NN 122/2020 (9.11.2020.), Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja

Hrvatska narodna banka

2376

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 3., članka 101. stavka 2. točke 7. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA FINANCIRANJA

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se:

1) obveza kreditne institucije da dostavlja izvješća iz Smjernica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA/GL/2019/05) od 9. prosinca 2019. o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija na temelju Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 20. prosinca 2012. (ESRB/2012/2)

2) izvješća koje dostavlja kreditna institucija

3) izvještajna razdoblja

4) rokovi dostavljanja izvješća o planovima financiranja i

5) način dostavljanja izvješća o planovima financiranja.

(2) Oblik, sadržaj i način popunjavanja i dostavljanja izvješća u skladu s ovom Odlukom propisani su Uputom za izvješćivanje o planovima financiranja, koja je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Obveznici primjene Odluke

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, i koje su, u skladu s odredbom stavka 2. ovog članka, značajne kreditne institucije.

(2) U smislu ove Odluke, značajna kreditna institucija jest svaka kreditna institucija kojoj prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od sedam milijardi kuna.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga, ako ispunjavaju uvjet iz stavka 2. ovog članka.

Dostavljanje izvješća

Članak 3.

(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvješća iz članka 4. ove Odluke na način propisan Uputom za izvješćivanje o planovima financiranja.

(2) Izvješća iz članka 4. ove Odluke dostavljaju se u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije.

(3) Smatra se da je kreditna institucija dostavila izvješća iz članka 4. ove Odluke ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) sva izvješća zaprimljena su u roku propisanom člankom 6. ove Odluke

2) sva izvješća ispunjavaju tehničke zahtjeve propisane Uputom o tehničkim rješenjima za dostavu izvještaja koja je sastavni dio Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije i

3) sva izvješća zadovoljila su validacijska pravila koja objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici i koja vrijede za određeni izvještajni datum.

Popis izvješća o planovima financiranja

Članak 4.

(1) U smislu ove Odluke izvješćima o planovima financiranja smatraju se sljedeća izvješća:

1) Imovina (P 01.01)

2) Obveze (P 01.02)

3) Pokazatelji likvidnosti (P 01.03)

4) Osigurani i neosigurani depoziti i neosigurani financijski instrumenti slični depozitima (P 02.01)

5) Javni sektor i središnja banka kao izvori financiranja (P 02.02)

6) Inovativne strukture financiranja (P 02.03)

7) Određivanje cijene: kreditna imovina (P 02.04)

8) Određivanje cijene: depoziti i ostale obveze (P 02.05)

9) Dvije najveće značajne valute i izvještajna valuta (P 02.06)

10) Planovi stjecanja, naplate i prodaje kreditne imovine (P 02.07)

11) Planovi stjecanja i prodaje obveza po depozitima (P 02.08)

12) Račun dobiti i gubitka (P 04.01)

13) Račun dobiti i gubitka za male i jednostavne kreditne institucije (P 04.02) i

14) Dužnički vrijednosni papiri: izdanja i otkupi (P 05.00).

(2) Kreditna institucija koja nije mala i jednostavna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 145. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL, L 176, 27. 6. 2013.; u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) dužna je dostavljati izvješća iz stavka 1. točaka od 1. do 9., točke 12. i točke 14. ovog članka.

(3) Kreditna institucija koja nije mala i jednostavna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 145. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koja planira znatno restrukturiranje svoje bilance dužna je dostavljati izvješća iz stavka 1. točaka 10. i 11. ovog članka.

(4) Kreditna institucija koja jest mala i jednostavna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 145. Uredbe (EU) br. 575/2013 dužna je dostavljati izvješća iz stavka 1. točaka od 1. do 8., točke 13. i točke 14. ovog članka.

Obuhvat primjene Odluke

Članak 5.

(1) Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u skladu s glavom XXII. Zakona o kreditnim institucijama. Izvješća izrađena na konsolidiranoj osnovi nazivaju se konsolidirana izvješća o planovima financiranja (FK).

(2) Ako kreditna institucija nema obvezu iz stavka 1. ovog članka, dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj osnovi. Izvješća izrađena na pojedinačnoj osnovi nazivaju se nekonsolidirana izvješća o planovima financiranja (FN).

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kreditna institucija koja nije matična kreditna institucija u EU-u dužna je o zahtjevu za koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) i neto stabilne izvore financiranja (NSFR) iz članka 4. stavka 1. točke 3. ove Odluke izvješćivati na pojedinačnoj osnovi. Kreditna institucija koja jest matična kreditna institucija u EU-u dužna je o tim zahtjevima izvješćivati na konsolidiranoj osnovi.

Rokovi dostavljanja izvješća

Članak 6.

(1) Kreditna institucija dužna je izvješća iz članka 4. ove Odluke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 15. ožujka tekuće godine, sa stanjem na 31. prosinca prethodne kalendarske godine.

(2) Ako je rok za dostavu iz stavka 1. ovog članka subota, nedjelja ili blagdan, rok se pomiče na prvi sljedeći radni dan.

Kvalitativni zahtjevi za planove financiranja

Članak 7.

(1) Kreditna institucija dužna je uspostaviti internu politiku za transakcije koje smatra inovativnima.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti interni dokument o procjeni cijena u kojemu će pojasniti makroekonomske faktore koji utječu na stope koje ulaze u obuhvat izvješća iz članka 4. stavka 1. točke 7. i točke 8. ove Odluke.

(3) Kreditna institucija dužna je odrediti specifične interne postupke koji materijalno utječu na cjenovnu strategiju pri provođenju poslovanja (npr. sužavanje/širenje marži, materijalno povećanje izvora sredstava pružajući kompetitivne cijene).

(4) Da bi se procijenilo čini li neka transakcija ili skup transakcija znatno restrukturiranje bilance, kreditna institucija dužna je razmotriti njihov učinak na svoju strategiju poslovanja i plan financiranja te tu procjenu dokumentirati.

Prestanak važenja prethodne Odluke

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja i Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja, koja je njezin sastavni dio (»Narodne novine«, br. 76/2015.).

Prijelazne odredbe

Članak 9.

Kreditne institucije dužne su prva izvješća o planovima financiranja u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. do 15. ožujka 2021.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2020.

O. br. 342-020/10-20/BV
Zagreb, 29. listopada 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA ZA IZVJEŠĆIVANJE O PLANOVIMA FINANCIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovom se Uputom pobliže propisuju sadržaj, oblik i način popunjavanja izvješća o planovima financiranja, koje je kreditna institucija dužna dostavljati na temelju ove Odluke.

2. Izvješća su dana u Prilogu 1. ove Upute i njezin su sastavni dio. Kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci izvješća propisana ovom Odlukom u skladu s Uputom o tehničkim rješenjima za dostavu izvještaja koja je sastavni dio Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije.

3. Svi se iznosi iskazuju kao pozitivne brojke, osim ako uputom ili validacijskim pravilima nije drugačije definirano.

II. UPUTE ZA IZVJEŠĆA

II.1. Projekcije

4. Podatkovne stavke projiciraju se na razdoblje od tri godine od referentnog datuma. Iznimke su koeficijent likvidnosne pokrivenosti (P 01.03) i podaci o određivanju cijena (P 02.04 i P 02.05), za koje su potrebne jednogodišnje projekcije.

5. Referentni datum jest 31. prosinca prethodne godine.

6. Za referentni datum kraja računovodstvene godine (t) prijavljeni brojevi odnose se na sljedeće:

Stupci
010

Stvarna pozicija

Stvarna pozicija (kraj računovodstvene godine t) koja predstavlja referentni datum za izvješćivanje o planovima financiranja.

030

Planirana pozicija u 1. godini

Planirana pozicija u prvoj godini (kraj računovodstvene godine t + 1 godina).

040

Planirana pozicija u 2. godini

Planirana pozicija u drugoj godini (kraj računovodstvene godine t + 2 godine).

050

Planirana pozicija u 3. godini

Planirana pozicija u trećoj godini (kraj računovodstvene godine t + 3 godine).7. Ako nije drukčije navedeno, iskazuje se knjigovodstvena vrijednost stavke.

II.2. Bilanca

II.2.1. Opće napomene

8. Za izvješća pregleda bilance primjenjuje se pravilo o predznaku koje se primjenjuje za okvir za financijsko izvješćivanje (FINREP) prema uputama iz dijela 1. tablice 1. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 191, 28. 6. 2014.; u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014).

9. Kreditna institucija dužna je izvijestiti o planiranim kretanjima u svojoj bilanci, posebice trogodišnjoj projekciji stanja imovine (P 01.01) i obveza (P 01.02) u bilanci.

10. U projekcijama bilance uzimaju se u obzir planovi restrukturiranja, tj. podaci navedeni odvojeno i u izvješćima P 02.07 i P 02.08.

II.2.2. Imovina (P 01.01)

11. Pri popunjavanju izvješća P 01.01 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
010

Novčana sredstva i novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama

Ova stavka uključuje novčana sredstva i novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama kako je definirano u Prilogu V. dijelu 2. točki 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

020

Obratni repo krediti

Obratni repo krediti definirani su u Prilogu V. dijelu 2. točki 85. podtočki (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

030

Krediti i predujmovi kućanstvima (izuzev obratnih repo kredita)

Krediti i predujmovi utvrđeni su u Prilogu V. dijelu 1. točki 32. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Ova stavka uključuje one kredite i predujmove čija je protustranka kućanstvo, kako je definirano u istom prilogu u dijelu 1. točki 42. podtočki (f). Za kredite i predujmove protustranka jest neposredni zajmoprimac u skladu s dijelom 1. točkom 43. i točkom 44. podtočkom (a) navedene Uredbe.

Obratni repo krediti, kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. točki 85. podtočki (e) navedene Uredbe, isključeni su.

035

od čega: neprihodujuće

Ova stavka uključuje neprihodujuće izloženosti kako su definirane u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 213. do 239. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

040

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

041

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika za domaće poslovanje (bilješka)

Akumulirano umanjenje vrijednosti i akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika definirane su u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 69. do 71. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

070

od čega: krediti osigurani stambenom nekretninom

Krediti s nekretninom kao kolateralom definirani su u Prilogu V. dijelu 2. točki 86. podtočki (a) i točki 87. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Razlika između kredita osiguranih stambenom nekretninom i kredita osiguranih poslovnom nekretninom navedena je u Prilogu V. dijelu 2. točki 173. podtočki (a) navedene Uredbe.

091

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama Europskoga gospodarskog prostora (u nastavku teksta: EGP), koje nisu država izvještajnog subjekta.

092

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika za ostale države EGP-a (bilješka)

Akumulirano umanjenje vrijednosti i akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika definirane su u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 69. do 71. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

093

od čega: krediti osigurani stambenom nekretninom

Krediti s nekretninom kao kolateralom definirani su u Prilogu V. dijelu 2. točki 86. podtočki (a) i točki 87. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Razlika između kredita osiguranih stambenom nekretninom i kredita osiguranih poslovnom nekretninom navedena je u Prilogu V. dijelu 2. točki 173. podtočki (a) navedene Uredbe.

096

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

097

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika za aktivnosti država koje ne pripadaju EGP-u (bilješka)

Akumulirano umanjenje vrijednosti i akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika definirane su u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 69. do 71. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

100

Krediti i predujmovi nefinancijskim društvima (izuzev obratnih repo kredita)

Krediti i predujmovi utvrđeni su u Prilogu V. dijelu 1. točki 32. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Ova stavka uključuje one kredite i predujmove čija je protustranka nefinancijsko društvo, kako je definirano u istom prilogu u dijelu 1. točki 42. podtočki (e). Za kredite i predujmove protustranka jest neposredni zajmoprimac u skladu s dijelom 1. točkom 43. i točkom 44. podtočkom (a) navedene Uredbe.

Obratni repo krediti, kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. točki 85. podtočki (e) navedene Uredbe, isključeni su.

105

od čega: neprihodujuće

Ova stavka uključuje neprihodujuće izloženosti kako su definirane u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 213. do 239. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

110

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

111

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika za domaće poslovanje (bilješka)

Akumulirano umanjenje vrijednosti i akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika definirane su u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 69. do 71. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

140

Mala i srednja poduzeća

Ova stavka uključuje domaće kredite i predujmove (izuzevši obratne repo kredite) malim i srednjim poduzećima (u nastavku teksta: MSP) kako su definirana u Prilogu V. dijelu 1. točki 5. podtočki (i) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

150

Nefinancijska društva koja nisu MSP-ovi

Ova stavka uključuje domaće kredite i predujmove (izuzevši obratne repo kredite) nefinancijskim društvima koja nisu MSP-ovi.

161

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama EGP-a koje nisu država izvještajnog subjekta.

162

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika za ostale države EGP-a (bilješka)

Akumulirano umanjenje vrijednosti i akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika definirane su u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 69. do 71. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

163

Mala i srednja poduzeća

Ova stavka uključuje kredite i predujmove (izuzevši obratne repo kredite) odobrene MSP-ovima u državi EGP-a osim u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

164

Nefinancijska društva koja nisu MSP-ovi

Ova stavka uključuje kredite i predujmove (izuzevši obratne repo kredite) nefinancijskim društvima koja nisu MSP-ovi u državi ­EGP-a osim u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje.

167

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

168

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika za aktivnosti država koje ne pripadaju EGP-u (bilješka)

Akumulirano umanjenje vrijednosti i akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika definirane su u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 69. do 71. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

180

Krediti i predujmovi kreditnim institucijama (izuzev obratnih repo kredita)

Krediti i predujmovi (izuzevši obratne repo kredite) kreditnim institucijama kako su definirane u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (c) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

181

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

182

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama EGP-a koje nisu država izvještajnog subjekta.

183

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

190

Krediti i predujmovi ostalim financijskim društvima (izuzev obratnih repo kredita)

Krediti i predujmovi (izuzevši obratne repo kredite) drugim financijskim društvima kako su definirana u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

191

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

192

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama EGP-a koje nisu država izvještajnog subjekta.

193

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

195

Krediti i predujmovi središnjim bankama (izuzev obratnih repo kredita)

Krediti i predujmovi (izuzevši obratne repo kredite) središnjim bankama definirani su u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

197

Krediti i predujmovi općim državama (izuzev obratnih repo kredita)

Krediti i predujmovi (izuzevši obratne repo kredite) općoj državi utvrđeni su u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

200

Izvedenice

Ova stavka uključuje izvedenice koje se drže radi trgovanja i računovodstva zaštite u skladu s Prilogom V. dijelom 1. točkom 15. podtočkom (a), točkom 16. podtočkom (a), točkom 17. i točkom 22. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

205

Dužnički vrijednosni papiri

Dužnički vrijednosni papiri definirani su u Prilogu V. dijelu 1. točki 31. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

207

Vlasnički instrumenti

Ova stavka uključuje ulaganja u vlasničke instrumente drugih subjekata, osim ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva, i ona kategorizirana kao dugoročna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju.

211

Ostala imovina

Ova stavka uključuje svu drugu imovinu, kako je definirano u retku 220, koja nije već prijavljena u prethodnim redcima od 010 do 207.

220

Ukupna imovina

Ova stavka uključuje ukupnu imovinu kako je definirana u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 1. do 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

230

Neiskorištene obvezujuće kreditne linije

Ova stavka uključuje nominalni iznos neiskorištenih obvezujućih kreditnih linija kako je definirano u Prilogu V. dijelu 2. točki 113. podtočki (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

240

Krediti i predujmovi subjektima grupe koji nisu obuhvaćeni bonitetnim opsegom konsolidacije (izuzev obratnih repo kredita)

Ova stavka uključuje kredite i predujmove čije su protustranke subjekti unutar računovodstvene grupe, ali izvan bonitetnog opsega konsolidacije. Uključuje »društva kćeri i druge subjekte iste grupe« i »pridružena društva i zajedničke pothvate« na temelju načela utvrđenog u Prilogu V. dijelu 2. točki 289. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Isključuje obratne repo kredite.
II.2.3. Obveze (P 01.02)

12. Pri popunjavanju izvješća P 01.02 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
010

Repo ugovori

Repo ugovori definirani su u Prilogu V. dijelu 2. točkama 183. i 184. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

020

Depoziti kućanstava (izuzev repo ugovora)

Depoziti su definirani u Prilogu V. dijelu 1. točki 36. i dijelu 2. točki 97. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Ova stavka uključuje depozite čija je druga ugovorna strana, tj. deponent, kućanstvo, kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (f) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Isključeni su »repo ugovori«, kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. točkama 183. i 184. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

030

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

051

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama EGP-a koje nisu država izvještajnog subjekta.

052

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

060

Depoziti nefinancijskih društava (izuzev repo ugovora)

Depoziti su definirani u Prilogu V. dijelu 1. točki 36. i dijelu 2. točki 97. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Ova stavka uključuje depozite čija je druga ugovorna strana, tj. deponent, nefinancijsko društvo, kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Isključeni su repo ugovori, kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. točkama 183. i 184. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

070

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

090

Mala i srednja poduzeća

Ova stavka uključuje domaće depozite (izuzevši repo ugovore) za MSP-ove kako su definirani u Prilogu V. dijelu 1. točki 5. podtočki (i) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

100

Nefinancijska društva koja nisu MSP-ovi

Ova stavka uključuje domaće depozite (izuzevši repo ugovore) nefinancijskim društvima osim MSP-ova.

111

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama EGP-a koje nisu država izvještajnog subjekta.

112

Mala i srednja poduzeća

Ova stavka uključuje depozite (izuzevši repo ugovore) od MSP-ova u državama EGP-a osim u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, kako su definirani u Prilogu V. dijelu 1. točki 5. podtočki (i) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

113

Nefinancijska društva koja nisu MSP-ovi

Ova stavka uključuje depozite (izuzevši repo ugovore) u državama EGP-a osim u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, od nefinancijskih društava koja nisu MSP-ovi.

115

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

130

Depoziti kreditnih institucija (izuzev repo ugovora)

Ova stavka uključuje depozite (izuzevši repo ugovore) kreditnih institucija kako su definirane u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (c) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

131

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

132

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama EGP-a koje nisu država izvještajnog subjekta.

133

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

140

Depoziti ostalih financijskih društava (izuzev repo ugovora)

Ova stavka uključuje depozite (izuzevši repo ugovore) od ostalih financijskih društava kako su definirana u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

141

Domaće poslovanje

»Domaće« uključuje poslovanje priznato u državi članici u kojoj se nalazi institucija koja izvješćuje, prema Prilogu V. dijelu 2. točki 270. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

142

Ostale aktivnosti država EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama EGP-a koje nisu država izvještajnog subjekta.

143

Aktivnosti država izvan EGP-a

Ova stavka uključuje aktivnosti koje se priznaju u državama koje ne pripadaju EGP-u.

145

Depoziti središnjih banaka (izuzev repo ugovora)

Ova stavka uključuje depozite (izuzevši repo ugovore) od središnjih banaka kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

147

Depoziti općih država (izuzev repo ugovora)

Ova stavka uključuje depozite (izuzevši repo ugovore) od opće države kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

150

Izdani kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorni rok dospijeća < 1 godine)

Ova stavka uključuje izdane dužničke vrijednosne papire kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 37. i dijelu 2. točki 98. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Ova stavka uključuje dužničke vrijednosne papire izdane s izvornim rokom dospijeća kraćim od jedne godine i one dužničke vrijednosne papire čiji je najraniji mogući datum iskupa na datum izdavanja kraći od 12 mjeseci.

160

Izdani kratkoročni neosigurani dužnički vrijednosni papiri

Ova stavka uključuje kratkoročne dužničke vrijednosne papire (kako su definirani u retku 150) koji nisu pokriveni ili osigurani kolateralom.

170

Izdani kratkoročni osigurani dužnički vrijednosni papiri

Ova stavka uključuje kratkoročne dužničke vrijednosne papire (kako su definirani u retku 150) koji su pokriveni ili osigurani kolateralom.

180

Izdani dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorni rok dospijeća > = 1 godina)

Ova stavka uključuje izdane dužničke vrijednosne papire kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 37. i dijelu 2. točki 98. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Ova stavka uključuje dužničke vrijednosne papire s izvornim rokom dospijeća od godinu dana ili dulje i one čiji je najraniji mogući datum iskupa na dan izdavanja 12 mjeseci ili dulje.

190

Ukupni izdani dugoročni neosigurani dužnički vrijednosni papiri

Ova stavka uključuje dugoročne dužničke vrijednosne papire (kako su definirani u retku 180) koji nisu pokriveni ili osigurani kolateralom.

191

Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala

Ova stavka uključuje instrumente kapitala koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 52. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

192

Instrumenti dopunskog kapitala

Ova stavka uključuje instrumente kapitala ili podređene kredite koji ispunjavaju uvjete iz članka 63. Uredbe (EU) br. 575/2013.

193

Podređeni instrumenti (koji već nisu instrumenti osnovnog ili dopunskog kapitala)

Ova stavka uključuje obveze koje će se otplatiti samo u skladu s nacionalnim zakonom o insolventnosti nakon što su sve kategorije redovnih vjerovnika i nadređenih nepovlaštenih vjerovnika u cijelosti otplaćene. To uključuje i ugovorno i zakonski podređene obveze. U ovu se kategoriju uključuju samo podređeni instrumenti koji nisu priznati kao regulatorni kapital. Ovaj redak uključuje i dio podređenih obveza koji se u načelu smatra regulatornim kapitalom, ali nije uključen u regulatorni kapital zbog odredbi o postupnom isključivanju kao što su Članak 64. Uredbe (EU) br. 575/2013 (preostali rok do dospijeća) ili dio 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 (učinak nastavka priznavanja).

194

Nadređeni nepovlašteni

Ova stavka uključuje sljedeće obveze:

− neosigurane tražbine koje proizlaze iz dužničkih instrumenata koji ispunjavaju uvjete iz članka 108. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) i stavka 3. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014.; u nastavku teksta: Direktiva 2014/59/EU)

− neosigurane tražbine koje proizlaze iz dužničkih instrumenata iz članka 108. stavka 5. prvog podstavka točke (b) Direktive 2014/59/EU

− dužničke instrumente s najnižim redom prvenstva među redovnim neosiguranim potraživanjima koja proizlaze iz dužničkih instrumenata iz članka 108. stavka 7. Direktive 2014/59/EU, za koje je država članica, u skladu s tim stavkom, osigurala red prvenstva jednak potraživanjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 108. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) i stavka 3. Direktive 2014/59/EU.

195

Nadređeni neosigurani (holding društvo)

U slučaju holding društava, u ovoj kategoriji iskazuju se nepodređeni dužnički vrijednosni papiri (tj. strukturna podređenost).

Ova stavka uključuje redovne neosigurane instrumente koje izdaje subjekt u sanaciji koji u svojoj bilanci nema nikakve isključene obveze iz članka 72.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koje su rangirane jednako kao instrumenti prihvatljivih obveza ili su im podređene.

196

Ostali dugoročni neosigurani instrumenti

Ova stavka uključuje dugoročne neosigurane instrumente koji nisu obuhvaćeni u redcima od 191 do 195, koji se uglavnom odnose na instrumente koji se obično nazivaju povlaštenim nadređenim neosiguranim instrumentima.

220

Ukupni izdani dugoročni dužnički vrijednosni papiri

Ova stavka uključuje dugoročne dužničke vrijednosne papire (kako su definirani u retku 180) koji su pokriveni ili osigurani kolateralom.

250

Pokrivene obveznice

Ova stavka uključuje obveznice koje ispunjavaju uvjete za tretman iz članka 129. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

280

Vrijednosni papiri osigurani imovinom

»Vrijednosni papiri osigurani imovinom« definirani su u članku 4. stavku 1. točki 61. Uredbe (EU) br. 575/2013.

310

Ostali dugoročni osigurani dužnički vrijednosni papiri

Ova stavka uključuje ostale izdane dugoročne dužničke vrijednosne papire (kako su definirani u retku 180) koji su pokriveni ili osigurani kolateralom i koji već nisu iskazani u retku 250 ili retku 280.

340

Ukupni izdani dužnički vrijednosni papiri

Ova stavka uključuje izdane dužničke vrijednosne papire kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točki 37. i dijelu 2. točki 98. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

350

od čega: (izvorno dospijeće > = 3 godine)

Ova stavka uključuje izdane dužničke vrijednosne papire (kako su definirani u retku 340) s izvornim rokom dospijeća duljim od ili jednakim tri godine i one čiji je najraniji mogući datum iskupa na dan izdavanja 3 godine ili dulje.

360

Izvedenice

Ova stavka uključuje izvedenice – računovodstvo zaštite kako je definirano u Prilogu V. dijelu 1. točkama 25. i 26. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

370

Ukupni vlasnički instrumenti

Ova stavka uključuje ukupni vlasnički kapital kako je definiran u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 16. do 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

381

Ostale obveze

Ova stavka uključuje sve ostale obveze koje se mogu uključiti u redak 390, a nisu navedene u prethodnim redcima.

390

Ukupne obveze i ukupni vlasnički instrumenti

Ova stavka uključuje ukupne obveze i vlasnički kapital kako je definirano u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 8. do 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

400

Depoziti drugih subjekata grupe koji nisu obuhvaćeni bonitetnim opsegom konsolidacije (izuzev obratnih repo kredita)

Ova stavka uključuje depozite čije su protustranke subjekti unutar računovodstvene grupe, ali izvan bonitetnog opsega konsolidacije. Uključuje »društva kćeri i druge subjekte iste grupe« i »pridružena društva i zajedničke pothvate« na temelju načela utvrđenog u Prilogu V. dijelu 2. točki 289. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Isključuje obratne repo kredite.
II.3. Pokazatelji likvidnosti (P 01.03)

13. Ovo izvješće obuhvaća projekciju:

1) koeficijenta likvidnosne pokrivenosti i njegovih glavnih elemenata u razdoblju od jedne godine i

2) omjera neto stabilnih izvora financiranja (u nastavku teksta: NSFR) i njegovih glavnih elemenata u razdoblju od tri godine. Dok se NSFR uveden Uredbom (EU) br. 575/2013 ne počne primjenjivati u lipnju 2021., podaci o kojima se izvješćuje moraju biti u skladu s najnovijim programom nadzora Basel III.

14. Ako postoji manjak koeficijenta likvidnosne pokrivenosti ili omjera neto stabilnih izvora financiranja (NSFR), odgovarajuće vrijednosti iskazuju se kao negativni iznosi.

15. Pri popunjavanju izvješća P 01.03 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
010

Omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR)

Ova stavka uključuje NSFR u skladu s dijelom šestim, glavom III. Uredbe (EU) br. 575/2013.

012

NSFR – dostupni stabilni izvori financiranja (ASF)

Ova stavka uključuje raspoložive stabilne izvore financiranja u skladu s dijelom šestim, glavom III. Uredbe (EU) br. 575/2013.

014

NSFR – potrebni stabilni izvori financiranja (RSF)

Ova stavka uključuje potrebne stabilne izvore financiranja u skladu s dijelom šestim, glavom III. Uredbe (EU) br. 575/2013.

020

NSFR višak/(manjak)

Ova stavka uključuje dostupne stabilne izvore financiranja kako su definirani u retku 012, umanjene za potrebne stabilne izvore financiranja kako su definirani u retku 014.

030

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti

Ova stavka uključuje koeficijent likvidnosne pokrivenosti izračunat kako je navedeno u članku 4. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (Tekst značajan za EGP) (SL L 011, 17. 1. 2015.; u nastavku teksta: Delegirana uredbe Komisije (EU) 2015/61) i prilozima XXIV. i XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

032

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti – zaštitni sloj likvidnosti

Ova stavka uključuje zaštitni sloj likvidnosti kako je navedeno u glavi II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 i prilozima XXIV. i XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

034

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti – neto likvidnosni odljev

Ova stavka uključuje neto likvidnosni odljev kako je navedeno u glavi III. poglavlju 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 i prilozima XXIV. i XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

035

Ukupni likvidnosni odljev

Kreditna institucija izvješćuje o odljevima u skladu s glavom III. poglavljem 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 i prilozima XXIV. i XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

036

Ukupna izuzeća za priljeve

Kreditna institucija izvješćuje o izuzećima za priljeve u skladu s glavom III. poglavljem 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 i prilozima XXIV. i XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Ova stavka uključuje zbroj smanjenja za priljeve izuzete u cijelosti, za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 90% i za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 75%.

040

Višak/(manjak) koeficijenta likvidnosne pokrivenosti

Ova stavka uključuje zaštitni sloj likvidnosti kako je definiran u retku 032, umanjen za neto likvidnosni odljev kako je definiran u retku 034.II.4. Oslanjanje na specifične izvore financiranja

II.4.1. Osigurani i neosigurani depoziti i neosigurani financijski instrumenti slični depozitima (P 02.01)

16. U izvješću P 02.01 kreditna institucija dužna je izvijestiti o:

1) projekciji depozita obuhvaćenih sustavom osiguranja depozita na temelju Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavu osiguranja depozita (SL L 173, 12. 6. 2014.; u nastavku teksta: Direktiva 2014/49/EU) ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji i onih depozita koji nisu osigurani i

2) projekciji drugih financijskih instrumenata sličnih depozitima koji se prodaju fizičkim osobama.

17. Neosigurani financijski instrument sličan depozitu financijski je instrument koji može sličiti depozitu, ali koji podrazumijeva rizike različite od onih u slučaju depozita, s obzirom na to da taj financijski instrument nije pokriven sustavom osiguranja depozita.

18. Pri popunjavanju izvješća P 02.01 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
010

Depoziti obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 2014/49/EU ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

Kreditna institucija dužna je izvijestiti o osiguranim depozitima u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 5. Direktive 2014/49/EU o sustavima osiguranja depozita, tj. o svim depozitima koji imaju pravo na naknadu za svakog klijenta u kreditnoj instituciji do 100 000 EUR za svakog deponenta. Ovdje se izvješćuje i o privremenim visokim stanjima depozita koji su obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita, u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Instrumenti koji nisu depoziti ne prijavljuju se bez obzira na to jesu li pokriveni sustavima osiguranja depozita ili nisu.

020

Depoziti koji nisu obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 2014/49/EU ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

Ova stavka uključuje depozite koji nisu iskazani u retku 010, uključujući nepokriveni dio depozita iskazanih u retku 010.

030

Financijski instrumenti slični depozitu, ali koji nisu depoziti i prodaju se fizičkim osobama

Kreditna institucija dužna je izvješćivati o proizvodima koji imaju zamišljeni ili stvarni koncept zaštite kapitala, ali mogu imati promjenjiv rezultat. Ova stavka uključuje samo instrumente koji nisu obuhvaćeni sustavima osiguranja depozita.


II.4.2. Javni sektor i središnja banka kao izvori financiranja (P 02.02)

19. U izvješću P 02.02 kreditna institucija dužna je izvijestiti o projekciji izvora financiranja koje izravno ili neizravno osiguravaju javni sektor i središnje banke, što uključuje programe financiranja srednjoročnim i dugoročnim repo poslovima, programe financiranja kreditnim jamstvima i programe kreditnih jamstava / potpore realnog gospodarstva.

20. Iskazani iznos jest knjigovodstvena vrijednost nepodmirenih izvora financiranja na kraju svake godine.

21. Pri popunjavanju izvješća P 02.02 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
005

Nacionalni i nadnacionalni programi financiranja repo ugovorima na određeno vrijeme (kraće od jedne godine)

Ova stavka uključuje programe koji se primjenjuju na više kreditnih institucija unutar jedne države članice EU-a, a ne uključuje programe koji se primjenjuju na pojedine kreditne institucije. Kreditna institucija dužna je iskazati iznos primljenog financiranja velikih klijenata osiguranog na određeno vrijeme (putem repo transakcije od središnjih banaka). Određeno vrijeme znači da je početni rok dospijeća ili datum prvog poziva kraći od jedne godine.

Financijska sredstva primljena putem programa financiranja središnje banke kao što su glavne operacije refinanciranja (MRO) Europske središnje banke (ESB) iskazuju se u ovom retku neovisno o pravnom obliku transakcije, tj. o tome provodi li se kao repo transakcija ili na drugi način.

010

Nacionalni i nadnacionalni programi financiranja repo ugovorima na određeno vrijeme (jednako ili duže od jedne godine)

Ova stavka uključuje programe koji se primjenjuju na više kreditnih institucija unutar jedne države članice EU-a, a ne uključuje programe koji se primjenjuju na pojedine kreditne institucije. Kreditna institucija dužna je iskazati iznos primljenog financiranja velikih klijenata osiguranog na određeno vrijeme (putem repo transakcije od središnjih banaka). Određeno vrijeme znači da je početni rok dospijeća ili datum prvog poziva jedna godina ili dulje.

Financijska sredstva primljena putem programa financiranja središnje banke kao što su operacije dugoročnog refinanciranja ESB-a (LTRO), uključujući ciljne dugoročne operacije refinanciranja (TLTRO), iskazuju se u ovom retku neovisno o pravnom obliku transakcije, tj. o tome provodi li se kao repo transakcija ili na drugi način.

020

Nacionalni i nadnacionalni programi financiranja kreditnim jamstvom na određeno vrijeme (jednako ili duže od jedne godine)

Ova stavka uključuje programe koji se primjenjuju na više kreditnih institucija unutar jedne države članice EU-a, a ne uključuje programe koji se primjenjuju na pojedine kreditne institucije. Kreditna institucija dužna je iskazati iznos izdanog neosiguranog duga za velike klijente na određeno vrijeme za koji jamči nacionalno i/ili nadnacionalno tijelo u slučaju da kreditna institucija ne ispuni svoje obveze. Određeno vrijeme znači da je početni rok dospijeća ili datum prvog poziva dulji od jedne godine ili da obilježje obnovljivosti jamstva koje nude ta tijela podrazumijeva stvarno dospijeće jamstva od jedne godine ili dulje.

030

Nacionalni i nadnacionalni program poticaja za kreditnu ponudu za realno gospodarstvo na određeno vrijeme (jednako ili dulje od jedne godine) – potpora izdavanju duga

Ova stavka uključuje programe koji se primjenjuju na više kreditnih institucija unutar jedne države članice EU-a, a ne uključuje programe koji se primjenjuju na pojedine kreditne institucije. Kreditna institucija dužna je iskazati iznos potpore koji je dobila kao veliki klijent za izdavanje osiguranog ili neosiguranog duga na određeno vrijeme isključivo u svrhu kreditnog posredovanja prema realnom gospodarstvu putem poticaja nacionalnog i/ili nadnacionalnog tijela. Određeno vrijeme znači da je početni rok dospijeća ili datum prvog poziva dulji od jedne godine ili da obilježje obnovljivosti strukture koju nude ta tijela ima implicitan poticaj sa stvarnim rokom dospijeća od jedne godine ili dulje.

040

Nacionalni i nadnacionalni program poticaja za kreditnu ponudu za realno gospodarstvo na određeno vrijeme (godinu dana ili dulje) – odobreni krediti

Ova stavka uključuje programe koji se primjenjuju na više kreditnih institucija unutar jedne države članice EU-a, a ne uključuje programe koji se primjenjuju na pojedine kreditne institucije. Kreditna institucija dužna je iskazati iznos izravnog financiranja primljenog od javnog sektora za financiranje realnog gospodarstva, npr. zajmovi banke u državnom vlasništvu ili drugih javnih ustanova, koji se koriste za davanje kredita kućanstvima ili nefinancijskim društvima. Određeno vrijeme znači da je početno dospijeće jednu godinu ili dulje ili da značajka obnovljivosti zajma koji dodjeljuju ta tijela podrazumijeva stvarno dospijeće dulje od jedne godine.II.4.3. Inovativne strukture financiranja (P 02.03)

22. U izvješću P 02.03 kreditna institucija dužna je izvijestiti o projekciji inovativnih struktura financiranja u obliku duga ili sličnih dugu, uključujući inovativne instrumente slične depozitu.

23. Kako je navedeno u prilogu Preporuci ESRB-a o financiranju kreditnih institucija (ESRB/2012/2), inovativni instrumenti financiranja mogu uključivati, ali ne isključivo:

1) razmjene likvidnosti: vrste osiguranoga kreditiranja pri kojem zajmodavac pruža zajmoprimcu visokolikvidnu imovinu (npr. novac i državne obveznice) u zamjenu za založno pravo nad manje likvidnim kolateralom (npr. vrijednosni papiri pokriveni imovinom) te se u tom postupku provodi poboljšanje likvidnosti

2) strukturirane proizvode: proizvode s unaprijed određenom strukturom plaćanja ovisno o vrijednosti pri dospijeću ili o razvoju jednog ili više temeljnih čimbenika kao što su dionice, dionički indeksi, stope deviznog tečaja, inflacijski indeksi, dužnički vrijednosni papiri ili robe; oni mogu imati oblik strukturiranih vrijednosnih papira ili strukturiranih depozita

3) fondove kojima se trguje na burzi.

24. Pri popunjavanju izvješća P 02.03 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
010

Postojeće inovativne strukture financiranja u obliku duga ili slične dugu

Kreditna institucija ovdje iskazuje neotplaćeni iznos struktura financiranja u obliku duga ili sličnih dugu na referentni datum i u trogodišnjim projekcijama.

020

od čega: prodano MSP-u

MSP-ovi su definirani u Prilogu V. dijelu 1. točki 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

030

od čega: prodano kućanstvima

Kućanstva su definirana u Prilogu V. dijelu 1. točki 42. podtočki (f) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

040

od čega: prodano kućanstvima koja već imaju bankovne depozite

Kreditna institucija ovdje iskazuje iznos prodan kućanstvima koja su držala depozit(e) kod kreditne institucije prije kupnje inovativnog proizvoda financiranja.


Stupci
060

Dio za napomene

Kreditna institucija dužna je dostaviti informacije o povezanim proizvodima koji su iskazani u redcima 010 – 040. Dodatne informacije moraju sadržavati barem pojedinosti o strukturi proizvoda, iznosima pojedinačnih proizvoda, drugim ugovornim stranama, rokovima dospijeća i datumu prvog izdavanja.


II.5. Određivanje cijene

II.5.1. Opće napomene

25. U skladu s posebnim tržišnim uvjetima, odnosno ako se na određeni instrument primjenjuje negativna kamatna stopa, u izvješćima određivanja cijena mogu se iskazati negativne vrijednosti.

II.5.2. Određivanje cijene: kreditna imovina (P 02.04)

26. U izvješću P 02.04 kreditna institucija dužna je izvijestiti o projekcijama prinosa na imovinu u razdoblju od jedne godine. Prijavljuju se svi primljeni prinosi, a ne raspon.

27. Za potrebe izvješćivanja u vezi s prinosima na imovinu za svaki redak u izvješću razina cijena jest ponderirani prosjek prinosa odgovarajućih operacija. Prinos je potrebno ponderirati s knjigovodstvenom vrijednosti odgovarajućih operacija na kraju svake godine.

28. Primjenjuju se definicije u redcima u izvješću P 01.01.

II.5.3. Određivanje cijene: depoziti i ostale obveze (P 02.05)

29. U izvješću P 02.05 kreditna institucija dužna je izvijestiti o projekcijama troškova financiranja u razdoblju od jedne godine.

30. Za potrebe izvješćivanja u vezi s troškovima financiranja za svaki redak u izvješću razina cijena jest ponderirani prosjek troška odgovarajućih operacija. Trošak je potrebno ponderirati s knjigovodstvenom vrijednosti odgovarajućih operacija na kraju svake godine.

31. Primjenjuju se definicije u redcima u izvješću P 01.02.

II.6. Dvije najveće značajne valute i izvještajna valuta
(P 02.06)

32. U izvješću P 02.06 kreditna institucija dužna je izvijestiti o informacijama o imovini i obvezama u stranoj valuti za dvije najveće značajne valute i u izvještajnoj valuti.

33. Valuta se smatra značajnom ako čini više od 5% ukupnih obveza, kako je definirano u članku 415. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013. Nema razlike u rangiranju valuta dok se iskazuju dvije najveće valute i izvještajna valuta. Valute se iskazuju kao os z za izvješće P 02.06.

34. Kreditna institucija dužna je utvrditi značajne valute na temelju gornjeg praga. U izvješću P 02.06 iskazuje se i izvještajna valuta.

35. Podaci se navode u valuti nominacije.

36. U izvješću P 02.06 iskazuju se »bruto krediti i predujmovi te ostala financijska imovina – prije zaštite od rizika putem terminske kupoprodaje deviza, deviznih razmjena, međuvalutnih razmjena ili drugih instrumenata« te su isključeni obratni repo krediti. Za retke od 015 do 037 primjenjuju se definicije iz izvješća P 01.01. Podaci za te retke iskazuju se ne uzimajući u obzir učinak zaštite od rizika putem terminske kupoprodaje deviza, deviznih razmjena, međuvalutnih razmjena ili drugih instrumenata.

37. »Ostala financijska imovina« sastoji se od financijske imovine koja nije uključena u retke od 015 do 037 i koja je također izražena u odgovarajućoj značajnoj ili izvještajnoj valuti, uključujući ulaganja u vlasničke instrumente u toj valuti. Podaci za ovaj redak iskazuju se ne uzimajući u obzir učinak zaštite od rizika putem terminske kupoprodaje deviza, deviznih razmjena, međuvalutnih razmjena ili drugih instrumenata.

38. U izvješću P 02.06 iskazuju se i »bruto depoziti i ostale financijske obveze – prije zaštite od rizika putem terminske kupoprodaje deviza, deviznih razmjena, međuvalutnih razmjena ili drugih instrumenata« te su isključeni repo krediti. Za retke od 045 do 080 primjenjuju se definicije iz izvješća P 01.02. Podaci za te retke iskazuju se ne uzimajući u obzir učinak zaštite od rizika putem terminske kupoprodaje deviza, deviznih razmjena, međuvalutnih razmjena ili drugih instrumenata.

39. »Ostale financijske obveze« uključuju financijske obveze koje nisu uključene u prethodno navedene retke od 045 do 080 i koje su nominirane u odgovarajućoj značajnoj ili izvještajnoj valuti. Podaci za ovaj redak iskazuju se ne uzimajući u obzir učinak zaštite od rizika putem terminske kupoprodaje deviza, deviznih razmjena, međuvalutnih razmjena ili drugih instrumenata.

II.7. Planovi restrukturiranja imovine i obveza (P 02.07 i
P 02.08)

40. Kreditna institucija dužna je izvijestiti o:

1) projekciji imovine koju institucija namjerava steći/naplatiti i/ili je planira prodati (P 02.07)

2) projekciji obveza koje namjerava steći ili ih planira prodati (P 02.08).

41. Naplata i prodaja imovine odnose se na imovinu koja se neće strateški obnoviti nakon dospijeća ili ako se druge ugovorne strane potiču da pronađu drugu banku za financiranje izravno ili putem strateške prodaje portfelja drugoj instituciji. Stjecanje imovine odnosi se na imovinu koja je strateški stečena kao kupnja portfelja postojeće imovine od druge institucije.

42. Stjecanje obveza odnosi se na obveze koje su strateški stečene ili prodane drugoj ugovornoj strani, na primjer kao rezultat spajanja ili stjecanja.

43. Stjecanje se iskazuje bez naplate i prodaje.

44. U izvješćima planova restrukturiranja imovine i obveza mogu se iskazati negativni iznosi ako su otplate i planovi prodaje veći od stjecanja.

45. Za potrebe ispunjavanja izvješća projekcije imovine (P 02.07) negativna vrijednost može se navesti ako kreditna institucija namjerava prodati imovinu i/ili ako je utvrđeno da će se imovina držati do naplate.

46. Za potrebe ispunjavanja izvješća projekcije obveza (P 02.08) negativna vrijednost može se navesti ako kreditna institucija namjerava prodati obvezu i/ili ako je utvrđeno da će se obveza priznavati do otplate.

47. Definicije u izvješćima P 01.01 i P 01.02 primjenjuju se na izvješća P 02.07 i P 02.08.

II.8. Račun dobiti i gubitka (P 04.01 i P 04.02)

48. Za izvješća računa dobiti i gubitka primjenjuje se pravilo o predznaku koje se primjenjuje za okvir za financijsko izvješćivanje (FINREP) prema uputama iz Priloga V. dijela 1. tablice 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

49. Ta izvješća sadržavaju odabrane informacije iz izvješća F 02.00 (račun dobiti i gubitka) iz priloga III. i IV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Upute za dostavu tih informacija definirane su u Prilogu V. dijelu 2. točkama od 31. do 56. te uredbe.

50. Pri popunjavanju izvješća P 04.01 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
354

Ostale stavke (+/ – ) koje pridonose ukupnom neto prihodu iz poslovanja, neto

Ova stavka uključuje svaki drugi iznos (neto) koji je uključen u ukupni neto prihod iz poslovanja, a koji već nije iskazan u prethodnim redcima od 010 do 350.

609

Ostale stavke (+/ – ) koje doprinose dobiti ili ( – ) gubitku prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti

Ova stavka uključuje bilo koji drugi iznos (neto) koji doprinosi dobiti ili ( – ) gubitku prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti, a koji već nije iskazan u redcima od 355 do 590.


51. Pri popunjavanju izvješća P 04.02 primjenjuju se sljedeće upute:

Redci
297

Dobici ili ( – ) gubici iz financijske imovine i obveza

Uključuju sljedeće stavke, kako su definirane u izvješću F 02.00 (račun dobiti i gubitka) u prilozima III. i IV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014:

− dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

− dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto

− dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i obvezama kojima se trguje, neto

− dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje i koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

− dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

− dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i obvezama kojima se ne trguje, neto.

354

Ostale stavke (+/ – ) koje doprinose ukupnom neto prihodu iz poslovanja, neto za male i jednostavne institucije

Ova stavka uključuje svaki drugi iznos (neto) koji je uključen u ukupni neto prihod iz poslovanja, a koji nije već iskazan u prethodnim redcima od 010 do 297.

609

Ostale stavke (+/ – ) koje doprinose dobiti ili ( – ) gubitku prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti za male i jednostavne institucije

Bilo koji drugi iznos (neto) koji doprinosi dobiti ili ( – ) gubitku prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti, a koji već nije iskazan u redcima od 360 do 460.


II.9. Planirana izdanja (P 05.00)

52. Primjenjuju se upute za dužničke instrumente i raščlambe u izvješću obveza (P 01.02).

53. Kreditna institucija dužna je u redcima »koji dospijevaju (bruto odljevi)« odgovarajućih vrsta instrumenata izvješćivati o iznosu tih instrumenata čije je ugovorno dospijeće tijekom razdoblja od kraja prethodnog razdoblja do kraja relevantnog razdoblja. Ovdje se uključuju i instrumenti koje je kreditna institucija kupila i otkupila, kao i oni poništeni prije datuma ugovornog dospijeća.

54. U redcima »nezadržana izdanja (bruto priljevi)« u odgovarajućim vrstama instrumenata kreditna institucija izvješćuje o iznosima koje planira izdati, ali ne zadržati tijekom vremena od kraja prethodnog razdoblja do kraja relevantnog razdoblja. Ne uključuju se iznosi koji se zadržavaju kako je definirano u točki 56. ove Upute.

55. Otkupi u redcima »koji dospijevaju (bruto odljev)« iskazuju se kao pozitivni iznosi.

56. Kreditna institucija dužna je u »zadržana izdanja (bilješka)« navesti iznos tih izdanja koja se ne stavljaju na tržište, već ih kreditna institucija zadržava u svrhu, na primjer, refinanciranja poslova sa središnjim bankama putem repo ugovora.

57. U slučaju instrumenata koji se kreću iz jedne kategorije u drugu, uključujući postupno isključivanje instrumenata dodatnoga osnovnoga kapitala koji postaju prihvatljivi instrumenti dopunskoga kapitala, instrumenti se evidentiraju kao odljev u redcima »koji dospijevaju (bruto odljevi)« odgovarajuće izvorne kategorije instrumenata i kao priljev odgovarajućih redaka »nezadržanih izdanja (bruto priljevi)« odgovarajuće nove kategorije instrumenata.

PRILOG 1.