NN 103/2020 (18.9.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

1933

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20 i 74/20) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva Vijeća (EU) 2020/876 od 24. lipnja 2020. o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za odgodom određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja zbog pandemije bolesti COVID-19 (SL L 204, 26. 6. 2020.).«.

Članak 2.

Članak 71.v mijenja se i glasi:

»Za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).«.

Članak 3.

Iza članka 71.zb dodaje se članak 71.zc koji glasi:

»Članak 71.zc

(1) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada.«.

Završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1366

Urbroj: 513-07-21-01-20-11

Zagreb, 17. rujna 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.