NN 105/2020 (25.9.2020.), Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji

Vlada Republike Hrvatske

1960

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. rujna 2020. donijela

UREDBU

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/452 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 19. OŽUJKA 2019. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PROVJERU IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA U UNIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se nadležna tijela i obveze nadležnih tijela u svrhu provjere izravnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj iz razloga zaštite sigurnosti ili javnog poretka, čime se osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/452).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2019/452.

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE OBVEZE

Članak 3.

Ovom Uredbom uspostavljaju se Nacionalna kontaktna točka i Međuresorno povjerenstvo za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji (u daljnjem tekstu: Međuresorno povjerenstvo) kao nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 2019/452 i ove Uredbe.

Članak 4.

Nacionalna kontaktna točka uspostavlja se pri ministarstvu nadležnom za poslove gospodarstva i održivog razvoja.

Nacionalna kontaktna točka zadužena je za koordinaciju i suradnju s nadležnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) i Europskom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija) u svim pitanjima vezanim uz provedbu Uredbe (EU) 2019/452, a posebice za:

– pripremu godišnjeg izvješća za prethodnu kalendarsku godinu na standardiziranom obrascu kojega propisuje Komisija, u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2019/452

– dostavljanje primjedbi ili zahtjeva za mišljenjima ili primjedbama te postupanje po primjedbama, zahtjevima i mišljenjima propisanim člancima 7., 8. i 9. Uredbe (EU) 2019/452.

Nacionalna kontaktna točka može za potrebu dostave informacija iz članaka 7. i 9. Uredbe (EU) 2019/452, zatražiti od stranog ulagatelja koji provodi ulaganje u Republici Hrvatskoj ili poduzetnika koji se nalazi u Republici Hrvatskoj, a u kojem se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno, dostavu informacija iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/452.

Strani ulagatelj ili poduzetnik iz stavka 3. ovoga članka mora dostaviti zatražene informacije Nacionalnoj kontaktnoj točki u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 5.

Ministar nadležan za poslove gospodarstva i održivog razvoja osniva odlukom Međuresorno povjerenstvo.

Međuresorno povjerenstvo sastoji se od predstavnika tijela državne i javne uprave nadležnih za poslove gospodarstva i održivog razvoja, vanjskih i europskih poslova, unutarnjih poslova, obrane, financija, pravosuđa i uprave, nacionalne sigurnosti i središnje banke.

Predsjednik Međuresornog povjerenstva je predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva i održivog razvoja.

Predsjednik Međuresornog povjerenstva može, prema potrebi, u rad Međuresornog povjerenstva uključiti i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija.

Međuresorno povjerenstvo donosi poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

Zadaća Međuresornog povjerenstva je koordinacija međuresorne suradnje i učinkovitog protoka informacija između tijela državne i javne uprave uključenih u provedbu Uredbe (EU) 2019/452 i ove Uredbe, te pružanje stručne pomoći Nacionalnoj kontaktnoj točki u vezi svih pitanja iz područja provedbe Uredbe (EU) 2019/452 i ove Uredbe, a posebice kroz izradu prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja.

Administrativne i tehničke poslove za Međuresorno povjerenstvo obavlja Nacionalna kontaktna točka.

III. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 6.

Informacije dobivene u okviru primjene Uredbe (EU) 2019/452 i ove Uredbe upotrebljavaju se samo u svrhu za koju su zatražene.

Zaštita informacija prikupljenih i razmijenjenih u okviru provedbe Uredbe (EU) 2019/452 i ove Uredbe osigurava se primjenom propisa kojima se u Uniji i Republici Hrvatskoj uređuje tajnost podataka i informacijska sigurnost.

Svaka obrada osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/452 i ovom Uredbom provodi se u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom i samo ako je to potrebno za provjeru izravnog stranog ulaganja i kako bi se osigurala učinkovitost suradnje osigurane Uredbom (EU) 2019/452 i ovom Uredbom.

Čuvanje osobnih podataka u vezi s provedbom Uredbe (EU) 2019/452 i ovom Uredbom ograničeno je na vrijeme potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ministar nadležan za poslove gospodarstva i održivog razvoja donijet će Odluku iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Čelnici tijela iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe imenovat će svoje predstavnike u Međuresorno povjerenstvo u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Poslovnik o radu Međuresornog povjerenstva iz članka 5. stavka 5. ove Uredbe donijet će Međuresorno povjerenstvo u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/30

Urbroj: 50301-21/21-20-5

Zagreb, 24. rujna 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.