NN 111/2020 (14.10.2020.), Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2206

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 13. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UREĐIVANJU RADA I OGRANIČAVANJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I DRUGIH PRUŽATELJA UGOSTITELJSKIH USLUGA

I.

Ovom Odlukom privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.

II.

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju ugostiteljskim objektima, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezni su organizirati rad sukladno općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na njihovim mrežnim stranicama te osigurati da se njihovi zaposlenici i gosti pridržavaju utvrđenih epidemioloških mjera.

III.

Ugostiteljski objekti mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.

Radno vrijeme iz stavka 1. ove točke odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja.

Radno vrijeme propisano stavkom 1. ove točke ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj«, osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.

IV.

Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se, za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dodatno ograničiti.

V.

Ova Odluka primjenjuje se od 14. listopada 2020. godine.

VI.

Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi« (»Narodne novine« broj 92/20, 95/20, 100/20, 104/20 i 110/20) stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-179
Zagreb, 13. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.