NN 122/2020 (9.11.2020.), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2378

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017., 120/2017., 85/2018., 47/2019., 14/2020. i 59/2020.) riječ »ID4« zamjenjuje se riječju »ID5«, a riječ »POKI2« zamjenjuje se riječju »POKI3«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi »od 2. do 14.« zamjenjuju se riječima »od 3. do 14.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. briše se točka 2.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. točki 1. riječi »točke 2., točke 3.« zamjenjuju se riječima »točke 3.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. točki 1. riječi »od 2. do 5.« zamjenjuju se riječima »od 3. do 5.«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. točki 1. i stavku 3. točki 1. riječi »točaka od 2.« zamjenjuju se riječima »točaka od 3.«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. točki 1. riječi »točke 2., točke 3.« zamjenjuju se riječima »točke 3.«.

Članak 8.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, poglavlje II.2.2. briše se.

Članak 9.

U točki 63. Upute riječi »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »AP«, »AS«, »AV«, »AW«, »RA«, »AE« i »PO«« zamjenjuju se riječima »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »RA«, »AE« i »PO««.

Članak 10.

U točki 135.c Upute riječi »»PD« i »PF«« zamjenjuju se riječima »»PD«, »PF«, »PG« i »PH««.

Članak 11.

U točki 135.e podtočki 1. trećoj alineji Upute riječi »u kojima kreditna institucija, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist ima sudjelujući udio« zamjenjuju se riječima »u kojima kreditna institucija ima sudjelujući udio«.

Članak 12.

U točki 135.f Upute riječi »deset razreda« zamjenjuju se riječima »dvanaest razreda«.

U podtočki 6. riječi »Pravne osobe u kojima kreditna institucija, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije ima sudjelujući udio« zamjenjuju se riječima »Pravne osobe u kojima kreditna institucija ima sudjelujući udio«.

U podtočki 7. riječi »Pravne osobe čiji je član upravnog ili nadzornog organa ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije« zamjenjuju se riječima »Pravne osobe čiji je član uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora ili izvršni direktor ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije«.

Podtočke od 8. do 10. mijenjaju se i glase:

»8. U osmom razredu »Pravne osobe u kojima član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije ima kvalificirani udio« u Izvještaju POKI3 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »PG«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z08;

9. U devetom razredu »Pravne osobe u kojima su član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije članovi višeg rukovodstva ili su članovi uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora ili izvršni direktori« u Izvještaju POKI3 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »PH«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z09;

10. U desetom razredu »Pravne osobe čiji član uprave ima 10% ili više dionica kreditne institucije s pravom glasa« u Izvještaju POKI3 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »P7«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z10;«.

Iza podtočke 10. dodaju se podtočke 11. i 12., koje glase:

»11. U jedanaestom razredu »Član uprave, član nadzornog odbora i prokurist matičnog društva ili društva kćeri kreditne institucije« u Izvještaju POKI3 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »P8« i »PF«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z11;

12. U dvanaestom razredu »Treće osobe koje djeluju za račun osoba iz točaka 1. do 11. ovog izvještaja« u Izvještaju POKI3 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »P9«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z12.«

Članak 13.

U točki 135.i Upute riječi »»P7« i »P8«« zamjenjuju se riječima »»P7«, »P8«, »PG« i »PH««.

Članak 14.

U prilogu Upute pod naslovom »Tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag)« tablice od 16. do 20. mijenjaju se i glase:

Članak 15.

U prilogu Upute pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja« Tablica 9. mijenja se i glasi:Tablica 19. mijenja se i glasi:

Članak 16.

Kreditna institucija dužna je prvi Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI3) u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2020., i to u sljedećim rokovima:

1) nerevidirani privremeni izvještaj najkasnije do 11. veljače 2021. i

2) revidirani nekonsolidirani izvještaj najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2020.

Kreditna institucija dužna je prvi Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (ID5) u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. ožujka 2021. do 12. svibnja 2021.

Posljednji Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI2) u skladu s Odlukom o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017., 120/2017., 85/2018., 47/2019., 14/2020. i 59/2020.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 30. studenoga 2020. do 11. siječnja 2021.

Posljednji Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (ID4) i Izvještaj o izvanbilančnim stavkama (IBS) u skladu s Odlukom o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017., 120/2017., 85/2018., 47/2019., 14/2020. i 59/2020.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2020., i to u sljedećim rokovima:

1) za izvještaje ID4 i IBS nerevidirani privremeni izvještaj najkasnije do 11. veljače 2021.

2) za izvještaje ID4 i IBS revidirani nekonsolidirani izvještaj najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2020. i

3) za izvještaj IBS revidirani konsolidirani izvještaj najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2020.

Članak 17.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2020., osim članka 14., koji stupa na snagu 31. ožujka 2021.

O. br. 344-020/10-20/BV

Zagreb, 29. listopada 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.