih djela i međunarodnu razmjenu informacija; surađuje s inozemnim jedinicama istog ili sličnog djelokruga poslova; vodi evidenciju o predmetima koje je Samostalni sektor za financijske istrage uputio na obradu tijelima kaznenog progona; prati propise i sudsku praksu Europske unije iz svoje nadležnosti. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.8. Sektor za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava

Članak 50.

Sektor za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava priprema projekte za izradu aplikacija Informacijskog sustava Porezne uprave (u daljnjem tekstu: ISPU) za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, uz provedbe projekata; obavlja poslove vezane uz izradu strategije razvoja informacijskog sustava i pružanja informacijsko komunikacijskih usluga (u daljnjem tekstu: IKT usluga). Obavlja poslove pripreme projekata i projektne dokumentacije, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije aplikacija za podršku poslovanju iz područja djelovanja Porezne uprave; posebno vezano uz razmjenu informacija s ostalim članicama Europske unije i sustava ePorezna; obavlja razmjenu podataka između Porezne uprave i ostalih tijela u Republici Hrvatskoj. Izrađuje propise o poreznim evidencijama i daje naputke o njihovoj provedbi; ustrojava evidentiranje obveza i uplata istih te obračun kamata; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda od poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Predlaže donošenje i izrađuje nacrte uputa vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, te vodi evidenciju i predlaže plan nabave i raspodjelu informatičke opreme, softverskih licenci, upravlja zbrinjavanjem rashodovane informatičke opreme.

U Sektoru za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava, ustrojavaju se:

1.8.1. Služba za utvrđivanje poreza

1.8.2. Služba za porezne evidencije

1.8.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

1.8.4. Služba za registre, sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizaciju

1.8.5. Služba za informacijsko-komunikacijski sustav

1.8.6. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja.

1.8.1. Služba za utvrđivanje poreza

Služba za utvrđivanje poreza sustavno prati porezne propise i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih akata koji se odnose na poslovne procese utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa i nacrta prijedloga uputa te predlaže promjene istih u cilju što jednostavnijeg postupanja u primjeni propisa koji se odnose na poslovne procese utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; definira projekte za izradu aplikacija ISPU za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i koordiniranje provedbe projekata s APIS IT-om; u suradnji s APIS IT-om izrađuje upute o radu aplikacijama i organizira edukacije za korištenje istih u suradnji s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za stručno usavršavanje; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te razvija i unaprjeđuje iste; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave što se odnose na korištenje aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjeluje u radu radnih skupina za pripremu i provođenju raznih projekata. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.8.2. Služba za porezne evidencije

Služba za porezne evidencije sustavno prati primjenu poreznih propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih akata što se odnose na poslovne procese utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, evidentiranje obveza i uplata istih te obračun kamata; izrađuje nacrte prijedloga propisa o poreznim evidencijama i daje upute o njihovoj provedbi; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda kao i statističko praćenje prihoda od poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjeluje u izradi projekata poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te evidentiranje uplata istih; predlaže donošenje i izrađuje nacrte prijedloga uputa vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i obračun kamata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.8.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje sustavno prati primjenu poreznih i drugih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata koji se odnose na poslovne procese statističkog praćenja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa te definiranju i izradi projekta za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima za obvezna osiguranja i drugim javnim davanjima; definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima i drugim kriterijima potrebnih za praćenje utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i o istima izvješćuje; obavlja kontrolu rada ispostava i područnih ureda vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; izvješćuje po posebnim zahtjevima te razmjenjuje podatke s ostalim državnim tijelima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.8.4. Služba za registre, sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizaciju

Služba za registre, sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizaciju prati zakone, porezne i druge propise bitne za rad Službe; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte za aplikativna rješenja ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU te ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde) kao i ustroj registara sustava osobnog identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: sustava OIB), preuzimanje i razmjenu podataka od drugih tijela i praćenje rada sustava OIB, sustava Evidencije podataka bitnih za oporezivanje (u daljnjem tekstu: PBZO) i sustava fiskalizacije u suradnji s APIS IT-om; obavlja poslove koji se odnose na: određivanje, dodjeljivanje, korištenje i poništavanje osobnih identifikacijskih brojeva, izdavanje potvrda o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika, pomoćnim registrima i ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacija ISPU; definira projekte za izradu portalskih aplikacija za sustave PBZO, OIB i fiskalizacije; sudjeluje na projektima Porezne uprave vezanih za poslove iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima te izvještava Područne urede i ispostave o novim funkcionalnostima postojećih aplikacija i o novim aplikacijama na Portalu i u Customer Information Control System (u daljnjem tekstu: CICS); izrađuje upute o radu aplikacija iz nadležnosti Službe i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS IT-om; izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga Službe te sudjeluje u izgradnji postojećeg sustava izvještavanja (u Cognosu i na Portalu), prati aktivnosti koje se odnose na nove pojavnosti u fiskalizaciji i analizira iste kroz analizu rizika; definira i provodi razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre, druge opće podatke, sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizaciju. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.8.5. Služba za informacijsko-komunikacijski sustav

Služba za informacijsko-komunikacijski sustav sudjeluje u izradi strategije razvoja informacijskog sustava i pružanja IKT usluga, provodi financijsko upravljanje troškovima pružanja IKT usluga i njihovim rasporedom te utvrđuje mjere i izvršava mjerenja kvalitete pružene IKT usluge kao i realizirane poslovne usluge, planira i prati razvoj novih ili izmjene postojećih IKT usluga vezanih za podršku poslovanju Porezne uprave. Provodi planiranje i vođenje projekata, planira i osigurava raspoloživost/dostupnost IKT usluga, obavlja poslove procjene i planiranja potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje IKT usluga. Nadzire i koordinira provedbe ugovora za IKT usluge. Stvara preduvjete i provodi izmjene IKT infrastrukture, pripreme i realizacije uvođenja IKT usluge, instalira i održava IKT opremu (strojnu i programsku), evidentira stvorene vrijednosti IKT usluge i provodi izmjene konfiguracija IKT resursa; provodi edukaciju korisnika IKT sustava Porezne uprave. Surađuje s ugovornim partnerima u području održavanja sustava, osigurava ispunjenje svih obveza proizašlih iz Service Level Agreements-Ugovora o dostupnosti usluga (u daljnjem tekstu: SLA) nadzire zahtjeve i rokove iz SLA ugovora, implementira i testira poboljšanje i nove funkcionalnosti sustava. Planira primjenu sigurnosnih politika, izrađuje i provodi mjere zaštite, sigurnosti i prava pristupa IKT uslugama Porezne uprave sukladno informatičkim standardima, za potrebe poslovanja, osigurava pričuvnu pohranu podataka i aplikacija. Obavlja poslove osiguravanja pomoći korisnicima iz područja uporabe informatičke i komunikacijske opreme. Pruža tehničku podršku korisnicima Porezne uprave putem Help Deska. Upravlja korisničkim zahtjevima vezano za korisničke račune, informatičku i komunikacijsku opremu, uporabu aplikativnih rješenja i ostalih usluga informacijskog sustava Porezne uprave. Analizira incidentne događaje, odgovarajuće reakcije na iste, promjene u statusu IKT usluge te prati i provjerava razinu kvalitete pružanja IKT usluga, osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IKT usluge, provjerava svrsishodnost i funkcionalnost usluge u skladu s poslovnim zahtjevima. Upravlja, vodi evidencije i nadzire korisničke račune. Vodi evidenciju i predlaže plan nabave i raspodjelu informatičke opreme, softverskih licenci, upravlja zbrinjavanjem rashodovane informatičke opreme. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.8.6. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja obavlja poslove pripreme projekata i projektne dokumentacije, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije aplikacija za podršku poslovanju iz područja djelovanja Porezne uprave; posebno vezano uz razmjenu podataka s ostalim članicama Europske unije i sustava ePorezna. Obavlja poslove analiziranja zahtjeva, razrade funkcijskih specifikacija za razvoj poslovnih aplikacija; upravljanja i osiguravanje kvalitete rada sustava za razmjenu informacija s Europskom unijom (EU sustava); upravljanje razvojem i održavanjem EU sustava; surađuje s ugovornim partnerima i kontrolira izvršenja ugovora usluga razvoja i održavanja aplikativnog EU sustava i drugih aplikativnih sustava; koordinira s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama unutar Porezne uprave, poslovnim vlasnicima pojedinih poslovnih aplikacija u sklopu EU sustava; nadzire zahtjeve i rokove u svrhu osiguranja ispunjenja obveza Porezne uprave proizašlih iz SLA s ciljem izbjegavanja sankcija te implementira i testira poboljšanje i nove funkcionalnosti sustava; komunicira i surađuje s Općom upravom za oporezivanje i carinsku uniju (u daljnjem tekstu: DG TAXUD) na razini EU centralnom točkom za upravljanje razvojem i kontrolu aplikativnih sustava za razmjenu informacija s Europskom unijom; surađuje s drugim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama te je član ili sudjeluje u radnim skupinama i drugim tijelima Europske unije; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga donošenja ili izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih propisa (pravilnika, uputa) vezanih uz područje razmjene podataka iz nadležnosti Porezne uprave s državama članicama Europske unije, razvoja elektroničkih usluga, surađuje i sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga te drugim područjima bitnima za rad Službe; izrađivanje uputa, smjernica, izvješća i obrazloženja u svezi sa sustavom ePorezna i sustavom za razmjenu podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije; obavlja ostale administrativne poslove vezane uz aplikativni EU sustav i sustav ePorezna. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.9. Sektor za financije, pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima

Članak 51.

Sektor za financije, pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove koji se odnose na financijske i računovodstvene poslove izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; vođenja računovodstvenih knjiga, glavnih i pomoćnih evidencija; vođenja blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; planiranje zapošljavanja i zapošljavanje u Poreznu upravu; upravljanje ljudskim potencijalima; odlučivanje o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika; stručno usavršavanje službenika i namještenika Porezne uprave; poslove zaprimanja pošte, razvrstavanja, evidentiranja, urudžbiranja i dostavljanja pošte u rad; otpremanja pošte i arhiviranja predmeta; poslove telefonske centrale (primanje i spajanje telefonskih poziva); poslove u vezi s opremom i prijevoznim sredstvima; kupnji i opremanju nekretnina; poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; poslove u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara; upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora o kupnji i opremanju nekretnina; daje stručna mišljenja u vezi primjene i provedbe zakona i podzakonskih akata vezano za imovinsko-pravne odnose; vodi evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora; obavlja poslove javne nabave sukladno zakonskim i podzakonskim propisima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije, pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima, ustrojavaju se:

1.9.1. Služba za stručno usavršavanje i upravljanje ljudskim potencijalima

1.9.2. Služba za opće poslove

1.9.2.1. Odjel – Pisarnica

1.9.3. Služba za pravne poslove

1.9.4. Služba za financije i računovodstvo

1.9.5. Služba za javnu nabavu

1.9.6. Služba za službeničke poslove.

1.9.1. Služba za stručno usavršavanje i upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za stručno usavršavanje i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove koji se odnose na provedbu i uspješnost procesa izobrazbe i stručnog usavršavanja. Organizira stalnu i sustavnu izobrazbu službenika Porezne uprave putem različitih vrsta edukacija za stručno usavršavanje – radionica, seminara, videokonferencija, programa e-učenja i drugih oblika stručnog usavršavanja; provodi anketiranje službenika Porezne uprave u svrhu izrade plana edukacije, izrađuje plan edukacije, te obavlja sve aktivnosti vezano uz provedbu istog; kontinuirano provodi mjere za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala, stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova i radnih zadataka službenika Porezne uprave; surađuje i koordinira aktivnosti edukacije s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode edukaciju. Surađuje s Državnom školom za javnu upravu za obrazovanje državnih službenika. Obavlja sve poslove vezano uz polaganje i evidentiranje državnih stručnih ispita službenika Porezne uprave. Zadužena je za sustav e-učenje što podrazumijeva suradnju na izradi novih programa, izradu anketa, postavljanje sadržaja i ažurno vođenje svih evidencija vezanih uz sustav. Vodi evidencije o svim edukacijama službenika Porezne uprave; za potrebe Porezne uprave obavlja upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe (rješenja, ugovora, odluka). Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.9.2. Služba za opće poslove

Služba za opće poslove obavlja poslove zaprimanja pošte, razvrstavanja, evidentiranja, urudžbiranja i dostavljanja pošte u rad; otpremanja pošte i arhiviranja predmeta; poslove telefonske centrale (primanje i spajanje telefonskih poziva); obavlja poslove u vezi s opremom i prijevoznim sredstvima; održavanje motornih vozila Središnjeg ureda; obavlja poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; obavlja poslove u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara; stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom; izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i rad na siguran način i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za unaprjeđivanje zaštite na radu, Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za opće poslove, ustrojava se:

1.9.2.1. Odjel – Pisarnica.

1.9.2.1. Odjel – Pisarnica

Odjel – Pisarnica obavlja poslove zaprimanja, otvaranja i razvrstavanja pošte; osnivanja spisa; evidentiranja, urudžbiranja i dostavljanja pošte u rad putem Interne dostavne knjige; vođenja upisnika upravnih i neupravnih predmeta; otpremanja pošte; pakiranja i vaganja pošiljki i paketa, te upisivanja istih u otpremnu knjigu; vođenja evidencije ulaznih i izlaznih pošiljaka; preuzimanja i arhiviranja predmeta; izdavanja predmeta iz arhive putem reversa; čuvanje registraturnog gradiva po propisanim rokovima čuvanja; izlučivanje registraturnog gradiva protekom roka; obavlja poslove vezane za Nacionalni arhivski informacijski sustav (u daljnjem tekstu:
ARHiNET). Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.9.3. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Sektora, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; pokreće postupak za osiguranje dodatnog poslovnog prostora za smještaj službenika temeljem zahtjeva i potreba područnih ureda; pokreće postupke reguliranja prava i obveza u poslovnim prostorima koje Porezna uprava koristi zajedno s drugim pravnim osobama koji se tiču zajedničkih troškova i sklapanje sporazuma o reguliranju zajedničkih troškova; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; vodi evidencije i sudjeluje u izradi izvješća vezano za nekretnine koje koristi Porezna uprava kao vlasnik, odnosno zakupnik; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinsko-pravne odnose; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrađuje pripremne podneske radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; vrši obradu predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima; izrađuje prijedloge za sklapanje izvansudskih nagodbi; daje stručna mišljenja u vezi primjene i provedbe zakona i podzakonskih akata vezano za imovinsko-pravne odnose; sudjeluje u izradi prijedloga i podzakonskih propisa iz djelokruga Službe; prati zakonsku regulativu iz djelokruga Službe; obavlja stručne poslove i vodi evidenciju pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi periodičnih planova i izvješća; sudjeluje u postupcima pružanja stručne pravne pomoći i zaštite, te ostvarivanju prava vezanim za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika; surađuje sa sindikatima koji djeluju u Poreznoj upravi; organizira sistematske preglede službenika u svrhu redovne zdravstvene zaštite temeljem prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.9.4. Služba za financije i računovodstvo

Služba za financije i računovodstvo obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u vezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; obavlja poslove izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; obavlja poslove kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga, glavnih i pomoćnih evidencija; obavlja poslove upravljanja dugotrajnom imovinom; koordinacije godišnjeg popisa imovine, rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove područne riznice; poslove prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unosa istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranja rezervacije za plaćanje; kreiranja zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanja istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; obavlja poslove preuzimanja podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranja trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; obavlja poslove izrade mjesečnih obračuna, obradu i isplatu plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja; obavlja poslove izrade i dostave nadležnim institucijama propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanja potvrda u vezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka kao i sudova u slučajevima sporova; obavlja poslove vođenja blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanja i pripremanja naloga za službeni put i obračun putnih troškova; obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; provodi aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vodi evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora, provodi aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja održavanja i uređenja objekata. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.9.5. Služba za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu obavlja poslove nabave sukladno zakonskim i podzakonskim propisima: nabave robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica i područnih ureda Porezne uprave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; osiguranje odvijanja nabave sukladno planu nabave u pogledu zadanih okvira definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirane suradnje s tijelom koje je nadležno za sustav javne nabave; dostave podataka tijelima nadležnim za središnju javnu nabavu o potrebama prema definiranim nabavnim kategorijama; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima, te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s područnim uredima Porezne uprave u vezi s poslovima iz nadležnosti Službe. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.9.6. Služba za službeničke poslove

Služba za službeničke poslove izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja i oglasa za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, napredovanjem, premještajem, stavljanjem na raspolaganje i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; sudjeluje u postupku pokretanja postupaka zbog teške povrede službene i radne dužnosti i zastupa Poreznu upravu pred službeničkim sudovima, obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radnopravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee i evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 52.

U Poreznoj upravi ustrojavaju se sljedeći područni uredi:

a) Područni ured 1. kategorije:

1. Područni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, za područje Grada Zagreba

2. Ured za velike porezne obveznike sa sjedištem u Zagrebu, za područje Republike Hrvatske

b) Područni uredi 2. kategorije:

1. Područni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije

2. Područni ured Pazin sa sjedištem u Pazinu, za područje Istarske županije

3. Područni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije

4. Područni ured Split sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije

5. Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru, za područje Zadarske županije

6. Područni ured Zagrebačka županija sa sjedištem u Zagrebu, za područje Zagrebačke županije

c) Područni uredi 3. kategorije:

1. Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

2. Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu, za područje Međimurske županije

3. Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije

4. Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu, za područje Karlovačke županije

5. Područni ured Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici, za područje Koprivničko-križevačke županije

6. Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini, za područje Krapinsko-zagorske županije

7. Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije

8. Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za područje Brodsko-posavske županije

9. Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku, za područje Šibensko-kninske županije

10. Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, za područje Varaždinske županije

11. Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru, za područje Vukovarsko-srijemske županije

d) Područni uredi 4. kategorije:

1. Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću, za područje Ličko-senjske županije

2. Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi, za područje Požeško-slavonske županije

3. Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije.

Članak 53.

U područnim uredima Porezne uprave ustrojavaju se sljedeće ispostave:

a) Ispostave područnih ureda Porezne uprave 1. kategorije:

Centar, Čakovec, Črnomerec, Dubrava, Dubrovnik, Ispostava za velike porezne obveznike Osijek, Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka, Ispostave za velike porezne obveznike Split, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Osijek, Peščenica, Pula – Pola, Rijeka, Samobor, Sesvete, Split, Susedgrad, Šibenik, Trešnjevka, Trnje, Varaždin, Zadar.

b) Ispostave područnih ureda Porezne uprave 2. kategorije:

Bjelovar, Đakovo, Ispostava za nerezidente, Karlovac, Kaštela, Koprivnica, Krk, Makarska, Opatija, Poreč – Parenzo, Požega, Rovinj – Rovigno, Sisak, Slavonski Brod, Umag – Umago, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Zaprešić.

c) Ispostave područnih ureda Porezne uprave 3. kategorije:

Beli Manastir, Benkovac, Biograd na Moru, Buzet, Crikvenica, Daruvar, Delnice, Donja Stubica, Donji Miholjac, Duga Resa, Dugo Selo, Đurđevac, Garešnica, Gospić, Hvar, Imotski, Ivanec, Ivanić-
-Grad, Jastrebarsko, Knin, Korčula, Krapina, Križevci, Kutina, Labin, Ludbreg, Mali Lošinj, Metković, Mursko Središće, Našice, Nova Gradiška, Novi Marof, Novska, Ogulin, Omiš, Otočac, Pazin, Petrinja, Prelog, Rab, Sinj, Slatina, Solin, Supetar, Sveti Ivan Zelina, Trogir, Valpovo, Vis, Vukovar, Vrbovec, Zabok, Zlatar, Županja.

Članak 54.

U područnim uredima Porezne uprave obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: koordiniranje i nadzor rada ispostava na poslovima utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; provođenje poreznog nadzora poreza, doprinosa, fiskalizacije te drugih javnih davanja i sklapanje poreznih nagodbi; suzbijanje poreznih prijevara; koordiniranje provođenja postupka provjere i neizravnog nadzora u ispostavama; provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; utvrđivanje i analiza rizika u poštivanju poreznih propisa, ispunjavanju poreznih i drugih obveza; provođenje mjera osiguranja naplate, postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, poslova vezanih uz predstečajni i stečajni postupak, stečaj potrošača, likvidacije i postupak predstečajne nagodbe te koordiniranje i sklapanje upravnih ugovora; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede poreznih propisa i propisa o doprinosima; informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima; utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava; opće, pravne i financijske poslovi te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika; čuvanje i prodaja oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela; provođenje poslova administrativne suradnje; provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda čije je utvrđivanje i naplata u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima javnopravnih tijela i sudova u skladu s posebnim propisima; obavlja i druge poslove određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Uredu za velike porezne obveznike obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, tematske sastanke sa poreznim obveznicima ili grupama poreznih obveznika radi rješavanja poreznih rizika u realnom vremenu s ciljem najvećeg mogućeg stupnja dragovoljnog izvršavanja poreznih obveza a u svezi s tim provode se i drugi načini obrade poreznih rizika osim poreznog nadzora, provođenje postupaka dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; provođenje postupaka vezano za prethodne sporazume o transfernim cijenama; provodi informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, provođenje poslova administrativne suradnje, uvođenje odgovarajuće tehnički podržanih procesa; osiguravanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novih programskih rješenja; obavlja opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radno pravni status službenika Ureda za velike porezne obveznike i ispostava; koordinaciju poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; podržavanje procesa upravljanja uredom, definiranje i provođenje interne naobrazbe čime se osigurava vertikalno i horizontalno širenje baze znanja, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga Ureda za velike porezne obveznike.

Članak 55.

U ispostavama Područnog ureda Zagreb obavljaju se poslovi registracije poreznih obveznika i vođenja registra poreznih obveznika; zaprimanja poreznih prijava, utvrđivanja pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obrada poreznih prijava; utvrđivanja osnovice poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, utvrđivanja porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa, evidentiranja poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznim evidencijama, povrata i preknjiženja poreza i doprinosa; obavljaju poslove po zahtjevima odvjetnika i poreznih obveznika te izdaje potvrde o obračunu javnih davanja temeljem sudskih presuda ili isplatnih lista radi pokretanja postupka ovrhe putem FINA-e; provođenja postupaka neizravnog nadzora i provjere; praćenja naplate; utvrđivanja i analize rizika u poštivanju poreznih propisa, ispunjavanju poreznih i drugih obveza; izdavanja prekršajnih naloga i podnošenja optužnih prijedloga; izdavanja potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službene evidencije; određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, izdavanja potvrda o osobnom identifikacijskom broju, vođenja evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima; provođenja poslova administrativne suradnje; provođenja prethodnih mjera osiguranja; obavljaju unos izvješća o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a (IPA-e) izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak; obavlja poslove ukidanja i suspenzije PDV ID broja obavlja i druge poslove određene Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Ispostavi za nerezidente u Područnom uredu Zagreb, obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na registraciju i utvrđivanje obveza stranim fizičkim i pravnim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima; utvrđivanje prava na povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavništvima, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama; informiranje i pružanje stručne pomoći te odgovaranje na upite stranih poreznih obveznika; poslove utvrđivanja prava na povrat više plaćenog poreza na dohodak sukladno međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; vođenje poreznih evidencija i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove vođenja registra poreznih obveznika; zaprimanja poreznih prijava, poslove utvrđivanja pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obrada poreznih prijava pravnih i fizičkih osoba; utvrđivanje osnovice poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, utvrđivanja porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa; evidentiranja poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznim evidencijama, povrata i preknjiženja poreza i doprinosa; određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, izdavanja potvrda o osobnom identifikacijskom broju, vođenja evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak; obavlja poslove ukidanja i suspenzije PDV ID broja. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U ispostavama Osijek, Rijeka i Split Ureda za velike porezne obveznike obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; provodi postupke dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; obavljanje poreznog nadzora velikih poreznih obveznika; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, te na poslove u području administrativne suradnje s drugim državama članicama Europske unije, postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu plana nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; knjiženje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provođenje pripisa, otpisa i preknjiženja poreznih i drugih obveza za velike porezne obveznike. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U ispostavama ostalih područnih ureda Porezne uprave obavljaju se poslovi registracije poreznih obveznika i vođenja registra poreznih obveznika; zaprimanja poreznih prijava, utvrđivanja pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obrada poreznih prijava; utvrđivanja osnovice poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, utvrđivanja porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa, evidentiranja poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznim evidencijama, povrata i preknjiženja poreza i doprinosa; obavlja poslove po zahtjevima odvjetnika i poreznih obveznika te izdaje potvrde o obračunu javnih davanja temeljem sudskih presuda ili isplatnih lista radi pokretanja postupka ovrhe putem FINA-e; provođenja postupaka neizravnog nadzora i provjere; praćenja naplate; utvrđivanja i analize rizika u poštivanju poreznih propisa, ispunjavanju poreznih i drugih obveza; izdavanja prekršajnih naloga i podnošenja optužnih prijedloga; izdavanja potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službene evidencije; određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, izdavanja potvrda o osobnom identifikacijskom broju, vođenja evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima; provođenja poslova administrativne suradnje; provođenja prethodnih mjera osiguranja; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju; obavlja poslove ukidanja i suspenzije PDV ID broja; obavlja i druge poslove određene Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

Članak 56.

U Područnom uredu Zagreb, ustrojavaju se:

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

Služba za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu s planom; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, na bazi planova rada i sustava analize rizika u području nadzora obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa. Planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe nadzora. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za planiranje, pripremu i analizu nadzora, ustrojavaju se:

2.1.1. i 2.1.2. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora I i II

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora I i II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu sa planom; surađuje sa drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, na bazi planova rada i sustava analize rizika u području nadzora obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa. Planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe nadzora. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda i tijela državne uprave; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora PDV-a, pripremu nadzora PDV-a, određivanje prioriteta nadzora PDV-a, analizu rizika i provođenje nadzora PDV-a te upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje sa drugim državama članicama Europske unije. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za nadzor poreza na dodanu vrijednost, ustrojavaju se:

2.2.1. – 2.2.4. Odjel za nadzor poreza na
dodanu vrijednost I – IV

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I – IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda i tijela državne uprave; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora PDV-a, pripremu nadzora PDV-a, određivanje prioriteta nadzora PDV-a, analizu rizika i provođenje nadzora PDV-a te obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje sa drugim državama članicama Europske unije. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA

Služba za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, dohodak, doprinosa te nadzor računovodstvenih propisa domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, pripremu nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, određivanje prioriteta nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, analizu rizika i provođenje nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine te obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti i dohotka; provodi postupak vezano za prethodne sporazume o transfernim cijenama; provodi nadzor transfernih cijena; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa, ustrojavaju se:

2.3.1. i 2.3.2. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa I i II

Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa I i II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, dohodak, doprinosa te nadzor računovodstvenih propisa domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, pripremu nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, određivanje prioriteta nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, analizu rizika i provođenje nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine te obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti i dohotka; provodi postupak vezano za prethodne sporazume o transfernim cijenama; provodi nadzor transfernih cijena; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU

Služba za nadzor fiskalizacije i igara na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor fiskalizacije i izdavanja računa u skladu s posebnim propisima domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu s posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, pripremu nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, određivanje prioriteta nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, analizu rizika i provođenje nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za nadzor fiskalizacije i igara na sreću, ustrojavaju se:

2.4.1. i 2.4.2. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću
I i II

Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću I i II obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor fiskalizacije i izdavanja računa u skladu s posebnim propisima domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu s posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, pripremu nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, određivanje prioriteta nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, analizu rizika i provođenje nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA

Služba za suzbijanje poreznih prijevara obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suzbijanje PDV prijevara i porezno kaznenih djela, prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka iz automatiziranog sustava analize rizika Porezne uprave i svih dostupnih izvora; koordinaciju aktivnosti s ciljem prevencije, otkrivanja, zaustavljanja, poreznog nadzora i poreznih istraga poreznih prijevara i kaznenih djela počinjenih na štetu proračuna; obavljanje poslova poreznog nadzora i poreznih istraga, posebno nadzora pojava-kružnih prijevara, posebno prijevara s nestajućim trgovcem na zajedničkom tržištu/sustavu PDV-a (MTIC), po potrebi uz pomoć i suradnju policijskih i tijela kaznenog progona; poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području poreznih prijevara; pokretanje porezne i kaznene istrage, po potrebi i koordinacija, na području poreznih prijevara i porezno kaznenih djela te međunarodna suradnja i suradnja s drugim državnim tijelima u cilju sprječavanja poreznih prijevara i porezno kaznenih djela; upravni i porezni postupak i pružanje stručne pomoći i potpore tijelima kaznenog progona sukladno zakonskim i podzakonskim propisima; podnošenje izvješća, optužnih prijedloga i kaznenih prijava; zaustavljanje otkrivenih PDV prijevara, iniciranje pisama upozorenja, ukidanja PDV ID brojeva, brisanja iz registra obveznika PDV-a i sudskog registra; aktivna suradnja s policijskim i tijelima kaznenog progona; suradnja s tijelima kaznenog progona u otkrivanju kaznenih djela povezanih s gospodarskim kriminalitetom i utajama poreza i drugih javnih davanja; postupa po nalozima Službe za suzbijanje poreznih prijevara Središnjeg ureda. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za suzbijanje poreznih prijevara, ustrojavaju se:

2.5.1. i 2.5.2. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara I i II

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara I i II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suzbijanje PDV prijevara i porezno kaznenih djela, prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka iz automatiziranog sustava analize rizika Porezne uprave i svih dostupnih izvora; koordinaciju aktivnosti s ciljem prevencije, otkrivanja, zaustavljanja, poreznog nadzora i poreznih istraga poreznih prijevara i kaznenih djela počinjenih na štetu proračuna; obavljanje poslova poreznog nadzora i poreznih istraga, posebno nadzora pojava-kružnih prijevara, posebno prijevara s nestajućim trgovcem na zajedničkom tržištu/sustavu PDV-a (MTIC), po potrebi uz pomoć i suradnju policijskih i tijela kaznenog progona; poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području poreznih prijevara; okretanje porezne i kaznene istrage, po potrebi i koordinacija, na području poreznih prijevara i porezno kaznenih djela te međunarodna suradnja i suradnja s drugim državnim tijelima u cilju sprječavanja poreznih prijevara i porezno kaznenih djela; upravni i porezni postupak i pružanje stručne pomoći i potpore tijelima kaznenog progona sukladno zakonskim i podzakonskim propisima podnošenje izvješća, optužnih prijedloga i kaznenih prijava; zaustavljanje otkrivenih PDV prijevara, iniciranje pisama upozorenja, ukidanja PDV ID brojeva, brisanja iz registra obveznika PDV-a i sudskog registra; aktivna suradnja s policijskim i tijelima kaznenog progona; suradnja s tijelima kaznenog progona u otkrivanju kaznenih djela povezanih s gospodarskim kriminalitetom i utajama poreza i drugih javnih davanja; Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečaja i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije; obavlja poslove izdavanja naloga za evidentiranje promjena na računima koje vodi Porezna uprava u dijelu iz nadležnosti Službe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe radi naplate obveza nastalih nakon otvaranja stečajnog postupka; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti pročelniku i Središnjem uredu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za naplatu i ovrhu, ustrojavaju se:

2.6.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama, a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja poslove izdavanja naloga, za evidentiranje promjena na računima koje vodi Porezna uprava u dijelu iz nadležnosti Odjela; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe radi naplate obveza nastalih nakon otvaranja stečajnog postupka; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečaja kod dužnika u kojima je Ministarstvo vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.6.2. – 2.6.5. Odjel za naplatu i ovrhu I – IV

Odjel za naplatu i ovrhu I – IV obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije te izdavanja naloga za evidentiranje promjena na računima koje vodi Porezna uprava u dijelu iz nadležnosti Odjela. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak obavlja upravne, pravne i druge stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja djelokruga rada područnog ureda, obavlja pravne poslove koji se odnose na praćenje i osiguravanje primjene zakona i drugih poreznih propisa radi ujednačavanja rada, koordiniranje i nadzora rada ispostava na poslovima utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na provedbu poreznih propisa; obavlja poslove praćenja i analiziranja podataka iz sustava analize rizika, kao i koordinacije postupanja po podacima iz navedenog sustava; obavlja pravne poslove i pruža pomoć u vezi s prigovorima i žalbama u poreznom postupku o kojima rješava nadležno drugostupanjsko tijelo, pruža pravnu pomoć službama za nadzor i Službi za naplatu i ovrhu i pruža pomoć poreznim obveznicima u ostvarivanju njihovih prava i obveza; informiranja i edukacije poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; praćenje provedbe propisa, davanja odgovora na usmene i pismene upite poreznih obveznika; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja s drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda i ispostava u suradnji s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za stručno usavršavanje; obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz organizaciju sustava kontinuirane suradnje s interesnim skupinama poreznih obveznika, komorama, udrugama poslodavaca i strukovnim udrugama; brine o informiranju i edukaciji poreznih obveznika na razini pojedinih industrija/djelatnosti odnosno struka; priprema odgovore na upite ispostava; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava pročelniku i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje i održava seminare i radionice o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka s drugim tijelima vezano za sustav OIB-a; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju; obavlja poslove po zahtjevima sudova temeljem sudskih presuda, te izdaje obračune javnih davanja u pokrenutim ovršnim postupcima na sudu. Provodi prvostupanjske prekršajne postupke u vijećima za prekršajni postupak zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost i donosi rješenje o prekršaju; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak. Izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti pročelniku i Središnjem uredu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove jednostavne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove zaprimanja zahtjeva, provjere dokumentacije, unosa podataka u aplikaciju i izdavanja mjesečnih nadzornih markica priređivačima zabavnih igara; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti pročelniku i Središnjem uredu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 57.

U Uredu za velike porezne obveznike, ustrojavaju se:

3.1. i 3.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa I i II

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa I i II obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; provođenje postupaka dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; organiziranje edukacija za službenike u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za stručno usavršavanje; informiranja i edukacije poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; praćenje provedbe propisa, davanja odgovora na usmene i pismene upite velikih poreznih obveznika; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radno pravni status službenika Ureda za velike porezne obveznike i ispostava. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu s posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajnih nagodbi i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije; naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa, izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika, praćenje naplate po svim računima; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NADZOR I

Služba za nadzor I obavlja porezni nadzor velikih poreznih obveznika-transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za velike porezne obveznike; provodi postupke dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; provodi postupke vezano za prethodne sporazume o transfernim cijenama; brine se za razvoj znanja s područja nadzora; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, te na poslove u području administrativne suradnje s drugim državama članicama Europske unije; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NADZOR II

Služba za nadzor II obavlja porezni nadzor velikih poreznih obveznika-financijskih institucija. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; provođenje postupaka dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, te na poslove u području administrativne suradnje s drugim državama članicama Europske unije; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NADZOR III

Služba za nadzor III obavlja porezni nadzor velikih poreznih obveznika-ostale djelatnosti. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; provođenje postupaka dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, te na poslove u području administrativne suradnje s drugim državama članicama Europske unije; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

Služba za nadzor IV obavlja porezni nadzor velikih poreznih obveznika-ostale djelatnosti. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; provođenje postupaka dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, te na poslove u području administrativne suradnje s drugim državama članicama Europske unije; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA

Služba za analizu rizika obavlja analizu podataka o poreznim obveznicima (baze ISPU, PBZO, Sudski registar, Cognos, VIES, SKDD, Orbis...); surađuje u postupcima nadzora, poreznim pretragama i uvođenju odgovarajućih tehničko podržanih procesa; izrađuje izvješća i vodi evidencije o utvrđenim rizicima; koordinira u analizi rada sustava i predlaže poboljšanja; provodi postupke dodjeljivanja posebnog statusa u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza; vodi evidenciju o broju i strukturi poreznih obveznika u nadležnosti Ureda; sudjeluje u administrativnoj suradnji na području poreza na dodanu vrijednost; komunicira s tijelima kaznenog progona; planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe ureda, osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novorazvijenih programskih rješenja; koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; podržava procese upravljanja ureda i odlučivanja. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 58.

U ostalim područnim uredima Porezne uprave, ovisno o broju poreznih obveznika, ustrojavaju se:

SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te nadzor računovodstvenih propisa domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje s drugim državama članicama Europske unije; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; provodi postupak vezan za prethodne sporazume o transfernim cijenama; provodi nadzor transfernih cijena; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, na bazi planova rada i sustava za analizu rizika u području nadzora obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa. Planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe nadzora. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se, ovisno o broju poreznih obveznika, sljedeći odjeli:

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu s planom; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, na bazi planova rada i sustava analize rizika u području nadzora obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa. Planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe nadzora. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda i tijela državne uprave; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora PDV-a, pripremu nadzora PDV-a, određivanje prioriteta nadzora PDV-a, analizu rizika i provođenje nadzora PDV-a te obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje sa drugim državama članicama Europske unije. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, dohodak, doprinosa te nadzor računovodstvenih propisa domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, pripremu nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, određivanje prioriteta nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa, analizu rizika i provođenje nadzora poreza na dobit, dohodak i doprinosa; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine te obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti i dohotka; provodi postupak vezan za prethodne sporazume o transfernim cijenama; provodi nadzor transfernih cijena; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću

Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor fiskalizacije i izdavanja računa u skladu s posebnim propisima domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu s posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za planove nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, pripremu nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, određivanje prioriteta nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa, analizu rizika i provođenje nadzora fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suzbijanje PDV prijevara i porezno kaznenih djela, prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka iz automatiziranog sustava analize rizika Porezne uprave i svih dostupnih izvora; koordinaciju aktivnosti s ciljem prevencije, otkrivanja, zaustavljanja, poreznog nadzora i poreznih istraga poreznih prijevara i kaznenih djela počinjenih na štetu proračuna; obavljanje poslova poreznog nadzora i poreznih istraga, posebno nadzora pojava-kružnih prijevara, posebno prijevara s nestajućim trgovcem na zajedničkom tržištu/sustavu PDV-a (MTIC), po potrebi uz pomoć i suradnju policijskih i tijela kaznenog progona; poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području poreznih prijevara; okretanje porezne i kaznene istrage, po potrebi i koordinacija, na području poreznih prijevara i porezno kaznenih djela te međunarodna suradnja i suradnja s drugim državnim tijelima u cilju sprječavanja poreznih prijevara i porezno kaznenih djela; upravni i porezni postupak i pružanje stručne pomoći i potpore tijelima kaznenog progona sukladno zakonskim i podzakonskim propisima podnošenje izvješća, optužnih prijedloga i kaznenih prijava; zaustavljanje otkrivenih PDV prijevara, iniciranje pisama upozorenja, ukidanja PDV ID brojeva, brisanja iz registra obveznika PDV-a i sudskog registra; aktivna suradnja s policijskim i tijelima kaznenog progona; suradnja s tijelima kaznenog progona u otkrivanju kaznenih djela povezanih s gospodarskim kriminalitetom i utajama poreza i drugih javnih davanja; postupa po nalozima Službe za suzbijanje poreznih prijevara Središnjeg ureda. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za nadzor

Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te nadzor računovodstvenih propisa domaćih i stranih poreznih obveznika za poslovanje u Republici Hrvatskoj; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje s drugim državama članicama Europske unije; u suradnji sa Službom za naplatu i ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; provodi postupak vezan za prethodne sporazume o transfernim cijenama; provodi nadzor transfernih cijena; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor fiskalizacije i izdavanja računa te pravodobnosti plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na e-nadzor i e-trgovinu, na bazi planova rada i sustava za analizu rizika u području nadzora obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa. Planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe nadzora. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečaja i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije; obavlja poslove izdavanja naloga za evidentiranje promjena na računima koje vodi Porezna uprava u dijelu iz nadležnosti Službe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe radi naplate obveza nastalih nakon otvaranja stečajnog postupka; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti pročelniku i Središnjem uredu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U službama za naplatu i ovrhu, ovisno o broju poreznih obveznika, ustrojavaju se:

Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja poslove izdavanja naloga za evidentiranje promjena na računima koje vodi Porezna uprava u dijelu iz nadležnosti Odjela; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe radi naplate obveza nastalih nakon otvaranja stečajnog postupka; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečaja kod dužnika u kojima je Ministarstvo vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za naplatu i ovrhu

Odjel za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu s posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije te izdavanja naloga za evidentiranje promjena na računima koje vodi Porezna uprava u dijelu iz nadležnosti Odjela. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak obavlja upravne, pravne i druge stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja djelokruga rada područnog ureda, obavlja pravne poslove koji se odnose na praćenje i osiguravanje primjene zakona i drugih poreznih propisa radi ujednačavanja rada, koordiniranje i nadzora rada ispostava na poslovima utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na provedbu poreznih propisa; obavlja poslove praćenja i analiziranja podataka iz sustava analize rizika, kao i koordinacije postupanja po podacima iz navedenog sustava; obavlja pravne poslove i pruža pomoć u vezi sa prigovorima i žalbama u poreznom postupku o kojima rješava nadležno drugostupanjsko tijelo, pruža pravnu pomoć Službi za nadzor i Službi za naplatu i ovrhu i pruža pomoć poreznim obveznicima u ostvarivanju njihovih prava i obveza; informiranja i edukacije poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; praćenje provedbe propisa, davanja odgovora na usmene i pismene upite poreznih obveznika; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja s drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda u suradnji s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za stručno usavršavanje; obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz organizaciju sustava kontinuirane suradnje s interesnim skupinama poreznih obveznika, komorama, udrugama poslodavaca i strukovnim udrugama; brine o informiranju i edukaciji poreznih obveznika na razini pojedinih industrija odnosno struka; priprema odgovore na upite ispostava; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava pročelniku i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje i održava seminare i radionice o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju; obavlja poslove po zahtjevima sudova temeljem sudskih presuda, te izdaje obračune javnih davanja u pokrenutim ovršnim postupcima na sudu. Provodi prvostupanjske prekršajne postupke u vijećima za prekršajni postupak zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost i donosi rješenje o prekršaju; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak. Izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti pročelniku i Središnjem uredu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove jednostavne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove zaprimanja zahtjeva, provjere dokumentacije, unosa podataka u aplikaciju i izdavanja mjesečnih nadzornih markica priređivačima zabavnih igara; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti pročelniku i Središnjem uredu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU

Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju obavlja upravne, pravne i druge stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja djelokruga rada područnog ureda, obavlja pravne poslove koji se odnose na praćenje i osiguravanje primjene zakona i drugih poreznih propisa radi ujednačavanja rada, koordiniranje i nadzora rada ispostava na poslovima utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na provedbu poreznih propisa; obavlja poslove praćenja i analiziranja podataka iz sustava analize rizika, kao i koordinacije postupanja po podacima iz navedenog sustava; obavlja pravne poslove i pruža pomoć u vezi sa prigovorima i žalbama u poreznom postupku o kojima rješava nadležno drugostupanjsko tijelo, pruža pravnu pomoć Službi za nadzor i Službi za naplatu i ovrhu i pruža pomoć poreznim obveznicima u ostvarivanju njihovih prava i obveza; obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove jednostavne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove zaprimanja zahtjeva, provjere dokumentacije, unosa podataka u aplikaciju i izdavanja mjesečnih nadzornih markica priređivačima zabavnih igara; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja s drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda u suradnji s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za stručno usavršavanje; obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz organizaciju sustava kontinuirane suradnje s interesnim skupinama poreznih obveznika, komorama, udrugama poslodavaca i strukovnim udrugama; brine o informiranju i edukaciji poreznih obveznika na razini pojedinih industrija, odnosno struka; priprema odgovore na upite ispostava; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava pročelniku i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje i održava seminare i radionice o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka s drugim tijelima vezano za sustav OIB-a; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju; obavlja poslove po zahtjevima sudova temeljem sudskih presuda, te izdaje obračune javnih davanja u pokrenutim ovršnim postupcima na sudu. Može provoditi prvostupanjske prekršajne postupke u vijećima za prekršajni postupak zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost i donositi rješenje o prekršaju, pokretati postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu s posebnim propisom; voditi evidencije, sastavljati izvješća, sudjelovati na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak. Izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti pročelniku i Središnjem uredu. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 59.

U Ispostavi za nerezidente Područnog ureda Zagreb, ustrojavaju se:

Odjel za nerezidente – pravne osobe

Odjel za nerezidente – pravne osobe u Područnom uredu Zagreb, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na registraciju i utvrđivanje obveza stranim pravnim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima; poslove utvrđivanja prava na povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavništvima, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama; informiranje i pružanje stručne pomoći te odgovaranje na upite stranih poreznih obveznika; vođenje poreznih evidencija i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Odjel za nerezidente – fizičke osobe

Odjel za nerezidente – fizičke osobe u Područnom uredu Zagreb, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na registraciju i utvrđivanje obveza stranim fizičkim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima – fizičkim osobama; utvrđivanje prava na povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavnicima, predstavnicima institucija i predstavnicima u tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama; informiranje i pružanje stručne pomoći te odgovaranje na upite stranih poreznih obveznika – fizičkih osoba; poslove utvrđivanja prava na povrat više plaćenog poreza na dohodak sukladno međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; vođenje poreznih evidencija i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Članak 60.

U ispostavama područnih ureda Porezne uprave, ovisno o broju poreznih obveznika, ustrojavaju se:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za građane kao porezne obveznike, a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove ukidanja i suspenzije PDV ID broja; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove prve posjete poreznom obvezniku i prikupljanja činjenica bitnih za oporezivanje; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove ukidanja i suspenzije PDV ID broja; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove prve posjete poreznom obvezniku i prikupljanja činjenica bitnih za oporezivanje; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

Odjel za građane i poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za građane kao porezne obveznike i porezne obveznike poduzetnike – dohodak. Za porezne obveznike – građane obavljaju se poslovi koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju. Za porezne obveznike – poduzetnike obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove ukidanja i suspenzije PDV ID broja; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove prve posjete poreznom obvezniku i prikupljanja činjenica bitnih za oporezivanje; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2. PODRUČNI URED ZAGREB

Članak 61.

U Područnom uredu Zagreb, ustrojavaju se:

2.1. Služba za planiranje, pripremu i analizu nadzora

2.1.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora I

2.1.2. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora II

2.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost

2.2.1. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

2.2.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

2.2.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III

2.2.4. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost IV

2.3. Služba za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa

2.3.1. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa I

2.3.2. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa II

2.4. Služba za nadzor fiskalizacije i igara na sreću

2.4.1. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću I

2.4.2. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću II

2.5. Služba za suzbijanje poreznih prijevara

2.5.1. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara I

2.5.2. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara II

2.6. Služba za naplatu i ovrhu

2.6.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

2.6.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

2.6.3. Služba za naplatu i ovrhu II

2.6.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

2.6.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV

2.7. Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak

2.8. Služba za opće poslove

2.9. Ispostava Centar

2.9.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

2.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.9.3. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.10. Ispostava Črnomerec

2.10.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

2.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.11. Ispostava Dubrava

2.11.1. Odjel za građane

2.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.11.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.12. Ispostava Maksimir

2.12.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

2.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.13. Ispostava Medveščak

2.13.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

2.13.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.14. Ispostava Novi Zagreb

2.14.1. Odjel za građane

2.14.2. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.14.3. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.14.4. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.15. Ispostava Peščenica

2.15.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

2.15.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.16. Ispostava Sesvete

2.16.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

2.16.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.17. Ispostava Susedgrad

2.17.1. Odjel za građane

2.17.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.17.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.18. Ispostava Trešnjevka

2.18.1. Odjel za građane

2.18.2. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.18.3. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.18.4. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.19. Ispostava Trnje

2.19.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

2.19.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.20. Ispostava za nerezidente

2.20.1. Odjel za nerezidente – pravne osobe

2.20.2. Odjel za nerezidente – fizičke osobe.

3. URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Članak 62.

U Uredu za velike porezne obveznike, ustrojavaju se:

3.1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa I

3.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa II

3.3. Služba za naplatu i ovrhu

3.4. Služba za nadzor I

3.5. Služba za nadzor II

3.6. Služba za nadzor III

3.7. Služba za nadzor IV

3.8. Služba za analizu rizika

3.9. Ispostava za velike porezne obveznike Osijek

3.10. Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka

3.11. Ispostava za velike porezne obveznike Split.

4. PODRUČNI URED OSIJEK

Članak 63.

U Područnom uredu Osijek, ustrojavaju se:

4.1. Služba za nadzor

4.1.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

4.1.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost

4.1.3. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa

4.1.4. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću

4.1.5. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara

4.2. Služba za naplatu i ovrhu

4.2.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

4.2.2. Odjel za naplatu i ovrhu

4.3. Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak

4.4. Služba za opće poslove

4.5. Ispostava Beli Manastir

4.6. Ispostava Donji Miholjac

4.7. Ispostava Đakovo

4.8. Ispostava Našice

4.9. Ispostava Osijek

4.9.1. Odjel za građane

4.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit

4.9.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

4.10. Ispostava Valpovo.

4.5. – 4.10. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA OSIJEK

U Područnom uredu Osijek, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

4.5. Ispostava Beli Manastir sa sjedištem u Belom Manastiru za područje Grada Belog Manastira te općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Jagodnjak.

4.6. Ispostava Donji Miholjac sa sjedištem u Donjem Miholjcu za područje Grada Donjeg Miholjca te općina Marijanci, Podravska Moslavina, Viljevo i Magadenovac.

4.7. Ispostava Đakovo sa sjedištem u Đakovu za područje Grada Đakova te općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava, Viškovci.

4.8. Ispostava Našice sa sjedištem u Našicama za područje Grada Našica te općina Đurđenovac, Feričanci, Podgorač, Koška i Donja Motičina

4.9. Ispostava Osijek sa sjedištem u Osijeku za područje Grada Osijeka te općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vuka, Vladislavci, Šodolovci.

4.10. Ispostava Valpovo sa sjedištem u Valpovu za područje gradova Valpova i Belišća te općina Petrijevci i Bizovac.

5. PODRUČNI URED PAZIN

Članak 64.

U Područnom uredu Pazin, ustrojavaju se:

5.1. Služba za nadzor

5.1.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

5.1.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

5.1.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

5.1.4. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa

5.1.5. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću

5.1.6. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara

5.2. Služba za naplatu i ovrhu

5.2.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

5.2.2. Odjel za naplatu i ovrhu

5.3. Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak

5.4. Služba za opće poslove

5.5. Ispostava Buzet

5.6. Ispostava Labin

5.7. Ispostava Pazin

5.8. Ispostava Poreč – Parenzo

5.8.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

5.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.9. Ispostava Pula – Pola

5.9.1. Odjel za građane

5.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.9.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

5.10. Ispostava Rovinj – Rovigno

5.10.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

5.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.11. Ispostava Umag – Umago

5.11.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

5.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.5. – 5.11. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA PAZIN

U Područnom uredu Pazin, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

5.5. Ispostava Buzet sa sjedištem u Buzetu za područje Grada Buzeta te općinu Lanišće.

5.6. Ispostava Labin sa sjedištem u Labinu za područje Grada Labina te općina Kršan, Pičan, Raša i Sveta Nedjelja.

5.7. Ispostava Pazin sa sjedištem u Pazinu za područje Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Motovun – Montona, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Karojba i Lupoglav.

5.8. Ispostava Poreč – Parenzo sa sjedištem u Poreču – Parenzo za područje Grada Poreča – Parenzo te općina: Sveti Lovreč, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera, Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Funtana – Fontane i Tar – Vabriga – Torre -Abrega.

5.9. Ispostava Pula – Pola sa sjedištem u Puli – Pola za područje gradova: Pule – Pola i Vodnjana – Dignano te općina: Barban, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Fažana – Fasana.

5.10. Ispostava Rovinj – Rovigno sa sjedištem u Rovinju – Rovigno za područje Grada Rovinja – Rovigno te općina Balle – Valle, Kanfanar i Žminj.

5.11. Ispostava Umag – Umago sa sjedištem u Umagu za područje gradova Umaga, Novigrada – Cittanova i Buja te općina Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.

6. PODRUČNI URED RIJEKA

Članak 65.

U Područnom uredu Rijeka, ustrojavaju se:

6.1. Služba za nadzor

6.1.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

6.1.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

6.1.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

6.1.4. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa

6.1.5. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću

6.1.6. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara

6.2. Služba za naplatu i ovrhu

6.2.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

6.2.2. Odjel za naplatu i ovrhu

6.3. Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak

6.4. Služba za opće poslove

6.5. Ispostava Crikvenica

6.6. Ispostava Delnice

6.7. Ispostava Krk

6.7.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

6.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit

6.8. Ispostava Mali Lošinj

6.9. Ispostava Opatija

6.9.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

6.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit

6.10. Ispostava Rab

6.11. Ispostava Rijeka

6.11.1. Odjel za građane

6.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit I

6.11.3. Odjel za poduzetnike – dobit II

6.11.4. Odjel za poduzetnike – dohodak I

6.11.5. Odjel za poduzetnike – dohodak II

6.5. – 6.11. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA RIJEKA

U Područnom uredu Rijeka, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

6.5. Ispostava Crikvenica sa sjedištem u Crikvenici za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te općine Vinodolska Općina.

6.6. Ispostava Delnice sa sjedištem u Delnicama za područje Grada Delnica te općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad.

Ispostava Delnice ima samostalne izvršitelje u Čabru i Vrbovskom.

6.7. Ispostava Krk sa sjedištem u Krku za područje Grada Krka, te općina: Baška, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

6.8. Ispostava Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju za područje gradova Malog Lošinja i Cresa.

6.9. Ispostava Opatija sa sjedištem u Opatiji za područje Grada Opatije te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

6.10. Ispostava Rab sa sjedištem u Rabu za područje Grada Raba te općinu Lopar.

6.11. Ispostava Rijeka sa sjedištem u Rijeci za područje gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina: Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo i Kostrena.

7. PODRUČNI URED SPLIT

Članak 66.

U Područnom uredu Split, ustrojavaju se:

7.1. Služba za nadzor

7.1.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

7.1.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

7.1.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

7.1.4. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa

7.1.5. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću

7.1.6. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara

7.2. Služba za naplatu i ovrhu

7.2.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

7.2.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

7.2.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

7.2.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

7.3. Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak

7.4. Služba za opće poslove

7.5. Ispostava Hvar

7.6. Ispostava Imotski

7.7. Ispostava Kaštela

7.7.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

7.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.8. Ispostava Makarska

7.8.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

7.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.9. Ispostava Omiš

7.10. Ispostava Sinj

7.11. Ispostava Solin

7.12. Ispostava Split

7.12.1. Odjel za građane

7.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit I

7.12.3. Odjel za poduzetnike – dobit II

7.12.4. Odjel za poduzetnike – dohodak I

7.12.5. Odjel za poduzetnike – dohodak II

7.13. Ispostava Supetar

7.14. Ispostava Trogir

7.15. Ispostava Vis.

7.5. – 7.15. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA SPLIT

U Područnom uredu Split ustrojavaju se sljedeće ispostave:

7.5. Ispostava Hvar sa sjedištem u Hvaru za područje gradova Hvara i Starog Grada te općina Jelsa i Sućuraj.

7.6. Ispostava Imotski sa sjedištem u Imotskom za područje Grada Imotskog te općina Cista Provo, Proložac, Lovreć, Podbablje, Zagvozd, Zmijavci, Lokvičići i Runovići.

7.7. Ispostava Kaštela sa sjedištem u Kaštel Sućurcu za područje Grada Kaštela te općina Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.

7.8. Ispostava Makarska sa sjedištem u Makarskoj za područje gradova Makarske i Vrgorca te općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi.

Ispostava Makarska ima samostalne izvršitelje u Vrgorcu.

7.9. Ispostava Omiš sa sjedištem u Omišu za područje Grada Omiša te općina: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje.

7.10. Ispostava Sinj sa sjedištem u Sinju za područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina: Dicmo, Hrvace i Otok.

7.11. Ispostava Solin sa sjedištem u Solinu za područje Grada Solina te općina: Muć, Klis i Dugopolje.

7.12. Ispostava Split sa sjedištem u Splitu za područje Grada Splita te općina Podstrana i Šolta.

7.13. Ispostava Supetar sa sjedištem u Supetru za područje Grada Supetra te općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.

7.14. Ispostava Trogir sa sjedištem u Trogiru za područje Grada Trogira te općina: Marina, Seget i Okrug.

7.15. Ispostava Vis sa sjedištem u Visu za područje gradova Visa i Komiže.

8. PODRUČNI URED ZADAR

Članak 67.

U Područnom uredu Zadar, ustrojavaju se:

8.1. Služba za nadzor

8.1.1. Odjel za nadzor I

8.1.2. Odjel za nadzor II

8.2. Služba za naplatu i ovrhu

8.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

8.4. Ispostava Benkovac

8.5. Ispostava Biograd na Moru

8.6. Ispostava Zadar

8.6.1. Odjel za građane

8.6.2. Odjel za poduzetnike – dobit

8.6.3. Odjel za poduzetnike – dohodak I

8.6.4. Odjel za poduzetnike – dohodak II

8.4. – 8.6. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ZADAR

U Područnom uredu Zadar, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

8.4. Ispostava Benkovac sa sjedištem u Benkovcu za područje gradova Benkovca i Obrovca te općina Gračac, Jasenice, Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci.

Ispostava Benkovac ima samostalne izvršitelje u Gračacu i Obrovcu.

8.5. Ispostava Biograd na Moru sa sjedištem u Biogradu na Moru za područje Grada Biograda na Moru te općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon.

8.6. Ispostava Zadar sa sjedištem u Zadru za područje gradova Zadra, Nina i Paga te općina Bibinje, Galovac, Kali, Kolan, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Povljana, Privlaka, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji.

Ispostava Zadar ima samostalne izvršitelje na Pagu.

9. PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Članak 68.

U Područnom uredu Zagrebačka županija, ustrojavaju se:

9.1. Služba za nadzor

9.1.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

9.1.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost

9.1.3. Odjel za nadzor poreza na dobit, dohodak i doprinosa

9.1.4. Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću

9.1.5. Odjel za suzbijanje poreznih prijevara

9.2. Služba za naplatu i ovrhu

9.2.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

9.2.2. Odjel za naplatu i ovrhu

9.3. Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak

9.4. Služba za opće poslove

9.5. Ispostava Dugo Selo

9.6. Ispostava Ivanić-Grad

9.7. Ispostava Jastrebarsko

9.8. Ispostava Samobor

9.8.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

9.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit

9.9. Ispostava Sveti Ivan Zelina

9.10. Ispostava Velika Gorica

9.10.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

9.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit

9.11. Ispostava Vrbovec

9.12. Ispostava Zaprešić

9.12.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

9.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit

9.5. – 9.12. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ZAGREBAČKA ŽUPANIJE

U Područnom uredu Zagrebačka županija, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

9.5. Ispostava Dugo Selo sa sjedištem u Dugom Selu za područje Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica.

9.6. Ispostava Ivanić-Grad sa sjedištem u Ivanić-Gradu za područje Grada Ivanić-Grada te općina Kloštar Ivanić i Križ.

9.7. Ispostava Jastrebarsko sa sjedištem u Jastrebarskom za područje Grada Jastrebarskog te općina Klinča Selo, Pisarovina, Krašić i Žumberak.

9.8. Ispostava Samobor sa sjedištem u Samoboru za područje gradova Samobora i Svete Nedelja te općine Stupnik.

9.9. Ispostava Sveti Ivan Zelina sa sjedištem u Svetom Ivanu Zelini za područje Grada Svetog Ivana Zeline te općine Bedenica.

9.10. Ispostava Velika Gorica sa sjedištem u Velikoj Gorici za područje Grada Velike Gorice te općina Kravarsko, Pokupsko i Orle.

9.11. Ispostava Vrbovec sa sjedištem u Vrbovcu za područje Grada Vrbovca te općina Dubrava, Gradec, Farkaševac, Preseka i Rakovec.

9.12. Ispostava Zaprešić sa sjedištem u Zaprešiću za područje Grada Zaprešića te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća.

10. PODRUČNI URED BJELOVAR

Članak 69.

U Područnom uredu Bjelovar, ustrojavaju se:

10.1. Služba za nadzor

10.2. Služba za naplatu i ovrhu

10.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

10.4. Ispostava Bjelovar

10.4.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

10.4.2. Odjel za poduzetnike – dobit

10.5. Ispostava Daruvar

10.6. Ispostava Garešnica.

10.4. – 10.6. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA BJELOVAR

U Područnom uredu Bjelovar, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

10.4. Ispostava Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru za područje gradova Bjelovara i Čazme te općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac, Zrinski Topolovac, Ivanska i Štefanje.

Ispostava Bjelovar ima samostalne izvršitelje u Čazmi.

10.5. Ispostava Daruvar sa sjedištem u Daruvaru za područje gradova Daruvara i Grubišnog Polja te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač i Veliki Grđevac.

Ispostava Daruvar ima samostalne izvršitelje u Grubišnom Polju.

10.6. Ispostava Garešnica sa sjedištem u Garešnici za područje Grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

11. PODRUČNI URED ČAKOVEC

Članak 70.

U Područnom uredu Čakovec, ustrojavaju se:

11.1. Služba za nadzor

11.2. Služba za naplatu i ovrhu

11.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

11.4. Ispostava Čakovec

11.4.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

11.4.2. Odjel za poduzetnike – dobit

11.5. Ispostava Mursko Središće

11.6. Ispostava Prelog.

11.4. – 11.6. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ČAKOVEC

U Područnom uredu Čakovec, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

11.4. Ispostava Čakovec sa sjedištem u Čakovcu za područje Grada Čakovca te općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Šenkovec, Starhoninec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu.

11.5. Ispostava Mursko Središće sa sjedištem u Murskom Središću za područje Grada Murskog Središća te općina Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec.

11.6. Ispostava Prelog sa sjedištem u Prelogu za područje Grada Preloga te općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

12. PODRUČNI URED DUBROVNIK

Članak 71.

U Područnom uredu Dubrovnik, ustrojavaju se:

12.1. Služba za nadzor

12.1.1. Odjel za nadzor I

12.1.2. Odjel za nadzor II

12.2. Služba za naplatu i ovrhu

12.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

12.4. Ispostava Dubrovnik

12.4.1. Odjel za građane

12.4.2. Odjel za poduzetnike – dobit

12.4.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

12.5. Ispostava Korčula

12.6. Ispostava Metković.

12.4. – 12.6. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA DUBROVNIK

U Područnom uredu Dubrovnik, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

12.4. Ispostava Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku za područje Grada Dubrovnika te općina Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka.

12.5. Ispostava Korčula sa sjedištem u Korčuli za područje Grada Korčule te općina Blato, Lastovo, Lumbarda, Orebić, Smokvica, Trpanj i Vela Luka.

Ispostava Korčula ima samostalne izvršitelje u Blatu.

12.6. Ispostava Metković sa sjedištem u Metkoviću za područje gradova Metkovića, Opuzena i Ploča te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.

Ispostava Metković ima samostalne izvršitelje u Pločama.

13. PODRUČNI URED KARLOVAC

Članak 72.

U Područnom uredu Karlovac, ustrojavaju se:

13.1. Služba za nadzor

13.2. Služba za naplatu i ovrhu

13.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

13.4. Ispostava Duga Resa

13.5. Ispostava Karlovac

13.5.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

13.5.2. Odjel za poduzetnike – dobit

13.6. Ispostava Ogulin.

13.4. – 13.6. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA KARLOVAC

U Područnom uredu Karlovac, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

13.4. Ispostava Duga Resa sa sjedištem u Dugoj Resi za područje Grada Duge Rese te općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

13.5. Ispostava Karlovac sa sjedištem u Karlovcu za područje gradova Karlovca i Ozlja te općina Draganići, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Ribnik i Žakanje.

Ispostava Karlovac ima samostalne izvršitelje u Ozlju.

13.6. Ispostava Ogulin sa sjedištem u Ogulinu za područje gradova Ogulina i Slunja te općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj i Vojnić.

Ispostava Ogulin ima samostalne izvršitelje u Slunju i Vojniću.

14. PODRUČNI URED KOPRIVNICA

Članak 73.

U Područnom uredu Koprivnica, ustrojavaju se:

14.1. Služba za nadzor

14.2. Služba za naplatu i ovrhu

14.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

14.4. Ispostava Đurđevac

14.5. Ispostava Koprivnica

14.5.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

14.5.2. Odjel za poduzetnike – dobit

14.6. Ispostava Križevci.

14.4. – 14.6. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA KOPRIVNICA

U Područnom uredu Koprivnica, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

14.4. Ispostava Đurđevac sa sjedištem u Đurđevcu za područje Grada Đurđevca te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

14.5. Ispostava Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici za područje Grada Koprivnice te općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.

14.6. Ispostava Križevci sa sjedištem u Križevcima za područje Grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

15. PODRUČNI URED KRAPINA

Članak 74.

U Područnom uredu Krapina, ustrojavaju se:

15.1. Služba za nadzor

15.2. Služba za naplatu i ovrhu

15.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

15.4. Ispostava Donja Stubica

15.5. Ispostava Krapina

15.6. Ispostava Zabok

15.7. Ispostava Zlatar.

15.4. – 15.7. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA KRAPINA

U Područnom uredu Krapina, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

15.4. Ispostava Donja Stubica sa sjedištem u Donjoj Stubici za područje gradova Donje Stubice i Oroslavja te općina Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice.

15.5. Ispostava Krapina sa sjedištem u Krapini za područje gradova Krapine i Pregrade te općina Desinić, Đurmanec, Hum na Sutli, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Ispostava Krapina ima samostalne izvršitelje u Pregradi.

15.6. Ispostava Zabok sa sjedištem u Zaboku za područje gradova Zaboka i Klanjca te općina Bedekovčina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće i Zagorska Sela.

Ispostava Zabok ima samostalne izvršitelje u Klanjcu.

15.7. Ispostava Zlatar sa sjedištem u Zlataru za područje Grada Zlatara te općina Budinščina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar Bistrica.

16. PODRUČNI URED SISAK

Članak 75.

U Područnom uredu Sisak, ustrojavaju se:

16.1. Služba za nadzor

16.2. Služba za naplatu i ovrhu

16.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

16.4. Ispostava Kutina

16.5. Ispostava Novska

16.6. Ispostava Petrinja

16.7. Ispostava Sisak

16.7.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

16.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit

16.4. – 16.7. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA SISAK

U Područnom uredu Sisak, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

16.4. Ispostava Kutina sa sjedištem u Kutini za područje gradova Kutine i Popovače te općine Velika Ludina.

16.5. Ispostava Novska sa sjedištem u Novskoj za područje Grada Novske te općina Jasenovac i Lipovljani.

16.6. Ispostava Petrinja sa sjedištem u Petrinji za područje gradova Petrinje i Gline te općina Gvozd i Topusko.

Ispostava Petrinja ima samostalne izvršitelje u Glini i Vrginmostu.

16.7. Ispostava Sisak sa sjedištem u Sisku za područje gradova Siska i Hrvatske Kostajnice te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves i Sunja.

Ispostava Sisak ima samostalne izvršitelje u Dvoru i Hrvatskoj Kostajnici.

17. PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

Članak 76.

U Područnom uredu Slavonski Brod, ustrojavaju se:

17.1. Služba za nadzor

17.2. Služba za naplatu i ovrhu

17.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

17.4. Ispostava Nova Gradiška

17.5. Ispostava Slavonski Brod

17.5.1. Odjel za građane

17.5.2. Odjel za poduzetnike – dobit

17.5.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

17.4. i 17.5. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA SLAVONSKI BROD

U Područnom uredu Slavonski Brod, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

17.4. Ispostava Nova Gradiška sa sjedištem u Novoj Gradišci za područje Grada Nove Gradiške te općina Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

Ispostava Nova Gradiška ima samostalne izvršitelje u Okučanima.

17.5. Ispostava Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu za područje Grada Slavonskog Broda te općina Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje.

18. PODRUČNI URED ŠIBENIK

Članak 77.

U Područnom uredu Šibenik, ustrojavaju se:

18.1. Služba za nadzor

18.1.1. Odjel za nadzor I

18.1.2. Odjel za nadzor II

18.2. Služba za naplatu i ovrhu

18.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

18.4. Ispostava Knin

18.5. Ispostava Šibenik

18.5.1. Odjel za građane

18.5.2. Odjel za poduzetnike – dobit

18.5.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

18.4. i 18.5. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ŠIBENIK

U Područnom uredu Šibenik, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

18.4. Ispostava Knin sa sjedištem u Kninu za područje gradova Knina i Drniša te općina Civljane, Ervenik, Kijevom, Kistanje, Orlić, Promina, Ružić i Unešić.

Ispostava Knin ima samostalne izvršitelje u Drnišu.

18.5. Ispostava Šibenik sa sjedištem u Šibeniku za područje gradova Šibenika, Skradina i Vodica te općina Bilice, Murter – Kornati, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno i Tribunj.

19. PODRUČNI URED VARAŽDIN

Članak 78.

U Područnom uredu Varaždin, ustrojavaju se:

19.1. Služba za nadzor

19.1.1. Odjel za nadzor I

19.1.2. Odjel za nadzor II

19.2. Služba za naplatu i ovrhu

19.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

19.4. Ispostava Ivanec

19.5. Ispostava Ludbreg

19.6. Ispostava Novi Marof

19.7. Ispostava Varaždin

19.7.1. Odjel za građane

19.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit

19.7.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

19.4. – 19.7. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA VARAŽDIN

U Područnom uredu Varaždin, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

19.4. Ispostava Ivanec sa sjedištem u Ivancu za područje gradova Ivanca i Lepoglave te općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.

19.5. Ispostava Ludbreg sa sjedištem u Ludbregu za područje Grada Ludbrega te općina Donji Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

19.6. Ispostava Novi Marof sa sjedištem u Novom Marofu za područje gradova Novog Marofa i Varaždinskih Toplica te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.

19.7. Ispostava Varaždin sa sjedištem u Varaždinu za područje Grada Varaždina te općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

20. PODRUČNI URED VUKOVAR

Članak 79.

U Područnom uredu Vukovar, ustrojavaju se:

20.1. Služba za nadzor

20.2. Služba za naplatu i ovrhu

20.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

20.4. Ispostava Vinkovci

20.4.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

20.4.2. Odjel za poduzetnike – dobit

20.5. Ispostava Vukovar

20.5.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

20.5.2. Odjel za poduzetnike – dobit

20.6. Ispostava Županja.

20.4. – 20.6. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA VUKOVAR

U Područnom uredu Vukovar, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

20.4. Ispostava Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima za područje gradova Vinkovaca i Otoka te općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Tovarnik i Vođinci.

20.5. Ispostava Vukovar sa sjedištem u Vukovaru za područje gradova Vukovara i Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja.

Ispostava Vukovar ima samostalne izvršitelje u Iloku.

20.6. Ispostava Županja sa sjedištem u Županji za područje Grada Županje te općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar, i Vrbanja.

21. PODRUČNI URED GOSPIĆ

Članak 80.

U Područnom uredu Gospić, ustrojavaju se:

21.1. Služba za nadzor

21.2. Služba za naplatu i ovrhu

21.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

21.4. Ispostava Gospić

21.5. Ispostava Otočac.

21.4. i 21.5. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA GOSPIĆ

U Područnom uredu Gospić ustrojavaju, se sljedeće ispostave:

21.4. Ispostava Gospić sa sjedištem u Gospiću za područje gradova Gospića i Novalje te općina Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera i Udbina.

Ispostava Gospić ima samostalne izvršitelje u Korenici i Novalji.

21.5. Ispostava Otočac sa sjedištem u Otočcu za područje gradova Otočca i Senja te općina Brinje i Vrhovine.

Ispostava Otočac ima samostalne izvršitelje u Senju.

22. PODRUČNI URED POŽEGA

Članak 81.

U Područnom uredu Požega, ustrojavaju se:

22.1. Služba za nadzor

22.2. Služba za naplatu i ovrhu

22.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

22.4. Ispostava Požega

22.4.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

22.4.2. Odjel za poduzetnike – dobit.

22.4. ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POŽEGA

U Područnom uredu Požega, ustrojava se sljedeća ispostava:

22.4. Ispostava Požega sa sjedištem u Požegi za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

Ispostava Požega ima samostalne izvršitelje u Pakracu.

23. PODRUČNI URED VIROVITICA

Članak 82.

U Područnom uredu Virovitica, ustrojavaju se:

23.1. Služba za nadzor

23.2. Služba za naplatu i ovrhu

23.3. Služba za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju

23.4. Ispostava Slatina

23.5. Ispostava Virovitica.

23.4. i 23.5. ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA VIROVITICA

U Područnom uredu Virovitica, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

23.4. Ispostava Slatina sa sjedištem u Slatini za područje gradova Slatine i Orahovice te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci.

Ispostava Slatina ima samostalne izvršitelje u Orahovici.

23.5. Ispostava Virovitica sa sjedištem u Virovitici za područje Grada Virovitice te općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

Ispostava Virovitica ima samostalne izvršitelje u Pitomači.

Članak 83.

Službenik Porezne uprave može obavljati poslove radnog mjesta na koje je raspoređen izvan sjedišta unutarnje ustrojstvene jedinice u kojoj je raspoređen.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrđuju se radna mjesta i broj izvršitelja koji poslove radnog mjesta obavljaju izvan sjedišta unutarnje ustrojstvene jedinice u kojoj su raspoređeni.

Članak 84.

U područnim uredima 1. i 2. kategorije ministar financija, na prijedlog ravnatelja Porezne uprave, imenuje vijeća za prekršajni postupak.

U vijeće za prekršajni postupak, mogu se imenovati službenici područnih ureda 3 i 4. kategorije.

Službenici imenovani u vijeća za prekršajni postupak obavljat će isključivo poslove prekršajnog postupka u okviru djelokruga Službe za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak i Službe za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju.

Članak 85.

Služba za suzbijanje poreznih prijevara Područnog ureda Zagreb nadležna je za porezne obveznike Područnog ureda Zagreb, Koprivnica, Čakovec i Varaždin.

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara Područnog ureda Zagrebačka županija nadležan je porezne obveznike Područnog ureda Zagrebačka županija i Krapina.

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara Područnog ureda Split nadležan je za porezne obveznike Područnog ureda Split, Dubrovnik, Šibenik i Zadar.

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara Područnog ureda Osijek nadležan je za porezne obveznike Područnog ureda Osijek, Slavonski Brod, Požega, Virovitica i Vukovara.

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara Područnog ureda Rijeka nadležan je za porezne obveznike Područnog ureda Rijeka, Bjelovar i Sisak.

Odjel za suzbijanje poreznih prijevara Područnog ureda Pazin nadležan je za porezne obveznike Područnog ureda Pazin, Karlovac i Gospić.

Članak 86.

U slučaju promjene kategorije područnog ureda isti zadržava postojeće ustrojstvo, ukoliko nisu ispunjeni kriteriji za ustrojavanje ostalih unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

CARINSKA UPRAVA

Članak 87.

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite te donosi mjere za njihovu provedbu; organizira i nadzire rad carinske službe; prati i obrađuje podatke o uvozu, izvozu i provozu; utvrđuje, naplaćuje i nadzire carinska davanja, trošarine, posebne poreze, porez na dodanu vrijednost, druga javna davanja te javnopravne naknade; obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjeluje u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga carinske službe, kako nacionalnih tako i onih na razini carinske unije Europske unije (u daljnjem tekstu: EU); donosi upute i druge usmjerujuće akte te izdaje mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe; provodi upravne, porezne i druge postupke iz nadležnosti carinske službe; obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave, poslove vezane uz predstečajni i stečajni postupak temeljem odredbi Stečajnog zakona te drugih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirano raspolaganje tražbinama u predstečajnom i stečajnom postupku te poslove vezane uz stečaj potrošača temeljem odredbi Zakona o stečaju potrošača; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; sudjeluje u provođenju mjera zajedničke poljoprivredne, ribarske i trgovinske politike; utvrđuje, stavlja na raspolaganje te nadzire tradicionalna vlastita sredstva EU iz carinskih davanja; otkriva, sprječava i suzbija prekršaje i kaznena djela, prikuplja podatke o tim djelima i počiniteljima te provodi dokazne radnje za potrebe prekršajnog i kaznenog postupka; vrši nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija u prometu gotovinom; vrši inspekcijski nadzor u prvom stupnju; vrši nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda, u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom, zatim naplata naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju, te nadzor postupka posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza i izvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj, fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koji sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; vrši inspekcijski nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti te drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; vrši nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; vrši nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje uvoz, izvoz, unos i iznos kulturnih dobara; vrši nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, vrši nadzor na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja nadzor nad dozvolama i drugim ispravama sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela EU; provodi stručnu edukaciju službenika i gospodarskih subjekata u području carinskih postupaka i procedura; obavlja poslove administrativne suradnje i međunarodne razmjene informacija s državama članicama EU ili s trećim državama u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja sve druge poslove koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

Članak 88.

Radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: Središnji ured i područni carinski uredi.

U Središnjem uredu ustrojavaju se sektori, službe i odjeli.

U područnim carinskim uredima ustrojavaju se službe, odjeli, carinski uredi i granični carinski uredi.

U carinskim uredima ustrojavaju se službe i odjeli.

SREDIŠNJI URED

Članak 89.

Središnji ured obavlja poslove organiziranja, usmjeravanja i nadziranja rada službe i unutarnjih ustrojstvenih jedinica; prati razvoj i ostvarivanje ciljeva, priprema stručne podloge za unaprjeđivanje organizacije rada i zakonitosti postupanja; sudjeluje u izradi plana prijedloga proračuna i plana rashoda, priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelovanja Carinske uprave, poduzima mjere osiguranja zakonitoga raspolaganja sredstvima kojima raspolaže, racionalizira troškove poslovanja te priprema stručne podloge za izradu troškovnih izvješća; donosi strategije, smjernice, planove i programe za organizacijski, stručni i tehnički razvitak službe, prati provedbu propisa i stručni je nositelj izrade zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Carinske uprave, osigurava uvjete i izdaje upute i druge usmjerujuće akte za jedinstvenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu primjenu propisa iz nadležnosti Carinske uprave; daje i objavljuje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu te podrijetlu robe; prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti; surađuje s drugim državnim tijelima, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udrugama na područjima iz nadležnosti Carinske uprave; surađuje i sudjeluje u radu s tijelima Europske unije te osigurava uvjete, usmjerava i nadzire provedbu propisa Europske unije; upravlja i nadzire vođenje evidencije tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije iz carinskih davanja i pristojbi za šećer te nadzire i potvrđuje slučajeve prijevara i nepravilnosti i slučajeve otpisa; prikuplja, obrađuje, kontrolira, nadzire i čuva statističke podatke o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije; obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz odobrenje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; provodi provjere, prihvaća i prati rokove važenja instrumenata osiguranje naplate duga po osnovi javnih davanja; odobrava primjenu povlaštenih statusa i pojednostavljenih postupaka; koordinira, usmjerava i provodi carinsko-sigurnosne mjere, koordinira i usmjerava poslove nadzora te ih u najsloženijim slučajevima i neposredno provodi; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; nadzire kretanje trošarinskih proizvoda; razvija i unaprjeđuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; obavlja kemijsko-fizikalna, odnosno instrumentalna ispitivanja uzoraka robe te obavlja stručna vještačenja; obavlja poslove i provodi sve radnje u vezi radno pravnog statusa carinskih službenika i namještenika; organizira i sudjeluje u provedbi programa stručne edukacije, osposobljavanja i usavršavanja carinskih službenika te drugih osoba; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave, poslove vezane uz predstečajni i stečajni postupak temeljem odredbi Stečajnog zakona te drugih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirano raspolaganje tražbinama u predstečajnom i stečajnom postupku te poslove vezane uz stečaj potrošača temeljem odredbi Zakona o stečaju potrošača; nadzire i analizira naplatu prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske po osnovi potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; javnih davanja te poduzima mjere za osiguranje njihove naplate; provodi unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu zakonitosti postupanja Carinske uprave i vodi poslove disciplinskog sudovanja u prvom i drugom stupnju; provodi postupke nabave, priprema dokumentaciju za nadmetanje te prati rokove isporuka i plaćanja; obavlja poslove u vezi s izgradnjom, obnavljanjem i održavanjem objekata Carinske uprave; obavlja poslove u vezi s tiskanjem i izdavanjem obrazaca, stručnih izdanja i publikacija Carinske uprave; obavlja poslove komuniciranja s javnošću.

U Središnjem uredu Carinske uprave, ustrojava se Ured ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

1. Sektor za carinski sustav

2. Sektor za trošarine i posebne poreze

3. Sektor za nadzor

4. Sektor za mobilne jedinice

5. Sektor za financije

6. Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove, europske poslove i međunarodnu suradnju

7. Sektor za informacijski sustav

8. Služba za strateško planiranje, analize i informiranje

9. Služba za unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu.

Članak 90.

URED RAVNATELJA

Ured ravnatelja je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne, koordinacijske, organizacijske i administrativne poslove za ravnatelja i zamjenika ravnatelja u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka, koordinira i usmjerava provedbu poslova i donošenje odluka iz djelokruga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave.

Ured ravnatelja obavlja poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, inicira obavljanje poslove koji se odnose na jačanje horizontalne koordinacije unutar Carinske uprave, sudjeluje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela, obavlja i druge stručne i administrativne poslove za potrebe ravnatelja i zamjenika ravnatelja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1. SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV

Članak 91.

Sektor za carinski sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa i propisa kojima se uređuje područje gospodarenja otpadom, prava intelektualnog vlasništva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga drugih tijela koji se primjenjuju u carinskoj službi; pripreme nacrta uputa i drugih akata i mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u provedbi procedura iz djelokruga Sektora; suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura; usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država članica Europske unije; provedbe carinskih procedura te carinskih, upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda; iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i carinskim uredima u vezi s provedbom carinskih propisa i procedura te osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za carinski sustav, ustrojavaju se:

1.1. Služba za carinske postupke

1.2. Služba za carinske procedure

1.3. Služba za provoz, granične procedure, potrage i zaključenje postupaka i robe koje su predmet zabrana i ograničenja

1.4. Služba za carinsku tarifu, zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku, TARIC i kvote

1.5. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

1.6. Služba za carinski laboratorij.

1.1 Služba za carinske postupke

Služba za carinske postupke obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se uređuju odnosi u carinskom sustavu; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta uputa i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju pitanja nastanka i osiguranja duga, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima u dijelu koji se odnosi na carinsko-pravne odnose, provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvan carinske zaštite; provedbe službenih radnji koje se odnose na primjenu EORI sustava; pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima uključujući provedbu postupka odobravanja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta; pripreme nacrta uputa i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih, carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

1.2. Služba za carinske procedure

Služba za carinske procedure obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se uređuju carinske procedure; pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura; provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinska oslobođenja i provedbu carinskih procedura; praćenja propisa izvan carinskoga sustava kojima se uređuje prekogranični promet robe i osoba i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne oblike nadzora robe pri izvozu ili uvozu i općenito u provedbi carinskih procedura, te stručne pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja za primjenu tih propisa u provedbi carinskih procedura; obavljanja koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinskih ureda; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

1.3. Služba za provoz, granične procedure, potrage i zaključenje postupaka i robe koje su predmet zabrana i ograničenja

Služba za provoz, granične procedure, potrage i zaključenje postupaka i robe koje su predmet zabrana i ograničenja obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, postupak provoza i graničnih procedura, prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na odvijanje carinskih procedura te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavnog praćenja propisa izvan carinskog sustava koji imaju utjecaja na carinske procedure; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u području provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja u vezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza, a imaju posljedice na carinske procedure ili provozni postupak (sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštiti sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti kulturnih dobara); sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljena u području deviznih propisa; koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima; sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanja usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; poslove vezane za pravilno izvođenje te pravodobno i pravilno okončanje provoznih i izvoznih postupaka; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura.

U Službi za provoz, granične procedure, potrage i zaključenje postupaka i robe koje su predmet zabrana i ograničenja, ustrojavaju se:

1.3.1. Odjel za provoz i granične procedure

1.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

1.3.3. Odjel za robe koje su predmet zabrana i ograničenja.

1.3.1. Odjel za provoz i granične procedure

Odjel za provoz i granične procedure provodi operativne aktivnosti vezane za sustavno praćenje provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, odnosno postupak provoza i graničnih procedura; sustavno praćenje provedbe propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na nesmetano odvijanje carinskih procedura i međunarodnog robnog i putničkog prometa u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavno praćenja propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje kretanje roba i putnika preko graničnih prijelaza; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljena u području deviznih propisa, a posebice unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u dijelu kojim se uređuju postupci provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe, te pripremi nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata iz svoje nadležnosti; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljenja u vezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza; praćenje i provedbu propisa Europske unije i međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i postupak provoza; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga za izmjene propisa u području provoza; sudjelovanje u radu stručnih tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem karneta TIR te u izradi stručnih akata kojima se osigurava ispravna primjena Konvencije TIR, koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; praćenje prekograničnog prometa, protočnosti graničnih prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima; sustavno praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanje usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela; analiziranje provedbe mjera nadzora i predlaganje modela za njegovo praćenje uz izradu modela poslovnih procesa; predlaganje učinkovitoga nadzora; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata; sudjelovanja u radu stručnih i koordinativnih tijela; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske komisije iz nadležnosti Odjela; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

Odjel za potrage i zaključenje postupaka skrbi o pravodobnom i pravilnom zaključenju provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj te prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih provoznih postupaka, provodi aktivnosti vezane za pokretanje postupaka potraga u vezi s provoznim postupcima i njihovu zaključenju u slučaju da postupci nisu završeni u propisanim rokovima; obavlja razmjenu svih carinskih i drugih isprava koje se tiču zajedničkog provoznog postupka i provoznog postupka Unije sa zemljama Europske unije i zemljama ugovornim strankama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, vezano uz izvođenje provoznih postupaka što uključuje razmjenu potvrda o ispravnom završetku provoznih postupaka s drugim zemljama članicama (JCD, TIR, ATA, Obrazac 302 i dr.) u slučajevima redovite procedure i rezervnog postupka, razmjenu svih isprava i propisanih elektroničkih poruka vezanih uz postupak potrage, postupak utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, nastanka duga, utvrđivanje dužnika i naplatu duga te zaključenje postupka; provjerava vjerodostojnost primljenih i poslanih pismenih dokaza o završetku postupaka u smislu njihove tehničke ispravnosti, inicira provjere primljenih dokaza u slučaju sumnje u nepravilnost ili krivotvorenje potvrde o završetku provoznog postupka; provodi ostale provjere povezane s analizom rizika, za provoze započete u standardnom (NCTS) i rezervnom postupku, za postupke okončanja provoza provedenih uz uporabu OTS i NCTS sustava. Odjel je nadležan za vođenje upravnog postupka naplate duga nastalog u postupcima provoza te za propisane mjere suradnje sa zemljama Europske unije i zemljama ugovornim strankama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku u postupku utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga; provedbu, aktivnosti u vezi s utvrđivanjem nastanka duga, mjesta nastanka duga, nadležnosti za naplatu i naplatom carinskog duga; izdaje prekršajne naloge ili podnosi optužne prijedloge, izrađuje nacrte rješenja u postupku obračuna i naplate duga nastalog uslijed neispunjavanja obveza te upućuje izvršna rješenja donesena u postupku obračuna i naplate duga na izvršenje nadležnom područnom carinskom uredu, razmatra žalbe podnesene na rješenja za naplatu carinskog duga nastalog uslijed neispunjavanja obveza, dostavlja žalbe sa spisima nadležnom drugostupanjskom tijelu, utvrđuje izvršnost rješenja, zaključuje postupke provoza nakon provedenog postupka obračuna i naplate carinskog duga; izrađuje godišnji plan kontrola uporabe pojednostavnjenog postupka provoza u prijevozu robe željeznicom, vrši stalnu kontrolu provođenja pojednostavnjenih provoznih postupaka u željezničkom prometu u segmentima uvoza, izvoza, provoza i unutarnjeg prometa, prebacuje podatke sa servera željezničkog prijevoznika u carinsku bazu podataka i pretraživanje istih po pojedinim kriterijima po potrebi, poduzima povremene ciljane akcije provjere ispravnog okončanja provoznih postupaka u Središnjem obračunskom mjestu željezničkog prijevoznika, rješava po zapisnicima o očevidu, zaprima obavijesti i odlučivanje o pretovaru robe i surađuje s drugim tijelima Carinske uprave po zahtjevu nadležnih tijela; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; prati sve propise koji se primjenjuju u provoznim postupcima Unije; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza. Odjel skrbi o pravodobnom i pravilnom okončanju izvoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj te o pravodobnom pokretanju postupka potrage i zaključenja tih postupaka, prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih izvoznih postupaka, vrši procjenu i provjeru dostavljenih dokaza za zaključenje izvoznih postupaka te zaključuje izvozne postupke temeljem prikupljenih i provjerenih dokaza, provodi sve radnje vezane za provjeru ispravnog završetka izvoznih postupka započetih u drugim državama članicama pri čemu koordinira aktivnosti vezane za to s izlaznim carinskim uredima, obavlja razmjenu svih carinskih isprava, dopisa i propisanih elektronskih poruka koji se tiču izvoznog postupka i postupka potrage s carinskim administracijama drugih zemalja članica u slučajevima standardnog i rezervnog postupka, sudjeluje u aktivnostima vezanim za zaključenje izvoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj u rezervnom postupku uz uporabu JCD ili drugih propisanih isprava.

1.3.3. Odjel za robe koje su predmet zabrana i ograničenja

Odjel za robe koje su predmet zabrana i ograničenja obavlja poslove sustavnog praćenja propisa, izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa, pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja, komunikacije i pružanje stručne podrške, analiziranja provedbe mjera nadzora i predlaganje modela za njegovo praćenje uz izradu modela poslovnih procesa; predlaganje učinkovitoga nadzora; ujednačavanja prakse pri provedbi nadzora obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje područje provedbe carinskih procedura s robom dvojne i vojne namjene, oružjem, opasnim proizvodima i proizvodima čije je stavljanje na tržište zabranjeno i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost, divljim vrstama i strogo zaštićenim vrstama biljaka i životinja, kulturnim dobrima te ostalom robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja, područje unosa, iznosa, prekograničnog prometa te dugog kretanja i gospodarenja otpadom, područje prava intelektualnog vlasništva. sudjelovanja u radu stručnih i koordinativnih tijela; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela EU, a iz nadležnosti Odjela.

1.4. Služba za carinsku tarifu, zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku, TARIC i kvote

Služba za carinsku tarifu, zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku, TARIC i kvote obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije i Europske komisije te drugim međunarodnim aktivnostima; pripreme stajališta i zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike i propisa vezanih uz razvrstavanje robe; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda; suradnje s drugim ministarstvima, agencijom nadležnom za plaćanje u poljoprivredi i tijelima državne uprave, kao i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi, donošenju i provedbi nacionalnih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug Službe; donošenja obvezujućih tarifnih informacija, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni zajedničke carinske tarife i razvrstavanju robe; praćenja razvoja ITMS sustava na razini Europske unije i poslovnog održavanja nacionalnih ITMS aplikacija; upravljanja TARIC-om, carinskim kvotama, nadzornim podacima i otiscima žigova ili pečata; upravljanja, koordinacije i praćenja prakse rada carinskih ureda iz svoga djelokruga; suradnje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave te pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

U Službi za carinsku tarifu, zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku, TARIC i kvote, ustrojavaju se:

1.4.1. Odjel za carinsku tarifu, agrarnu i trgovinsku politiku

1.4.2. Odjel za TARIC i kvote.

1.4.1. Odjel za carinsku tarifu, agrarnu
i trgovinsku politiku

Odjel za carinsku tarifu, agrarnu i trgovinsku politiku obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i preuzimanja međunarodnih konvencija, propisa Europske unije i drugih dokumenata Svjetske carinske organizacije i Europske unije vezanih uz carinsku tarifu; pripreme i održavanja hrvatske jezične verzije tih propisa i dokumenata; praćenja propisa Europske unije iz područja zajedničke tarife, trgovinske i agrarne politike, uključujući nepreferencijalne i preferencijalne mjere, izuzeća, tarifne suspenzije i autonomne kvote, antidampinške i kompenzacijske carine; suradnje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave vezano uz provedbu propisa iz područja zajedničke trgovinske i agrarne politike, a osobito s agencijom nadležnom za plaćanja u poljoprivredi vezano uz provedbu sporazuma o suradnji; prikupljanja podataka i pripreme izvješća koja se dostavljaju agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; izdavanje isprava o nadzoru za potrebe uvoza određenih proizvoda; suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za laboratorij, nadzor, upravljanje rizikom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda u području primjene carinske tarife i razvrstavanja robe, agrarne i trgovinske politike; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi i donošenju nacionalnih propisa u dijelu njihovog pozivanja na carinsku tarifu; sudjelovanja u radu radnih tijela za pripremu i provedbu tih propisa; donošenja obvezujućih tarifnih informacija i vođenja prvostupanjskog upravnog postupka vezano uz iste; donošenja konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni carinske tarife i razvrstavanju robe u nomenklaturu Harmoniziranog sustava, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje su u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojima se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za laboratorij, nadzor, upravljanje rizikom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave iz nadležnosti Odjela; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

1.4.2. Odjel za TARIC i kvote

Odjel za TARIC i kvote obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske unije iz područja TARIC-a, carinskih kvota i statističkog nadzora; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda, vezano uz primjenu TARIC-a i upravljanje carinskim kvotama; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi i donošenju nacionalnih u dijelu njihovog utjecaja na nacionalni TARIC sustav; integracije tih propisa u nacionalni TARIC sustav; praćenja europskih i nacionalnih tarifnih i uz carinsku tarifu povezanih propisa, njihovog prikupljanja i pohranjivanja; upravljanja i nadzora nad dnevnom dostavom TARIC podataka iz nadležnog tijela Europske unije, analize njihovog utjecaja na nacionalne mjere sadržane u TARIC-u i po potrebi korekcije integracije istih; upravljanja zahtjevima za carinske kvote koje se dijele prema redoslijedu prihvaćanja carinskih deklaracija i povratima kvota; vođenja upravnog postupka, provođenje izmjena uvoznih carinskih deklaracija i završavanja postupaka po uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz upravljanje carinskim kvotama; upravljanja nadzornim podacima prikupljanim iz carinskih deklaracija, dostave tih podataka i drugih periodičnih izvješća nadležnim tijelima Europske unije; upravljanja podacima o otiscima žigova ili pečata, plombama, uzorcima certifikata i slično (Specimen Management System, SMS) koje se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; održavanja nacionalne SMS aplikacije; suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

1.5. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije i Europske komisije te drugim međunarodnim aktivnostima; pripreme stajališta i zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; sudjelovanja u donošenju te praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa, drugih usmjeravajućih akata i informacija iz svoje nadležnosti kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi, donošenju i provedbi nacionalnih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug Službe; donošenja obvezujućih informacija o podrijetlu, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni preferencijala, preferencijalnom i nepreferencijalnom podrijetlu robe i carinskoj vrijednosti; upravljanja, koordinacije i praćenja prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba; upravljanja poslovnim procesom provjera dokaza o podrijetlu robe i provjera vjerodostojnosti carinske vrijednosti; suradnje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave te pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

U Službi za carinsku vrijednost i podrijetlo, ustrojavaju se:

1.5.1. Odjel za carinsku vrijednost

1.5.2. Odjel za podrijetlo robe.

1.5.1. Odjel za carinsku vrijednost

Odjel za carinsku vrijednost obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima, kao i izvješćivanja i implementacija donesenih odluka; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost; praćenje najbolje prakse rada drugih država članica, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa, drugih usmjeravajućih akata i drugih informacija iz svoje nadležnosti kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda u području carinske vrijednosti; upravljanja procesom međunarodne provjere vjerodostojnosti računa i ostalih isprava priloženih uz deklaraciju; ocjenjivanja osnovanosti upućivanja zahtjeva za naknadne provjere stranim carinskim administracijama; obrade podataka koji se dostavljaju od strane carinskih ureda i stranih administracija i postupanje po istima; suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga; prikupljanja i analize podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave, praćenja i analiziranja kretanja vrijednosti burzovnih i ostalih selektiranih roba i drugih raspoloživih izvora; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.5.2. Odjel za podrijetlo robe

Odjel za podrijetlo robe obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima, kao i izvješćivanja i implementacije donesenih odluka; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; sudjelovanja u pregovorima, praćenja i primjene međunarodnih ugovora čiji sastavni dio su preferencijalni aranžmani i pravila o podrijetlu robe; usuglašavanja načela carinske suradnje; rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na podrijetlo robe; praćenje najbolje prakse rada drugih država članica te izrade naputaka, uputa, drugih usmjeravajućih akata i drugih informacija iz svoje nadležnosti kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda iz djelokruga Odjela; donošenje obvezujućih informacija o podrijetlu robe i vođenje prvostupanjskog upravnog postupka vezano uz ista; donošenja odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni preferencijala, preferencijalnom i nepreferencijalnom podrijetlu robe; provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika, izdavanja odobrenja za ovlaštene izvoznike i registrirane izvoznike; koordinacije radom tzv. »mreže podrijetla«, usuglašavanje stavova, dostavljanje izvješća, organiziranje periodičkih skupova s drugim ministarstvima, tijelima državne uprave i Hrvatskom gospodarskom komorom; upravljanja procesom međunarodne provjere vjerodostojnosti i valjanosti dokaza o podrijetlu robe; ocjenjivanja osnovanosti upućivanja zahtjeva za naknadne provjere stranim carinskim administracijama; obrade podataka koji se dostavljaju od strane carinskih ureda i stranih administracija i postupanje po istima; suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga, razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.6. Služba za carinski laboratorij

Služba za carinski laboratorij obavlja poslove praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih carinskih propisa, zakona, uredbi i normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja; praćenja tehnološkog razvoja i unaprjeđenja na području instrumenata za analize, novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja; obavlja poslove vezane uz razvoj, primjenu, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim standardima kvalitete te obavlja poslove sukladno propisanoj dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom; izrađuje relevantne dokumentacije nužne za akreditaciju laboratorija u njegovim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama sukladno normi HR EN ISO/IEC 17025; obavlja poslove suradnje s carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja na drugim međunarodnim sastancima i seminarima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti službe; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, njenog razvrstavanja u carinsku tarifu, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja iz područja posebnih poreza i drugih kažnjivih djela; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi; izdavanja nalaza o izvršenom ispitivanju; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinski laboratorij; sudjelovanja u pripremi pri izradi drugih propisa i normi iz djelokruga; suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima; suradnje s drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada područnih carinskih ureda, provjera kod pravnih osoba i mjera koje obavljaju mobilne jedinice; pripreme stručnih materijala i obuka carinskih službenika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja; izrade naputaka i smjernica iz djelokruga Službe; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu iz djelokruga Službe; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; na temelju sporazuma ili u okviru suradnje s drugim tijelima vlasti neovisno za njih obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja; sukladno međunarodnim standardima kvalitete, neovisno obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja za potrebe zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

U Službi za carinski laboratorij, ustrojavaju se:

1.6.1. Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

1.6.2. Odjel za industrijske proizvode, naftne derivate i ugljikovodike.

1.6.1. Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića obavlja analize različitih proizvoda, posebno onih obuhvaćenih mjerama zajedničke poljoprivredne politike, uključujući izvozne subvencije, trošarinskim propisima ili posebnim porezima, kao što su šećer, meso, kava, mliječni proizvodi, voće, povrće, žitarice, čokolada, vino, pivo, alkohola (nedenaturiranih i denaturiranih), alkoholnih i bezalkoholnih pića i drugo; vrši se kontrola proizvoda koji podliježu trošarinama, kontrola sredstava za denaturaciju alkohola; izdaju se nalazi o izvršenim analizama, predlaže i uvodi nove metode i unaprjeđuje postojeće metode rada iz svoga područja rada; daje prijedlog o razvrstavanju robe u Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama;. planiranje i predlaganje nabave potrošnog materijala i kapitalne opreme te skrbi o njenom održavanju; pružanje stručne pomoći i suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga Odjela; zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

1.6.2. Odjel za industrijske proizvode, naftne derivate i ugljikovodike

Odjel za industrijske proizvode, naftne derivate i ugljikovodike obavlja analize naftnih derivata (organska otapala, benzini, plinska ulja, ulja za podmazivanje, vazelini, voskovi i drugo); plastičnih masa, kaučuka i njihovih proizvoda; vrši se kontrola proizvoda koji podliježu trošarinama; različitih industrijskih proizvoda, kao što su minerali, rude, kovine (obične i plemenite), određeni anorganski spojevi, gnojiva, boje, cementi, papir, tekstil, obuća, keramika, staklo i pripravci kemijske industrije; utvrđuje se njihov kemijski sastav te provode specifične analize ovisno o vrsti robe; izdaju se nalazi o izvršenim analizama; predlaže i uvodi nove metode i unaprjeđuje postojeće metode rada iz svoga područja rada; daje prijedlog o razvrstavanju robe u Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama; planiranje i predlaganje nabave potrošnog materijala i kapitalne opreme te skrbi o njenom održavanju; pružanje stručne pomoći i suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga Odjela; zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

2. SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

Članak 92.

Sektor za trošarine i posebne poreze obavlja poslove izrade stručnih podloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima te provedbi drugih propisa vezanih uz područje djelokruga Sektora; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima u pojedinačnim predmetima drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije; usklađivanja hrvatskih propisa o trošarinama i posebnim porezima s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima radnih tijela Europske komisije u području trošarina i posebnih poreza; poslove provedbe upravnog postupka iz područja djelokruga Sektora; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda s državama članicama i Europskom komisijom posredstvom Trošarinskog ureda za vezu te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; suradnje s drugim nadležnim tijelima, drugim sektorima Središnjeg ureda i područnim carinskim uredima u poslovima vezanim uz područje djelokruga Sektora; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o trošarinama i posebnim porezima; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i duhanskih prerađevina; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

2.1. Služba za duhanske prerađevine i alkohol

2.2. Služba za energente i električnu energiju

2.3. Služba – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja

2.4. Služba za posebne poreze.

2.1. Služba za duhanske prerađevine i alkohol

Služba za duhanske prerađevine i alkohol obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju duhanskih prerađevina i alkohola trošarinama; davanja inicijative te izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na duhanske prerađevine i alkohol; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i drugim tijelima državne uprave radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na duhanske prerađevine i alkohol; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i duhanskih prerađevina; provedbe upravnog postupka u području svoga djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije; usklađivanja hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezanim uz djelokrug Službe; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Službi za duhanske prerađevine i alkohol, ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za duhanske prerađevine

2.1.2. Odjel za alkohol.

2.1.1. Odjel za duhanske prerađevine

Odjel za duhanske prerađevine obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju duhanskih prerađevina trošarinom; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja duhanskih prerađevina drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje duhanskih prerađevina; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; provedbe upravnog postupka u području djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Odjela; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na duhanske prerađevine; vođenja glavnog trezora i rukovanja markicama za označavanje duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića; nadzora izdavanja, uporabe i uništenja markica za označavanje duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića; praćenja i nadzora evidencija o unosu i otpremi duhanskih prerađevina u sustavu odgode plaćanja trošarine; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na duhanske prerađevine tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug Odjela; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

2.1.2. Odjel za alkohol

Odjel za alkohol obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju alkohola i alkoholnih pića trošarinom; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja alkohola i alkoholnih pića drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje alkohola i alkoholnih pića; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Odjela; izrade količinskih izvješća za alkohol i alkoholna pića; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na alkohol i alkoholna pića; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na alkohol i alkoholna pića tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug Odjela; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

2.2. Služba za energente i električnu energiju

Služba za energente i električnu energiju obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju energenata i električne energije trošarinama; davanja inicijative te izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na energente i električnu energiju; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i drugim tijelima državne uprave radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na energente i električnu energiju; provedbe upravnog postupka u području svoga djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije; usklađivanja hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug Službe; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

2.3. Služba – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja

Služba – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o trošarinama u dijelu koji se odnosi na primjenu odredbi o kretanju trošarinskih proizvoda; davanja inicijative te izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama u dijelu koji se odnosi na kretanje trošarinskih proizvoda; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba odredaba o kretanju trošarinskih proizvoda te usmjerava i ujednačava praksa u provedbi tih odredbi; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih usmjeravajućih akata u vezi s uporabom sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (sustava e-Trošarine); pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na kretanje trošarinskih proizvoda; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i carinskim uredima u vezi s uporabom sustava e-Trošarine; suradnje s drugim sektorima/službama Središnjeg ureda pri definiranju i koordinaciji postupanja u pitanjima iz zajedničke nadležnosti te predlaganja pokretanja poreznog nadzora; razmjene informacija s drugim nadležnim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; administrativne suradnje na području trošarina u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. (SL L 121, 8.5.2012., str. 1.); upravljanja nacionalnim Sustavom za razmjenu podataka o trošarinskim obveznicima koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine (nacionalnom SEED bazom podataka/nacionalnim SEED registrom) u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012; nacionalnog Helpdesk-a za Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS sustav) uključujući suradnju s Helpdesk timovima drugih država članica Europske unije pri rješavanju pitanja vezanih za pravilnu razmjenu poruka u okviru EMCS sustava; sudjelovanja u razvoju i održavanju nacionalnih trošarinskih aplikacija: EMCS sustava, SEED registra i sustava e-Trošarine i davanja inicijative za njihovo usavršavanje i nadogradnju; upravljanja nacionalnim trošarinskim aplikacijama iz svoje nadležnosti i osiguranja njihove usklađenosti s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva, odnosno odredbama nacionalnog trošarinskog zakonodavstva, zakonodavstva o oporezivanju posebnim porezima i poslovnim specifikacijama; davanja inicijative za razvoj i sudjelovanja u razvoju registra trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza; praćenje izmjena europskog trošarinskog zakonodavstva i usklađivanja hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima europskog trošarinskog zakonodavstva; izrade količinskih izvješća, analize trenda kretanja i korelacija u odnosu na podatke o trošarinama i posebnim porezima (oporezive količine, obračunati iznos trošarine i posebnih poreza) te izrada drugih izvješća i analiza prema potrebi; sudjelovanja na sastancima radnih tijela Europske unije vezanim uz djelokrug Službe te obukama u organizaciji Europske komisije; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa iz djelokruga nadležnosti Službe; pružanja stručne pomoći gospodarskim subjektima u odnosu na primjenu EMCS sustava i sustava e-Trošarine; koordinacije sa stručnim službama unutar Sektora pri izradi prijedloga profila rizika iz područja trošarina.

2.4. Služba za posebne poreze

Služba za posebne poreze obavlja poslove izrade propisa u vezi s oporezivanjem posebnim porezima, sustavnog i svestranog praćenja njihove provedbe i predlaganja novih zakonodavnih rješenja; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačava praksa u provedbi propisa o posebnim porezima; davanja mišljenja o provedbi propisa o posebnim porezima u pojedinačnim predmetima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja i analize proračunskih prihoda s osnove posebnih poreza; praćenja i analize pravne stečevine Europske unije i prakse država članica u području oporezivanja motornih vozila, kave, bezalkoholnih pića i drugih predmeta oporezivanja; sudjelovanja u radu tijela Europske komisije; suradnje s drugim državnim tijelima, sektorima Središnjeg ureda i područnim carinskim uredima u poslovima vezanim uz područje posebnih poreza; sudjelovanja u izradi planova i izvješća; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o posebnim porezima; komunikacije s građanima i gospodarskim subjektima u vezi s oporezivanjem posebnim porezima; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno.

3. SEKTOR ZA NADZOR

Članak 93.

Sektor za nadzor obavlja poslove praćenja, analiziranja i koordiniranja nadzornih aktivnosti iz nadležnosti Carinske uprave; surađuje s područnim carinskim uredima i carinskim uredima s ciljem jedinstvenog i jednoobraznog postupanja; pruža stručnu pomoć u provedbi nadzora i ovrhe, vrši koordinaciju poslova svih nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom zajedničkih nadzornih aktivnosti nad primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima te vodi upravni postupak u prvom stupnju; koordinira, provodi i sudjeluje u provođenju nadzora koji su u nadležnosti Carinske uprave sukladno posebnim propisima; planira i provodi operativne akcije; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na svim razinama; izrađuje profile rizika za sustav analize rizika; nadzire i prati rad profila implementiranih u sustav analize rizika; obavlja poslove vezane uz sigurnosnu i zaštitnu analizu rizika EU; implementacije zajedničkih EU profila rizika; obavlja poslove zaprimanja, koordiniranja postupanja i iniciranja pružanja podrške te uzajamne pomoći između carinskih koordinacijskih jedinica država članica EU; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri prikupljanju potrebnih materijalnih i drugih elemenata; planira i provodi aktivnosti usmjerene na sprječavanje i suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi kao i nezakonitog prijenosa gotovine preko državne granice te sprječavanja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara samostalno i u suradnji s područnim carinskim uredima; obavlja poslove zaprimanja obavijesti o događajima iz nadležnost Carinske uprave; obavlja poslove pružanja pomoći korisnicima carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka i informatičkih sustava; obavlja poslove prikupljanja, obrade, procjene i analize podataka vezanih uz prekršaje i kaznena djela iz nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima te sudjeluje u izradi godišnjih i periodičnih planova i izvješća; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i provođenju međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata; surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te s carinskim i srodnim službama drugih zemalja; zastupa interese Republike Hrvatske iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za nadzor, ustrojavaju se:

3.1. Služba za upravljanje rizicima

3.2. Služba za analitičku podršku

3.3. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

3.4. Služba za operativnu komunikaciju i podršku.

3.1. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove koordinacije, suradnje, pružanja stručne pomoći i komunikacije s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u cilju prepoznavanja indikatora rizika i izradi prijedloga profila za Sustav analize rizika; provedbe nacionalne i zajedničke EU analize rizika; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih izvora i vanjskih izvora; obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; identifikacije i procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; praćenja aktivacija, analiza rezultata carinskih provjera i ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima provjera iz obrade carinskih deklaracija, rezultatima inspekcijskih nadzora, provjera, istraga ili aktivnosti mobilnih jedinica; izrade prijedloga za nadzor i naknadne provjere i za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja; pripremanja i provođenja kontrolnih aktivnosti koje definira Europska komisija kroz zajednički EU sustav analize rizika; prati rad sustava analize rizika na nacionalnoj razini i na razini EU i sudjeluje u otklanjanju identificiranih grešaka te daje prijedloge za unaprjeđenje rada sustava; izrade planova, evidencija i izvješća iz nadležnosti Službe; izrade periodičnih planova aktivnosti; izrade akata, mišljenja i drugih stručnih materijala vezano uz provedbu nacionalne i EU analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; sudjelovanja u aktivnostima radnih skupina EU vezano uz analizu i upravljanje rizicima.

3.2. Služba za analitičku podršku

Služba za analitičku podršku obavlja poslove prikupljanja, obrade, procjene i analize podataka vezanih uz prekršaje i kaznena djela iz nadležnosti Carinske uprave i pružanja podrške drugim ustrojstvenim jedinicama te prati i analizira te analitički izrađuje izvješća o informacijama koje mogu ukazivati na pogodovanje nastanka i razvoja prijevara na štetu financijskih interesa; obavlja poslove nadzora i istrage unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; surađuje sa unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i drugim nadležnim tijelima državne uprave u poslovima vezanim uz područje djelokruga Službe; surađuje s carinskim službama i tijelima na razini EU i međunarodnoj razini, časnicima za vezu drugih država, međunarodnim organizacijama i institucijama te obavlja poslove administrativne pomoći i suradnje i međunarodne razmjene podataka s istima u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave; priprema i koordinira provedbu međunarodnih i nacionalnih carinskih operacija i projekata usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja roba, droga, gotovine, ljudi i suzbijanja prijevara; izrade planova, evidencija, godišnjih i periodičnih izvješća iz nadležnosti Službe; izrade akata, mišljenja i drugih stručnih materijala iz djelokruga Službe; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU, a iz nadležnosti Službe.

3.3. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

Služba za inspekcijski nadzor i provjere pruža stručnu pomoć u provedbi nadzora i ovrhe, vrši koordinaciju poslova svih nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom nadzornih aktivnosti u području carine, trošarina i drugih nadzornih aktivnosti u nadležnosti Carinske uprave, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod istih te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; koordinira i sudjeluje u provedbi nadzora u područjima koji su u nadležnosti Carinske uprave sukladno posebnim propisima; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na nižim razinama; prati zakonodavni okvir u području iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; izrađuje strateške dokumente, normativne akte, mišljenja i druge stručne materijale; daje smjernice i upute za rad i uspostavlja standarde za provođenje nadzora; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima te u provedbi međunarodnih projekata; surađuje sa unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i drugim nadležnim tijelima državne uprave u poslovima vezanim uz područje djelokruga Službe; izrađuje godišnje i mjesečne planove rada sukladno analizi praćenja trendova te mišljenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica; izrađuje godišnja i periodična izvješća o obavljenim aktivnostima; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU, a iz nadležnosti Službe.

3.4. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

Služba za operativnu komunikaciju i podršku obavlja poslove zaprimanja obavijesti o događajima vezanima uz djelokrug Carinske uprave i prosuđuje njihov značaj; pružanja pomoći korisnicima carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka, odnosno korisnicima carinskih odgovarajućih transakcijskih i drugih informatičkih sustava; obavlja poslove suradnje sa službama drugih zemalja nadležnima za podršku sustavima i međunarodnim organizacijama i institucijama; izrađuje izvješća o stanjima, događajima i poduzetim mjerama; usmjerava i koordinira operativne mjere po zahtjevu unutarnjih ustrojstvenih jedinica; prenošenja odluka, naloga, mjera i izvješća nadležnih tijela prema izvršiteljima; koordiniranja i komuniciranja s drugim službama i odjelima u Središnjem uredu i područnim carinskim uredima vezano uz najsloženije operativne aktivnosti i događaje; pružanja stručne pomoći, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s mobilnim i drugim operativnim jedinicama carinske službe komuniciranja s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za komunikaciju drugih tijela državne uprave; prikupljanja, obrade, pohrane i razmjene podataka iz djelokruga Carinske uprave i drugih tijela državne uprave; izrađuje periodične planove i izvješća; sudjeluje u izradi izvješća iz nadležnosti Sektora; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU, a iz nadležnosti Službe.

4. SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE

Članak 94.

Sektor za mobilne jedinice organizira, koordinira, usmjerava i nadzire rad službi, prati ostvarivanje ciljeva, priprema stručne podloge za unapređivanje organizacije rada i zakonitosti postupanja ustrojstvenih jedinica Sektora; provodi nadzor na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske preko Službi i Područnih jedinica – Službi za mobilne jedinice s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerenih na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela prilikom: utvrđivanja, naplate i nadzora carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost, drugih javnih davanja te javnopravnih naknada; nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija u prometu gotovinom; nadzora u području prava intelektualnog vlasništva; nadzora sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor dozvola i drugih isprava, sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzora uvoza i izvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj, fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koji sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje izvoz, uvoz, iznos i unos kulturnih dobara; nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom; nadzora nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije koncesija; otkriva, sprječava i suzbija prekršaje i kaznena djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima te provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja poslove planiranja nabave, čuvanja i dodjele na uporabu te korištenju, održavanju i nabavi operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenih carinskim službenicima u Sektoru; vodi brigu o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja te vođenja robno materijalnih evidencija; vodi propisane evidencije o uređajima koji emitiraju ionizirajuća zračenja (IZ), uređajima za detekciju IZ i izloženim radnicima, skrbi o provedbi i primjeni odredbi o zaštiti od IZ, vodi očevidnik o obavljenim ispitivanjima, propisanim stručnim obrazovanjima i zdravstvenim pregledima izloženih radnika te korištenju, održavanju i nabavi istih; Izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; izrađuje i sudjeluje u izradi analitičkih obrada potrebnih za praćenje trendova i pojavnosti kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udrugama na područjima iz nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Sektora.

U Sektoru za mobilne jedinice, ustrojavaju se:

4.1. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica i analitiku

4.2. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb

4.3. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina

4.4. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin

4.5. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka

4.6. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Pula – Pola

4.7. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek

4.8. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar

4.9. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod

4.10. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split

4.11. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar

4.12. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik.

4.1. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica i analitiku

Služba za operativnu podršku mobilnih jedinca i analitiku obavlja poslove neposredne stručne i operativne podrške mobilnim jedinicama u najsloženijim nadzorima; neposredno i u suradnji s drugim službama provodi nadzor s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja poslove planiranja i sudjelovanja u javnoj nabavi, čuvanja, dodjele na uporabu te korištenju održavanju i nabavi operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenih carinskim službenicima u Sektoru; vodi robno materijalne evidencije o vrsti, količinama, ispravnosti, održavanju opreme i sredstava za rad Sektora; vodi propisane evidencije o uređajima koji emitiraju ionizirajuća zračenja (IZ), uređajima za detekciju IZ i izloženim radnicima, skrbi o provedbi i primjeni odredbi o zaštiti od IZ, vodi očevidnik o obavljenim ispitivanjima, propisanim stručnim obrazovanjima i zdravstvenim pregledima izloženih radnika te korištenju, održavanju i nabavi istih; pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u poslovima vezanim uz kontrolu tehničke ispravnosti opreme i naoružanja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izrađuje i sudjeluje u izradi analitičkih obrada potrebnih za praćenje trendova i pojavnosti kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udrugama na područjima iz nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.2. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Zagreb kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.3. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina sa sjedištem u Krapini, obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Zagreb kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.4. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin sa sjedištem u Varaždinu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Zagreb kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.5. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka sa sjedištem u Rijeci obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Rijeka kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.6. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Pula – Pola

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Pula – Pola sa sjedištem u Puli obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Rijeka kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.7. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek sa sjedištem u Osijeku obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.8. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar sa sjedištem u Vukovaru obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Službe.

4.9. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.10. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split sa sjedištem u Splitu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Split kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.11. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar sa sjedištem u Zadru obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Split kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.12. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Split kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Službe.

5. SEKTOR ZA FINANCIJE

Članak 95.

Sektor za financije obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika te podmirenja obveza; izvješćivanja o ostvarenim prihodima; analize vrijednosti uvoza i izvoza; poslove provođenja postupaka ovrhe radi naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja poslove rješavanja povodom zahtjeva carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika za sklapanje upravnih ugovora, za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom duga; praćenja i postupanja u predstečajnim i stečajnim postupcima te u postupcima stečaja potrošača; postupanja vezano uz otpis carinskog, trošarinskog i poreznog duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; uključivanja izvješća o pristojbama na šećer na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslove vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća Europskoj komisiji za utvrđene iznose o slučajevima otpisa putem web aplikacije »WOMIS«; postupanja temeljem Direktive 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći pri naplati duga; upravne i druge stručne poslove vezane uz odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje polaganja zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova; izrade procedura za materijalno-financijsko poslovanje; koordinacije izrade planova potrebnih financijskih sredstva za rad svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; priprema prijedloga proračuna Carinske uprave; pripremanja zahtjeva i izvršavanja plaćanja tekućih i kapitalnih izdataka putem integriranog sustava za upravljanje financijama Državne riznice; pripremanja financijskih izvješća; izvješćivanja o izvršenju proračuna; obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vođenja blagajničkog poslovanja; knjigovodstvenog praćenja prihoda i rashoda; organiziranja godišnjeg popisa imovine i obveza; vođenja proračunskog knjigovodstva; evidencije i postupanja s pečatima; javne nabave; suradnje s institucijama nadležnim za sustav javne nabave; izrade ugovora; praćenja izvršenja ugovornih obveza; prikupljanja ponuda za jednostavnu nabavu roba, radova i usluga; poslove ekonomata; poslove vezane uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata; vođenja evidencije o nekretninama kroz očevidnik nekretnina i pokretnina; poslove zakupa poslovnih prostora uz pribavljenu suglasnost nadležnog državnog tijela; poslove vezane uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstava i opreme, operativne tehnike; koordinacija s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano uz granične prijelaze; energetske učinkovitosti; organiziranja kontrole tehničke ispravnosti opreme; suradnje s područnim carinskim uredima; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i financijskim institucijama; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske komisije u vezi s poslovima iz nadležnosti Sektora; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga propisa iz djelokruga Sektora i izvješćivanje ravnatelja o poslovima iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za financije, ustrojavaju se:

5.1. Služba za obvezna davanja

5.2. Služba za osiguranje duga i ovrhu

5.3. Služba za računovodstvo

5.4. Služba za nabavu i upravljanje imovinom.

5.1. Služba za obvezna davanja

Služba za obvezna davanja obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za praćenje zaduženja i naplate za potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; suradnje s državnim odvjetništvima i drugih tijelima državne uprave; upućivanje zahtjeva nadležnom državnom odvjetništvu za podnošenje prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, dostava obavijesti Savjetodavnom vijeću Ministarstva o prijavi potraživanja u predstečajni i stečajni postupak za iznos potraživanja iznad 10.000.000,00 kuna, provedba postupka te donošenje odluke o izdavanju ili uskrati suglasnosti na plan restrukturiranja kojim je predloženo smanjenje tražbine Republike Hrvatske, provedba postupka te donošenje odluke o izdavanju ili uskrati suglasnosti na stečajni plan, raskid predstečajnog sporazuma; donošenje odluke o planu ispunjenja obveza u postupku stečaja potrošača; vođenja evidencije te praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika kao i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; izrade izvješća o ostvarenim prihodima; analize vrijednosti uvoza i izvoza; rješavanja povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom duga; postupanja vezanih uz otpis carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslove vezane uz otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća za utvrđene iznose o slučajevima otpisa Europskoj komisiji putem internetske aplikacije »WOMIS«; postupanja temeljem Direktive 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći pri naplati duga; koordinacije suradnje i izvješćivanja prema Europskoj komisiji; praćenja uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom, trošarinskom, poreznom dugu i tradicionalnim vlastitim sredstvima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i financijskim institucijama; suradnje s područnim carinskim uredima u vezi s poslovima iz nadležnosti Službe i sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske komisije iz nadležnosti Službe.

5.2. Služba za osiguranje duga i ovrhu

Služba za osiguranje duga i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; upravne i druge stručne poslove vezane za ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak ovrhe; poslove zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; praćenja i obavljanja usklađivanja stanja vrijednosti instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga s obveznicima te izdavateljima instrumenata osiguranja; opoziva i deaktiviranja instrumenata osiguranja u informacijskom sustavu; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje polaganja zadužnice kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; zaprimanja zadužnica u Kontrolnik zadužnica; izdavanja potvrda o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa duga; provodi mjere osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; poslove pokretanja postupaka pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja; pokreće i vodi postupak ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima područnih carinskih ureda; provodi postupke ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu s posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja; rješava povodom zahtjeva obveznika za odgodom ovrhe; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave nadležnima za nadzor u obavljanju poslova vezanih za postupak ovrhe; surađuje s državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima, drugim tijelima državne uprave i financijskim institucijama; odgovora na upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu, Ovršnom zakonu i Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima; prati i analizira rezultate u naplati potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u ovršnom postupku; vodi evidenciju ugovora o založnom pravu na nekretninama; izdaje suglasnosti za brisovna očitovanja; izrađuje upute vezane uz osiguranja duga i postupak ovrhe; suradnje s područnim carinskim uredima u vezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.3. Služba za računovodstvo

Služba za računovodstvo obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola, organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu; izrade procedura za materijalno-financijsko poslovanje; koordinacije izrade planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; pripremanja zahtjeva i izvršavanje plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka putem integriranog sustava za upravljanje financijama Državne riznice; izrade financijskih izvješća; izrade izvješća o izvršenju proračuna; obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vođenja blagajničkog poslovanja; kontiranja, knjiženja i knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda; organiziranja godišnjeg popisa imovine i obveza; evidencije i postupanja s pečatima; vođenja proračunskog knjigovodstva; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; suradnje s područnim carinskim uredima u vezi s poslovima iz nadležnosti Službe.

U Službi za računovodstvo, ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel područne riznice

5.3.2. Odjel za proračunsko računovodstvo.

5.3.1. Odjel područne riznice

Odjel područne riznice obavlja poslove područne riznice; obrade računovodstveno-financijske dokumentacije za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Carinske uprave; obavljanje prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unos istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranja rezervacija i zahtjeva za plaćanje; izrade izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; mjesečnih obračuna i isplata plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima; izrade propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka, obveznih doprinosa, poreza i prireza te dostava istih nadležnim institucijama; izdavanja potvrda u svezi s plaćama; vođenja blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; provjera točnosti obračuna troškova u putnom nalogu i isplata/uplata sredstava po izvršenom obračunu; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.3.2. Odjel za proračunsko računovodstvo

Odjel za proračunsko računovodstvo obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; suradnje s rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u vezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; koordinacije izrade prijedloga proračuna Carinske uprave za trogodišnje razdoblje; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; izrade izvješća o izvršenju proračuna; praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole; kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda; vođenja računovodstvenih knjiga i pomoćnih evidencija; knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara; koordinacije godišnjeg popisa imovine, rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; evidencije i postupanja s pečatima; izrade financijskih izvještaja sukladno institucionalnom okviru proračunskog računovodstva; izrade procjene financijskih učinaka za prijedloge zakona, uredbi i drugih propisa te izrada potrebnih analiza i izvješća; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.4. Služba za nabavu i upravljanje imovinom

Služba za nabavu i upravljanje imovinom obavlja poslove nabave roba, usluga i radova; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću proračunsku godinu sukladno iskazanim potrebama nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; pripremanja ugovora i definiranje obvezno-pravnih odnosa te praćenja izvršenja ugovora; suradnje s institucijama nadležnima za sustav javne nabave; provođenje bagatelne nabave roba, radova i usluga; izdavanja narudžbenica; zaprimanja i izdavanja nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; poslove vezane uz pripremu projektnih zadataka i nabavu izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; pripremanja i praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordiniranja sudionika tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja evidencije nekretnina i pokretnina (službenih vozila i plovila); poslove vezane uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstava i opreme te operativne tehnike; poslove vezane uz zakup poslovnih prostora; energetske učinkovitosti; izrade periodičkih planova i izvješća; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; suradnje s područnim carinskim uredima u vezi s poslovima iz nadležnosti Službe.

U Službi za nabavu i upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

5.4.1. Odjel za nabavu

5.4.2. Odjel za upravljanje imovinom.

5.4.1. Odjel za nabavu

Odjel za nabavu obavlja poslove nabave roba, usluga i radova; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću proračunsku godinu sukladno iskazanim potrebama nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; pripremanja i provođenja postupaka nabave sukladno planu nabave i osiguranim proračunskim sredstvima u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave; provođenja postupaka oglašavanja postupaka javne nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; pripremanja ugovora i definiranje obvezno-pravnih odnosa te praćenja izvršenja ugovora; vođenja evidencija o postupcima nabave, registara ugovora i okvirnih sporazuma; suradnje i dostave podataka institucijama nadležnima za sustav javne nabave; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; provođenje jednostavne nabave; izdavanja narudžbenica, zaprimanja i izdavanja nabavljene robe (poslovi ekonomata); izrade uputa vezanih uz poslove nabave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s područnim carinskim uredima u vezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.4.2. Odjel za upravljanje imovinom

Odjel za upravljanje imovinom obavlja poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; poslove vezane uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja svih potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordiniranja sudionika tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja evidencije nekretnina i pokretnina (službena vozila i plovila); pribavljanje suglasnosti nadležnog državnog tijela vezanih uz zakup poslovnih prostora; praćenje financijskih troškova prijevoznih sredstava i praćenje troškova opreme; provođenja aktivnosti vezanih uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata; suradnje s unutarnjim ustrojstvenom jedinicom u ministarstvu nadležnom za aktivnosti u vezi s graničnim prijelazima; energetske učinkovitosti; poslove vezane uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstva i opreme te operativne tehnike; brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme te vođenja odgovarajuće evidencije; sudjeluje u pripremi postupaka javne nabave glede izrade tehničke dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova iz djelokruga Odjela; izrade uputa vezanih uz poslove upravljanja imovinom; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s područnim carinskim uredima u vezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

6. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 96.

Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove, europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja pravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u davanju stručnih mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala; provodi postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima; surađuje s ostalim tijelima državne uprave u pitanjima iz svoga djelokruga; vodi registar zaposlenih u javnom sektoru za državne službenike i namještenike Carinske uprave; prati stanje i vodi podatke o disciplinskom sudovanju; obavlja poslove u vezi s izobrazbom, stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem carinskih službenika; poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; poslove vezane za postupanje s predmetima i pismenima i stručne tehničke poslove; poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; stručne poslove vezane uz sudske postupke; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na djelovanje u okviru Europske unije, međunarodnih institucija i u programima pomoći trećim zemljama iz djelokruga Carinske uprave; izrađuje nacionalna stajališta, mišljenja i očitovanja iz djelokruga Carinske uprave; obavlja poslove provedbe aktivnosti u okviru programa Zajednice i druge stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza od Europske unije iz nadležnosti carinske službe; obavlja poslove koordiniranja i organiziranja međunarodnih projekata te nadzora nad njima; obavlja stručne poslove u okviru međunarodnih posjeta, obavlja poslove vezane uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata; surađuje s međunarodnim organizacijama, inozemnim carinskim službama i veleposlanstvima; obavlja poslove administrativne pomoći i suradnje s državama članicama Europske unije i trećim zemljama; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske u aktivnostima međunarodnih organizacija iz djelokruga Carinske uprave; obavlja poslove vezane za pripremu i provedbu projekata Carinske uprave koji se financiraju iz programa i fondova Europske unije; izrađuje periodičke planove i izvješća; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale, pravne poslove, europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

6.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i Carinski centar za izobrazbu

6.2. Služba za opće i tehničke poslove

6.3. Služba za pravne poslove

6.4. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

6.5. Služba za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije.

6.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i Carinski centar za izobrazbu

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i Carinski centar za izobrazbu obavlja poslove vezane za prijam, raspored, napredovanje, premještaj i prestanak državne službe; poslove u vezi s ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika sukladno propisima o službeničkim odnosima; obrade predmeta, predstavki i prigovora iz djelokruga Službe; davanja uputa, smjernica i nadziranja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga; izrade prijedloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; analiziranja postojeće organizacije rada u Središnjem uredu i izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; praćenja zakonske regulative iz svoga područja rada; poslove vezane za planiranje, provedbu i uspješnost provedbe procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Carinske uprave; izrade programa za provjeru stručnih znanja; praćenja zakonske regulative iz područja izobrazbe državnih službenika; pripreme i izrade obrazovnog plana za izobrazbu službenika Carinske uprave (godišnjeg, tromjesečnog, mjesečnog); analiziranja uspješnosti pojedinih programa izobrazbe te njihov daljnji razvoj i promjene u smislu poboljšavanja; vođenja propisanih evidencija iz svoga djelokruga i izrade periodičkih planova i izvješća; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Služba za opće i tehničke poslove

Služba za opće i tehničke poslove obavlja poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; poslove vezane za postupanje s poštom, primanje i otpremanje pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad; obrađivanje, čuvanje i izlučivanje predmeta; čuvanje registraturne građe po propisanim rokovima čuvanja; izlučivanje registraturne građe protekom roka; poslove vezane za Nacionalni arhivski informacijski sustav – ARHiNET; vođenja propisanih evidencija iz djelokruga Službe; obavljanja raznih tehničkih poslova koji se odnose na upravljanje voznim parkom, održavanja motornih vozila (servis, registracija, čistoća); vođenja evidencija putnih voznih listova; dostave pošiljki; prijevoza državnih službenika; održavanja zgrada u kojima rade zaposlenici Središnjeg ureda i obavljanje svih vrsti popravaka; poslove telefonske službe; poslove pripreme i posluživanja napitaka u čajnoj kuhinji Središnjeg ureda i evidencije o dnevnom utršku; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlja poslove pružanja stručne pravne pomoći iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrađuje pripremne podneske radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrađuje predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima i po potrebi zastupanje na sudu; izrađuje prijedloge za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz suradnju i koordinaciju sudjelovanja u radu tijela Europske unije, Svjetske carinske organizacije i ostalih međunarodnih tijela iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije i izrade nacionalnih stajališta iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacija i izrada mišljenja i očitovanja sukladno traženju tijela Europske unije iz djelokruga carinske službe; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; organiziranja i koordiniranja programa Europske unije te poslove organizacije seminara, radionica i putovanja u sklopu navedenih programa; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinske uprava prima temeljem međunarodnih zajmova, ugovora, donacija i drugih oblika financiranja; nadzora nad provedbom međunarodnih projekata; poslove organiziranja i koordiniranja sudjelovanja predstavnika na sastancima tijela Europske unije, Europske komisije, međunarodnih organizacija i u programima pomoći trećim zemljama; organizacije i koordinacije međunarodnih posjeta i događanja te obavljanja protokolarnih poslova u okviru istih; poslove vezane uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure; davanja pravnih mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranim u Republici Hrvatskoj, inozemnim carinskim službama i veleposlanstvima; obavještavanja stranih državljana o carinsko-pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstava u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave koordinira poslove administrativne pomoći i suradnje s državama članicama Europske unije i trećim zemljama; zastupanja interesa Republike Hrvatske u aktivnostima međunarodnih organizacija iz djelokruga Carinske uprave; poslove izrade periodičkih planova i izvješća; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.5. Služba za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije

Služba za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije predstavlja jedinicu Ministarstva financija, Carinske uprave, koja obavlja poslove programiranja, pripreme, provedbe i praćenja održivosti projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, temeljem nacionalnih operativnih programa kao i one iz Programa Europske unije. Služba prati održivost projektnih rezultata, ukazuje na moguće rizike u provedbi, provodi samo-evaluaciju i predlaže korektivne radnje u svrhu prevencije mogućih nepravilnosti; kontinuirano koordinira suradnju projektnih timova s vanjskim dionicima u području pripreme i provedbe projekata, a u suradnji s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; obavlja poslove vezane uz proces programiranja te pripremu i izradu natječajne dokumentacije, sukladno propisanim pravilima; u suradnji s projektnim timom priprema detaljan proračun projekta vodeći računa o prihvatljivosti troškova; organizira redovite sastanke radi praćenja provedbe projekata s unutarnjim i vanjskim dionicima; surađuje s tijelima iz Sustava upravljanja i kontrole; sudjeluje u radu Odbora za praćenje provedbe operativnih programa; sudjeluje u pripremi nacionalnih i carinskih strateških dokumenata; prati pripremu EU Višegodišnjega financijskoga okvira; obavlja administrativni nadzor i praćenje provedbe ugovora; priprema Zahtjeve za nadoknadom sredstava; izrađuje analize stanja i periodičke izvještaje i planove te izvješća o statusu projekata kao i o potrebnim financijskim sredstvima; priprema inpute o projektima za smjernice za izradu državnoga proračuna Republike Hrvatske za Carinsku upravu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 97.

Sektor za informacijski sustav obavlja poslove planiranja, upravljanja, nadzora i koordinacije u izradi, isporuci i radu poslovnih aplikacija, IT usluga i tehnologija; izrađuje i provodi politike zaštite i prava pristupa u informacijskom sustavu; utvrđuje mjere i mjeri kvalitetu pružene usluge; osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge; osigurava izradu sigurnosne kopije informacijskog sustava; planiranja financijskih sredstva za licence, razvoj i održavanje informacijskog sustava; izrade strategije razvoja IT sustava; izrade propisa i uputa iz područja carinskih i trošarinskih postupaka i procedura; obavljaju se poslovi planiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; upravljanja projektima iz područja razvoja informacijskog sustava; izrade standardnih i izvanrednih izvješća za tijela državne uprave i Europsku komisiju; razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i Europske komisije; izrađuje izvješća po posebnim zahtjevima; razmjene podataka s ostalim tijelima državne uprave; praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku komisiju; obavlja poslove izrade izvješća za Carinsku upravu, Europsku komisiju; suradnje i sudjelovanja u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom te projektima u trećim zemljama; provedbe edukacije korisnika IT sustava Carinske uprave i gospodarstvenika; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; provedbe aktivnosti vezanih za upravljanje sustavom informacijske sigurnosti sukladno međunarodnoj normi ISO 27001:2013 u upravljanju informacijsko komunikacijskom infrastrukturom i upravljanju razvojem, testiranjem i održavanjem aplikacija u carinskoj službi; vezane uz prikupljanje podataka za INTRASTAT istraživanje.

U Sektoru za informacijski sustav, ustrojavaju se:

7.1. Služba za informacijske tehnologije

7.2. Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

7.3. Služba za INTRASTAT.

7.1. Služba za informacijske tehnologije

Služba za informacijske tehnologije obavlja poslove upravljanja, nadzora i koordinacije isporukom IT usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina kvalitete; nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; izrade politika i provedbe mjera zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave sukladno informatičkim standardima; osiguravanja back up-a; osiguravanja konzistentnosti aplikacija i podataka carinske službe; vođenja raznih registara za potrebe carinske službe; operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; izrade strategije pružanja IT usluga; pripreme dokumentacije za tehničke specifikacije za potrebe javne nabave iz djelokruga rada; planiranja i upravljanja IT projektima; upravljanja troškovima pružanja IT usluga; osiguravanja centralnog mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge (Service Knowledge Managament System); utvrđivanja mjera i mjerenja kvalitetu pružene IT usluge kao i realizacije poslovne usluge; sudjelovanja u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i procedurama; suradnje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; suradnje i sudjelovanja u radu odgovarajućih tijela Europske komisije; sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom te projektima u trećim zemljama; provođenja edukacije korisnika IT sustava Carinske uprave i gospodarstvenika; provođenja aktivnosti vezanih za upravljanje sustava informacijske sigurnosti sukladno međunarodnoj normi ISO 27001:2013 u upravljanju informacijsko komunikacijskom infrastrukturom i upravljanja razvojem, testiranja i održavanja aplikacija u carinskoj službi.

7.2. Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike obavlja poslove sudjelovanja pri izradi propisa i uputa iz područja carinskih i trošarinskih postupaka i procedura; planiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; planiranja i upravljanja IT projektima; pripremanja dokumentacije za tehničke specifikacije za potrebe javne nabave iz djelokruga rada; upravljanja troškovima pružanja IT usluga; izrade standardnih i izvanrednih izvješća za tijela državne uprave i Europsku komisiju; sudjelovanja u razmjeni podataka s drugim tijelima državne uprave i Europske komisije; izrade izvješća po posebnim zahtjevima; praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku komisiju; izrade izvješća za Carinsku upravu i Europsku komisiju; suradnje i sudjelovanja u radu odgovarajućih tijela Europske komisije; sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom te projektima u trećim zemljama; provođenja aktivnosti vezanih za upravljanje sustavom informacijske sigurnosti sukladno međunarodnoj normi ISO 27001:2013 u upravljanju informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom i upravljanju razvojem, testiranjem i održavanjem aplikacija u carinskoj službi; provođenja edukacija korisnika IT sustava Carinske uprave i gospodarstvenika.

U Službi za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike, ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

7.2.2. Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike.

7.2.1. Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja obavlja poslove praćenja zakona i drugih propisi doneseni na temelju zakona bitnih za rad Odjela; sudjelovanja u donošenju i izmjenama postojećih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu bitnim za rad Odjela; sudjelovanja pri izradi naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama; planiranja i upravljanja IT projektima; pripremanja dokumentacije za tehničke specifikacije za potrebe javne nabave iz djelokruga rada; upravljanja troškovima pružanja IT usluga; upravljanja, nadzora i koordinacije u izradi, testiranju i implementaciji novih IT tehnologija i usluga sukladnih potrebama carinske službe; planiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija iz područja djelovanja carinske službe; izrade uputa o radu aplikacija; održavanja poslovnih aplikacija iz područja djelovanja carinske službe; planiranja i upravljanja IT projektima, te sudjeluje u radu projekata vezanih za poslovanje Carinske uprave; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; suradnje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom te projektima u trećim zemljama; provođenja aktivnosti vezanih za upravljanje sustavom informacijske sigurnosti sukladno međunarodnoj normi ISO 27001:2013 u upravljanju informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom i upravljanju razvojem, testiranjem i održavanjem aplikacija u carinskoj službi; provođenja edukacija korisnika IT sustava Carinske uprave i gospodarstvenika.

7.2.2. Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike

Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike obavlja poslove praćenja zakona i drugih propisa doneseni na temelju zakona bitnih za rad Odjela; sudjelovanja u donošenju i izmjenama postojećih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu bitnima za rad Odjela; sudjelovanja u pripremi naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama; sudjelovanja u definiranju i izradi projekata za aplikativno rješenje obuhvata i obrade podataka bitnih za evidentiranje i izvješćivanje iz poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; izrade izvješća po posebnim zahtjevima; razmjene podataka s ostalim tijelima državne uprave; planiranja i upravljanja IT projektima; pripreme dokumentacije za tehničke specifikacije za potrebe javne nabave iz djelokruga rada; upravljanja troškovima pružanja IT usluga; praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku komisiju; izrade izvješća za Carinsku upravu, Europsku komisiju; suradnje s tijelima Europske komisije; definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, a vezano za Extrastat; utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano uz Extrastat, te utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku; unaprjeđenja suradnje definirane Ugovorom o međusobnoj suradnji; sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine u organizaciji Državnog zavoda za statistiku i Eurostata; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; suradnje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom; provedbe aktivnosti vezane za upravljanje sustavom informacijske sigurnosti sukladno međunarodnoj normi ISO 27001:2013 u upravljanju informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom i upravljanju razvojem, testiranjem i održavanjem aplikacija u carinskoj službi; provođenja edukacija korisnika IT sustava Carinske uprave i gospodarstvenika.

7.3. Služba za INTRASTAT

Služba za INTRASTAT obavlja poslove prikupljanja, kontroliranja, obrađivanja, analiziranja i čuvanja statističkih podataka o robnoj razmjeni između država članica Europske unije; dostavljanja prikupljenih podatke u Državni zavod za statistiku; obavještavanja izvještajne jedinice o početku i prestanku obveze izvještavanja i pružanja tehničke podrške oko slanja Intrastat obrazaca; nadzora izvještajnih jedinica; sudjelovanja u zajedničkim projektima s Državnim zavodom za statistiku radi sustavnog unaprjeđivanja Intrastat istraživanja; kontinuiranog unaprjeđivanja programskih rješenja za prikupljanje i kontrolu kvalitete prikupljenih podataka u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; održavanja aplikacije za prikupljanje INTRASTAT podataka i INTRASTAT registar; izrade uputa i obrazaca za gospodarstvenike u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; sudjelovanja u informiranju i edukaciji gospodarstvenika te u pripremi i održavanju internetske stranice Intrastat istraživanja u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; praćenja zakonskih regulativa vezanih uz INTRASTAT istraživanja te sastavljanja i pripreme prijedloga za izradu novih zakonskih i podzakonskih akata; izrade statističkih izvještaja, planova rada i izvješća o radu; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

U Službi za INTRASTAT, ustrojavaju se:

7.3.1. Odjel za prikupljanje podataka i podršku korisnicima

7.3.2. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica.

7.3.1. Odjel za prikupljanje podataka i podršku korisnicima

Odjel za prikupljanje podataka i podršku korisnicima obavlja poslove prikupljanja, kontrole, obrade i analize statističkih podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije; prikupljene, kontrolirane i ispravljene podatke s pratećim analizama, izvještajima i evidencijama dostavlja na mjesečnoj razini u Državni zavod za statistiku; održava INTRASTAT registar; prati pravovremenost izvještavanja izvještajnih jedinica i šalje požurnice; daje prijedloge za pokretanje nadzora nad izvještajnim jedinicama, sudjeluje u izradi uputa za rad, pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama, odgovara na upite korisnika i obavlja i druge poslove podrške izvještajnim jedinicama; daje prijedloge i inicijative za poboljšanje učinkovitosti rada; sudjeluje u stručnom obrazovanju carinskih službenika i izvještajnih jedinica; prati zakonsku regulativu iz nadležnosti rada Odjela; pruža stručnu i tehničku pomoć obveznicima
INTRASTAT istraživanja u pogledu popunjavanja i slanja INTRASTAT obrazaca; priprema, kreira i inicira ažuriranje internetskih stranica
INTRASTAT-a Carinske uprave; nadzire uvjete pristupa i ispravnost korištenja INTRASTAT sustava te organizira popravke informatičke infrastrukture INTRASTAT sustava Carinske uprave; evidentira, kontrolira, prati i rješava prijave incidenata u suradnji s informatičkom podrškom Carinske uprave; surađuje, koordinira rješavanje problema i razmjenjuje iskustva s drugim službama nadležnim za podršku korisnicima; koordinira razmjenu podataka između
INTRASTAT registra i baza drugih institucija te ažurira INTRASTAT registar; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme; izrađuje planove rada i izvješća o radu; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.2. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

Odjel za nadzor izvještajnih jedinica prati, nadzire i analizira redovitost izvještavanja i kvalitetu prikupljenih podataka za INTRASTAT istraživanje; određuje subjekte nadzora i obavlja poslove izrade plana nadzora u suradnji s drugim odjelima; provodi aktivnosti nadzora i na osnovu rezultata nadzora sastavlja nalaze o izvršenom nadzoru; izrađuje prekršajne naloge u slučaju neizvještavanja i netočnih INTRASTAT izvještaja; pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama i daje prijedloge za unaprjeđenje kvalitete izvještavanja; osigurava pravilnu primjenu metodologije INTRASTAT-a; sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata; prati i analizira sve propise vezane uz metodologiju prikupljanja podataka za INTRASTAT istraživanje te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i obuke carinskih službenika i izvještajnih jedinica iz djelokruga Službe; surađuje s Državnim zavodom za statistiku, Poreznom upravom i drugim tijelima radi osiguranja potrebne kvalitete INTRASTAT podataka; izrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE

Članak 98.

Služba za strateško planiranje, analize i informiranje izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja sa stručnim sektorima definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz izradu strateških dokumenata iz područja nadležnosti Carinske uprave; izrađuje akcijske planove i smjernice za provedbu strateških dokumenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti ostvarivanja strateških ciljeva zadanih od strane Ministarstva i institucija Europske unije, provodi izvještavanje i mjerenje uspješnosti poslovanja carinske službe prema kriterijima Europske komisije, sudjeluje u provođenju statističkih i analitičkih istraživanja u relevantnim segmentima rada s javnim tijelima, zavodima i institucijama; predlaže dopune ili izmjene utvrđenih strateških pravaca i dokumenata; izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i drugo); priprema analize i izvješća za ravnatelja Carinske uprave; obavlja poslove u vezi upita, predstavki i pojašnjenja građana, gospodarstva, drugih tijela državne uprave, obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije s drugim nadležnim tijelima u informiranju javnosti i prezentacije rada carinske službe putem medija i drugih oblika komunikacije, publikacija i informiranja; priprema i provodi poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija Carinske uprave, obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU

Članak 99.

Služba za unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu obavlja poslove unutarnje revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije; kontinuirano procjenjuje praksu upravljanja poslovnim procesima; pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; provodi postupak unutarnjeg nadzora nad zakonitošću rada i pravilnom primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave, u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Carinske uprave, s namjerom otklanjanja utvrđenih nepravilnosti te ujednačavanja prakse rada; na temelju izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora rada Carinske uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; za inspekcije tradicionalnih vlastitih sredstava koje provodi Europska komisija vrši organizaciju rada i koordinira odnose sa službama koje su uključene u inspekciju; poduzima mjere kontrole i nadzora koje se odnose na utvrđivanje i stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava; na zahtjev Europske komisije obavlja dodatne inspekcijske mjere, sudjeluje u svojstvu promatrača i u svojstvu upućenih nacionalnih stručnjaka u inspekcijama Europske komisije u drugim državama članicama; provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje radi utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o uočenim pojavnim oblicima nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; izrađuje potrebne analize i izvješća te predlaže mjere za unaprjeđenje sustava unutarnje kontrole; prikuplja relevantne podatke, osmišljava i koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnosti, izvješćuje o antikorupcijskim aktivnostima, te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga Carinske uprave; prikuplja relevantne podatke za izvješćivanje o antikorupcijskim aktivnostima Carinske uprave; surađuje s povjerljivim savjetnicima i etičkim povjerenicima te daje prijedloge za unaprjeđenje etike u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Carinske uprave o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje planove i izvješća o radu; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije.

U Službi za unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu, ustrojavaju se:

9.1. Odjel za unutarnju reviziju

9.2. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb

9.3. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka

9.4. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek

9.5. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split.

9.1. Odjel za unutarnju reviziju

Odjel za unutarnju reviziju u okviru djelokruga i poslova Odjela obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Carinske uprave, odnosno poslovnih procesa koji se odnose na carinska, trošarinska, vanjskotrgovinska, devizna, porezna i ostala davanja iz nadležnosti Carinske uprave, uključujući informacijski sustav, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima te računovodstvene i opće poslove i druge poslove iz svoga djelokruga; predlaže planove rada unutarnje revizije; obavlja revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira; obavlja revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekta i programa; daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja i upravljanja rizicima; pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima; na temelju činjenica utvrđenih u okviru provedbe revizije koja ukazuju na sumnju na postojanje nepravilnosti podnosi pisano izvješće ravnatelju; na temelju nedostataka utvrđenih kroz obavljanje svih vrsta revizija daje preporuke u svrhu postizanja bolje učinkovitosti, ujednačavanja i podizanja kvalitete provedbe svih procesa; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ravnatelja; obavlja revizije na zahtjev ravnatelja; izrađuje i podnosi ravnatelju godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev ravnatelja; izrađuje propisana izvješća o radu Odjela; surađuje s Državnim uredom za reviziju, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za unutarnju reviziju te drugim vanjskim institucijama; prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva za unutarnju reviziju; u suradnji s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za unutarnju reviziju usklađuje plan rada za Carinsku upravu; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

9.2. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb

Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb sa sjedištem u Zagrebu nadležan je za Središnji ured i područje Područnog carinskog ureda Zagreb, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje, provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu voditelja službe postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela. Odjel provodi unutarnji nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s Odjelom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

9.3. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka

Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka sa sjedištem u Rijeci nadležan je za područje Područnog carinskog ureda Rijeka, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu voditelja službe postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela. Odjel provodi nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s Odjelom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

9.4. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek

Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek sa sjedištem u Osijeku nadležan je za područje Područnog carinskog ureda Osijek, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu voditelja službe postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela. Odjel provodi nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s Odjelom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

9.5. Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split

Područna jedinica – Odjel unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split sa sjedištem u Splitu nadležan je za područje Područnog carinskog ureda Split, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu voditelja službe postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela. Odjel provodi nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s Odjelom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

PODRUČNI CARINSKI UREDI

Članak 100.

U Carinskoj upravi ustrojavaju se:

1. Područni carinski ured Zagreb

2. Područni carinski ured Rijeka

3. Područni carinski ured Osijek

4. Područni carinski ured Split.

1. PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

Članak 101.

Područni carinski ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Zagreb, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

1.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

1.1.2. Odjel za prodaju robe

1.2. Služba za nadzor

1.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

1.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

1.3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

1.4. Služba za financije

1.4.1. Odjel za obvezna davanja

1.4.2. Odjel za računovodstvo.

1.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga Službe.

U Službi za carinsko-prekršajni postupak, ustrojavaju se:

1.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

1.1.2. Odjel za prodaju robe.

1.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga Odjela.

1.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima robu, skladišti, razdužuje robu u kontrolniku, žurno postupa po naredbama Carinskih ureda i vrši prodaju energenata i lako pokvarljive robe, obavlja prodaju robe, vrši procjenu robe, vrši tarifiranje i određuje davanja sukladno TARIC-u, sastavlja oglas za službene stranice CURH-a, organizira postupak prodaje, odlučuje o najboljoj ponudi, izrađuje zapisnik, donosi rasporedna rješenja, prati pravodobne uplate za kupljenu robu, dodjeljuje robu koja je pogodna za besplatnu dodjelu humanitarnim udrugama, izrađuje popis robe za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, utvrđuje se carinska vrijednost, određuje i druge mjere potrebe za puštanje robe u slobodan promet, sudjeluje u svim Povjerenstvima za uništenje robe, prisustvuje uništenju robe, brine o izradi PLO obrazaca za uništenje robe, dostavi računa uništenja nadležnim podnositeljima optužnih prijedloga i prekršajnih naloga, vrši obračun naplate troškova uništenja od prekršitelja, dostavlja obračun unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. Postupa po predmetima kojim se povređuje pravo intelektualnog vlasništva, izrađuje rješenja o istome sukladno Uredbi Vijeća EU broj 608/2013 i Zakona o žigu, kontaktira sa zastupnicima nositelja prava, vrši nadzor uništenja robe, te izradu zapisnika o istome. Donosi rješenja o otkupu robe po zahtjevu prekršitelja ili vlasnika robe. Prodaja svih vozila pod carinskim nadzorom i službenih vozila službe, prodaja domaćih vozila oduzetih po Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, vozila oduzeta po Zakonu o trošarinama, provodi kompletnu pripremu i provođenje licitacije, pisanje rasporednih rješenja, praćenje rokova uplate sukladno Pravilnicima, skrbi o čuvanju i prodaji prijevoznih sredstava, te nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstva, dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu, te provodi administrativne i stručne poslove vezane za provedbu besplatne dodjele, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

1.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; po potrebi u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Središnjeg ureda ili samostalno pruža stručnu pomoć Službama za nadzor carinskih ureda, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje Owners obrazaca i izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika inicirane od strane nadležnih Carinskih ureda, Službi za robno granične procedure za implementaciju istih u automatizirani sustav upravljanja rizicima koji se dostavljaju Sektoru za nadzor; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor, provjeru i ponovnu procjenu vezano na ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta; provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama i propisima koji su vezani na Zakon o koncesijama; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; rješava o otpustu i povratu javnih davanja; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području Područnog carinskog ureda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe za potrebe Carinske uprave, Središnjeg ureda i za potrebe pročelnika. Obavlja i druge poslove određene relevantnim odredbama Zakona o carinskoj službi i drugim propisima u kojima je navedena nadležnost Carinske uprave Republike Hrvatske.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

1.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija.

1.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, obračunava i naplaćuje javna davanja, što podrazumijeva poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje svih relevantnih akta za utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzornim aktivnostima. Za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u propisanim iznosima osigurava ispunjavanje Owners obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje i ažurira Owners izvješća; sastavlja izvješća o obavljenim poslovima; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave, postupa u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

1.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja inspekcijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama po godišnjem planu rada i prema podacima iz Registra koncesija; vrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, izdaje prekršajne naloge; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim inspekcijskim nadzorom te surađuje s nadležnim Državnim inspektoratom, Službom nadzora u području rudarstva, te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

1.3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; pomaže pročelniku područnog carinskog ureda u vezi pokretanja i vođenja postupka zbog težih i lakih povreda službene dužnosti, vodi matične knjige, osobne očevidnike i druge propisane evidencije za službenike i namještenike područnog carinskog ureda, unosi propisane evidencije u Registar zaposlenih u javnom sektoru, obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

1.4. Služba za financije

Služba za financije provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; podnosi odgovarajuće prijave potraživanja prema objavama o otvaranju predstečajnog postupka, stečajnih i likvidacijskih postupaka; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave i ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

U Službi za financije, ustrojavaju se:

1.4.1. Odjel za obvezna davanja

1.4.2. Odjel za računovodstvo.

1.4.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaje potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju predstečajnih postupaka, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije; sastavlja temeljnice uplata; kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuje otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava; storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini osiguranja; obavlja poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; zaprima zadužnice u Kontrolnik zadužnica; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa; izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

1.4.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstva potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

U Područnom carinskom uredu Zagreb ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Zagreb

1.1. Služba za nadzor

1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

1.2. Služba za robno granične procedure Jankomir i Slobodna zona

1.3. Služba za robno granične procedure Zapadni kolodvor

1.4. Služba za robno granične procedure Žitnjak

2. Carinski ured Krapina

2.1. Služba za nadzor

2.2. Služba za robno granične procedure Krapina i Slobodna zona

3. Carinski ured Varaždin

3.1. Služba za nadzor

3.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

3.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

3.2. Služba za robno granične procedure Varaždin

3.3. Služba za robno granične procedure Čakovec

4. Carinski ured Koprivnica

4.1. Služba za nadzor

4.2. Služba za robno granične procedure Koprivnica

4.3. Služba za robno granične procedure Bjelovar

5. Carinski ured Sisak

5.1. Služba za nadzor

5.2. Služba za robno granične procedure Sisak

6. Carinski ured Karlovac

6.1. Služba za nadzor

6.2. Služba za robno granične procedure Karlovac.

Carinski ured obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, knjiženje i osiguranje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i naknadnom provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; vodi i ažurira registre u nadležnosti Carinskog ureda; otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila i propisa o PDV; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima, donosi odobrenja iz nadležnosti Carinskog ureda kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u automatizirani sustav upravljanja rizicima Carinske uprave; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; izvješćuje o rezultatima rada i sastavlja izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave, te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Carinskim uredima Zagreb i Varaždin, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja poslove inspekcijskom nadzora nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza.

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registre iz nadležnosti Odjela; donosi statusna trošarinska i porezna odobrenja, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge nadležnim sudovima i državnim tijelima; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Odjela; surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela, obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potrebe.

U Carinskim uredima Krapina, Koprivnica, Sisak i Karlovac ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registre trošarinskih obveznika, donosi odobrenja iz nadležnosti Službe, podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potrebe.

B. GRANIČNI CARINSKI UREDI

1. Granični carinski ured Jasenovac

2. Granični carinski ured Zračna luka i Pošta.

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom, poštanskom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos i provoz robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); izdaje prekršajne naloge, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga graničnog carinskog ureda.

2. PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

Članak 102.

Područni carinski ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Rijeka, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

2.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

2.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

2.1.2. Odjel za prodaju robe

2.2. Služba za nadzor

2.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

2.3. Služba za analizu rizika

2.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

2.5. Služba za financije

2.5.1. Odjel za obvezna davanja

2.5.2. Odjel za računovodstvo.

2.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga Službe.

U Službi za carinsko-prekršajni postupak, ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

2.1.2. Odjel za prodaju robe.

2.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga Odjela.

2.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima robu, skladišti, razdužuje robu u kontrolniku, žurno postupa po naredbama Carinskih ureda i vrši prodaju energenata i lako pokvarljive robe, obavlja prodaju robe, vrši procjenu robe, vrši tarifiranje i određuje davanja sukladno TARIC-u, sastavlja oglas za službene stranice CURH-a, organizira postupak prodaje, odlučuje o najboljoj ponudi, izrađuje zapisnik, donosi rasporedna rješenja, prati pravodobne uplate za kupljenu robu, dodjeljuje robu koja je pogodna za besplatnu dodjelu humanitarnim udrugama, izrađuje popis robe za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, utvrđuje se carinska vrijednost, određuje i druge mjere potrebe za puštanje robe u slobodan promet, sudjeluje u svim Povjerenstvima za uništenje robe, prisustvuje uništenju robe, brine o izradi PLO obrazaca za uništenje robe, dostavi računa uništenja nadležnim podnositeljima optužnih prijedloga i prekršajnih naloga, vrši obračun naplate troškova uništenja od prekršitelja, dostavlja obračun unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. Postupa po predmetima kojim se povređuje pravo intelektualnog vlasništva, izrađuje rješenja o istome sukladno Uredbi Vijeća EU broj 608/2013 i Zakona o žigu, kontaktira sa zastupnicima nositelja prava, vrši nadzor uništenja robe, te izradu zapisnika o istome. Donosi rješenja o otkupu robe po zahtjevu prekršitelja ili vlasnika robe. Prodaja svih vozila pod carinskim nadzorom i službenih vozila službe, prodaja domaćih vozila oduzetih po Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, vozila oduzeta po Zakonu o trošarinama, provodi kompletnu pripremu i provođenje licitacije, pisanje rasporednih rješenja, praćenje rokova uplate sukladno Pravilnicima, skrbi o čuvanju i prodaji prijevoznih sredstava, te nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstva, dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu, te provodi administrativne i stručne poslove vezane za provedbu besplatne dodjele, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

2.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; po potrebi u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Središnjeg ureda ili samostalno pruža stručnu pomoć Službama za nadzor carinskih ureda, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje Owners obrazaca i izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika inicirane od strane nadležnih Carinskih ureda, Službi za robno granične procedure za implementaciju istih u automatizirani sustav upravljanja rizicima koji se dostavljaju Sektoru za nadzor; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor, provjeru i ponovnu procjenu vezano na ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta; provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama i propisima koji su vezani na Zakon o koncesijama; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; rješava o otpustu i povratu javnih davanja; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području Područnog carinskog ureda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe za potrebe Carinske uprave, Središnjeg ureda i za potrebe pročelnika područnog carinskog ureda. Obavlja i druge poslove određene relevantnim odredbama Zakona o carinskoj službi i drugim propisima u kojima je navedena nadležnost Carinske uprave Republike Hrvatske.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

2.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija.

2.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, obračunava i naplaćuje javna davanja, što podrazumijeva poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje svih relevantnih akta za utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzornim aktivnostima. Za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u propisanim iznosima osigurava ispunjavanje Owners obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje i ažurira Owners izvješća; sastavlja izvješća o obavljenim poslovima; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave, postupa u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

2.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja inspekcijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama po godišnjem planu rada i prema podacima iz Registra koncesija; vrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, izdaje prekršajne naloge; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim inspekcijskim nadzorom te surađuje s nadležnim Državnim inspektoratom, Službom nadzora u području rudarstva, te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

2.3. Služba za analizu rizika

Služba za analizu rizika obavlja poslove nadzora provedbe carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja radi osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, a osobito zaštite zdravlja i života ljudi te zaštite drugih općih i javnopravnih interesa; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom EU analize rizika za zaštitu i sigurnost te nacionalne analize rizika; prikupljanja podataka i informacija iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda radi analize i procjene lokalnih, regionalnih ili nacionalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga profila rizika za sustav analize rizika koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prihvaćanja obavijesti o najavama pošiljaka po sigurnosnim deklaracijama na ulazu, izlazu i izvozu; određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, analize povratnih rezultata o izvršenim kontrolama carinskih deklaracija; izrade prijedloga za izmjenu ili ukidanje postojećih profila rizika u sustavu analize rizika koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja istih zemljama članicama (RIF); analize RIF obavijesti zaprimljenih kroz zajednički sustav analize rizika EU; prosljeđivanja informacija o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim nepravilnostima nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Sektorom za mobilne jedinice; pružanja operativne pomoći drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; obavlja radne posjete na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; izrade izvješća o rezultatima rada; ukazivanja na probleme koji se pojavljuju u radu Službe/Odjela, te predlaže mjere za poboljšanje i unaprjeđenje rada.

2.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; pomaže pročelniku područnog carinskog ureda u vezi pokretanja i vođenja postupka zbog težih i lakih povreda službene dužnosti, vodi matične knjige, osobne očevidnike i druge propisane evidencije za službenike i namještenike područnog carinskog ureda, unosi propisane evidencije u Registar zaposlenih u javnom sektoru, obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

2.5. Služba za financije

Služba za financije provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; podnosi odgovarajuće prijave potraživanja prema objavama o otvaranju predstečajnog postupka, stečajnih i likvidacijskih postupaka; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave i ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

U Službi za financije, ustrojavaju se:

2.5.1. Odjel za obvezna davanja

2.5.2. Odjel za računovodstvo.

2.5.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaje potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju predstečajnih postupaka, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije; sastavlja temeljnice uplata; kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuje otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava; storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini osiguranja; obavlja poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; zaprima zadužnice u Kontrolnik zadužnica; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa; izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

2.5.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstva potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

U Područnom carinskom uredu Rijeka, ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Rijeka

1.1. Služba za nadzor

1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

1.2. Služba za robno granične procedure Luka Rijeka

1.3. Služba za robno granične procedure Škrljevo

2. Carinski ured Pula – Pola

2.1. Služba za nadzor

2.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

2.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

2.2. Služba za robno granične procedure Luka Pula – Pola

2.3. Služba za robno granične procedure Pazin

3. Carinski ured Gospić

3.1. Služba za nadzor

3.2. Služba za robno granične procedure Gospić.

Carinski ured obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, knjiženje i osiguranje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i naknadnom provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; vodi i ažurira registre u nadležnosti Carinskog ureda; otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila i propisa o PDV; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima, donosi odobrenja iz nadležnosti Carinskog ureda kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u automatizirani sustav upravljanja rizicima Carinske uprave; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; izvješćuje o rezultatima rada i sastavlja izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave, te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Carinskim uredima Rijeka i Pula – Pola, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja poslove inspekcijskom nadzora nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza.

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registre iz nadležnosti Odjela; donosi statusna trošarinska i porezna odobrenja, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge nadležnim sudovima i državnim tijelima; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Odjela; surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela, obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potrebe.

U Carinskom uredu Gospić, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registre trošarinskih obveznika, donosi odobrenja iz nadležnosti Službe, podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potrebe.

B. GRANIČNI CARINSKI UREDI

1. Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo.

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom, poštanskom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos i provoz robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); izdaje prekršajne naloge, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga graničnog carinskog ureda.

3. PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

Članak 103.

Područni carinski ured Osijek sa sjedištem u Osijeku neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Osijek, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

3.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

3.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

3.1.2. Odjel za prodaju robe

3.2. Služba za nadzor

3.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

3.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

3.3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

3.4. Služba za financije

3.4.1. Odjel za obvezna davanja

3.4.2. Odjel za računovodstvo.

3.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga Službe.

U Službi za carinsko-prekršajni postupak, ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

3.1.2. Odjel za prodaju robe.

3.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga Odjela.

3.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima robu, skladišti, razdužuje robu u kontrolniku, žurno postupa po naredbama Carinskih ureda i vrši prodaju energenata i lako pokvarljive robe, obavlja prodaju robe, vrši procjenu robe, vrši tarifiranje i određuje davanja sukladno TARIC-u, sastavlja oglas za službene stranice CURH-a, organizira postupak prodaje, odlučuje o najboljoj ponudi, izrađuje zapisnik, donosi rasporedna rješenja, prati pravodobne uplate za kupljenu robu, dodjeljuje robu koja je pogodna za besplatnu dodjelu humanitarnim udrugama, izrađuje popis robe za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, utvrđuje se carinska vrijednost, određuje i druge mjere potrebe za puštanje robe u slobodan promet, sudjeluje u svim Povjerenstvima za uništenje robe, prisustvuje uništenju robe, brine o izradi PLO obrazaca za uništenje robe, dostavi računa uništenja nadležnim podnositeljima optužnih prijedloga i prekršajnih naloga, vrši obračun naplate troškova uništenja od prekršitelja, dostavlja obračun unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. Postupa po predmetima kojim se povređuje pravo intelektualnog vlasništva, izrađuje rješenja o istome sukladno Uredbi Vijeća EU broj 608/2013 i Zakona o žigu, kontaktira sa zastupnicima nositelja prava, vrši nadzor uništenja robe, te izradu zapisnika o istome. Donosi rješenja o otkupu robe po zahtjevu prekršitelja ili vlasnika robe. Prodaja svih vozila pod carinskim nadzorom i službenih vozila službe, prodaja domaćih vozila oduzetih po Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, vozila oduzeta po Zakonu o trošarinama, provodi kompletnu pripremu i provođenje licitacije, pisanje rasporednih rješenja, praćenje rokova uplate sukladno Pravilnicima, skrbi o čuvanju i prodaji prijevoznih sredstava, te nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstva, dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu, te provodi administrativne i stručne poslove vezane za provedbu besplatne dodjele, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

3.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; po potrebi u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Središnjeg ureda ili samostalno pruža stručnu pomoć Službama za nadzor carinskih ureda, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje Owners obrazaca i izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika inicirane od strane nadležnih Carinskih ureda, Službi za robno granične procedure za implementaciju istih u automatizirani sustav upravljanja rizicima koji se dostavljaju Sektoru za nadzor; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor, provjeru i ponovnu procjenu vezano na ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta; provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama i propisima koji su vezani na Zakon o koncesijama; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; rješava o otpustu i povratu javnih davanja; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području Područnog carinskog ureda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe za potrebe Carinske uprave, Središnjeg ureda i za potrebe pročelnika područnog carinskog ureda. Obavlja i druge poslove određene relevantnim odredbama Zakona o carinskoj službi i drugim propisima u kojima je navedena nadležnost Carinske uprave Republike Hrvatske.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

3.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

3.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija.

3.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, obračunava i naplaćuje javna davanja, što podrazumijeva poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje svih relevantnih akta za utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzornim aktivnostima. Za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u propisanim iznosima osigurava ispunjavanje Owners obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje i ažurira Owners izvješća; sastavlja izvješća o obavljenim poslovima; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave, postupa u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

3.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja inspekcijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama po godišnjem planu rada i prema podacima iz Registra koncesija; vrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, izdaje prekršajne naloge; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim inspekcijskim nadzorom te surađuje s nadležnim Državnim inspektoratom, Službom nadzora u području rudarstva, te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

3.3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; pomaže pročelniku područnog carinskog ureda u vezi pokretanja i vođenja postupka zbog težih i lakih povreda službene dužnosti, vodi matične knjige, osobne očevidnike i druge propisane evidencije za službenike i namještenike područnog carinskog ureda, unosi propisane evidencije u Registar zaposlenih u javnom sektoru, obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

3.4. Služba za financije

Služba za financije provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; podnosi odgovarajuće prijave potraživanja prema objavama o otvaranju predstečajnog postupka, stečajnih i likvidacijskih postupaka; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave i ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

U Službi za financije, ustrojavaju se:

3.4.1. Odjel za obvezna davanja

3.4.2. Odjel za računovodstvo.

3.4.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaje potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju predstečajnih postupaka, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije; sastavlja temeljnice uplata; kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuje otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava; storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini osiguranja; obavlja poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; zaprima zadužnice u Kontrolnik zadužnica; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa; izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

3.4.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstva potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

U Područnom carinskom uredu Osijek, ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Osijek

1.1. Služba za nadzor

1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

1.2. Služba za robno granične procedure Osijek i Slobodna zona

2. Carinski ured Vukovar

2.1. Služba za nadzor

2.2. Služba za robno granične procedure Vukovar i Slobodna zona

2.3. Služba za robno granične procedure Vinkovci

2.4. Služba za robno granične procedure Županja

3. Carinski ured Slavonski Brod

3.1. Služba za nadzor

3.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

3.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

3.2. Služba za robno granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona

3.3. Služba za robno granične procedure Požega

4. Carinski ured Virovitica

4.1. Služba za nadzor

4.2. Služba za robno granične procedure Virovitica.

Carinski ured obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, knjiženje i osiguranje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i naknadnom provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; vodi i ažurira registre u nadležnosti Carinskog ureda; otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila i propisa o PDV; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima, donosi odobrenja iz nadležnosti Carinskog ureda kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u automatizirani sustav upravljanja rizicima Carinske uprave; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; izvješćuje o rezultatima rada i sastavlja izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave, te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Carinskim uredima Osijek i Slavonski Brod, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja poslove inspekcijskom nadzora nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza.

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registre iz nadležnosti Odjela; donosi statusna trošarinska i porezna odobrenja, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge nadležnim sudovima i državnim tijelima; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Odjela; surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela, obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potrebe.

U Carinskim uredima Vukovar i Virovitica, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registre trošarinskih obveznika, donosi odobrenja iz nadležnosti Službe, podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potrebe.

B. GRANIČNI CARINSKI UREDI

1. Granični carinski ured Bajakovo

2. Granični carinski ured Erdut

3. Granični carinski ured Ilok

4. Granični carinski ured Slavonski Brod

5. Granični carinski ured Županja

6. Granični carinski ured Stara Gradiška.

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom, poštanskom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos i provoz robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); izdaje prekršajne naloge, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga graničnog carinskog ureda.

4. PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

Članak 104.

Područni carinski ured Split sa sjedištem u Splitu neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Split, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

4.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

4.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

4.1.2. Odjel za prodaju robe

4.2. Služba za nadzor

4.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

4.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

4.3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

4.4. Služba za financije

4.4.1. Odjel za obvezna davanja

4.4.2. Odjel za računovodstvo.

4.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe

Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga Službe.

U Službi za carinsko-prekršajni postupak, ustrojavaju se:

4.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

4.1.2. Odjel za prodaju robe.

4.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga Odjela.

4.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima robu, skladišti, razdužuje robu u kontrolniku, žurno postupa po naredbama Carinskih ureda i vrši prodaju energenata i lako pokvarljive robe, obavlja prodaju robe, vrši procjenu robe, vrši tarifiranje i određuje davanja sukladno TARIC-u, sastavlja oglas za službene stranice CURH-a, organizira postupak prodaje, odlučuje o najboljoj ponudi, izrađuje zapisnik, donosi rasporedna rješenja, prati pravodobne uplate za kupljenu robu, dodjeljuje robu koja je pogodna za besplatnu dodjelu humanitarnim udrugama, izrađuje popis robe za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, utvrđuje se carinska vrijednost, određuje i druge mjere potrebe za puštanje robe u slobodan promet, sudjeluje u svim Povjerenstvima za uništenje robe, prisustvuje uništenju robe, brine o izradi PLO obrazaca za uništenje robe, dostavi računa uništenja nadležnim podnositeljima optužnih prijedloga i prekršajnih naloga, vrši obračun naplate troškova uništenja od prekršitelja, dostavlja obračun unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. Postupa po predmetima kojim se povređuje pravo intelektualnog vlasništva, izrađuje rješenja o istome sukladno Uredbi Vijeća EU broj 608/2013 i Zakona o žigu, kontaktira sa zastupnicima nositelja prava, vrši nadzor uništenja robe, te izradu zapisnika o istome. Donosi rješenja o otkupu robe po zahtjevu prekršitelja ili vlasnika robe. Prodaja svih vozila pod carinskim nadzorom i službenih vozila službe, prodaja domaćih vozila oduzetih po Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, vozila oduzeta po Zakonu o trošarinama, provodi kompletnu pripremu i provođenje licitacije, pisanje rasporednih rješenja, praćenje rokova uplate sukladno Pravilnicima, skrbi o čuvanju i prodaji prijevoznih sredstava, te nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstva, dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu, te provodi administrativne i stručne poslove vezane za provedbu besplatne dodjele, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

4.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; po potrebi u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Središnjeg ureda ili samostalno pruža stručnu pomoć Službama za nadzor carinskih ureda, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje Owners obrazaca i izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika inicirane od strane nadležnih Carinskih ureda, Službi za robno granične procedure za implementaciju istih u automatizirani sustav upravljanja rizicima koji se dostavljaju Sektoru za nadzor; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor, provjeru i ponovnu procjenu vezano na ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta; provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama i propisima koji su vezani na Zakon o koncesijama; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; rješava o otpustu i povratu javnih davanja; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području Područnog carinskog ureda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe za potrebe Carinske uprave, Središnjeg ureda i za potrebe pročelnika područnog carinskog ureda. Obavlja i druge poslove određene relevantnim odredbama Zakona o carinskoj službi i drugim propisima u kojima je navedena nadležnost Carinske uprave Republike Hrvatske.U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

4.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

4.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija.

4.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, obračunava i naplaćuje javna davanja, što podrazumijeva poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje svih relevantnih akta za utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzornim aktivnostima. Za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u propisanim iznosima osigurava ispunjavanje Owners obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje i ažurira Owners izvješća; sastavlja izvješća o obavljenim poslovima; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave, postupa u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

4.2.2. Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija

Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja inspekcijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama po godišnjem planu rada i prema podacima iz Registra koncesija; vrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, izdaje prekršajne naloge; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim inspekcijskim nadzorom te surađuje s nadležnim Državnim inspektoratom, Službom nadzora u području rudarstva, te po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu Carinske uprave, Središnjeg ureda i pročelnika područnog carinskog ureda.

4.3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; pomaže pročelniku područnog carinskog ureda u vezi pokretanja i vođenja postupka zbog težih i lakih povreda službene dužnosti, vodi matične knjige, osobne očevidnike i druge propisane evidencije za službenike i namještenike područnog carinskog ureda, unosi propisane evidencije u Registar zaposlenih u javnom sektoru, obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

4.4. Služba za financije

Služba za financije provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; podnosi odgovarajuće prijave potraživanja prema objavama o otvaranju predstečajnog postupka, stečajnih i likvidacijskih postupaka; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave i ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga; nadzire rad nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

U Službi za financije, ustrojavaju se:

4.4.1. Odjel za obvezna davanja

4.4.2. Odjel za računovodstvo.

4.4.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja provodi upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; poslove provođenja mjera osiguranja naplate potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave; knjiži zaduženja, knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za sklapanje upravnog ugovora, za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaje potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju predstečajnih postupaka, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije; sastavlja temeljnice uplata; kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuje otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava; storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja poslove po zahtjevima za odobravanje uporabe zajedničkog osiguranja u svim carinskim postupcima, uključujući i provozni postupak; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini osiguranja; obavlja poslove po zahtjevima za odgodu plaćanja iznosa duga kao i po zahtjevima za polaganje zadužnice kao instrumenta osiguranja duga; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; zaprima zadužnice u Kontrolnik zadužnica; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa; izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

4.4.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstva potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

U Područnom carinskom uredu Split, ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Split

1.1. Služba za nadzor

1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

1.2. Služba za robno granične procedure Split

1.3. Služba za robno granične procedure Zračna luka Split

2. Carinski ured Šibenik

2.1. Služba za nadzor

2.2. Služba za robno granične procedure Šibenik

3. Carinski ured Zadar

3.1. Služba za nadzor

3.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

3.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

3.2. Služba za robno granične procedure Zadar

4. Carinski ured Ploče

4.1. Služba za nadzor

4.2. Služba za robno granične procedure Ploče

5. Carinski ured Dubrovnik

5.1. Služba za nadzor

5.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

5.1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

5.2. Služba za robno granične procedure Dubrovnik

5.3. Služba za robno granične procedure Korčula.

Carinski ured obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, knjiženje i osiguranje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i naknadnom provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; vodi i ažurira registre u nadležnosti Carinskog ureda; otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila i propisa o PDV; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima, donosi odobrenja iz nadležnosti Carinskog ureda kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u automatizirani sustav upravljanja rizicima Carinske uprave; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; izvješćuje o rezultatima rada i sastavlja izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave, te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Carinskim uredima Split, Zadar i Dubrovnik, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja poslove inspekcijskom nadzora nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza.

1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

1.2. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registre iz nadležnosti Odjela; donosi statusna trošarinska i porezna odobrenja, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge nadležnim sudovima i državnim tijelima; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Odjela; surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela, obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potreU Carinskim uredima Šibenik i Ploče, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za robno granične procedure.

1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove i nadzor nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu, osiguranje i knjiženje obračunatih i neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje Owners obrazaca i uređivanje Owners izvješća; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; vodi i ažurira registre trošarinskih obveznika, donosi odobrenja iz nadležnosti Službe, podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; sastavlja planove rada i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda, a sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada i poslovi Carinske uprave te obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

2. SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i izuzeću od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila; naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; provodi nadzor nad smještajem robe u skladištu i Slobodnim zonama, vodi carinsko skladište; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz utvrđivanje obveze plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima kod uvoza/unosa vozila od strane fizičkih osoba i proizvođača (pravnih osoba i obrtnika) koji uvoze/unose vozilo za vlastite potrebe.

B. GRANIČNI CARINSKI UREDI

1. Granični carinski ured Kamensko

2. Granični carinski ured Vinjani Donji

3. Granični carinski ured Metković

4. Granični carinski ured Karasovići.

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom, poštanskom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos i provoz robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene posebnih carinskih postupaka i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); izdaje prekršajne naloge, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga graničnog carinskog ureda.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 105.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra, ministra zamjenjuje državni tajnik kojeg odredi ministar.

Radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva upravlja ravnatelj. Ravnatelji za svoj rad odgovorni su nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Radom Državne riznice upravlja glavni državni rizničar, kojega imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija. Glavni državni rizničar za svoj rad odgovoran je m