NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja

1968

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20 ) Odbor za standarde financijskog izvještavanja na sjednici održanoj 15. rujna 2020. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 86/15) u Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 1 – Financijski izvještaji, točke 1.42. do 1.44. mijenjaju se i glase:

»1.42. Mikro i mali poduzetnici dužni su u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje objaviti sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju ili skraćenom postupku prestanka bez likvidacije,

2. opis vrste poslovanja poduzetnika i glavne aktivnosti,

3. informaciju o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja,

4. usvojene računovodstvene politike,

5. u slučaju kada se dugotrajna imovina mjeri prema revaloriziranim iznosima, tablicu koja prikazuje:

i. kretanja revalorizacijske rezerve u poslovnoj godini, uz objašnjenje poreznog tretmana sadržanih stavki, i

ii. knjigovodstvenu vrijednost u bilanci koja bi se priznala da dugotrajna imovina nije bila revalorizirana,

6. ako se financijski instrumenti i/ili imovina koja nije financijski instrument mjere po fer vrijednosti:

i. značajne pretpostavke koje su služile kao podloga za načine i tehnike vrednovanja u slučaju financijskih instrumenata za koje se ne može odmah identificirati pouzdano tržište,

ii. za svaku kategoriju financijskih instrumenata ili imovine koja nije financijski instrument, fer vrijednost, promjene vrijednosti koje su izravno uključene u račun dobiti i gubitka kao i promjene uključene u rezerve fer vrijednosti,

iii. za svaku kategoriju izvedenih financijskih instrumenata, podatak o visini i prirodi instrumenata, uključujući značajne rokove i uvjete koji mogu utjecati na iznos, ročnost i sigurnost budućih novčanih tokova, i

iv. tablicu koja prikazuje kretanja rezervi fer vrijednosti tijekom financijske godine,

7. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine i povezane poduzetnike ili poduzetnike povezane sudjelujućim udjelom objavljuju se odvojeno,

8. iznos predujmova i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela, s naznakama kamatnih stopa, glavnih uvjeta i svih otplaćenih, otpisanih ili ukinutih iznosa, kao i obveza dogovorenih u njihovu korist preko bilo kakvih jamstava, s naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju,

9. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave,

10. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku prirode i oblika osiguranja,

11. prosječan broj zaposlenih tijekom financijske godine, i

12. informacije zahtijevane u stavcima 1., 7., 10., 11., i 12. točke 1.43. ovoga Standarda,

Informacije iz stavka 10. točke 1.43. ovoga Standarda ograničavaju se na prirodu i poslovnu namjenu aranžmana.

Informacije iz stavka 12. točke 1.43. ovoga Standarda ograničavaju se na transakcije izvršene s vlasnicima koji u poduzetniku imaju sudjelujući interes, poduzetnike u kojima sam poduzetnik ima sudjelujući interes ili transakcije izvršene s članovima administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela poduzetnika.

1.43. Srednji poduzetnici u bilješkama uz financijske izvještaje obavezno objavljuju informacije iz točke 1.42. ovoga Standarda i sljedeće informacije:

1. za razne stavke dugotrajne imovine:

i. kupovna cijena ili trošak proizvodnje, ako se koristi alternativna osnova mjerenja, fer vrijednost ili revalorizirani iznos na početku i na kraju poslovne godine,

ii. ulazi, kretanja i prijenosi tijekom poslovne godine,

iii. kumulativna vrijednosna usklađivanja na početku i na kraju poslovne godine,

iv. vrijednosna usklađivanja priznata tijekom poslovne godine,

v. kretanja kumulativnih vrijednosnih usklađivanja u vezi s dodacima, kretanjima i prijenosima tijekom poslovne godine, i

vi. u slučaju kada je kamata kapitalizirana u skladu s propisima, iznos koji je kapitaliziran tijekom poslovne godine,

2. ako je dugotrajna imovina predmet vrijednosnog usklađivanja samo za potrebe oporezivanja, iznos usklađenja kao i razlozi zbog kojih su izvršeni,

3. iznos plaća i naknada odobrenih za tu poslovnu godinu članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela zbog njihovih odgovornosti i sve obveze koje proizlaze ili koje su dogovorene u vezi s umirovljenjima za bivše članove tih tijela uz naznaku ukupnog iznosa za svaku kategoriju tijela,

4. prosječan broj zaposlenika tijekom financijske godine, raščlanjen po kategorijama, i ako to nije odvojeno objavljeno u računu dobiti i gubitka, troškovi osoblja koji se odnose na tu financijsku godinu, raščlanjeni između neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće,

5. broj i nominalnu vrijednost ili, ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom financijske godine u okviru odobrenog kapitala,

6. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja konsolidirane financijske izvještaje najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao ovisno društvo,

7. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao društvo kći i koje je također uključeno u grupu poduzetnika iz stavka 1.43.6. ovoga Standarda,

8. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke konsolidiranih financijskih izvještaja iz stavaka 6. i 7. točke 1.43. ovoga Standarda pod uvjetom da su dostupni,

9. predloženu raspodjelu dobiti ili predloženo postupanje s gubitkom, ili, ako je to primjenljivo, raspodjelu dobiti ili postupanje s gubitkom,

10. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika,

11. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci,

12. transakcije u koje je poduzetnik ušao s povezanim stranama, uključujući iznos takvih transakcija, prirodu odnosa s povezanim stranama i druge informacije o transakcijama potrebne za razumijevanje financijskog položaja poduzetnika. Informacije o pojedinačnim transakcijama mogu se objediniti sukladno njihovoj prirodi, osim kada su odvojene informacije potrebne za razumijevanje učinaka transakcija s povezanim stranama na financijsko stanje poduzetnika,

13. informacije prema zahtjevima Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koje nisu predočene u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjeni kapitala i izvještaju o novčanom toku,

14. ako postoji više rodova dionica, broj i nominalnu vrijednost ili ako nje nema, knjigovodstvenu vrijednost dionica svakog roda dionica,

15. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju u dobiti, konvertibilnih dužničkih financijskih instrumenata, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava zajedno s naznakom njihovog broja i prava koja daju,

16. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost,

17. iznos dividendi i udjela u dobiti,

18. osnovu mjerenja i procjene stavaka financijskih izvještaja,

19. iznos obračunatih ali neisplaćenih dividendi na kumulativne povlaštene dionice,

20. pregled nedovršenih sudskih sporova,

21. za stavke uključene u financijski izvještaj koje jesu ili su izvorno bile izražene u stranoj valuti poduzetnik objavljuje temelj konverzije u izvještajnoj valuti,

22. informacije o ključnim pretpostavkama u vezi s budućnošću poslovanja te procjenu neizvjesnosti na datum bilance koje stvaraju veliki rizik,

23. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće,

24. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži interes u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su utvrđeni financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika, i

25. sve ono što je zahtijevano ostalim primjenjivim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

1.44. Srednji poduzetnici nemaju obvezu objavljivanja informacija iz točke 1.43.3. ovoga Standarda ako bi njihovo objavljivanje moglo omogućiti utvrđivanje financijskog stanja određenog člana takvog tijela.«.

Iza točke 1.44. dodaju se točke 1.45. do 1.49. koje glase:

»1.45. Informacije iz točke 1.43.26. ovoga Standarda mogu se izostaviti ako je njihova priroda takva da bi ozbiljno štetile poduzetnicima na koje se odnose. Svako izostavljanje mora se objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje.

1.46. Srednji poduzetnici koji su matična društva nisu obvezni primjenjivati točku 1.43.26. ovoga Standarda u sljedećim slučajevima:

a) kada je poduzetnik u kojem dotično matično društvo ima sudjelujući interes za potrebe primjene točke 1.43.26 ovoga Standarda uključen u konsolidirane financijske izvještaje koje je sastavilo to matično društvo, ili u konsolidirane financijske izvještaje veće grupe poduzetnika u skladu s točkom 2.49. od podtočke 4. do 7. HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji,

b) kada to matično društvo iskazuje taj sudjelujući interes u svojim godišnjim financijskim izvještajima primjenom metode udjela, ako je ta metoda dopuštena primjenjivim odredbama relevantnog Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja i u skladu s člankom 19. stavkom 14. točkom 2. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) ili u konsolidiranim financijskim izvještajima koje je sastavilo isto matično društvo primjenom metode udjela u skladu s odredbama točaka 2.80., 2.81., 2.82. i 2.86. HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

1.47. Poduzetnik je dužan primjenjivati ovaj Hrvatski standard financijskog izvještavanja za razdoblje započeto 1. siječnja 2016. i kasnije, uz prepravljanja početnih stanja u bilanci na dan 1. siječnja 2016. ili kasnije, ako je potrebno, bez prepravljanja informacija za usporedna razdoblja u računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku, te treba objaviti tu činjenicu.

1.48. Točke od 1.42. do 1.46. ovoga Standarda počinju se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.

1.49. U bilješkama se obavezno objavljuje opis razloga i iznosa prepravaka te naziva pozicija u kojima su prepravci iskazani te iskazuju učinci odredbi Standarda da su se primjenjivale na usporedne informacije u računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku.«.

Članak 2.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 2 – Konsolidirani financijski izvještaji, točka 2.49. mijenja se na način da se u 2.49.2. briše riječ »druge« te da se u 2.49.4. briše riječ »druge«.

U stavku 2.49.6. riječi »ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima »Zakona o računovodstvu«.

U točki 2.77 iza točke dodaje se rečenica koja glasi: »Umanjenje vrijednosti goodwilla koje je priznato ne može se naknadno ukinuti.«.

Točka 2.78. mijenja se i glasi:

»2.78. Goodwill stečen u poslovnim spajanjima amortizira se tijekom korisnog vijeka trajanja. Iznimno, ako se korisni vijek trajanja goodwilla ne može pouzdano izmjeriti, razdoblje amortiziranja je pet godina.«.

Iza točke 2.95. dodaje se točka 2.95.a. koja glasi:

»2.95.a. Točke od 2.93. do 2.95. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici, ako nisu obveznici konsolidacije.«.

Iza točke 2.96. dodaje se točka 2.96.a. koja glasi:

»2.96.a. Točke 2.49., 2.78. i 2.95.a. ovoga Standarda počinju se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 3.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške iza točke 3.38. dodaje se točka 3.38.a. koja glasi:

»3.38.a. Točke od 3.33. do 3.38. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 3.39. dodaje se točka 3.39.a. koja glasi:

»3.39.a. Točka 3.38.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 4.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 4 – Događaji nakon datuma bilance iza točke 4.16. dodaje se točka 4.16.a. koja glasi:

»4.16.a. Točke od 4.13. do 4.16. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 4.17. dodaje se točka 4.17.a. koja glasi:

»4.17.a. Točka 4.16.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 5.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina iza točke 5.58. dodaje se točka 5.58.a. koja glasi:

»5.58.a. Točku 5.58. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 5.59. dodaje se točka 5.59.a. koja glasi:

»5.59.a. Točka 5.58.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 6.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 6 – Dugotrajna materijalna imovina u točki 6.23. riječi »HSFI 15« mijenjaju se u «HSFI 16«.

Iza točke 6.70. dodaje se točka 6.70.a. koja glasi:

»6.70.a. Točku 6.70. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 6.71. dodaje se točka 6.71.a. koja glasi:

»6.71.a. Točka 6.70.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 7.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 7 – Ulaganja u nekretnine iza točke 7.32. dodaje se točka 7.32.a. koja glasi:

»7.32.a. Točku 7.32. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 7.33. dodaje se točka 7.33.a. koja glasi:

»7.33.a. Točka 7.32.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 8.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja iza točke 8.53. dodaje se točka 8.53.a. koja glasi:

»8.53.a. Točke od 8.41. do 8.53. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 8.54. dodaje se točka 8.54.a. koja glasi:

»8.54.a. Točka 8.53.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 9.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 9 – Financijska imovina iza točke 9.43. dodaje se točka 9.43.a. koja glasi:

»9.43.a. Točke od 9.34. do 9.43. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 9.44. dodaje se točka 9.44.a. koja glasi:

»9.44.a. Točka 9.43.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 10.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 10 – Zalihe iza točke 10.43. dodaje se točka 10.43.a. koja glasi:

»10.43.a. Točke 10.42. i 10.43. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 10.44. dodaje se točka 10.44.a. koja glasi:

»10.44.a. Točka 10.43.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 11.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja – 11 Potraživanja iza točke 11.43. dodaje se točka 11.43.a. koja glasi:

»11.43.a. Točke od 11.39. do 1.44. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 11.45. dodaje se točka 11.45.a. koja glasi:

»11.45.a. Točka 11.43.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 12.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 12 – Kapital iza točke 12.45. dodaje se točka 12.45.a. koja glasi:

»12.45.a.Točku 12.45. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 12.46. dodaje se točka 12.46.a. koja glasi:

»12.46.a. Točka 12.45.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 13.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 13 – Obveze iza točke 13.37. dodaje se točka 13.37.a. koja glasi:

»13.37.a. Točke od 13.35. do 13.37. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 13.38. dodaje se točka 13.38.a. koja glasi:

»13.38.a. Točka 13.37.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 14.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 14 – Vremenska razgraničenja iza točke 14.40. dodaje se točka 14.40.a. koja glasi:

»14.40.a. Točke od 14.38. do 14.40. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 14.41. dodaje se točka 14.41.a. koja glasi:

»14.41.a. Točka 14.40.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 15.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 15 – Prihodi iza točke 15.71. dodaje se točka 15.71.a. koja glasi:

»15.71.a. Točke 15.70. i 15.71. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 15.72. dodaje se točka 15.72.a. koja glasi:

»15.72.a. Točka 15.71.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 16.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 16 – Rashodi iza točke 16.40. dodaje se točka 16.40.a. koja glasi:

»16.40.a. Točku 16.40. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 16.41. dodaje se točka 16.41.a. koja glasi:

»16.41.a. Točka 16.40.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 17.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 17 – Poljoprivreda iza točke 17.20. dodaje se točka 17.20.a. koja glasi:

»17.20.a. Točke od 17.18. do 17.70. ovoga Standarda ne primjenjuju mikro i mali poduzetnici.«.

Iza točke 17.21. dodaje se točka 17.21.a. koja glasi:

»17.21.a. Točka 17.20.a. ovoga Standarda počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije.«.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r