NN 103/2020 (18.9.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Ministarstvo kulture i medija

1934

Na temelju članka 101. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA
O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 104/19.) u članku 28. stavku 4. iza riječi: »struci« briše se točka i dodaju riječi: »koja se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog restauratorskog zavoda.«.

Članak 2.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva, tajnik Povjerenstva, mentori, izvjestitelji i ispitivači iz ovog Pravilnika imaju pravo na naknadu po svakom pristupniku i kandidatu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/20-01/1743

Urbroj: 532-06-01-01/7-1

Zagreb, 10. rujna 2020.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.