NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1820

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva turizma i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove

4. Uprava za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije

5. Uprava za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva

6. Uprava za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove

7. Uprava za sport

8. Samostalni sektor sportske inspekcije

9. Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak

10. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra obavlja administrativne, stručne, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću za ministra; poslove u vezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; obavlja poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; obavlja poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama, obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s ostvarivanjem programa rada i aktivnostima ministra i državnih tajnika.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za tehničko usklađivanje rada ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva; priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrađuje prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove javne nabave, vodi registar ugovora javne nabave, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu; nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova; nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte; poslove vezane za informacijsku sigurnost i poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava; obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana i izvršenja državnog proračuna; izrađuje financijska i druga izvješća, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku; priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; obavlja računovodstvene i druge srodne poslove sukladno posebnim propisima; obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole; obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući podatke u središnji popis državnih službenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru; provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; priprema rješenja, obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za financijske i računovodstvene poslove, proračun, financijsko upravljanje i kontrolu

2.2. Sektor za javnu nabavu, ljudske potencijale, informatičke i opće poslove.

2.1. Sektor za financijske i računovodstvene poslove, proračun, financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 5.

Sektor za financijske i računovodstvene poslove, proračun, financijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna; koordinira evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama; te računima i obvezama koje se putem integracijskog programa prosljeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice; provjerava sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika obveznika iz svog djelokruga; koordinira rad računovodstvenog sustava; uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz fondove EU koje uključuju njegovo praćenje te izvršavanje; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje prema upravama, Ministarstvu financija i drugim institucijama koje sudjeluju u provedbi i praćenju navedenog; sudjeluje u procesu izrade dijelova strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; koordinira poslove vezane uz pripremu dokumentacije za plaćanja koja se odnosi na plaćanja nastalih obveza koje se osim iz sredstava državnog proračuna RH podmiruju financijskim sredstvima ostvarenim iz EU, obradu računovodstvene i financijske dokumentacije, provedbu plaćanja i praćenje korištenja sredstva; sudjeluje u uspostavi sustava financijskog upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava.; obavlja stručne poslove sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava; kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva; kontrolira usklađena stanja na knjigovodstvenim karticama; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna; koordinira i sudjeluje u izradi godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, kontrolira obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, brine o rokovima plaćanja svih obveza; izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima; obavlja nadzor i kontrolu poslova knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije; provodi formalne, suštinske i računske kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije; u suradnji s ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za izvršenje proračuna, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijske i računovodstvene poslove, proračun, financijsko upravljanje i kontrolu ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za financijske i računovodstvene poslove

2.1.2. Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu.

2.1.1 Služba za financijske i računovodstvene poslove

Članak 6.

Služba za financijske i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje propisanih računovodstvenih evidencija, izrađuje godišnja, polugodišnja, tromjesečna, mjesečna i statistička izvješća, izrađuje preglede po vrstama troškova, aktivnostima i projektima Ministarstva po izvorima financiranja, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u izradi prijedloga internih akata kojima se uređuju ključni procesi za financijsko upravljanje iz područja računovodstva, izvještava te prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih, daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu ostalim ustrojstvenim jedinicama vezano uz financije. Koordinira unos u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podataka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna; vodi evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama; putem integracijskog programa prosljeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; koordinira poslove plaćanja koje se odnose na projekte Ministarstva koji se financiraju iz sredstava EU te koordinira učinkovito upravljanja te namjenskog i svrhovitog korištenja financijskih sredstava i imovine te EU izvora ,surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom, u okviru svog djelokruga također obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisnih poslovnih knjiga; obavlja stručne poslove vezane uz kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva; usklađuje stanja na knjigovodstvenim karticama; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna; usklađuje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima; obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima, usklađenima s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; ispostavlja račune za koncesijsku naknadu sukladno Zakonu, te kontrolira uplatu koncesijskih naknada; ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, prati uplate, obavlja kontrolu knjigovodstvene dokumentacije; obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara; izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza; vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom; izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima; obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne; obavlja poslove knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije; provodi formalne, suštinske i računske kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije; sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za davatelje financijskih sredstava uz nadležne ustrojstvene jedinice na temelju podataka proizašlih iz računovodstvenog sustava; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga

2.1.2. Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 7.

Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu obavlja stručne i upravne poslove vezane za izradu strateškog i financijskog plana Ministarstva, izradu projekcija financijskog plana Ministarstva, izradu izmjena i dopuna financijskog plana Ministarstva, raspoređivanje utvrđenih proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama u sustavu državnog proračuna, rezerviranje odobrenih sredstava i praćenje rezervacija u financijskom planu Ministarstva, praćenje realizacije financijskog plana i pripremu izvješća, analiziranje realiziranih proračunskih sredstava, izradu analiza i izvješća prema drugim tijelima državne uprave i kontrolu izvršenja financijskog plana u skladu s propisima iz područja upravljanja proračunskim sredstvima. Prati izvršenje financijskog plana, razmjenu proračunskih informacija s drugim ustrojstvenim jedinicama te obavlja stručne analize na zahtjev unutarnjih i vanjskih subjekata. Isto tako, obavlja tehnički unos prijedloga proračuna u sustav Državne riznice, izrađuje financijski plan po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, priprema prijedloge izmjena i dopuna te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine, izrađuje godišnja izvješća o izvršenju proračuna po programima i ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana. Služba prati provedbu posebnog propisa o fiskalnoj odgovornost kroz izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; sudjeluje i pomaže rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u vezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; obavlja poslove uspostave unutarnje kontrole i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u svrhu izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole; koordinira razvoj financijskog upravljanja i pruža potporu ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u razvoju financijskog upravljanja u cijeloj organizaciji; u suradnji s čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica osmišljava razvoj prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenje realizacije proračunskih sredstava; po potrebi inicira izradu internih akata kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa/projekata, praćenja realizacije programa/projekata, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima; u suradnji s ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijsku kontrolu, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za javnu nabavu, ljudske potencijale,
informatičke i opće poslove

Članak 8.

Sektor za javnu nabavu, ljudske potencijale, informatičke i opće poslove, obavlja poslove javne i jednostavne nabave za potrebe Ministarstva; pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne i jednostavne nabave; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim državnim proračunom u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore o nabavi te prati njihovo izvršavanje. Sektor obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva i njihovom razvoju; priprema prijedlog plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala; vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika; unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo; izrađuje odgovore na tužbe u predmetima vezanim za prava službenika, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti; obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu; izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu; brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva; brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost; obavlja stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite; brine o voznom parku Ministarstva; obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome te obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno-stručne i administrativne poslove; te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora.

U Sektoru za javnu nabavu, ljudske potencijale, informatičke i opće poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za javnu nabavu

2.2.2. Služba za ljudske potencijale

2.2.3. Služba za informatičke i opće poslove.

2.2.1. Služba za javnu nabavu

Članak 9.

Služba za javnu nabavu obavlja sve poslove vezane uz javnu i jednostavnu nabavu; predlaže, ustrojava i vodi evidencije iz svoga djelokruga; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; priprema podatke iz svog djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva; izrađuje objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema i provodi sve postupke javne i jednostavne nabave za potrebe cijelog Ministarstva u suradnji s imenovanim stručnim povjerenstvima; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno propisima koji reguliraju javnu i jednostavnu nabavu; ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje dokumentaciju za provođenje postupaka nabave; obavlja administrativne i stručne poslove vezane za pripremu postupaka nabave i obrađuje dostavljene ponude u postupcima nabave; obavlja poslove odabira postupka nabave; priprema odluke i provodi objave i pozive za pripremu i provedbu postupaka nabave; određuje uvjete nabave i ugovaranja s obzirom na predmet nabave; priprema dokumentaciju za nadmetanje; prima ponude i provodi postupak javnog otvaranja ponuda kod javne nabave; provodi postupak pregleda, ocjene i analize ponuda; provjerava računsku točnost ponuda, priprema upute, obrasce i smjernice za provedbu postupaka nadmetanja sukladno zakonskim propisima o nabavi; vodi brigu da se nabava odvija sukladno državnom proračunu i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definira komercijalne i obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata, te fizičkih osoba iz djelokruga rada Službe; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s redovnim ažuriranjem podataka; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za ljudske potencijale

Članak 10.

Služba za ljudske potencijale neposredno provodi propise iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svog djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, vodi propisane očevidnike iz područja službeničkih odnosa, odnosno radno-pravnih odnosa zaposlenih, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svog djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svog djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.2.3. Služba za informatičke i opće poslove

Članak 11.

Služba za informatičke i opće poslove obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva; koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu; izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu;; sudjeluje u projektima povezivanja aplikacijskih sustava između tijela državne uprave; vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme; brine za sigurnosti informatičkog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost; brine se za održavanje strojne i programske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava; organizira i sudjeluje u provedbi informatičke izobrazbe korisnika; vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i stanova za državne dužnosnike; prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja; obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za primitak i raspoređivanje pošte; vođenje urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta upravnog postupka, internu dostavu, otpremu pošte, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu i čuvanje arhivske građe, te druge upravno-stručne i administrativne poslove pisarnice i pismohrane; stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite; vođenje očevidnika o ozljedi na radu; izrađuje provedbene propise vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske građe; vodi evidencije i brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva; obavlja poslove iz područja obrane iz djelokruga Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u situacijama katastrofa i kriza; obavlja poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila i opreme, te organizaciju prijevoza državnih dužnosnika Ministarstva; vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila; vodi skladišno poslovanje potrošnog materijala i sitnog inventara; poslove čajne kuhinje; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, DIGITALIZACIJU I EU FONDOVE

Članak 12.

Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove obavlja poslove koji se odnose na izradu te izmjene godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i sporta te njihovo praćenje i vrednovanje; obavlja poslove sudjelovanja u radu stručnih tijela i vijeća, obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja sektorskom politikom razvoja turizma i sporta te koordinacije i suradnje s tijelima državne uprave u okviru nacionalnih izvora te programa Europske unije, a posebno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) te drugih financijskih instrumenata, Programa Unije i drugih izvora financiranja; obavlja i aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije, a posebno Europskih i investicijskih fondova (ESI fondova) u okviru dva tematska cilja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali – Tematskih ciljeva: (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela, u skladu sa propisima u vezi uspostave institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj; nadležna je za pripremu i provedbu strateških projekata Ministarstva koji se odnose na razvoj turizma i sporta; priprema i provodi programe iz sredstava državnog proračuna u okviru svoga djelokruga; organizira informativne radionice, seminare i edukacije potrebne za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije i drugih izvora financiranja; organizira i provodi promotivne i komunikacijske aktivnosti o mogućnostima financiranja projekata za razvoj turizma i sporta kroz ESI fondove i druge izvore financiranja; predlaže politiku međunarodne suradnje Ministarstva s međunarodnim tijelima, organizacijama i mrežama nadležnim za turizam i sport, provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju, priprema međunarodne ugovore te prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz područja rada Ministarstva;; prati i analizira pokazatelje i podatke koji utječu na razvoj turizma i sporta, izrađuje analitičke podloge za potrebe pripreme strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i sporta. Uprava potiče stvaranje povoljnijih uvjeta za korištenje EU fondova u području turizma i sporta i poticanja ulaganja u turizam i sport te savjetuje dionike u turizmu i sporta, a u svrhu učinkovitijeg korištenja sredstava EU fondova; izrađuju se preporuke za pozicioniranje turizma i sporta u programskim dokumentima s ciljem učinkovitijeg korištenja EU fondova i promicanja doprinosa turizma i sporta drugim područjima politika poput zdravstva, obrazovanja, socijalnog uključivanja i regionalnoga razvoja; izrađuju se preporuke za otvaranje mogućnosti korištenja EU fondova za istraživačke projekte kojima se prikupljaju, analiziraju i vrednuju podaci koji mogu doprinijeti razvoju turizma i sporta. Prati propise nacionalnog zakonodavstva, Europske unije i međunarodnih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove ustrojavaju se:

3.1. Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU

3.2. Sektor za međunarodnu suradnju

3.1. Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju,
programe i projekte EU

Članak 13.

Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu, izmjene te koordinaciju pripreme godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i sporta te njihovo praćenje i vrednovanje; obavlja stručne i administrativne poslove sudjelovanja u radu stručnih tijela i vijeća čije se aktivnosti odnose na razvoj turizma i sporta; obavlja poslove upravljanja sektorskom politikom razvoja turizma i sporta u okviru nacionalnih izvora te programa Europske unije, a posebno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) te drugih financijskih instrumenata, Programa Unije i drugih izvora financiranja. U tom smislu, u svojstvu sektorski nadležnog tijela za razvoj turizma i sporta Sektor sudjeluje u programiranju i odabiru projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima ili sporazumima s drugim tijelima državne uprave dodijeljene. Sektor obavlja stručne i administrativne poslovne koordinatora strateškog planiranja te je nadležan za poslove strateškog planiranja u Ministarstvu. Sektor obavlja stručne i administrativne poslove upravljanja programima Europske unije, a posebno Europskih i investicijskih fondova (ESI fondova) u okviru dva tematska cilja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali – Tematskih ciljeva: (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela, u skladu sa važećim propisima u vezi uspostave institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj kao i propisima o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, te drugih financijskih instrumenata. U tom smislu, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, Sektor provodi aktivnosti programiranja, financijskog upravljanja, pripreme i objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i odabir projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima ili sporazumom s Upravljačkim tijelom dodijeljene. Sektor je odgovoran za pripremu i provedbu strateških projekata Ministarstva i projekata u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma i druga područja u nadležnosti Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave. Sektor je odgovoran za pripremu projektnih prijedloga na otvorene pozive iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora, izradu prijedloga proračuna projekata, komunikaciju sa tijelima odgovornim za objavu poziva, koordinaciju procesa ugovaranja projekata Ministarstva; izradu planova nabave projekata Ministarstva te provedbu postupaka javne nabave, planiranje proračuna projekata Ministarstva, izradu izvještaja o napretku provedbe projekata, izradu zahtjeva za nadoknadu sredstava; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u pripremu projekata; analizira i procjenjuje potrebnu projektnu dokumentaciju, osigurava podršku u izradi projektne dokumentacije; daje stručne upute i mišljenja o sadržaju i opsegu pripremljene projektne dokumentacije te ostalim važnim elementima projekta; organizira kontrolu usklađenosti tehničke dokumentacije s propisima, normativima i pravilima struke; komunicira sa svim zainteresiranim sudionicima u fazi pripreme projekata; sudjeluje u pripremi zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave; sudjeluje u ugovaranju radova, roba i usluga kroz postupke javne nabave; obavlja poslove vezane uz provedbu i praćenje aktivnosti projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora: provodi stalan nadzor nad provedbom projekata za ugovore koji su sklopljeni; koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u provedbu projekata; surađuje s upravljačkim i posredničkim tijelima, Ministarstvom financija i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata; kontrolira izvješća ugovaratelja i radne naloge stručnjaka, račune ugovaratelja, te poslove u nadležnosti Sektora koji se odnose na provedbu plaćanja sukladno potpisanim ugovorima; popunjava odgovarajuće kontrolne liste sukladno propisanoj proceduri; izrađuje izvješća o praćenju provedbe projekata; organizira sastanke o statusu provedbe projekata, osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata; uočavanje eventualnih nepravilnosti u provedbi projekta i poduzimanja odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje; izrađuje analizu problema u provedbi projekata i predlaganje rješenja za njihovo otklanjanje, prikupljanja informacija i dokumentacije o svim projektima, vrednovanja projekata. Sektor prati propise iz svoga djelokruga, organizira informativne radionice, seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala, provodi promotivne i komunikacijske aktivnosti o mogućnostima financiranja projekata te o rezultatima provedbe programa i projekata za razvoj turizma i sporta kroz ESI fondove i druge izvore financiranja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za strateško planiranje i programiranje

3.1.2. Služba za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj

3.1.3. Služba za pripremu i provedbu strateških projekata i digitalizaciju.

3.1.1. Služba za strateško planiranje i programiranje

Članak 14.

Služba za strateško planiranje i programiranje odgovorna je za izradu, izmjene te koordinaciju i sudjelovanje u pripremi i planiranju godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata te akcijskih planova i drugih provedbenih dokumenata za razvoj turizma i sporta, prati njihovu provedbu te analizira njihove učinke; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sjednica stručnih vijeća i skupina; obavlja stručne i administrativne poslove koordinatora strateškog planiranja te je nadležan za poslove strateškog planiranja u Ministarstvu; pruža podršku i drugim tijelima državne uprave u pripremi specifičnih dijelova godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata te operativnih programa namijenjenih razvoju turizma i sporta. Služba djeluje u provedbi vrednovanja u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima na nacionalnoj i EU razini; sudjeluje u radu evaluacijskih upravljačkih skupina; prati provođenje evaluacijskih preporuka; obavlja poslove izvještavanja o ostvarenju provedbe operativnih programa u svom djelokrugu; pruža podršku poslovnima koordinatora strateškog planiranja kroz izradu potrebnih analitičkih podloga za razvoj turizma i sporta.

U Službi za strateško planiranje i programiranje ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za programiranje, strateško planiranje i vrednovanje programa

3.1.1.2. Odjel za financijsko planiranje i upravljanje rizicima

3.1.1.3. Odjel za analitičke poslove i procjenu učinka.

3.1.1.1. Odjel za programiranje, strateško
planiranje i vrednovanje programa

Članak 15.

Odjel za programiranje, strateško planiranje i vrednovanje programa priprema prijedloge strateških ciljeva, prioriteta i mjera za razvoj turizma sporta; koordinira izradu strateških i programskih dokumenata za razvoj turizma i sporta koji se financiraju iz fondova Europske unije, posebno ESI fondova ali i drugih izvora financiranja; utvrđuje pokazatelje za praćenje provedbe strateških i programskih dokumenata u svom djelokrugu. Odjel pruža podršku razvoju turizma i sporta kroz predlaganje i unaprjeđivanje Partnerskog sporazuma i operativnih programa ; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sjednica vijeća i skupina; obavlja stručne i administrativne poslove koordinatora strateškog planiranja te je nadležan za poslove strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u provedbi vrednovanja u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima na nacionalnoj i EU razini; sudjeluje u radu evaluacijskih upravljačkih skupina; prati provođenje evaluacijskih preporuka; Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za financijsko planiranje i upravljanje rizicima

Članak 16.

Odjel za financijsko planiranje i upravljanje rizicima obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na proces ugovaranja projekata sredstvima ESI fondova; provodi odabir projekata; sudjeluje u procesu ocjenjivanja i odabira projekata s drugim tijelima u sustavu upravljanja Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali ili s drugim tijelima; upravlja financijskim alokacijama iz sredstava ESI fondova i iz državnog proračuna te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika i o tome vodi evidencije te izvještava tijela u sustavu upravljanja Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali te druga tijela; izvršava isplate sredstava sukladno zahtjevima Upravljačkog tijela, odnosno tijela koja obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava plaćanje sredstava; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; vodi evidenciju o povratima; dostavlja tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sukladno relevantnim sporazumima surađuje s korisničkim institucijama, te s Posredničkim tijelom razine 2; sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; koordinira provedbu tehničke pomoći; osigurava elektronsko praćenje podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS). Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz financijsko planiranje proračuna Ministarstva, a sukladno definiranim strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama u okviru strateških i programskih dokumenata za turizam i sport. Odjel upravlja rizicima za mjere. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.1.3. Odjel za analitičke poslove i procjenu učinka

Članak 17.

Odjel za analitičke poslove i procjenu učinka pruža podršku poslovnima koordinatora strateškog planiranja kroz izradu potrebnih analitičkih podloga za razvoj turizma i jačanje ljudskih potencijala u turizmu; izradu analiza i statističkih pokazatelja za potrebe predlaganja strateških ciljeva, prioriteta i mjera za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu prilikom izrade strateških i programskih dokumenata; izrađuje analize potrebe za vrednovanje strateških i programskih dokumenata za razvoj turizma i sporta. U svoj radu Odjel primjenjuje odgovarajuće analitičke i komparativne metode u analizi statističkih podataka.

3.1.2. Služba za praćenje i operativno planiranje
programa za razvoj

Članak 18.

Služba za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj odgovorna je za operativno planiranje programa namijenjenih razvoju turizma i sporta, u utvrđivanju mjera za provedbu prioriteta operativnih programa te razvoja uvjete i planove za njihovu provedbu; priprema sažetke operacija i kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere; sudjeluje u praćenju provedbi prioriteta i mjera u suradnji s odgovarajućim Upravljačkim tijelom odgovornim za programske dokumente te sa drugim tijelima; sudjeluje u pripremi godišnjih i završnih izvješća kroz davanje informacija, analitičkih podloga i studija o provedbi mjera, prioriteta i programa za razvoj turizma i sporta; sudjeluje u radu odbora za praćenje; provodi mjere informiranja i komunikacije u okviru svoga djelokruga u suradnji s Upravljačkim tijelom i drugim tijelima, odnosno tijelima koje obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; koordinira pripremu i provedbu tehničke pomoći. Služba u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za operativno planiranje programa za razvoj

3.1.2.2. Odjel za praćenje provedbe programa za razvoj, izvještavanje, komunikaciju i vidljivost.

3.1.2.1. Odjel za operativno planiranje programa za razvoj

Članak 19.

Odjel za operativno planiranje programa za razvoj utvrđuje mjere za provedbu prioriteta programa za razvoj turizma i sporta; izrađuje sažetke operacija i kriterije za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta i mjere te prati provedbu prioriteta i mjera operativnih programa; obavlja stručne i administrativne poslove pripreme natječajne dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj turizma i sporta; objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj turizma i sporta; priprema programe državnih potpora i programe potpora male vrijednosti; sudjeluje u provedbi informativnih radionica za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa; sudjeluje u odabiru projekata. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.2.2. Odjel za praćenje provedbe programa za razvoj, izvještavanje, komunikaciju i vidljivost

Članak 20.

Odjel za praćenje programa za razvoj, izvještavanje, komunikaciju i vidljivost prati provedbu pokazatelja i predlaže korektivne mjere; sudjeluje u radu odbora za praćenje; sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; osigurava elektronsko praćenje podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; izrađuje analizu radne opterećenosti te druge dokumente vezane uz kadrovska pitanja Posredničkog tijela razine 1; koordinira pripremu i provedbu tehničke pomoći; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.3. Služba za pripremu i provedbu strateških
projekata i digitalizaciju

Članak 21.

Služba za pripremu i provedbu strateških projekata i digitalizaciju obavlja stručne poslove pripreme i provedbe strateških projekata Ministarstva i projekata u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj i jačanje konkurentnosti i uspješnosti hrvatskog turizma i sporta; prati pozive koje objavljuju tijela nadležna za pozive u okviru ESI fondova, drugih financijskih instrumenata, Programa Unije te drugih izvora financiranja; obavlja poslove prikupljanja informacija o potrebama i projektnim idejama, koordinira pripremu, predlaganje te izradu projektnih sažetaka, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije; priprema projektne prijedloge na otvorene pozive iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora, izrađuje prijedloge proračuna projekata, komunicira s tijelima odgovornim za objavu poziva, koordinira procese ugovaranja projekata Ministarstva; izrađuje planove nabave projekata Ministarstva te provodi postupke javne nabave, planira proračuna projekata Ministarstva, izrađuje izvještaja o napretku provedbe projekata, izrada zahtjeva za nadoknadu sredstava; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u pripremu projekata; obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na podršku korisnicima projekata u fazi pripreme projekata: analizira i procjenjuje potrebnu projektnu dokumentaciju, osigurava podršku u izradi projektne dokumentacije; daje stručne upute i mišljenja o sadržaju i opsegu pripremljene projektne dokumentacije te ostalim važnim elementima projekta; organizira kontrolu usklađenosti tehničke dokumentacije s propisima, normativima i pravilima struke; komunicira sa svim zainteresiranim sudionicima u fazi pripreme projekata; sudjeluje u pripremi zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave; sudjeluje u ugovaranju radova, roba i usluga kroz postupke javne nabave; obavlja poslove vezane uz provedbu i praćenje aktivnosti projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora: provodi stalan nadzor nad provedbom projekata za ugovore koji su sklopljeni; koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u provedbu projekata; surađuje s upravljačkim i posredničkim tijelima, Ministarstvom financija i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata; kontrolira izvješća ugovaratelja i radne naloge stručnjaka, račune ugovaratelja, te poslove u nadležnosti Službe koji se odnose na provedbu plaćanja sukladno potpisanim ugovorima; popunjava odgovarajuće kontrolne liste sukladno propisanoj proceduri; izrađuje izvješća o praćenju provedbe projekata; organizira sastanke o statusu provedbe projekata, osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata; uočavanje eventualnih nepravilnosti u provedbi projekta i poduzimanja odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje; izrađuje analizu problema u provedbi projekata i predlaganje rješenja za njihovo otklanjanje, prikupljanja informacija i dokumentacije o svim projektima, vrednovanja projekata, poslove praćenja zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i EU.

Služba obavlja stručne poslove vezano uz uvođenje i primjenu jedinstvenih programskih rješenja u svrhu poboljšanja učinkovitosti elektroničke javne uprave iz djelokruga Ministarstva; priprema, vodi i nadzire održavanje jedinstvenih programskih rješenja Ministarstva; kontrolira i brine za ispravno funkcioniranje jedinstvenih programskih rješenja iz djelokruga Ministarstva te obavlja poslove središnje administracije istih; predlaže promjene na jedinstvenim programskim rješenjima, sudjeluje u pripremi dokumentacije za nabavu usluge održavanje aplikativnih sustava, nadzire izvršavanje ugovora o održavanju jedinstvenih programskih rješenja; planira, priprema i koordinira provedbu mjera unaprjeđenja te učinkovite primjene i korištenja jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima; organizira korisničku podršku krajnjim korisnicima u radu s jedinstvenim programskim rješenjima te organizira edukacije djelatnika za korištenje programskih rješenja; provodi mjerenje učinka i prati zadovoljstvo krajnjih korisnika jedinstvenih programskih rješenja; periodički i prema potrebi izrađuje stručne analize, statistike i priprema izvješća o korištenju jedinstvenih programskih rješenja; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2. Sektor za međunarodnu suradnju

Članak 22.

Sektor za međunarodnu suradnju obavlja poslove priprema i provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju Ministarstva i obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi europskih poslova iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove pripreme i izrade prijedloga međunarodnih instrumenata koje sklapa Ministarstvo s nadležnim institucijama drugih država ili međunarodnih organizacija te prati njihovu provedbu iz djelokruga Ministarstva. Organizira, priprema i koordinira sastanke s predstavnicima međunarodnih organizacija te s predstavnicima nadležnih tijela drugih država u cilju razvijanja i jačanja međunarodne suradnje; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; sudjeluje u pripremi i provedbi Europskog turističkog foruma i Europskog dana turizma te prati provedbu inicijative za razvoj održivog turizma Europska destinacija izvrsnosti (EDEN); prati politike Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća ministara i Europskog vijeća te radnih skupina na visokoj razini te priprema prijedloge stajališta iz nadležnosti Ministarstva; priprema i provodi europske politike i inicijative u turizmu; sudjeluje u radu radnih skupina na europskoj razini, posebno u okviru Savjetodavnog odbora za turizam (TAC) te unutar upravljačke skupine EUSAIR; u ulozi nacionalnog koordinatora provodi europske strategije namijenjene razvoju turizma; koordinira djelatnost uprava Ministarstva, te obavlja stručne i administrativne poslove u vezi suradnje na europskim poslovima s drugim tijelima državne uprave prema potrebi; obavlja poslove vezano za očitovanja iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije; promiče, prati i predlaže načine unaprjeđivanja turističkih odnosa s pojedinim zemljama, integracijama i regionalnim inicijativama; priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu turističke politike s inozemstvom; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja turističkih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva.

Sektor za međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz međunarodnu suradnju u području sporta, koordinirajući sa sportskim udruženjima i obavljajući poslove iz djelokruga međunarodne suradnje. Sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava državnog proračuna iz područja međunarodnih poslova. Sektor sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, te međunarodnih dokumenata. Sektor brine o jačanju utjecaja hrvatskog sporta i sportske rekreacije u međunarodnim sportskim organizacijama; potiče promicanje interesa Republike Hrvatske putem sportske diplomacije; potiče održavane redovnih sastanaka s predstavnicima krovnih međunarodnih sportskih organizacija radi ujednačenog predstavljanja hrvatskih interesa u istima; brine o ispunjenosti uvjeta za prijem u hrvatsko državljanstvo sportaša stranaca na temelju interesa Republike Hrvatske; surađuje s međunarodnim organizacijama u provedbi programa dual karijere i dodatnog usavršavanja i obrazovanja sportaša. Sudjeluje u izradi davanja mišljenja na izdavanje viza sportašima. Sudjeluje u protokolarnim međunarodnim obvezama iz područja sporta; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sastanaka, seminara i konferencija.

Sektor sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske unije i Vijeća Europe te provodi i unaprjeđuje bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama te međunarodnim organizacijama i institucijama. Sektor potiče poštivanje specifičnosti sporta u politikama Europske unije i unaprjeđenje suradnje sa sportskim organizacijama iz Europske unije i drugih zemalja; poslove vezane uz praćenje i provedbu programa unije Erasmus+ u području sporta te na nacionalnoj razini provodi inicijative Europske komisije poput Europskog tjedna sporta. Sektor potiče međunarodne suradnje koje doprinose razvoju sporta u Hrvatskoj te razmjeni iskustava znanja među partnerima iz Europske unije i drugih zemalja. Sektor; administrativno vodi registre informacijskog sustava u športu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu

3.2.2. Služba za europske poslove i politike

3.2.3. Služba za međunarodnu suradnju u sportu.

3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu
suradnju u turizmu

Članak 23.

Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu vodi sve poslove bilateralne i multilateralne suradnje Ministarstva u području turizma; predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih, odnosno multilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; organizira međunarodne skupove, sastanke, posjete, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz poslove bilateralne i multilateralne suradnje; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih gospodarskih odbora koji uključuju turizam; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, prati susrete unutar Ministarstva turizma s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja turizma, te stranoj stručnoj literaturi na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija; prati uvjete dolaska stranih turista; prati međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu ustrojavaju se:

3.2.1.1 Odjel za bilateralnu suradnju

3.2.1.2. Odjel za multilateralnu suradnju.

3.2.1.1 Odjel za bilateralnu suradnju

Članak 24.

Odjel za bilateralnu suradnju predlaže politiku razvoja bilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj suradnji i njihovu provedbu te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže ostale aktivnosti s ciljem poticanja daljnjeg razvoja suradnje između država; redovno prati kretanja i trendove na području turizma drugih zemalja; ažurira podatke iz područja turizma drugih zemalja (pokazatelje, izmjene strukture vlasti, promjene tijela nadležnih za turizam i sl.); aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i unosi relevantne informacije u interne bilješke i dokumente; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; dostavlja bilješke iz svoga djelokruga rada unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, odnosno Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim ugovorima, sporazumima, odnosno memorandumima iz područja turizma; prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.1.2 Odjel za multilateralnu suradnju

Članak 25.

Odjel za multilateralnu suradnju predlaže politiku multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma i drugih akata iz područja multilateralne suradnje te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi multilateralnih ugovora, sporazuma i drugih međunarodnih akata; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija (Odbor za turizam OECD-a, Vijeće Europe i dr.), inicijativa i udruženja (Jadransko-jonska inicijativa, Srednjeeuropska inicijativa /SEI/, Unija za Mediteran i dr.); prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije, te organizira međunarodne skupove, sastanke, posjet, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; vodi baze podataka o potpisanim multilateralnim ugovorima, sporazumima i drugim međunarodnim aktima iz područja turizma, te strane stručne literature na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija, kao što su npr. UNWTO, Radna zajednica Alpe-Jadran, Jadransko-jonska inicijativa i sl.; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za europske poslove i politike

Članak 26.

Služba za europske poslove i politike obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi europskih poslova iz nadležnosti Ministarstva; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; prati politike Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća ministara i Europskog vijeća te radnih skupina na visokoj razini te priprema prijedloge stajališta iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam Europske komisije (TAC), Europskog turističkog foruma i Europskog dana turizma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u Europskoj uniji na temu turizma; prati provedbu inicijative za razvoj održivog turizma Europska destinacija izvrsnosti (EDEN); redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga. Centralna je točka koordinacije ukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove; sudjeluje u radu radnih skupina i odbora za pripremu europskih i makroregionalnih strategija (EUSAIR i EUSDR) za razvoj turizma; koordinira rad upravljačke skupine 4. Stupa EUSAIR-a; priprema i provodi europske politike i inicijative u turizmu u okviru instrumenata Europske unije uključujući programe Unije; u ulozi nacionalnog koordinatora provodi europske strategije namijenjene razvoju turizma; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u provedbi europskih strategija i inicijativa, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.3. Služba za međunarodnu suradnju u sportu

Članak 27.

Služba za međunarodnu suradnju u sportu obavlja poslove vezane uz međunarodnu suradnju u području sporta, koordinirajući sa sportskim udruženjima i obavljajući poslove iz djelokruga međunarodne suradnje. Sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava državnog proračuna iz područja međunarodnih poslova. Služba sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, te međunarodnih dokumenata.

Služba brine o jačanju utjecaja hrvatskog sporta i sportske rekreacije u međunarodnim sportskim organizacijama; potiče promicanje interesa Republike Hrvatske putem sportske diplomacije; potiče održavane redovnih sastanaka s predstavnicima krovnih međunarodnih sportskih organizacija radi ujednačenog predstavljanja hrvatskih interesa u istima; brine o ispunjenosti uvjeta za prijem u hrvatsko državljanstvo sportaša stranaca na temelju interesa Republike Hrvatske; surađuje s međunarodnim organizacijama u provedbi programa dual karijere i dodatnog usavršavanja i obrazovanja sportaša. Sudjeluje u izradi davanja mišljenja na izdavanje viza sportašima. Sudjeluje u protokolarnim međunarodnim obvezama iz područja sporta; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sastanaka, seminara i konferencija.

Služba sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske unije i Vijeća Europe te provodi i unaprjeđuje bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama te međunarodnim organizacijama i institucijama. Služba potiče poštivanje specifičnosti sporta u politikama Europske unije i unaprjeđenje suradnje sa sportskim organizacijama iz Europske unije i drugih zemalja. Služba obavlja poslove vezane uz praćenje i provedbu programa unije Erasmus+ u području sporta te na nacionalnoj razini provodi inicijative Europske komisije poput Europskog tjedna sporta. Služba potiče međunarodne suradnje koje doprinose razvoju sporta u Hrvatskoj te razmjeni iskustava među partnerima iz Europske unije i drugih zemalja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; administrativno vodi registre informacijskog sustava u športu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti.

4. UPRAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE

Članak 28.

Uprava za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske; potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija; koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; osmišljava, provodi, prati i nadzire programe za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture te posebnih oblika turizma; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u provođenju aktivnosti i mjera vezanih uz razvoj turističkih destinacija te u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na turističkom zemljištu; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz turističko zemljište; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma i pripadajućih provedbenih dokumenata – akcijskih planova razvoja posebnih oblika turizma; prati i usmjerava razvoj posebnih oblika turizma; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za razvoj posebnih oblika turizma, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, surađuje s ministarstvima i uredima nadležnim za regionalni razvoj, poljoprivredu i ruralni razvoj, zaštitu okoliša, prirodnu i kulturnu baštinu, zdravstvo, obrazovanje, sport, promet, pomorstvo i ribarstvo te drugim nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama državne uprave vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima razvoja posebnih oblika turizma, kao i za kreiranje i provedbu novih programa; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Uprave; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje provedbe Operativnih programa i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), odnosno njihovih prioriteta vezanih za kulturnu i prirodnu baštinu, zdravstvo, promet, održivi razvoj i energetsku učinkovitost, ruralni razvoj, pomorstvo i ribarstvo u turizmu; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma; izrađuje baze podataka; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi razvoj turizma; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda s inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata drugih nadležnih tijela u čijoj su nadležnosti i inovacije u turizmu; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacije u turizmu; prati provedbu inovativnih programa i projekata u turizmu i analizira njihove učinke; predlaže i provodi konkretne programe njihovog razvoja; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva i njegovoj provedbi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

4.1. Sektor za razvoj turističkih destinacija

4.2. Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj.

4.1. Sektor za razvoj turističkih destinacija

Članak 29.

Sektor za razvoj turističkih destinacija osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva osmišljava, provodi, prati i nadzire programe razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; javnom sektoru u destinaciji pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u provođenju aktivnosti i mjera vezanih uz razvoj turističkih destinacija te u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa razvoja turističkih destinacija i razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na turističkom zemljištu; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz turističko zemljište; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim korištenje sredstava državnog proračuna i Fonda za razvoj turizma, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za razvoj turističkih destinacija ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu

4.1.2. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma.

4.1.1. Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu

Članak 30.

Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama, prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture, potiče i usmjerava razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa poticanja razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu ustrojava se:

4.1.1.1. Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture.

4.1.1.1. Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture

Članak 31.

Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture sudjeluje u osmišljavanju i provođenju mjera za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; potiče i usmjerava razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; priprema i provodi javne natječaje za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; priprema ugovore s korisnicima poticajnih sredstava; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije iz javnog sektora vezane uz programe iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za upravljanje sredstvima
Fonda za razvoj turizma

Članak 32.

Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma planira i koordinira aktivnosti Fonda za razvoj turizma; izrađuje godišnji programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnje izvješća o realizaciji tog programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u planiranju i provedbi natječaja financiranih sredstvima Fonda za razvoj turizma; obavlja poslove vezane uz praćenje provedbe programa financiranih sredstvima Fonda za razvoj turizma; obavlja nadzor provedbe programa i namjenskog korištenjem dodijeljenih sredstava; surađuje u analizi provedenih programa. Sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na turističkom zemljištu; sudjeluje u predlaganju i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja turističkog zemljišta; sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; surađuje s državnim odvjetništvima, korisnicima turističkog zemljišta, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz turističko zemljište i sufinancirane projekte; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Fonda za razvoj turizma.

U Službi za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma

4.1.2.2. Odjel za nadzor korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma.

4.1.2.1. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma

Članak 33.

Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma provodi program Fonda, izrađuje i provodi natječaje Fonda za razvoj turizma; pruža tehničku pomoć radnim skupinama i povjerenstvima u obradi pristiglih prijava i provedbi natječaja; vodi evidenciju dodijeljenih sredstava; vodi evidenciju ugovora sa korisnicima Fonda za razvoj turizma i prati njihovo izvršenje; vodi evidenciju zaprimljenih zadužnica i drugih instrumenata financijskog osiguranja. Sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; surađuje u izradi analiza učinaka provedenih programa; surađuje u nadzoru provedbe programa i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava; surađuje u aktivnostima vezanim u prisilnu naplatu potraživanja Fonda; prati naplatu korištenja turističkog zemljišta; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za nadzor korištenje sredstava
Fonda za razvoj turizma

Članak 34.

Odjel za nadzor korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma obavlja nadzor provedbe programa Fonda za razvoj turizma kao i nadzor namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava; radi godišnju analizu sufinanciranih i realiziranih projekata za proteklu godinu kao i analizu učinka provedenih natječaja; poduzima aktivnosti vezane uz povrate dodijeljenih sredstava; vodi evidenciju izvršenih nadzora, vodi evidenciju zatraženih i izvršenih povrata; sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2. Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj

Članak 35.

Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma i pripadajućih provedbenih dokumenata – akcijskih planova razvoja posebnih oblika turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Sektora; prati razvojne i druge dokumente i politike nadležnih ministarstva vezanih za pojedine posebne oblike turizma i održivi turizam; prati i usmjerava razvoj posebnih oblika i održivi razvoj; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za razvoj posebnih oblika turizma, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; surađuje s nadležnim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju ponudu posebnih oblika turizma; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Sektora; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma te analizira njihove učinke; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati i analizira razvoj turizma na kontinentu (kopnu) i moru te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unaprjeđenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; prezentira mjere i programe, potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda sa inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata drugih nadležnih tijela u čijoj su nadležnosti i inovacije u turizmu; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacije u turizmu; prati provedbu inovativnih programa i projekata u turizmu i analizira njihove učinke; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Sektor bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Sektora te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za posebne oblike turizma

4.2.2. Služba za analitiku, inovacije i održivi razvoj.

4.2.1. Služba za posebne oblike turizma

Članak 36.

Služba za posebne oblike turizma prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma; predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/segmenata ponude nautičkog, zdravstvenog, kulturnog, poslovnog, golf turizma, cikloturizma, ruralnog i planinskog, pustolovnog i sportskog turizma te gastro i eno turizma; inicira i potiče suradnju s drugim nadležnim Ministarstvima nadležnim za pojedine zakonodavne i druge aktivnosti vezane uz posebne oblike turizma; inicira donošenje i provedbu akcijskih planova za razvoj posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na posebne oblike turizma; predlaže i provodi konkretne programe koji obogaćuju ponudu posebnih oblika turizma; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju posebne oblike turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj ovih oblika turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Služba provodi te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za posebne oblike turizma ustrojavaju se:

4.2.1.1. Odjel za nautički, zdravstveni i kongresni turizam

4.2.1.2. Odjel za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma

4.2.1.1. Odjel za nautički, zdravstveni i kongresni turizam

Članak 37.

Odjel za nautički, zdravstveni i kongresni turizam prati razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma kao posebnih oblika turizma te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; inicira i potiče suradnju s ministarstvima nadležnim za pomorstvo, zdravstvo i prostorno uređenje te županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma; inicira poslove u vezi donošenja i provođenja akcijskih planova za razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na nautički, zdravstveni i kongresni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji obogaćuju ponudu nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale
posebne oblike turizma

Članak 38.

Odjel za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma prati razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; inicira i potiče suradnju s ministarstvima nadležnim za kulturu, poljoprivredu, regionalni razvoj, prostorno uređenje i gospodarstvo te županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma; potiče inicijative razvoja kulturnih turističkih proizvoda, proizvoda za razvoj ruralnog turizma i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma; uspostavlja sustav organizacije i mehanizme međusektorske suradnje; identificira lokalitete s potencijalom da postanu regionalne i nacionalne turističke atrakcije; inicira poslove u vezi donošenja i provođenja akcijskih planova za razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na kulturni, ruralni turizam i cikloturizam te ostalih posebnih oblika turizma; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostale posebne oblike turizma; prati i predlaže statističku evidenciju ugostiteljsko-turističke ponude na ruralnom prostoru; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave; prati propise iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za analitiku, inovacije i održivi razvoj

Članak 39.

Služba za analitiku, inovacije i održivi razvoj sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma; izrađuje baze podataka; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi razvoj turizma; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda sa inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata u suradnji s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo i održivi razvoj te u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, gospodarskim subjektima i udrugama; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacija u turizmu i analizira njihove učinke; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju inovacije u turizmu; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za održivi razvoj i inovacije u turizmu; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Služba bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za analitiku, inovacije i održivi razvoj ustrojavaju se:

4.2.2.1. Odjel za analitiku turističkog tržišta

4.2.2.2. Odjel za inovacije.

4.2.2.1. Odjel za analitiku turističkog tržišta

Članak 40.

Odjel za analitiku turističkog tržišta obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; izrađuje i ažurira baze podataka; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam uključujući i objavu podataka u digitalnim bazama podataka; unaprjeđuje metodologiju praćenja i analize pokazatelja i statističkih i dugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turističkog tržišta. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na predlaganje mjera za razvoj turističkog tržišta; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turističkog tržišta; priprema programe za razvoj turističkog tržišta; osigurava planiranje sredstava u državnom proračunu za provedbu programa za razvoj turističkog tržišta; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turističkog tržišta; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turističkog tržišta; izrađuje baze podataka, prati propise iz svoga djelokruga, priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za inovacije

Članak 41.

Odjel za inovacije potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda s inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata u suradnji s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo i održivi razvoj te u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, gospodarskim subjektima i udrugama; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacija u turizmu i analizira njihove učinke; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju inovacije u turizmu; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za održivi razvoj i inovacije u turizmu; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, INVESTICIJE I KONKURENTNOST TURISTIČKOGA GOSPODARSTVA

Članak 42.

Uprava za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva obavlja poslove koji se odnose provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Uprava obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Uprava usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma.

Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Sektor predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma.

Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turizma; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog gospodarstva i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost turističkog gospodarstva; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma.

Uprava sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa iz svoga djelokruga; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo, prati stanje i predlaže mjere koje doprinose razvoju poduzetništva u turizmu i unaprjeđenju obiteljskog smještaja; usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju poduzetništvo i unaprjeđuju konkurentnost turističkog gospodarstva; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga planova, poticajnih mjera i programa za razvoj turističkog gospodarstva; surađuje sa ministarstvima nadležnim za razvoj poduzetništva u turizmu, investicije i konkurentnost turističkog gospodarstva, te drugim nadležnim tijelima državne uprave i institucijama vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima, za provedbu programa, kao i za kreiranje novih programa s povoljnim uvjetima za nove investicije u turizmu; U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Uprave; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Uprave.

Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva ustrojavaju se:

5.1. Sektor za turističku ponudu i investicije u turizmu

5.2. Sektor za konkurentnost turističkoga gospodarstva.

5.1. Sektor za turističku ponudu i investicije u turizmu

Članak 43.

Sektor za turističku ponudu i investicije u turizmu sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Sektor obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera.

Sektor usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. Sektor surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma.

Sektor surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Sektor predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma.

Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za turističku ponudu i investicije u turizmu ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije

5.1.2. Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala.

5.1.1. Služba za hotele, kampove, turistička
naselja i investicije

Članak 44.

Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Služba obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera.

Služba usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. Služba surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma.

Služba u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za hotele, kampove, turistička naselja i investicije ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu

5.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva

5.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu

Članak 45.

Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji strateških projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Odjel obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva

Članak 46.

Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. U okviru svoga djelokruga Odjel domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz promociju investicija u području turizma; daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata i sudjeluje u praćenju njihove provedbe; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom. Odjel sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma. Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za valorizaciju prostornih
turističkih potencijala

Članak 47.

Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Služba predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; na temelju provedene analize prostornih turističkih potencijala potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma. Služba u okviru svoga djelokruga pruža informacije o mogućnostima ulaganja domaćim i stranim investitorima; surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima u realizaciji projekata ulaganja, te prati njihovu provedbu. Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2. Sektor za konkurentnost turističkog gospodarstva

Članak 48.

Sektor za konkurentnost turističkog gospodarstva sudjeluje u izradi i provedbi strateških razvojnih dokumenata hrvatskog turizma i pripadajućih provedbenih dokumenata vezanih za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turističkog gospodarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti turističkog gospodarstva; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na konkurentnost turizma; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za unapređenje konkurentnosti turističkog gospodarstva, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske.

Sektor sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, te obiteljskog smještaja s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj i unaprjeđenje ponude; Sektor razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu; razvija i provodi programe poticanja za unaprjeđenje kvalitete i dodatne ponude obiteljskog smještaja; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; malim gospodarstvenicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.) i za unapređenje ponude obiteljskog smještaja; surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Sektora; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene.

Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za konkurentnost turističkog gospodarstva ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva

5.2.2. Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu.

5.2.1. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Članak 49.

Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turističkog gospodarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; priprema programe potpora za podizanje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva; provodi i evaluira programe potpora te daje smjernice za njihovo unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na konkurentnost turističkog gospodarstva; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turističkog gospodarstva; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na konkurentnost turističkog gospodarstva. Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu programa potpora

5.2.1.2. Odjel za praćenje, nadzor i evaluaciju programa potpora.

5.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu programa potpora

Članak 50.

Odjel za pripremu i provedbu programa potpora za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva obavlja stručne i administrativne poslove pripreme natječajne dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Konkurentnost turističkog gospodarstva za čiju provedbu su osigurana sredstva iz državnog proračuna; objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga; priprema programe potpora male vrijednosti; provodi informativne radionice za pozive na dostavu projektnih prijedloga za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove vezane za odabir projekata u okviru programa Konkurentnost turističkog gospodarstva za čiju provedbu su osigurana sredstva iz državnog proračuna; priprema odluke o dodjeli sredstava korisnicima; priprema ugovore o dodjeli sredstava korisnicima; kontrolira zahtjeve za plaćanjem korisnicima te osigurava plaćanje sukladno potpisanim ugovorima; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; provodi kontrole na licu mjesta prema potrebi. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za praćenje, nadzor i evaluaciju programa potpora

Članak 51.

Odjel za praćenje, nadzor i evaluaciju programa potpora za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi posredan i neposredan nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava iz državnog proračuna; analizira učinkovitost mjera iz programa dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; surađuje s korisnicima poticajnih sredstava radi dobivanja podataka kao i izvješća o neposrednim učincima programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava državnog proračuna namijenjena za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog
smještaja u turizmu

Članak 52.

Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, te obiteljskog smještaja s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj i unaprjeđenje ponude. Služba razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu; razvija i provodi programe poticanja za unaprjeđenje kvalitete i dodatne ponude obiteljskog smještaja; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; malim gospodarstvenicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); za unapređenje ponude obiteljskog smještaja ; prati stanje i trendove u razvoju i unaprjeđenju ponude u obiteljskom smještaju; potiče unaprjeđenje ponude obiteljskog smještaja kroz tematiziranje, razvoj brenda, certificiranje i licenciranje, njegovanje kulture kvalitete, kao i poboljšanje komunikacije s ciljnim tržišnim nišama, te regionalno udruživanje obiteljskog smještaja (regionalni tematski klasteri, odnosno udruge); usmjerava i potiče preregistraciju obiteljskog smještaja u male obiteljske hotele ili druge moguće vrste poduzetničkih smještajnih objekata; surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Službe; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA, KATEGORIZACIJU I PRAVNE POSLOVE

Članak 53.

Uprava za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu, sustav turističkih zajednica i sport; provodi postupak kategorizacije, postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji upravnim tijelima županija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; planira, priprema i koordinira provedbu mjera digitalizacije za unapređenje i učinkovitu primjenu i korištenje jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima iz svog djelokruga rada. Pruža stručnu podršku drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u vezi s edukacijom zaposlenih u turističkim zajednicama; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica sukladno propisu kojim se regulira sustav turističkih zajednica; provodi nadzor nad provođenjem zakona kojima se regulira članarina i turistička pristojba u turističkoj zajednici; nalaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti uočenih u provedbi nadzora; nalaže pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; nalaže pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika turističke zajednice; nalaže i poduzima i druge propisane mjere u postupku provođenja nadzora; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; nalaže privremenu zabranu korištenja sredstava turističke zajednice ako se sredstva ne koriste svrhovito i sukladno programu rada ili ako ne ostvaruje program rada; donosi rješenje o zabrani djelovanja turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima iz djelokruga Sektora u vezi sa sustavom turističkih zajednica, turističkom pristojbom i članarinom; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; donosi rješenja o upisu i brisanju turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva i usluga u turizmu, izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave drugim tijelima javne vlasti i građanima; pruža stručnu podršku drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavještava o propisima iz nadležnosti Uprave kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta EU (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Uprave, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti i pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Uprave, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga sektora; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Uprave; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Uprave koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva. Provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Sektora; odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove ustrojavaju se:

6.1. Sektor za kategorizaciju

6.2. Sektor za turističke zajednice

6.3. Sektor za pravne poslove.

6.1. Sektor za kategorizaciju

Članak 54.

Sektor za kategorizaciju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga propisa kojim se utvrđuju standardi iz djelokruga sektora i provodi kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata; provodi postupak kategorizacije, postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji upravnim tijelima županija; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi zakona i ostalih propisa, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Planira, priprema i koordinira provedbu mjera digitalizacije za unapređenje i učinkovitu primjenu i korištenje jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima iz svog djelokruga rada. Surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za kategorizaciju ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za kategorizaciju

6.1.2. Služba za standarde i kvalitetu.

6.1.1. Služba za kategorizaciju

Članak 55.

Služba za kategorizaciju sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata i posebne oznake; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije i dodjele posebne oznake; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Službe i surađuje s nadležnim upravnim tijelima županija i drugim tijelima; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« i dodjelu posebne oznake za ugostiteljske objekte iz skupine »Hoteli« iz djelokruga Ministarstva; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za kategorizaciju ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za kategorizaciju skupine Hoteli

6.1.1.2. Odjel za kategorizaciju Luke nautičkog turizma i skupine Kampovi.

6.1.1.1. Odjel za kategorizaciju skupine Hoteli

Članak 56.

Odjel za kategorizaciju skupine Hoteli sudjeluje u izradi propisa o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i posebne oznake; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije i dodjele posebne oznake; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Odjela i surađuje s nadležnim upravnim tijelima županija; vodi upisnik ugostiteljskih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.1.2. Odjel za kategorizaciju Luke nautičkog turizma
i skupine Kampovi

Članak 57.

Odjel za kategorizaciju Luke nautičkog turizma i skupine Kampovi sudjeluje u izradi propisa o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata; sudjeluje u izradi propisa i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Odjela i surađuje s nadležnim upravnim tijelima županija i drugim tijelima; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za standarde i kvalitetu

Članak 58.

Služba za standarde i kvalitetu sudjeluje u izradi propisa i provodi postupak za dodjelu oznake kvalitete; prati tehničke i druge standarde i oznaku kvalitete; predlaže mjere za unaprjeđivanje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluge; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja s područja kvalitete; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima kvalitete; provodi propise o posebnim oznakama ugostiteljskih objekata; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz dodjelu oznake kvalitete, ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svoga djelokruga, a. Planira, priprema i koordinira provedbu mjera digitalizacije za unapređenje i učinkovitu primjenu i korištenje jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima iz svog djelokruga rada. Surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

6.2. Sektor za turističke zajednice

Članak 59.

Sektor za turističke zajednice prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; predlaže i izrađuje plan normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Sektora; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; obavlja poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Sektora, surađuje s Upravom za pravne poslove u dijelu koji se odnosi na normativnu aktivnost; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na zastupnička pitanja; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u vezi s edukacijom zaposlenih u turističkim zajednicama; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica sukladno propisu kojim se regulira sustav turističkih zajednica; provodi nadzor nad provođenjem zakona kojima se regulira članarina i turistička pristojba u turističkoj zajednici; nalaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti uočenih u provedbi nadzora; nalaže pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; nalaže pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika turističke zajednice; nalaže i poduzima i druge propisane mjere u postupku provođenja nadzora; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; nalaže privremenu zabranu korištenja sredstava turističke zajednice ako se sredstva ne koriste svrhovito i sukladno programu rada ili ako ne ostvaruje program rada; donosi rješenje o zabrani djelovanja turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Sektora u vezi sa sustavom turističkih zajednica, turističkom pristojbom i članarinom; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica.

U Sektoru za turističke zajednice ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za sustav upravljanja turističkim zajednicama

6.2.2. Služba za nadzor sustava turističkih zajednica.

6.2.1. Služba za sustav upravljanja turističkim zajednicama

Članak 60.

Služba za sustav upravljanja turističkim zajednicama prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice turističku pristojbu i članarinu; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; predlaže i izrađuje plan normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Službe; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; obavlja poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; priprema odgovore na zastupnička pitanja; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; daje prethodne suglasnosti na statute turističkih zajednica; daje prethodne suglasnosti za udruživanje turističkih zajednica; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica, upis promjene podataka upisanih u Upisnik turističkih zajednica i brisanje turističke zajednice iz Upisnika turističkih zajednica; prati prikuplja i obrađuje podatke o prihodima od turističke pristojbe i članarine, o broju ostvarenih noćenja, broju privatnih iznajmljivača koji turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; vodi evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama; vodi evidenciju o javnoj turističkoj infrastrukturi koja je dana na upravljanje turističkim zajednicama; surađuje s javnopravnim tijelima, udrugama i drugim institucijama; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice, izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na osnivanje predstavništava i ispostava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu kao i prijedlog prethodne suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za izradu strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma; izrađuje prethodnu suglasnost za donošenje strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i standardima Europske unije, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja ; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; poduzima radnje u upravnim sporovima iz djelokruga Sektora; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica;; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za nadzor sustava turističkih zajednica

Članak 61.

Služba za nadzor sustava turističkih zajednica obavlja Hrvatske turističke zajednice sudjeluje u pripremi ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice koja se financiraju iz državnog proračuna; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru i nalaže mjere za otklanjanje u tom nadzoru uočenih nezakonitosti i nepravilnosti; izvještava nadležne i odgovorne osobe u Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici o rezultatima provedenog nadzora; prati aktivnosti Hrvatske turističke zajednice sukladno preporukama iz nadzora; priprema prijedlog jedinstvene metodologije i obvezne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju programa rada turističkih zajednica koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice; izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice; vodi evidenciju o dostavljenim prijedlozima godišnjeg programa rada regionalnih turističkih zajednica i o izvješćima o izvršenju programa rada regionalnih turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora nad radom turističkih zajednica nižeg ustroja. Provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica i posredan nadzor na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, a osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova; provodi nadzor namjenskog trošenja sredstava u skladu s utvrđenim procedurama; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz zabranu djelovanja turističke zajednice, pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; daje prijedloge i preporuke u svezi s provođenjem aktivnosti koje su usmjerene na veću transparentnost poslovanja turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi i izradi koncepcijskih rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u predlaganju i izradi plana normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Odjela; sudjeluje u predlaganju i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa i izradi dokumenata za procjenu učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u poslovima vezanim za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga i drugih propisa iz djelokruga Odjela; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za nadzor sustava turističkih zajednica ustrojavaju se

6.2.2.1. Odjel za nadzor Hrvatske turističke zajednice

6.2.2.2. Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica.

6.2.2.1. Odjel za nadzor Hrvatske turističke zajednice

Članak 62.

Odjel za nadzor Hrvatske turističke zajednice sudjeluje u pripremi ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice koja se financiraju iz državnog proračuna; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru i nalaže mjere za otklanjanje u tom nadzoru uočenih nezakonitosti i nepravilnosti; izvještava nadležne i odgovorne osobe u Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici o rezultatima provedenog nadzora; prati aktivnosti Hrvatske turističke zajednice sukladno preporukama iz nadzora; priprema prijedlog jedinstvene metodologije i obvezne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju programa rada turističkih zajednica koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice; izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice; vodi evidenciju o dostavljenim prijedlozima godišnjeg programa rada regionalnih turističkih zajednica i o izvješćima o izvršenju programa rada regionalnih turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora nad radom turističkih zajednica nižeg ustroja.

6.2.2.2. Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica

Članak 63.

Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica i posredan nadzor na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, a osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova; provodi nadzor namjenskog trošenja sredstava u skladu s utvrđenim procedurama; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz zabranu djelovanja turističke zajednice, pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; daje prijedloge i preporuke u svezi s provođenjem aktivnosti koje su usmjerene na veću transparentnost poslovanja turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi i izradi koncepcijskih rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u predlaganju i izradi plana normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Odjela; sudjeluje u predlaganju i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa i izradi dokumenata za procjenu učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u poslovima vezanim za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga i drugih propisa iz djelokruga Odjela; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.3. Sektor za pravne poslove

Članak 64.

Sektor za pravne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i sport; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Sektora; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; upisuje turističke agencije u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu odnosno Popis turističkih agencija; donosi rješenja o brisanju turističkih agencija iz Središnjeg registra odnosno Popisa turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Sektora; u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva i usluga u turizmu, izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora drugim tijelima javne vlasti i građanima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju obavještava o propisima iz nadležnosti Sektora kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Sektora, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti i pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Sektora, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga sektora; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Sektora koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva. Provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama i udrugama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Sektora; odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za pravne poslove ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport

6.3.2. Služba za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor.

6.3.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport

Članak 65.

Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i sport; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; upisuje turističke agencije u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu odnosno Popis turističkih agencija; donosi rješenja o brisanju turističkih agencija iz Središnjeg registra odnosno Popisa turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Službe; u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva i usluga u turizmu, izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe drugim tijelima javne vlasti i građanima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju i obavještava o propisima iz nadležnosti Službe kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) sustav, sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, , obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Službe, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti i pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Službe, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s javnopravnim tijelima turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Službe; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport ustrojavaju se:

6.3.1.1. Odjel za normativne poslove za ugostiteljstvo

6.3.1.2. Odjel za normativne poslove za usluge u turizmu i sport.

6.3.1.1. Odjel za normativne poslove za ugostiteljstvo

Članak 66.

Odjel za normativne poslove za ugostiteljstvo priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Odjela; surađuje s drugim s tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Odjela; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa drugim javnopravnim tijelima i građanima iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju i obavještava o propisima iz nadležnosti Odjela kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i drugim tijelima Europske unije, sudjelovanje u pripremi prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva, u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Odjela, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti s propisima iz nadležnosti Odjela, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Odjela; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Odjela koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.3.1.2. Odjel za normativne poslove za usluge u turizmu i sport

Članak 67.

Odjel za normativne poslove za usluge u turizmu i sportu priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i sport; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; vodi upis turističkih agencija u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu odnosno Popis turističkih agencija; donosi rješenja o brisanju turističkih agencija iz Središnjeg registra odnosno Popisa turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Odjela; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa drugim tijelima javne vlasti i građanima iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju i obavješćuje o propisima iz nadležnosti Odjela kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, sudjelovanje u pripremi prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva, u organizaciji tijela Europske unije u dijelu iz nadležnosti Odjela, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Odjela; donosi rješenja u postupku ocjene sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Odjela, u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja usluga u turizmu; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga odjela; surađuje s javnopravnim tijelima, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Odjela; priprema prijedloge uredbi, drugih akata iz djelokruga Odjela koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za upravno pravne, pravne poslove
i upravni nadzor

Članak 68.

Služba za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Sektora; odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor ustrojavaju se:

6.3.2.1. Odjel za upravno-pravne i pravne poslove

6.3.2.2. Odjel za upravni nadzor i nadzor razvrstavanja i kategorizacije.

6.3.2.1. Odjel za upravno-pravne i pravne poslove

Članak 69.

Odjel za upravno-pravne i pravne poslove provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u donošenju plana upravnog nadzora; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.3.2.2. Odjel za upravni nadzor i nadzor razvrstavanja i kategorizacije

Članak 70.

Odjel za upravni nadzor i nadzor razvrstavanja i kategorizacije predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela, sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA SPORT

Članak 71.

Uprava za sport obavlja stručne poslove koji se odnose na poslove vezane uz provedbu Nacionalnog programa sporta; sudjeluje u izradi standarda za izgradnju i opremanje sportskih građevina te izradi mreže sportskih građevina; prati stanje opremljenosti i učinkovitost održavanja sportskih građevina te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri planiranju sufinanciranja izgradnje sportskih građevina. Uprava obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu kategorizacije sportova i kriterije za financiranje sporta na državnoj razini temeljem kategorizacije sportova; priprema provedbu financiranja, praćenju i vrednovanju programa javnih potreba u sportu; sudjeluje u standardizaciji javnih potreba u sportu na lokanoj i državnoj razini, provodi programe sufinanciranja organizacije velikih sportskih manifestacija; podržava i prati provedbu razvojnih programa za vrhunske sportske rezultate; predlaže i inicira provedbu aktivnosti vezanih uz prepoznavanje mladih sportskih talenata; sudjeluje u izradi financijskog i provedbenog plana velikih sportskih priredbi u zemlji i inozemstvu; organizira sustav praćenja, analize i razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; provodi dodjelu Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća; prati i sudjeluje u procesu kategorizacije sportaša; prati i analizira profesionalne sportske klubove; kroz sinergijsko djelovanje sportskih udruženja inicira razvojne modele upravljanja u sportskim klubovima i sudjeluje s nacionalnim sportskim savezima u provedbi organizacije međunarodnih velikih sportskih priredbi u Republici Hrvatskoj. Uprava potiče zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje na nacionalnoj i lokalnoj razini; surađuje s sportskim zajednicama lokalne i regionalne razine; potiče bavljenje sportom u sustavu obrazovanja; brine o stručnim kadrovima u sportu; potiče dual karijeru sportaša; provodi postupke vezane uz prava sportaša i djelatnih stručnih osoba u sportu; koordinira poslove vezane uz održavanje i izradu evidencija i registara Informacijskog sustava u sportu. Uprava obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem informacijskog i izvještajnog sustava u športu kojim prati cjelokupno stanje. Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom pripreme stručnih mišljenja na prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave te obavlja; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za sport ustrojavaju se:

7.1. Sektor za razvoj i natjecateljski sport

7.2. Sektor za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje.

7.1. Sektor za razvoj i natjecateljski sport

Članak 72.

Sektor za razvoj i natjecateljski sport obavlja stručne poslove provedbe Nacionalnog programa športa iz područja svoje nadležnosti; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenta za održiv razvoj sporta; osmišljava i provodi izradu standarda izgradnje i opremljenosti sportskih građevina te uređuje baze podataka o sportskim građevinama; prati stanje opremljenosti i učinkovitost održavanja sportskih građevina te inicira obnovu, bolje modele održavanja i modernizaciju sportskih građevina; potiče suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri planiranju sufinanciranja izgradnje sportskih građevina; sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu kategorizacije sportova i kriterije za financiranje športa na državnoj razini; vrednuje i prati sportove od nacionalnog interesa; priprema provedbu financiranja, praćenja i vrednovanja programa javnih potreba u sportu; surađuje sa svim dionicima, a posebno krovnim sportskim udruženjima; sudjeluje u standardizaciji javnih potreba u sportu na lokanoj i državnoj razini; provodi programe sufinanciranja organizacije velikih sportskih manifestacija; podržava i prati provedbu razvojnih programa za postizanje vrhunskih sportskih rezultata; predlaže i inicira provedbu aktivnosti vezanih uz prepoznavanje mladih sportskih talenata; sudjeluje u izradi financijskog i provedbenog plana velikih međunarodnih sportskih natjecanja u zemlji i inozemstvu; organizira sustav praćenja, analiza i održivog razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; provodi kontrole namjenskog trošenja financijskih sredstava; pruža podršku u pripremi projekata financiranim EU sredstvima za održivi razvoj sporta; prati i analizira profesionalne sportske klubove; pruža administrativnu podršku Povjerenstvu za profesionalne klubove; kroz sinergijsko djelovanje sportskih udruženja inicira razvojne modele upravljanja u sportskim klubovima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u športu kojim prati cjelokupno stanje u športu te vodi evidencije iz svojeg djelokruga; prati i analizira izvršenje državnog proračuna iz djelokruga Sektora; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za razvoj i natjecateljski sport, ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za razvoj sporta

7.1.2. Služba za natjecateljski sport.

7.1.1. Služba za razvoj sporta

Članak 73.

Služba za razvoj sporta u djelokrugu svoje nadležnosti provodi i prati mjere i aktivnosti godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa; provodi vrednovanje i analizu provedbe i usklađivanja s drugim strateškim dokumentima; predlaže i sudjeluje u izradi propisa vezanih uz sportske građevine; predlaže i sudjeluje u izradi standarda izgradnje i opremljenosti sportskih građevina te sudjeluje u uređuju baza podataka o sportskim građevinama u Republici Hrvatskoj; prati stanje opremljenosti i učinkovitost održavanja sportskih građevina predlaže kriterije za ulaganje u sportsku infrastrukturu; razvija odgovarajući model suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u pogledu raspoložive sportske infrastrukture, inicira rješavanje vlasništva, načina korištenja i upravljanja sportskih građevina; potiče obnovu i održavanje i modernizaciju sportskih građevina; u svom djelokrugu nadležnosti brine se o učinkovitosti izvještajnog dijela informacijskog sustava u sportu; skrbi i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu kategorizacije sportova i kriterije za financiranje sporta na državnoj razini; vrednuje i prati sportove od nacionalnog interesa; surađuje sa svim dionicima, a posebno krovnim sportskim udruženjima; priprema provedbu financiranja, praćenja i vrednovanju programa javnih potreba u sportu; sudjeluje u standardizaciji javnih potreba u sportu na lokanoj i državnoj razini; provodi programe sufinanciranja organizacije velikih sportskih manifestacija; pruža stručnu pomoć u predlaganju održivosti sporta. Služba u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za razvoj sporta sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za natjecateljski sport

Članak 74.

Služba za natjecateljski sport u djelokrugu svoje nadležnosti provodi i prati mjere i aktivnosti godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa; vrednovanje njihovih učinaka, analizu provedbe i usklađivanja s drugim strateškim dokumentima; predlaže poboljšanje postojećih i predlaganje novih razvojnih programa te obavlja koordinaciju sudionika provedbe strateških dokumenata i razvojnih programa; podržava i prati provedbu razvojnih programa za postizanje vrhunskih sportskih rezultata; predlaže i inicira provedbu aktivnosti vezanih uz prepoznavanje mladih sportskih talenata; provodi kontrole namjenskog trošenja financijskih sredstava; sudjeluje u izradi financijskog i provedbenog plana velikih međunarodnih sportskih natjecanja u zemlji i inozemstvu; organizira sustav praćenja, analiza i održivog razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; pruža podršku u pripremi projekata za apliciranje EU sredstava za održivi razvoj sporta; prati i analizira profesionalne sportske klubove; pruža administrativnu podršku Povjerenstvu za profesionalne klubove; kroz sinergijsko djelovanje sportskih udruženja inicira razvojne modele upravljanja u sportskim klubovima; organizira sustav praćenja, analize i razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; daje suglasnosti za održavanje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Služba u svom djelokrugu nadležnosti surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva o učinkovitosti i razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u sportu; sudjeluje u izradi prijedloga i provedbi Nacionalnog programa športa iz područja svog djelovanja; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za natjecateljski sport sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje

Članak 75.

Sektor za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje obavlja stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provedbu Nacionalnog programa športa iz područja svoje nadležnosti; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u sportu kojim prati cjelokupno stanje u sportu te vodi brigu o registrima i evidencijama iz svojeg djelokruga. Sektor skrbi o standardu vrhunskih sportaša za vrijeme njihove sportske karijere i nakon nje; vodi brigu o zdravstvenoj zaštiti sportaša; provodi postupke stipendiranja i nagrađivanja sportaša; provodi poslove vezane uz brigu o stručnim kadrovima u sportu; prati i sudjeluje u procesu kategorizacije sportaša; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; koordinira izradu, nadogradnju i vođenje registara i evidencija Informacijskog sustava u sportu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u sportu kojim prati cjelokupno stanje u sportu te vodi brigu o registrima i evidencijama iz svojeg djelokruga.

Sektor predlaže mjere za unaprjeđenje sporta djece i mladih te sporta na lokalnoj razini; planira i prati provedbu strateških mjera za razvoj sporta djece i mladih i lokalnog sporta; surađuje sa sportskim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini skrbi o provedbi Nacionalnog programa športa na razini županija, gradova i općina; surađuje s udrugama, savezima i trgovačkim društvima koji obavljaju sportsku djelatnost na lokalnoj razini; vrednuje programe iz područja sporta djece i mladih i lokalnog sporta. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za potporu sustavu sporta

7.2.2. Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu.

7.2.1. Služba za potporu sustavu sporta

Članak 76.

Služba za potporu sustavu sporta skrbi o stjecanju stručnih kvalifikacija u sportu, licenciranju stručnih kadrova i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija; potiče osposobljavanje, usavršavanje i školovanje stručnog kadra u sportu; potiče stvaranje uvjeta za stjecanje stručnih kvalifikacija u sportu. Služba skrbi o dvojnoj karijeri sportaša; potiče sportaše na školovanje tijekom i nakon sportske karijere; surađuje s obrazovnim institucijama na stvaranju uvjeta za školovanje sportaša; sufinancira školovanje vrhunskih sportaša; u suradnji sa sportskim udruženjima i drugim tijelima osmišljava modele zapošljavanja sportaša u sredinama lokalne zajednice nakon sportske karijere; izrađuje, provodi i prati akcijski plan o sustavu planiranja dvojne karijere; administrativno vodi registre i evidencije Informacijskog sustava u sportu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti. Služba provodi postupke vezane uz prava sportaša i djelatnih stručnih osoba u sportu; provodi postupak dodjeljivanje Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«, provodi dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća te trajnih novčanih naknada; skrbi o kategorizaciji sportaša; rješava žalbe na kategorizaciju sportaša; skrbi o stipendiranju vrhunskih sportaša; skrbi o mirovinskim i drugim pravima vrhunskih sportaša; skrbi o zdravstvenoj zaštiti sportaša u suradnji s ministarstvom nadležnim za područje zdravstva. Služba potiče ravnopravnost u sportu; potiče razvoj volonterstva u sportu; provodi programe prevencije protiv nasilja u sportu; obavlja administrativne poslove Nacionalnog vijeća za sport Služba skrbi o praćenju aktivnosti u području borbe protiv dopinga u sportu. Služba daje mišljenja o sportskoj djelatnosti te rješava žalbe vezane uz upis i ispis iz Registra sportskih djelatnosti.

Sudjeluje u izradi prijedloga i provedbi Nacionalnog programa sporta iz područja svog djelovanja; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za potporu sustavu sporta sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu

Članak 77.

Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu obavlja poslove iz područja lokalnog sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja; sudjeluje u izradi strategija, razvojnih planova i programa i drugih strateških dokumenata za unaprjeđenje lokalnog sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja; potiče provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja radi očuvanja i unaprjeđenja zdravlja svih građana na nacionalnoj i lokalnoj razini; izrađuje i prati provedbu akcijskog plana za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje; provodi edukativne kampanje. Služba pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje sa sportskim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini; promiče razvoj sporta putem potpore izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju kroz sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga lokalne razine; stvara preduvjete za trening sportašima na lokalnoj razini; potiče sportske udruge na lokalnoj razini na zapošljavanje stručnog kadra; administrativno vodi registre i evidencije Informacijskog sustava u sportu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti. Služba brine o jačanju uloge lokalnih i regionalnih sportskih zajednica u planiranju, razvoju i realizaciji javnih potreba sporta; skrbi o sportašima na lokalnoj razini; izrađuje prijedloge održivog modela financiranja programa sporta na lokalnoj i regionalnoj razini. Služba koordinira izradu, nadogradnju i vođenje registara i evidencija Informacijskog sustava u sportu. Služba obavlja poslove iz područja školskog i akademskog sporta; sudjeluje u izradi strategija, razvojnih planova i programa i drugih strateških dokumenata za unaprjeđenje školskog i akademskog sporta; administrativno vodi registre i evidencije Informacijskog sustava u sportu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti. Služba brine o jačanju uloge lokalnih i regionalnih školskih i akademskih sportskih saveza u planiranju, razvoju i realizaciji javnih potreba školskog i akademskog; skrbi o sportašima u sustavu obrazovanja; skrbi o suradnji sa sportskim udruženjima u svrhu zajedničkog poticanja sportskih aktivnosti u vrtićima, školama i visokim učilištima; potiče integraciju učenika s teškoćama i zdravstvenim smetnjama u školski i akademski sport; potiče sportske programe u sustavu obrazovanja za osobe s invaliditetom stvara uvjete za uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportske programe u sustavu obrazovanja; provodi programe prevencije nasilja u sportu u obrazovnom sustavu; razvija učinkovit model suradnje s nacionalnim sportskim savezima i klubovima na jačanju baze mladih sportaša te osmišljavanju sportskih priredbi za mladež na svim razinama; potiče provođenje programa univerzalnih sportskih škola; Služba sudjeluje u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje u upisima učenika u razredne odjele za sportaše; skrbi o smještaju sportaša u studentske domove.

Sudjeluje u izradi prijedloga i provedbi Nacionalnog programa športa iz područja svog djelovanja; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. SAMOSTALNI SEKTOR SPORTSKE INSPEKCIJE

Članak 78.

Sektor sportske inspekcije obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu Zakona o sportu i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo, djelokrug i način rada pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg držanog ureda i tijelima državne uprave, a osobito s inspekcijskim službama te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonom i drugim propisima stavljeni u djelokrug sportske inspekcije; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru sportske inspekcije, ustrojavaju se:

8.1. Služba inspekcijskog nadzora I.

8.2. Služba inspekcijskog nadzora II.

8.1. Služba inspekcijskog nadzora I.

Članak 79.

Služba inspekcijskog nadzora I. obavlja poslove iz djelokruga Sektora na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Karlovačke županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Sportski inspektori u sjedištu Središnjeg državnog ureda obavljaju poslove iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora I. na području Grada Zagreba.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora I. izvan sjedišta Središnjeg državnog ureda, određuju se:

– samostalni izvršitelj u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije

– samostalni izvršitelj u Rovinju za područje Istarske županije

– samostalni izvršitelj u Karlovcu za područja Karlovačke i Ličko-senjske županije

– samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Zadarske županije i Šibensko-kninske županije

– samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Sportski inspektori raspoređeni na radno mjesto u Službi inspekcijskog nadzora I. prema potrebi mogu obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe i na području druge županije.

8.2. Služba inspekcijskog nadzora II.

Članak 80.

Služba inspekcijskog nadzora II. obavlja poslove iz djelokruga Sektora na području Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Sportski inspektori u sjedištu Središnjeg državnog ureda obavljaju poslove iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora II. na području Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora II. izvan sjedišta Središnjeg državnog ureda, određuju se:

– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom za područje Zagrebačke županije

– samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije i Međimurske županije

– samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područja Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije

– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko--posavske županije

– samostalni izvršitelj u Požegi za područja Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije

– samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

– samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Sportski inspektori raspoređeni na radno mjesto u Službi inspekcijskog nadzora II. prema potrebi mogu obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe i na području druge županije.

9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

Članak 81.

Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Sportske inspekcije u drugom stupnju, priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima, vodi podatke te izrađuje analize i izvješća o primljenim žalbama, donesenim drugostupanjskim rješenjima i presudama upravnih sudova; odgovara na primjedbe, zamolbe i upite stranaka, tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u vezi s poslovima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 82.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i nadležna je za obavljanje unutarnje revizije u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, a koje su u djelokrugu Ministarstva i nemaju obvezu ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja poslovanja Ministarstva; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske, te kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; analizira i ocjenjuje sve programe, projekte, aktivnosti i poslovne procese iz djelokruga Ministarstva; predlaže strateške i godišnje planove unutarnje revizije ministru; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava iz različitih programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja dostavlja ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; izrađuje Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini u skladu s propisima koji uređuju podnošenje izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje obvezu dostave usvojenih strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 83.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra, ministra zamjenjuje državni tajnik.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra.

Radom uprave rukovodi ravnatelj.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Članak 84.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom službe, odnosno samostalne službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom samostalnog sektora sportske inspekcije rukovodi glavni sportski inspektor.

Radom pododsjeka rukovodi voditelj pododsjeka.

Članak 85.

Državni tajnik za svoj rad odgovora ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj uprave za svoj rad odgovora ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovora ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra za svoj rad odgovora ministru i nadležnom državnom tajniku.

Načelnik sektora u sastavu uprave za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju uprave.

Voditelj službe u sastavu uprave za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju uprave i načelniku sektora.

Voditelj odjela u sastavu uprave za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju uprave, načelniku sektora i voditelju službe.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe.

Glavni sportski inspektor za svoj rad odgovora ministru.

Voditelj službe inspekcijskog nadzora za svoj rad odgovara ministru i glavnom sportskom inspektoru.

Voditelj Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak za svoj rad odgovara ministru.

V. RADNO I UREDOVNO VRIJEME MINISTARSTVA

Članak 86.

Radno i uredovno vrijeme Ministarstva raspoređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VI. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 87.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja važna za rad Ministarstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Ministar će, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na odgovarajuća radna mjesta u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 89.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (»Narodne novine«, br. 96/17 i 79/19) i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport (»Narodne novine«, br. 118/16, 58/18 i 40/19).

Članak 90.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/62

Urbroj: 50301-05/20-20-2

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU TURIZMA I SPORTA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i
namještenika
1.KABINET MINISTRA20
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za financijske i računovodstvene poslove, proračun, financijsko upravljanje i kontrolu1
2.1.1.Služba za financijske i računovodstvene poslove5
2.1.2.Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu5
2.2.Sektor za javnu nabavu, ljudske potencijale, informatičke i opće poslove1
2.2.1.Služba za javnu nabavu6
2.2.2.Služba za ljudske potencijale6
2.2.3.Služba za informatičke i opće poslove11
Glavno tajništvo – ukupno37
3.UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, DIGITALIZACIJU I EU FONDOVE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
3.1.Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU1
3.1.1.Služba za strateško planiranje i programiranje1
3.1.1.1.Odjel za programiranje, strateško planiranje i vrednovanje programa4
3.1.1.2.Odjel za financijsko planiranje i upravljanje rizicima4
3.1.1.3.Odjel za analitičke poslove i procjenu učinka3
3.1.2.Služba za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj1
3.1.2.1.Odjel za operativno planiranje programa za razvoj4
3.1.2.2.Odjel za praćenje provedbe programa za razvoj, izvještavanje, komunikaciju i vidljivost4
3.1.3.Služba za pripremu i provedbu strateških projekata i digitalizaciju5
3.2.Sektor za međunarodnu suradnju1
3.2.1.Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu1
3.2.1.1.Odjel za bilateralnu suradnju3
3.2.1.2.Odjel za multilateralnu suradnju3
3.2.2.Služba za europske poslove i politike6
3.2.3.Služba za međunarodnu suradnju u sportu5
Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove – ukupno48
4.UPRAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za razvoj turističkih destinacija1
4.1.1.Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu1
4.1.1.1.Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture5
4.1.2.Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma1
4.1.2.1.Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma3
4.1.2.2.Odjel za nadzor korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma3
4.2.Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj1
4.2.1.Služba za posebne oblike turizma1
4.2.1.1.Odjel za nautički, zdravstveni i kongresni turizam3
4.2.1.2.Odjel za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma3
4.2.2.Služba za analitiku, inovacije i održivi razvoj1
4.2.2.1.Odjel za analitiku turističkog tržišta3
4.2.2.2.Odjel za inovacije3
Uprava za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije – ukupno31
5.UPRAVA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, INVESTICIJE I KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za turističku ponudu i investicije u turizmu1
5.1.1.Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije1
5.1.1.1.Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu5
5.1.1.2.Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva3
5.1.2.Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala6
5.2.Sektor za konkurentnosti turističkog gospodarstva1
5.2.1.Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva1
5.2.1.1.Odjel za pripremu i provedbu programa potpora4
5.2.1.2.Odjel za praćenje, nadzor i evaluaciju programa potpora3
5.2.2.Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu5
Uprava za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkog gospodarstva – ukupno32
6.UPRAVA ZA SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA, KATEGORIZACIJU I PRAVNE POSLOVE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za kategorizaciju1
6.1.1.Služba za kategorizaciju1
6.1.1.1.Odjel za kategorizaciju skupine Hoteli4
6.1.1.2.Odjel za kategorizaciju Luke nautičkog turizma i skupine Kampovi3
6.1.2.Služba za standarde i kvalitetu6
6.2.Sektor za turističke zajednice1
6.2.1.Služba za sustav upravljanja turističkim zajednicama6
6.2.2.Služba za nadzor sustava turističkih zajednica1
6.2.2.1.Odjel za nadzor Hrvatske turističke zajednice3
6.2.2.2.Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica3
6.3.Sektor za pravne poslove1
6.3.1.Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport1
6.3.1.1.Odjel za normativne poslove za ugostiteljstvo3
6.3.1.2.Odjel za normativne poslove za usluge u turizmu i sport3
6.3.2.Služba za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor1
6.3.2.1.Odjel za upravno-pravne i pravne poslove3
6.3.2.2.Odjel za upravni nadzor i nadzor razvrstavanja i kategorizacije3
Uprava za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove – ukupno46
7.UPRAVA ZA SPORT1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za razvoj i natjecateljski sport1
7.1.1.Služba za razvoj sporta5
7.1.2.Služba za natjecateljski sport5
7.2.Sektor za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje1
7.2.1.Služba za potporu sustavu sporta5
7.2.2.Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu5
Uprava za razvoj i natjecateljski sport- ukupno24
8.SAMOSTALNI SEKTOR SPORTSKE INSPEKCIJE1
8.1.Služba inspekcijskog nadzora I.1
neposredno u Službi, u sjedištu Ministarstva1
– samostalni izvršitelj u Rijeci1
– samostalni izvršitelj u Rovinju1
– samostalni izvršitelj u Karlovcu1
– samostalni izvršitelj u Šibeniku1
– samostalni izvršitelji u Splitu1
8.2.Služba inspekcijskog nadzora II.1
neposredno u Službi, u sjedištu Ministarstva1
– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom1
– samostalni izvršitelj u Varaždinu1
– samostalni izvršitelj u Bjelovaru1
– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu1
– samostalni izvršitelj u Požegi1
– samostalni izvršitelji u Osijeku2
– samostalni izvršitelj u Vukovaru1
Sektor sportske inspekcije – UKUPNO18
9.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK5
10.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
UKUPNO264