NN 111/2020 (14.10.2020.), Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2194

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ZABRANI SAKUPLJANJA ŠKOLJKAŠA (Bivalvia), PUŽEVA (Gastropoda), SPUŽAVA (Spongia) I BODLJIKAŠA (Echinodermata)
U PAŠKOM ZALJEVU

I.

Ovom Odlukom zabranjuje se sakupljanje školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u razdoblju od 16. listopada 2020. godine do 15. travnja 2021. godine u akvatoriju Paškog zaljeva omeđenog spojnicom Rta Sušac (φ 44° 29,290', λ 15° 2,939') i Rta Sv. Nikola (φ 44° 28,770', λ 15° 2,580').

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/20-01/3392
Urbroj: 525-13/0737-20-1
Zagreb, 7. listopada 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.