NN 105/2020 (25.9.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ministarstvo turizma i sporta

1964

Na temelju članka 14.a stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19 i 32/20), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/20) iza članka 2., dodaju se članci 2a., 2b., 2c., 2d., 2e. i 2f. koji glase:

»Članak 2a.

(1) Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu ako im je, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje tih usluga, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta do dospijeća drugog obroka turističke pristojbe i ako u objektima na koje se prestanak odnosno smanjenje odnosi nisu prema podacima iz sustava eVisitor imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini.

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovog članka odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta koji je utvrđen rješenjima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2b.

(1) Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu ako je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa od dana 22. ožujka 2020. godine označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovog članka odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta za koji je utvrđena neuporabljivost radi oštećenja od potresa od dana 22. ožujka 2020. godine.

Članak 2c.

Osobe iz članka 2a. i 2b. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ovoga Pravilnika ako na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nemaju ranijih nepodmirenih obveza po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe.

Članak 2d.

(1) U slučaju kada je obveznik koji je ostvario pravo na oslobođenje iz članka 2a. ili 2b. ovoga Pravilnika do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izvršio uplatu turističke pristojbe za krevete odnosno kapacitet za koji takvo pravo ostvaruje, tako uplaćeni iznos smatrat će se predujmom za podmirenje budućih obveza po osnovi turističke pristojbe, osim ako obveznik ne podnese zahtjev za povrat uplaćenog iznosa.

(2) Povrat iz stavka 2. ovoga članka, izvršit će se na način predviđen za povrat pogrešno ili više uplaćene turističke pristojbe.

Članak 2.e

Osobe iz članka 2b. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici, odnosno regionalnoj turističkoj zajednici ako na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi nije osnovana lokalna turistička zajednica, dostave dokaz da je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa od dana 22. ožujka 2020. godine označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Članak 2.f

Odgađa se plaćanje turističke pristojbe za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koje to nisu već učinile.

Osobe koje nisu oslobođene plaćanja turističke pristojbe, mogu uplatiti iznos pristojbe jednokratno u punom iznosu do 30. rujna 2020.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/18

Urbroj: 529-06-01-01/2-20-5

Zagreb, 23. rujna 2020.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.